Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme

Číslo patentu: 286739

Dátum: 19.03.2009

Autor: Skýpala František

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme podľa vynálezu pozostáva zo štyroch spôsobov vytvárania krútiaceho momentu v kolotočovom zariadení, pričom v primárnom okruhu gravitácia Zeme pôsobí na obehovú tekutú zmes (6a) prenášanú v ôsmich kontajneroch (5/1-8) na kolotočovom zariadení z jeho (HÚ) do (DÚ), vylievanú do záchytnej nádrže (11), ktorá tlakom na prekrížené ramená (11/b1-4) pôsobí na tlakovú pumpu (12), ktorá postupne vytláča obehovú tekutú zmes (6a) späť do vyprázdnených kontajnerov (5/1-8) vytláčaných do (HÚ) zariadenia, kde dochádza k ich opakovanému napĺňaniu zariadením (9a,b). V sekundárnom okruhu gravitácia Zeme pôsobí na obehovú tekutinu (6b), ktorú vytláčajú zo sekundárnej nádrže (16) výtlakové pumpy (18/a-b) pôsobením tlaku z hojdačkovej polonádrže (10) vyliatou tekutou zmesou (6a) v (DÚ) kolotočovej časti zariadenia, ktorá sa cez expanznú nádrž (15) vracia späť do nádrže (16), kde dochádza k činnosti ďalších tlakových púmp (18/c,d,e,f), pričom prostredníctvom váhadlového mechanizmu (16,17,18) sa vytvára tlak na hlavné kolesá (1a,b), čím sa vytvára krútiaci moment. K terciálnemu vytváraniu krútiaceho momentu dochádza pôsobením gravitačného poľa Zeme na piesty (25/1f-h) a prenesením ich ťažiska od ľavého vnútorného okraja kolobehového bubna (25) počas jeho polodráhy z (DÚ) do (HÚ) k jeho stredu, počas čoho sa piesty (25/1a-d) preklopia, čím svoje ťažiská prenesú na pravý vnútorný okraj bubna (25), čím sa odľahčí a prenesie pôsobenie príťažlivosti Zeme z ľavej strany na stred a na pravú polodráhu bubna (25). Ku kvarciálnemu vytváraniu krútiaceho momentu dochádza pôsobením gravitačného poľa Zeme na piesty (30e-h), ktoré sa v dôsledku toho v medzišpicových priestoroch (A,B,C) preklápajú z ľavého okraja kolies (1a,b,c) k ich stredu na ich polodráhe z (DÚ) do (HÚ) kolies (1a,b,c) a zároveň sa piesty (30a-d) preklápajú a prenášajú ich ťažiská od stredu na pravý okraj kolies (1a,b,c) počas ich polodráhy z (HÚ) do (DÚ) kolies (1a,b,c), čím sa prenesie pôsobenie príťažlivej energie z gravitačného poľa Zeme cez piesty (30e-h) na stred zariadenia a cez piesty (30a-d) na pravú stanu polodráhy z (HÚ) do (DÚ) hnacích kolies (1a,b,c) zariadenia podľa vynálezu.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie podľa vynálezu sa týka dosiaľ neznámeho spôsobu a zariadenia na využitie energie z gravitačného poľa zeme, ako altematívny spôsob na neustále a kapacitne neobmedzené vytváranie krútiaceho momentu, vytržívateľného vo všetkých oblastiach priemyslu, ako aj V rozsahu všetkých sfér a oblasti života na celej zemi.Dosiaľ je na celej zemi vo všetkých sférach a oblastiach života známe vytváranie-výroba krútiaceho momentu mechanickým, tzv. ručným spôsobom, s využitím prírodných všeobecne známych zdrojov produktov z ropy-nafta-benzín, topné oleje, zemný plyn, drevo, uhlie, uránová ruda-atómová energia, voda, vietor a slnečná energia.Doterajši stav techniky doposial využíva na výrobu krútiaceho momentu taktiež voľné, ale pomerne obmedzené a často veľmi nákladné dostupné prírodné zdroje s využitím sily prírodných živlov z prúdenia vzduchu-vetemé elektrárne, ako aj silu a energiu z prúdenia a kolobehu vody-vodné elektráme. Taktiež sa čiastočne začínajú využívať zdroje slnečnej energie, ktorých získavame je nielen náročné, ale predovšetkým časovo a tým aj kapacitne značne obmedzené.Doterajší stav techniky je dlhodobo zameraný na výrobu krútiaceho momentu s využitím uvedených prírodných zdrojov zeme, ktoré z dôvodu dlhodobého využívania a ich ťažby sú už viac-menej a čím ďalej viac ohrozené ich vyčerpaním, čím priamo alebo nepriamo je narušovaná rovnováha v prirode, a tak aj kriticky ohrozená celá ekológia zeme. Zároveň pri spracovávaní a premene vyťažených prírodných zdrojov na krútiacu hnaciu silu, čiže lcrútiaci moment, dochádza k vypúšťaniu do voľného ovzdušia mimoriadne veľké rrmožstvo jedovatých chemických prvkov a toxických plynov, ktoré dlhodobo a extrémne nebezpečne, priamo poškodzujú a bezprostredne ohrozujú celú ekológiu zeme, čím ovplyvňujú a urýchľujú proces globálneho otepľovania zeme, v dôsledku čoho dochádza ku klimatickým zmenám smerujúcim k vytvoreniu úplnej kataklizmy na celej zemi.Doterajší stav techniky na výrobu krútiaceho momentu na celej zemi je bezprostredne závislý od čím ďalej viac obmedzených prírodných zdrojov, a tým ďalej viac vytvára väčšiu závislosť jednotlivých lcrajin sveta od iných krajín, ktoré zatiaľ disponujú s takýmito zdrojmi energie, ktoré sú už všade značne obmedzené. Z prognózy výskumov vyplýva, že tieto energetické zdroje rapídne ubúdajú a sú už kriticky vyčerpané. Navyše získavanie nových zdrojov surovín na výrobu krútiaceho momentu je technicky, finančne a časovo náročné,ako aj nebezpečne škodlivé zdraviu a častokrát ohrozujúce aj životy ľudí, Vždy musí dochádzať v takých prípadoch ku zásahu do vlastníctva pozemkov, veľkým a nákladným úpravám terénov -bane, -vodné nádrže,-veľké rozlohy pre vetemé elektrárne, ako aj atómové elektráme atď.Taktiež dlhotrvajúce prípravy na samotnú výstavbu s prispôsobovaním okolitých oblastí niekoľko rokov,pričom je čerpanie akýchkoľvek, keď aj novovytvorených zdrojov dočasne a časovo obmedzené z dôvodov ich vyčerpateľnosti, ako aj ich ohrozovaniu prevádzky z dôvodov povetemostných vplyvov.V dôsledku tohto dochadza najmä v poslednom čase k neúmemému zvyšovaniu tvorby cien energie, a tým k vznikaniu rôznych ekonomických kriz vo svete a v konečnom dôsledku k vojnám, (Afganistan, Irak,Irán, Kuvajt a ďalšie), ako aj celej pribúdajúcej rady medzinárodných nezhôd a konfliktov (Rusko-EÚ-plyn,ropa a ďalšie). Len v rámci SR sú už V súčasnosti zaznamenané rozdiely cien energie medzi jednotlivými krajrni s priamym dopadom na celkovú tvorbu cien.Doterajší stav techniky z uvedených dôvodov je aj z hľadiska prepravy zdroj ov surovín k spracovateľom a výrobcom ldútiaceho momentu, ako aj preprave už vyrobenej najmä elektrickej energie k jej odberateľom,čim ďalej viac náročnej ši a zložitý, a to nie len z dosiaľ uvedených dôvodov, ale taktiež z dôvodov zhoršovania poveternostných vplyvov, ako sú poveternostne živly - vietor, dážď, sneh, povodne, zosuv pôdy, zemetrasenia, suchoty, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, ale aj inými rnimoríadnyrni udalosťami, ako sú rôzne výbuchy požiare a podobne. Pri ktorých dochádza k prerušovaniam dodávky strategickej energie a vody, čím ďalej viac po celej zemi budú spôsobovať obmedzovanie, krátkodobé, ale aj dlhodobé prerušovanie prepravy potrebných surovín na výrobu krútiaceho momentu, ale predovšetkým elektrickej energie, od ktorej sú závislé všetky odvetvia života po celej zemi. Týmto čim ďalej viac dochádza k ohrozeniu nie len cestnej, vodnej a vzdušnej dopravy, ale aj k poškodzovaniu a ohrozovaniu prevádzky rôznych zemných potrubí, ako aj nadzemného elektrického vedenia.Z prognózy ďalšieho vývoja tejto situácie vyplýva, že tento stav sa bude čím ďalej viac zhoršovat. V dôsledku tohto hrozia krátkodobé, ale aj dlhodobejšie výpadky najmä elektrickej energie, a tým aj prerušenia,respektívne aj zastavenia chodu jednotlivých prevádzok, prípadne celých rezortov a odvetví týkajúcich sa celkového života na celej zemi.Doterajši stav techniky V prípade vzniku dosiaľ uvádzaných rizík, najmä v prípade krátkodobých alebo aj dlhodobých výpadkov strategickej energie, predovšetkým elektriny a následne aj dodávky vody, vytvára čím ďalej väčšie rizika vzniku nielen ekonomických strát, ale predovšetkým rizika vzniku rôznych ochorení, ako aj epidérnií a tak k ohrozeniu zdravia a života ľudí, ale aj ostatných živočíchov závislých od týchto zdrojov.Doterajší stav techniky z hľadiska trendu rýchleho ekonomického rozvoja a celospoločenských potrieb, si čím ďalej viac vyžaduje zvyšovanie spotreby a tým aj výroby a dodávky väčšieho množstva elektrickej energie, a tým aj výroby krútiaceho momentu, čo je doterajším spôsobom a stavom techniky už do značnej miere ohrozené.Súčasný stav doterajšej techniky zabezpečujúci výrobu krútiaceho momentu a následný servis pri zabezpečovani všetkých energetických potrieb je mimoriadne náročný, čo pozorujeme pri častom preťažení sietí elektrického vedenia a iných problémov pri dodávke zdrojov energie pre maloobchodných, ale aj veľkoobchodných odberateľov.Súčasný stav doterajšej techniky výroby krútiaceho momentu v oblasti dopravy je z hľadiska budúcnosti mimoriadne ohrozený, a to nie len v dôsledku viac menej vyčerpaných prírodných zdrojov pohonných látok vyrábajúcich sa zo zerrmej ropy a plynu, ale taktiež predovšetkým z dôvodov najväčšieho znečisťovania ekológie vypúšťaním spálených výfukových plynov do voľného ovzdušia, čím prispieva V najväčšej miere k vytváraniu skleníkového efektu, a tak k vzniku celkového globálneho otepľovania zeme.Súčasný stav doterajšej techniky výroby krútiaceho momentu najmä v oblasti dopravy V súčasnosti nemá dostatočné a kapacitne postačujúce náhradné, alternatívne zdroje na výrobu krútiaceho momentu. Týmto je nebezpečne ohrozená celosvetová budúcnosť dopravy, a tým aj ekonomiky a životnej úrovne ľudstva vrátane ekologického dopadu na životné prostredie po celej zemí.Uvedené nevýhody a nedostatky stavu doterajšej techniky výroby lmitiaceho momentu do značnej miery a v niektorých ukazovateľoch sa úplne umožňujú odstrániť, nahradiť a riešiť zariadením podľa vynálezu, využitím sily a energie z gravitačného poľa, príťažlivosti zeme, pôsobiacej v primámom a sekundárnom okruhu kolotočového zariadenia na obehovú tekutú zmes (6 a,b) pri jej kolobehu z (HÚ) do (DÚ) kolotočovej časti zariadenia prostredníctvom kontajnerov (5/ 1-8), (18/ 1,2), odkiaľ je prečerpávaná opätovne do (HÚ) zariadenia prostrednictvom výtlakovej pumpy (12) prirnámeho okruhu a pumparni (ISa-f / 1,2) sekundámeho okruhu. V terciálnom a kvarciálnom okruhu využitím pôsobiacej gravitačnej sily-príťažlivosti zeme na presúvacie piestové telesá (25/la-h), umiestnené v rotačnom bubne (25), ako aj na presúvacie piesty (30 a-h) v medzi špicových pracovných priestoroch (A,B,C) v hlavných hnacích kolesách (la,b,c) kolotočového zariadenia podľa vynálezu.Gravitačná sila, čiže príťažlivosť zeme pôsobí nepretržite a intenzívne rovnako na celej zemi, bez akejkoľvek zmeny a na ktoromkoľvek mieste planéty zem. Zdroj energie z gravitačnćho poľa zeme sa nielenže nikdy nemení, ale je nevyčerpateľný s možnosťou neobmedzeného a všade voľne prístupného využitia kdekoľvek, na ktoromkoľvek mieste zemegule na výrobu, prevádzku, servis a jeho využitie jednoduchým a pomerne nenáročným spôsobom a zariadením podľa vynálezu, bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na celkové životné prostredie a celú ekológiu zeme.Pri využití energie z gravitačného poľa zeme a premene na výrobu lmítiaceho momentu nedochádza k produkovaniu žiadnych splodín ani nejakého odpadu, v dôsledku čoho tento spôsob vytvárania krútiaceho momentu nijako nemôže negatívne vplývať na celkové životné prostredie zeme, ale práve ho zachraňuje ekologicky neškodným spôsobom a zariadením jeho výroby. Zároveň sa úplne vylúčia náklady na ďalšie znečisťovanie životného prostredia pri možnej recyklácií, pretože jednak nedochádza k vytváraniu žiadneho odpadu, a opotrebovateľnosť zariadenia vzhľadom na jeho jednoduchú prevažne kovovú konštrukciu je veľmi nízka, a použiteľná na využitie ďalšieho priemyselného spracovávania.Využitie zariadenia podľa vynálezu na výrobu krútiaceho momentu, je veľmi významné aj z pohľadu jeho jednoduchej a pomerne nenáročnej výroby, prevádzkový servis, ako aj na predpokladanú pomerne nízku cenovú dostupnosť, s možnosťou jeho okarnžitého a bezplatného, vždy a všade prítomného, nikdy sa nemeniaceho a nikdy nevyčerpateľného zdroja energie z gravitačného poľa zeme, na účely nie len na samotný pohon rôznych aj veľkokapacitných zariadení vo všetkých odvetviach života, ale predovšetkým na výrobu naj strategickcjšej energie, a to výroby dostatočne potrebného množstva elektrickej energie. V dôsledku toho zákonite môže dôjsť k uvoľneniu napätia vo svete, a to ku odstráneniu najnebezpečnejšieho fenoménu tejto civilizácie, ktorým je mimoriadne veľká závislosť jednotlivých krajín od seba, z dôvodu nerovnosti a veľkého nedostatku dostupnosti jednotlivých strategických surovín potrebných na výrobu krútiaceho momentu bezprostredne potrebného na výrobu elektrickej energie. Taktiež môže dôjsť k odstráneniu možnosti ovplyvňovania vlastného vývoja celkovej životnej, sociálno-ekonomickej, kultúmej, ale aj duchovnej úrovne jednotlivýchnajmä zaostalých krajín sveta inými ekonomicky silnými krajinami vrátane dôvodu na rôzne násilie a v konečnom dôsledku aj k odstráneniu dôvodu na vznik vojen.Využitím zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa vynálezu, v širokom rozsahu, a do značnej miery odstráni nielen náročnosť dostupnosti, ale aj dopravy energetických zdrojov potrebných na výrobu krútiaceho momentu. Týmto môže k výrobe dochádzať kdekoľvek na celej planéte zem, a to čo najbližšie k rniestu jeho odberu či už malo-, alebo veľkoodberateľmi, a to v akomkoľvek rozsahu podľa potreby, bez obmedzenia a závislosti od zabezpečovanía energetických zdrojov potrebných pre jeho výrobu, pretože zdroj energie získavaný z gravitačného poľa, čiže z príťažlivosti zeme, pôsobí na celej zemi bez rozdielu, nepretržite rovnako, bez akýchkoľvek výkyvov s nikdy nevyčerpateľným zdrojom energie.Týmto sa zvýši rýchlosť a bezpečnosť dodávky a odberu elektrickej energie s možnosťou postupného nahrádzania plynovodov, ropovodov, teplárenských potrubí, rôznych elektrických vedení, ale aj k postupnému nahrádzaniu všetkých ostatných foriem a spôsobov prepravy nielen prírodných surovín, ale aj prepravy vyrobenej strategickej energie.Zníži sa riziko výpadkov dodávky energie a to nie len z hľadiska údržby a servisu, ale hlavne zvyšovaním rizika čím ďalej väčšieho výskytu vzniku rôznych živelných pohrôm, extrérrmych tepelných zmien ovzdušia v súvislosti s extrémne rýchlym zhoršovaním sa klimatického prostredia zeme. V tejto súvislosti je veľkou výhodou spôsobu a zariadenia podľa riešenia na výrobu krútiaceho momentu, že v relativnom krátkom čase,je možné kdekoľvek na svete začať vyrábať, prípadne obnoviť výrobu najmä elektrickej energie, bez akejkoľvek väčšej úpravy terénu, a to najmä na miestach s ťažko dostupným terénom. Taktiež na miestach vzniku prírodných katastrof, prípadne vzniku iných mimoriadnych udalostí, kde hrozia nielen materiálne škody, ale predovšetkým pri využití spôsobu a zariadenia podľa riešenia, sa môže predísť možnostiam ohrozenia chodu nemocníc, rôznych zdravotníckych, ale aj iných zariadení a tak aj predísť ku možnostiam vzniku rôznych ochorení, epidémií, ohrozeniu zdravia a životov ľudí, zvierat a všetkých živočíchov a rastlín.V dôsledku uvedených výhod výroby krútiaceho momentu s využitím energie z gravitačného poľa zeme sa môže odstrániť celý rad nevýhod spojených s doterajším spôsobom a zariadeniami na výrobu krútiaceho momentu, ako je najmä vysoko zložitá a technicky, tým aj finančne a časovo náročná doterajšia výroba. Úplne sa môžu odstrániť všetky doterajšie rizika spojené so škodlivosťou a ohrozovanim zdravia, životov ľudí, a to nie len pri ťažbe energetických surovín, ale aj pri samotnej doterajšej výrobe krútiaceho momentu.Uvedením spôsobu a zariadenia podľa vynálezu do praxe, sa môžu primerane až úplne odstrániť všetky problémy spojené s výkupom pozemkov, s veľkými úpravami terénov a veľakrát aj celých oblasti, (bane,vodné nádrže, veľké rozlohy plôch pre veterné alebo atómové elektrámc atdĺ). Týmto sa zníži na minimum časová, technická, ako aj finančná náročnosť na spustenie výroby krútiaceho momentu podľa potreby kedykoľvek a kdekoľvek na celej zemi, čo môže mať v konečnom dôsledku najväčší vplyv na tvorbu cien vyrobeného knítiaceho momentu a následne vyrobenej energie. Taktiež má hlavne mimoriadne veľký pozitívny vplyv na životné prostredie, odstránením jeho najväčšieho spôsobu negatívneho ovplyvňovania a znečisťovania prírody v dôsledku čoho, môže dôjsť k zastaveniu procesu vytvárania skleníkového efektu, zapríčiňovaného globálneho otepľovania, a tak aj k odvráteniu vzniku bezprostredne hroziacej celosvetovej kataklizmy.Využitím zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa vynálezu v ekonomicky zaostalých krajinách,najmä v dôsledku rôzneho obmedzenia a nedostatku energetických zdrojov aj z dôvodu veľkých klimatických rozdielov, sa tieto krajiny môžu pomeme v krátkom čase rýchlo ekonomicky, a tak aj sociálne pozdvihnúť na vyššiu úroveň.Spravidla sa ide o krajiny s extrémne veľkými rozdielmi teploty ovzdušia - horúčavy suchoty, zima sneh, dlhodobé dažde - povodne - Záplavy, navyše s častým výskytom zemetrasení a vznikom prívalových vín cunami, vrátane častého výskytu vyčíňania vzdušných žívlov, kde sú z hľadiska obmedzenej ťažby a zároveň aj dopravy prírodných surovín na výrobu energie, ale aj na samotnú prepravu vyrobenej energie, mimoriadne sťažené podmienky a vo veľa prípadoch ani nemožné. Z hľadiska prognózy do budúcna sa tento stav nebezpečne zhoršuje a prehlbuje úmeme zvyšovaniu globáhieho otepľovaniaV dôsledku toho si len na účely udržanía životnej úrovne vyžaduje čim ďalej viac vyrábania krútiaceho momentu na účely výroby strategickej energie, a to predovšetkým elektrickej energie, potrebnej na výrobu tepla, chladu.Navyše v uvedených krízovýeh oblastiach, ale postupne aj v ďalších krajinách dochádza k prehlbovaniu krízy z nedostatku pitnej, ale aj úžitkovej vody z ktorých dôvodov na jej zabezpečovanie je bezprostredne potrebné čím ďalej väčšie množstvo najmä elektrickej energie, a to nie len na jej náročné získavanie prevažne čerpaním, ale aj na jej samotnú úpravu, tiež v prípade častých výskytov záplav na odčerpávanie záplavových vôd, kde vždy hrozí vznik rôznych ochorení, možných epidémií a celkového negatívneho dopadu na životne prostredie.Využitie zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa vynálezu, je taktiež mimoriadne veľkým prínosom pre všetky krajiny sveta, a to v dôsledku narastania celkovej energetickej ldízy. Rýchly rozvoj ekonomík po celom svete si vyžaduje čím ďalej viac a väčšie množstvo vyrábania krútiaceho momentu najmä na účely výroby elektrickej energie, ale aj na účely pohonu všetkých druhov dopravných prostriedkov.Naj dôležitej šou oblasťou každej ekonomiky sveta je na jej udržanie a nárast nepochybne oblasť dopravy a spojov. Využitim spôsobu a zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa vynálezu V oblasti dopravy sa môže včas predísť bezprostredne hroziacej celosvetovej kríze z narastajúceho nedostatku a vyčerpateľnosti prírodných zdrojov dosiaľ potrebných a nenahraditeľných pri výrobe lmítiacej hnacej sily-momentu, a to najmä ropy a zemného plynu, nafta-benzín, zemný plyn, na ktorých stojí ťažisko existencie celkovej dopravy. Včasným vwžitím spôsobu a zariadenia podľa vynálezu, by sa vytvorili rezervy zásob strategických prírodoných zdrojov ropy a plynu na výrobu iných nenahraditeľných výrobkov využivateľných najmä v doprave ako sú rôzne oleje a mazivá, ako aj pre iné všestranné potreby.Zariadením podľa vynálezu pri jeho včasnom a dostatočnom využití je možné pokryť potreby akéhokoľvek množstva výroby a odberu elektrickej energie po celej zemi vrátane zabezpečenia elektriñkácie železničnej dopravy, osobnej hromadnej dopravy autobusov, trolejbusov, električiek vrátane podzerrmej dopravymetro atď. Sčasti je možné využívať tento spôsob a zariadenie aj pri nákladnej doprave prejdením na trolejbusový elektrický pohon. Taktiež sa do značnej miery môže prejsť na elektrický pohon pri osobnej doprave,a prevažne veľkej časti lodnej dopravy.Týmto sa môže včas a do značnej miery odvrátiť hrozba svetovej krízy z dôvodu celkového nedostatku palív a mazív vyrábaných zo zemných produktov a zároveň sa vytvorí dostatočne veľká rezerva na využitie výroby nenahraditeľných potrieb, napríklad v leteckej doprave, kde je elektrifikácia najmä z bezpečnostných dôvodov zatiaľ viac menej vylúčená a nemožná.Zariadenie na výrobu krútiaceho momentu podľa vynálezu v prípade jeho včasného a dostatočného využitia nepochybne do značnej miery prispeje k udržaniu súčasnej životnej úrovne, ale taktiež nepochybne urýchli a skvalitní jej celkový rast vo všetkých oblastiach verejného života, vo všetkých krajinách na celom svete.Do značnej miery prispeje a ovplyvní úsporu prírodných surovín v súčasnosti potrebných na výrobu knitiaceho momentu používaného najmä v doprave, ako aj na výrobu rôznej strategickej, no prevažne elektrickej energie vrátane možnosti znižovania celkových cien.Bezpodrnienečne dôjde k značnému zastaveniu znečisťovania a devastácie celkového životného prostredia. Mimoriadne ovplyvní a zachráni čistotu životného prostredia, čo určite môže mať podstatný vplyv na zastavenie globálneho otepľovania ovzdušia zeme, čím sa pomôže predísť urýchľovaniu vzniku kataklizmy na celej zemi.Uvedenim zariadenia podľa vynálezu do praxe sa predíde a zníži riziko vzniku a rozširovanie rôznych ochorení a epidémií najmä v lcrizových oblastiach sveta, kde trpia nedostatkom pitnej a úžitkovej vody, ako aj inej strategickej no najmä elektrickej energie.Zároveň v konečnom dôsledku z dôvodov zabezpečenia dostatku životodamej energie, zákonite môže dôjsť k uvoľneniu napätia medzi ľuďmi, medzi jednotlivými národmi a krajinami na celom svete, v dôsledku čoho porninie dôvod na pretrvávaníe, prípadný vznik nových vojenských konfliktov, čím môže dôjsť k celkovému ozdraveniu celej ľudskej populácie.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch sú schematicky znázomené príklady uskutočnenia vynálezu tak, že jednotlivo predstavujú Obr. l - celkový čelný pohľad celého zariadenia. Obr. 2 - a-sekundárny lmací kontajner v spodnej úvrati v polohe vyprázdňovania tekutej zmesi do záchytného kontajnera vrátane výtlakovej pumpy b-zastavovacie a spúšťacie zariadenie - bočný rez. Obr. 3 - celkový bočný pohľad celého zariadenia. Obr. 4 - dávkovacie zariadenie. Obr. 5 - celkový bočný pohľad celého zariadenia doplnený so znázomením sekundámeho zariadenia s urniestnením hnacích kontajnerov v ich HÚ. Obr. 6 - zväčšený pohľad na strednú časť zariadenia z bočného pohľadu. Obr. 7 - celkový čelný pohľad na zariadenie s vyznačením sekundámeho zariadenia, váhadlového, ako aj hydraulického systému na zabezpečovanie vyťahovania záchytnej nádrže. Obr. 8 - zväčšený pohľad na sekundámy protiváhový kontajner v jeho DÚ s vyprázdňovacím, ako aj ťažným zariadením vrátane priblíženia hnacieho kontajnera v polohe vyprázdňovania a vylievania obehovej tekutej zmesi do záchytnej hojdačkovej nádrže. Obr. 9 - celkový bočný pohľad na zariadenie kvarciálneho systému v hnacích kolesách. Obr. 10 - celkový bočný pohľad na zariadenie tercíálneho systému. Obr.l l - bočný pohľad na hydraulické posilňovacie preklápacie zariadenie kvarciálneho systému. Obr. 12- zväčšený bočný pohľad na hydraulické posilňovacie preklápacie zariadenie kvarciálneho systému. Obr. 13 - bočný pohľad na prenosové a redukčné zariadenie. Obr. 14 - zväčšený rezný bočný pohľad na prevodovú slcriňu.

MPK / Značky

MPK: F03G 3/00, F03G 7/00

Značky: krútiaceho, momentu, zariadenie, energie, poľa, neustále, vytváranie, gravitačného, využitím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-286739-zariadenie-na-neustale-vytvaranie-krutiaceho-momentu-vyuzitim-energie-gravitacneho-pola-zeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme</a>

Podobne patenty