Fajčiarsky výrobok s reštriktorom a látkou tvoriacou aerosól

Číslo patentu: E 12777

Dátum: 10.03.2008

Autori: Olegario Raquel, Li San

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Až doteraz mali cigarety s vysokými hladinami ventilácie neprijateľne nízke hladiny odporu voči potiahnutiu (RTD), pokiaľ nebolo proti poklesu RTD urobené nejaké protiopatrenie. V minulosti sa na riešenie tohto poklesu používali acetylcelulózové filtrové segmenty s vysokou hustotou. Avšak tieto filtrové segmenty mali tendenciu znižovať prísun dechtu(FTC), avšak s malým alebo žiadnym účinkom na zložky plynnej fázy V hlavnom prúde tabakového dymu, ako oxidu uhoľnatého (CO) a oxidu dusnatého (NO). Toto riešenie malo v ľahších cigaretách s nižším obsahom dechtu (FTC decht) tendenciu zhoršovať pomery CO voči dechtu (FTC).0002 Ventilácia má žiaducu vlastnosť v tom, že bude aj sama o sebe znižovať V hlavnom prúde dymu ako množstvo pevnej fázy, tak aj plynnej fázy. Vysoko ventilované cigarety však majú nedostatky v RTD, ako bolo diskutované v predošlom texte.0003 Dokument EP 0364 256 opisuje predmet určený na fajčenie, ktorý má filter obsahujúci filtrový segment obmedzujúci prietok.Obrázok 1 A je profil výrobku určeného na fajčenie, skonštruovaný podľa zvýhodneného uskutočnenia, kde je náustkový papier filtra čiastočne rozbalený, aby sa ukázali vnútorné zložky filtra. Obrázky 1 B až 1 D predstavujú experimentálne zmerané hodnoty RTD a ventiláciu nezapáleného výrobku na fajčenie, konštruovaného s ventiláciou V zadnej časti filtra.Obrázky 1 E až 1 G predstavujú experimentálne zmerané hodnoty RTD a ventiláciu nezapáleného výrobku určeného na fajčenie, konštruovaného s ventiláciou v prednej časti filtra.Obrázok 2 je diagram opisujúci príklad uskutočnenia spôsobu výroby archu rekonštituovanej tabakovej vrstvy s vysokým obsahom glycerínu.Obrázok 3 je diagram opisujúci zvýhodnené uskutočnenie spôsobu výroby archu rekonštituovanej tabakovej vrstvy s vysokým obsahom glycerínu.Obrázky 4 a 5 sú profily výrobkov na fajčenie s čiastočne rozbaleným náustkovýnl papierom, aby sa odhalili zložky filtra ďalších uskutočnení.Obrázok 6 je profil výrobku na fajčenie s čiastočne rozbaleným náustkovýn papierom, aby sa odhalili zložky filtra, zahrňujúci segment filtra na obmedzenie prietoku s celkovou pozdĺžnou symetriou.Obrázky 7 a 8 sú profily výrobkov na fajčenie s čiastočne rozbaleným náustkovým papierom, aby sa odhalili zložky filtra ďalších uskutočnení.Obrázok 9 je graf ilustrujúci vplyv glycerínu v rezanej náplni a obmedzovacích filtrov na fenol v dyme.Obrázok 10 je graf ilustrujúci vplyv zvýšenej hladiny glycerínu v rezanej náplni na zostavenie obmedzovacieho filtra V porovnaní s porovnávacou cigaretou obsahujúcou obmedzovač prietoku a 2 hladiny glycerínu na rezanej náplni.Obrázok 11 je graf ilustrujúci vplyv zvýšenej hladiny glycerínu v rezanej náplní na tvar obmedzovača prietoku filtra na prisuny FTC dechtu v porovnaní s komerčne dostupnými ultraľahkými výrobkami na fajčenie obsahujúcimi prameň uhlíkových vlákien. Obrázok 12 je graf ilustrujúci zníženie FTC zložiek dymuvýrobkov určených na fajčenie.0005 Počas poťahovania 2 výrobku na fajčenie, ktorý obsahuje vo filtri obmedzovač prietoku a V tabakovej tyčinke látku tvoriacu aerosól ako je glycerín, sa glycerín vyparuje, čim sa do hlavného prúdu dymu vnáša glycerín a voda a riedia sa zložkypevnej fázy prítomné V dyme. Pevná fáza obsahuje fenolickélátky, ako je katechol, hydrochinón, fenol a pre tabak špecifické nitrozamíny (TSNA). Pre danú hladinu obsahu dechtu FTC tak akýkoľvek glycerin, ktorý je časťou pevnej fázy, vo výsledku vytesní iné zložky pevnej fázy, ktoré by inak vznikali zo spaľovania tabaku počas poťahovania.0006 Niektoré látky tvoriace aerosól, ako je glycerin, fungujú ako riediaci prostriedok dechtu a ak sú prítomné v dostatočnom množstve, tak môžu tiež účinkovať ako kontrolné činidlá pre fenol, aby sa v hlavnom prúde dymu ďalej znížili hladiny fenolu,a to pod hladiny, ktoré sú pripočítateľné iba riedeniu. Dymové zložky je možné tiež redukovať ventilovanými filtrami. ventilácia má žiaducu vlastnosť v tom, že táto ventilácia v samostatnom použití znižuje V hlavnom prúdu dymu ako pevnú fázu, tak aj plynnú fázu.0007 Avšak cigarety s vysokými úrovňami ventilácie majú obvykle neakceptovateľne nízke hladiny odporu voči poťahovaniu(RTD), pokiaľ sa nezavedie nejaké protiopatrenie. Jedným riešením tohto problému s RTD bolo použiť vysokohustotné acetylcelulózové filtrové segmenty. Avšak tieto vysokohustotné filtrové segmenty mali tendenciu znižovať prísun dechtu (FTC),avšak s malým alebo žiadnym efektom na zložky plynnej fázy v hlavnom prúde dymu, ako sú oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusnatý(NO). Toto riešenie vedie k zhoršovaniu pomerov CO k dechtu0008 Na druhej strane o acetylcelulózových segmentoch filtra obsahujúcich prameň acetylcelulózových vlákien a triacetínový plastifikátor je známe, že sú účinné pri odstraňovaní fenolov a krezolov z hlavného prúdu dymu. Hocijaké podstatné zníženie hmotnosti alebo hustoty týchto segmentov filtra vedie k vzniku vyšších proporčných hladín v zastúpení fenolov a krezolov v hlavnom prúde dymu, a to na základe jednotkového obsahu dechtu0009 V odbore je tak potreba výrobku určeného na fajčenie, ktorý má vysoko ventilovaný filter s akceptovateľným RTD ako sozlepšeným pomerom CO k FTC dechtu, tak so znížením obsahu fenolov a krezolov.0010 Zvýhodnené uskutočnenie V odkaze na obr. lA opisuje výrobok 10 určený na fajčenie obsahujúci tabakovú tyčinku 12 obsahujúcu rezanú náplň s vysokým obsahom glycerínu a filter 14 pripojený k tabakovej tyčinke 12 pomocou náustkového papierika 16. Vo zvýhodnenom uskutočnení je obsah glycerínu v tabakovej tyčinke 12 V rozsahu od 5 do 15 hmotn. glycerínu.0011 S odkazom na obrázky 1 B až 1 D a nižšie uvedenú tabuľku 1 tak bol požadovaný stupeň ventilácie (asi 70) dosiahnutý počas poťahovania v nehoriacich cigaretách s ventiláciou v zadnej časti filtra a obmedzenie prietoku v prednej časti filtra.0012 Oproti tomu s odkazom na obrázky lE až lG, keď sú Ventilačné otvory umiestnené pred obmedzením prietoku, má Ventilácia tendenciu klesať, ako fajčiar postupuje v počteTabuľka 1 Zvyšok tabakovej Obmedzovač prietoku Obmedzovač prietoku 50 mm RTD (mm H 2 O) 101 RTD (mm HZO) 110 Ventilácia () 71 Ventilácia () 69 30 mm RTD (mm H 20)Š 100 RTD (mm H 2 O) 109 Ventilácia () 70 Ventilácia () 60 10 mm RTD (mm H 2 O) 99 RTD (mm HgO) 106 Ventilácia () 70 Ventilácia () 47 0013 V jednom uskutočnení obsahuje rezaná náplňrekonštituovanú tabakovú vrstvu archu s vysokým obsahom glycerínu. Rekonštituovaná tabaková vrstva tvorí V tabakovej tyčinke 12 s výhodou 10 až 80 fajčiarskeho materiálu (rezanej náplne). výhodnejšie tabaková tyčinka obsahuje 30 až 50 rekonštituovanej tabakovej vrstvy a ešte výhodnejšie 35 až 45 . Avšak v iných uskutočneniach rezaná náplň nezahrñuje rekonštituovanú tabakovú vrstvu, ale obsahuje zvýšené hladinyglycerínu aplikované do rezanej náplne.

MPK / Značky

MPK: A24D 3/04

Značky: tvoriacou, reštriktorom, fajčiarský, výrobok, látkou, aerosol

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-e12777-fajciarsky-vyrobok-s-restriktorom-a-latkou-tvoriacou-aerosol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fajčiarsky výrobok s reštriktorom a látkou tvoriacou aerosól</a>

Podobne patenty