Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kontaktná očná šošovka je tvorená polymerizovateľným materiálom oxyperm a aspoň jedným polymerizovateľným materiálom ionoperm, má priepustnosť kyslíka aspoň 70 barrerov/mm a difúzny koeficient Ionoflux väčší ako 2,6x10-6mm2/min.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa v širšom zmysle týka šošoviek a polymémych materiálov používaných v optike a očnom lekárstva. V užšom zmysle sa týka polymérnych materiálov a spôsobov používaných pri výrobe kontaktných šošoviek. Ešte v užšom zmysle sa týka kontaktných šošoviek použiteľných pri dlhodobom nosení.Na poli biokompatibilných polymérov sa vykonalo veľa rôznych výskumov. Definícia termínu biokompatiblilný pritom závisí od špeciálnej aplikácie, pre ktorú je polymér pripravovaný. V oblasti očných šošoviek a hlavne kontaktných šošoviek sa môže biokompatibilná šošovka všeobecne definovať ako šošovka, ktorá podstatne nepoškodzuje očné tkanivo a očnú kvapalinu počas použitia. Výraz oñalmicky kompatibilný vhodnejšie opisuje požiadavky na biokompatibilitu očných šošoviek.Jednou z očakávaných požiadaviek na oftalmickú kompatibilitu kontaktných šošoviek je požiadavka, aby šošovka dovolila prísun kyslíka z okolitého vzduchu k rohovke, pretože rohovka neprijíma kyslík z krvi ako ostatné tkaniva. Ak k rohovke neprenikne dostatok kyslíka,dochadza k opuchu rohovky. Ak nedostatok kyslíka trvá dlhšie, dôjde k nežiaducemu zväčšovaniu ciev v rohovke. Mäkké kontaktné šošovky sa presne prispôsobujú tvaru oka, takže kyslík nemá možnost prenikat pod šošovkou od jej okraja. Preto musia mäkké kontaktné šošovky umožniť difúziu kyslíka šošovkou k rohovke.Inou požiadavkou na oftalmickú kompatibilitu pre mäkké kontaktné šošovky je, že šošovka nesmie pevne priľnúť k oku. Používateľ musi samozrejme byt schopný ľahko vybrať šošovku z oka na účely jej dezinfekcie,čistenia alebo likvidácie.Šošovka však musí byt schopná pohybovať sa na oku,aby uľahčila slzám tiect medzi šošovkou a okom. Tok sĺz mezi šošovkou a okom umožňuje odstránenie smietok,rôznych cudzích častíc alebo mŕtvych buniek epitelu spod šošovky a potom aj okrem toku sĺz. Preto nesmie kontaktná šošovka príliehať k oku tak pevne, aby to bránilo primeranému pohybu šošovky na oku.Aj ked existujú tuhé kontaktné šošovky prepúšťajúce pre plyn (RPG) s vysokou priepustnosťou kyslíka a pohyblivé na oku, šošovky typu RPG sú v typickom prípade celkom nepohodlné pre používateľa. Vzhľadom na pohodlie sú preto mäkké kontaktné šošovky preferované mnohými používateľmi. Navyše kontaktné šošovky, ktoré sa môžu nepretržite nosiť počas jedného alebo viac dní(vrátane nosenia pri spánku), vyžadujú úroveň pohodlia celkom vyraďujúcu tuhé kontaktné šošovky RPG zo súťaže na masové rozšírenie šošoviek na dlhodobé nosenie.Na kombináciu oftalmickej kompatibility a požiadaviek na pohodlie používateľa pri konštrukcii mäkkých kontaktných šošoviek na denné nosenie sa vyvinuli polyméry a kopolyméry 2-hydroxyetylmetylmetakrylátu(HEMA). Tieto hydrofilné polyméry sa na oku dobre pohybujú a na denné nosenie zaisťujú dostatočnú priepustnosť kyslíka. Určité mäkké kontaktné šošovky boli schválené FDA na dlhodobé nosenie v rozsahu až šiestich nocí a siedmich dní pri nosení len vo dne. Používateľ však nemôže bezpečne a pohodlne nosit tieto poly(HEMA)šošovky v čase dlhšom ako sedem dní alebo viac, pretože ich prepúšťanie kyslíka je nedostatočné. Dlhší čas (sedem alebo viac dní) nosenia týchto šošoviek môže mat zanásledok prinajmenšom puchnutie šošovky a vývoj povrchových ciev na rohovke, Na zlepšenie priepustnosti kyslíka sa vyvinuli polyméry obsahujúce skupiny s kremíkom. Vysoka priepustnost kyslíka sa zistila pri rôznych polyméroch obsahujúcich siloxán. Ako príklady možno uviesť patentové prihlášky USA č. 3 228 741, 3 341 490, 3996 178 a 3 996 189. Polysiloxány však sú typicky vysoko lipofilné. Vlastnosti známych polysiloxánov (ako lipoñlita, teplota skleného prechodu, mechanické vlastnosti) mali za následok vznik kontaktných šošoviek, ktoré mali pevne priľnúť k oku. Tým však znemožňujú nevyhnutnú pohyblivovst šošoviek. Navyše lipoñlné vlastnosti polysi-loxánov vedú k usadzovaniu lipidov a proteínov obsiahnutých V slzách na šošovkách a tým vedú k vzniku zákalu, ktorý zhoršuje videnie šošovkami.Boli pokusy kombinovat potrebné hydrofilné vlastnosti hydrolilných polymérov vytvorených z monomérov, ako je HEMA s potrebnou priepustnosťou polymćrov vzniknutých z monomérov obsahujúcich siloxán pre kyslík. Príkladom sú patentové prihlášky USA č. 3808 178, 4136 250 a 5 070 169. Staršie pokusy o výrobu skutočných kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie však boli neúspešne, či už pre škodlivý účinok šošoviek na dlhodobé nosenie na zdravie rohovky alebo na nedostatočnú pohyblivosť šošoviek na oku. Preto stále trvá potreba oñalmicky kompatibilných, priehľadných polymémych materiálov vhodných na dlhodobý nepretržitý styk šošovky s očným tkanivom a očnými kvapalinami.Jedným z cieľov tohoto vynálezu je poskytnúť materiál s vyváženými charakteristikami, ako je prepúšťanie kyslika, prepúšťanie iónov, pohyblivost na oku a voľný odtok sĺz, ktoré sú potrebné pre zdravie rohovky a pohodlie používateľa pri dlhodobom trvalom nosení.lným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť očnú šošovku na dlhodobé nepretržité nosenie počas najmenej 24 hodín bez výrazného záporného účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie používateľa a ešte radšej poskytnúť šošovku schopnú nepretržitého nosenia 4 až 30 dní alebo viac bez výrazného zápomého účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie nositeľa.Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť očnú šošovku umožňujúcu dlhodobé nepretržité nosenie počas aspoň 24 hodin bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia nositeľa a ešte radšej poskytnúť očnú šošovku umožňujúcu dlhodobé nepretržité nosenie počas 4, 7, 14 alebo 30 dní, alebo viac bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia nositeľa.Jedným z cieľov je aj poskymúť spôsoby tvarovania očných šošoviek na dlhodobé nosenie.Napokon je cieľom tohto vynálezu aj poskytnúť spôsoby skúšania klasifikácie očných šošoviek ako možných kandidátov na praktické dlhodobé používanie.Tieto a ďalšie ciele vynálezu sa docieľujú rôznymi tu opísanými spôsobmi uskutočnenia.Jedným z možných uskutočnení vynálezu je očná šošovka vhodná na dlhodobé nosenie v nepretržitom intimnom kontakte s očným tkanivom a tokom sĺz. Šošovka preukazuje rovnováhu medzi priepustnosťou kyslíka a priepusmosťou íónov potrebnou na udržanie dobrého zdravia rohovky, primeranú pohyblivosť šošovky na oku a pohodlie používateľa pri dlhodobom nosení. Šošovka sa pripravuje polymeráciou, prednostné kopolymeráciou (a)aspoň jedného polymerovateľného materiálu prepúšťajúceho kyslík, schopného polymerácie za vzniku polyméru s vysokou príepustnosťou kyslíka, a (b) aspoň jedného polymerovateľného materiálu prepúšťajúceho ióny,schopného polymerácie za vzniku polyméru s vysokou priepusmosťou iónov. Šošovka prednostne pozostáva zo základného polymćmeho materiálu (matrice) a ofłalmícky kompatibilných povrchov. V prednostne používanom uskutočnení je povrch viac hydrofilný a lípofóbny ako polyméma matrica.lným uskutočnením vynálezu je spôsob vytvorenia očnej šošovky s vysokou priepustnosťou kyslíka a s vysokou priepustnosťou iónov. Spôsob zahŕňa stupeň prípravy polymémej matrice, ktorá má vnútomý povrch a vonkajší povrch, takže je k dispozícii aspoň jedna cesta pre transport iónov a aspoň jedna cesta pre transport kyslíka z vonkajšieho povrchu k vnútornému. V prednostne navrhovanom uskutočnení spôsob zahŕňa úpravu povrchu šošoviek, aby bol viac hydrofilný ako ich matrice.Ďalším uskutočnením je očná šošovka obsahujúca polymémy materiál, ktorý má vysokú priepustnost kyslíka a vysokú priepustnosť iónov a vody, pričom je tento polymémy materiál vytvorený z najmenej jedného polymerovateľného materiálu obsahujúceho (a) najmenej jeden segment prepúšťajúci kyslík a (b) najmenej jeden segment prepúšťajúci ióny. Šošovka preukazuje vyvážený vzťah medzi priepustnosťou kyslíka a priepustnosťou iónov dostatočný na dlhodobé udržanie rohovky v dobrom zdravotnom stave, primeranej pohyblivosti šošovky na oku a pohodlia používateľa pri dlhodobom nosení.Napokon je iným uskutočnením vynálezu spôsob použitia kontaktnej šošovky vybavenej cestou pre transport tak kyslíka ako aj iónov z vnútomého povrchu k vonkajšiemu povrchu ako šošovky na dlhodobé nosenie. Spôsob zahŕňa aplikáciu šošovky na oko a (b) ponechanie šošovky v tesnom kontakte s prostredím oka počas najmenej 24 hodin bez podstatného zápomého účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie používateľa. Vprednostnom uskutočnení sa používajú dostatočné stupne (c) vybratia šošovky z očného prostredia, (d) dezinfekcia šošovky, (e) aplikácia šošovky na oko a ponechanie šošovky v tesnom kontakte s očným prostredím počas aspoň ďalších 24 hodín. V prednosme navrhovanom uskutočnení sa šošovka trvalo nosí aspoň sedem dní bez podstatného zápomého účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie používateľa.Náčrt a opis prednostne používaných uskutočneníI. Definícia termínov ll. Základné polyméry (matrice) a šošovky A. Polymerovateľné materiály prepúšťaj úce kyslík(oxypermy) B. Polymerovateľné materiály prepúštajúce iónyC. Hmomostný pomer polymerovateľných materiálov prepúšťajúcich kyslík a polymerovateľných materiálov prepúšťąiúcich ióny. Morfológía Obsah vody v polymérnom bloku Priepustnosť iónov a vodyl. Spôsob merania difúzie iónov Ionoflux2. Spôsob merania priepustnosti iónov lonoton3. Spôsob merania priepustnosti vodyPriepustnosť a prestupnosť kyslíka Mechanické parametre pohyblivosti na okul . Modul pružnosti a krátky relaxačný čas 2. Tangens delta 3. Kombinácia parametrov l. Príklady vhodných materiálov 1. Materiál A 2. Materiál B 3. Materiál C 4. Materiál D lll. Oftalmicky kompatibilné povrchy 1 v. Výrobky A. Očné šošovky B. Kontaktné šošovky V. Spôsoby použitia pri dlhodobom nosení VI. Spôsoby výroby šošoviekOpis prednostne používaných uskutočneníJedným z uskutočnení tohto vynálezu je oftalmicky kompatibilná transparentné šošovka vhodná na dlhodobý nepretržitý kontakt s očným tkanivom a slzamí. Hlavne doporučovaným uskutočnením vynálezu je šošovka na korekciu videnia určená na dlhodobé nosenie a vhodná na bezpečné a pohodlné dlhodobé nosenie bez vybratia. V snahe správne opísať vynález a vyznačit hranice a medze nárokov uvádzame úvodom definície súboru základných temiínov.Oñalmická šošovka alebo očná šošovka tu znamená šošovky používané v intímnom kontakte s okom alebo slzami, ako sú kontaktné šošovky na korekciu videnia(napráklad guľové, tórické, bifokálne), kontaktné šošovky na úpravu farby oka, oftalmické prvky uvoľňujúce liečivá,prvky na ochranu očného tkaniva (napr. oftalmické šošovky podporujúce hojenie) ap. Zvláštnej pozomosti sa tu teší oftalmická šošovka typu kontkatná šošovka na dlhodobé nosenie, hlavne kontaktná šošovka na korekciu videnia pri dlhodobom nosení.Termín polymerovateľný materiál schopný polymerácie za vniku polyméru s vysokou príepustnosťou kyslíka sa tu vzťahuje na monoméry, oligoméry, makroméry a iné a ich zmesi, schopné polymerácie s podobnými alebo inými polymerovateľnýini materiálmi pri vzniku polyméru preukazujúceho relatívne vysokú rýchlosť difúzie kyslíka. Pre jednoduchosť sú tu tieto materiály uvádzané ako polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík (oxypermy) a výsledné polyméry sú nazývané polyméry prepúšťajúce kyslík (oxypermy).Termín prestupnosť šošovky pre kyslík tu používaný znamená rýchlosť, ktorou kyslík prechádza špecifickou očnou šošovkou. Prestupnosť kyslíka Dk/t sa bežne vyjadruje v jednotkách barrer/mm, kde t je priememá hrúbka materiálu (v mm) v meranej oblasti a barrer je definovanýTermín prepúšťanie kyslíka Dk materiálu šošovky nezávisí od hrúbky šošovky. Prepúšťanie kyslíka je rýchlosť, ktorou kyslík prechádza materiálom. Bežne sa vyjadruje v jednotkách barrer, kde barrer je definovanýToto sú jednotky V odbore bežne používané. Preto má jednotka barter v záujme konzistencie s praxou v odbore význam podľa uvedenej definície. Napríklad šošovka s Dk 90 barrerov (barrery priepustnosti kyslíka) a hrúbkou 90Tu používaný termín polymerovateľný materiál schopný polymerácie pri vzniku polyméru s vysokou priepustnosťou íónov sa vzťahuje k monomérom, oligomérom, makromérom s iným a ich zmesiam, schopným polymerácie s podobnými alebo inými polymerovateľnými materiálmi za vzniku polyméru preukazujúceho priepustnosť iónov alebo vody pri relatívne vysokej rýchlosti. Pre jednoduchosť sú tu tieto materiály uvádzané ako polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny a výsledné polyméry sú tu uvádzané ako polyméry prepúšťajúce ióny.Tu používaný termín makromér sa vzťahuje na polymerovateľný materiál s molekulovou hmotnosťou najmenej okolo 800 g/mol. Tu používaný tennín makromér rovnako zahŕňa oligomér.Tu používaný termín monomér znamená polymerovateľný materiál s molekulovou hmotnosťou menej ako ca 800 g/mol.Tu používaný termín fáza znamená oblast V podstate homogénneho zloženia, ak je zreteľnou a fyzikálne oddelenou časťou heterogénneho polymémeho materiálu. Termín fáza však neznamená, že opisovaný materiál je chemicky čistá látka, ale len že určité významné vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností inej fázy vnútri materiálu. Preto sa V súvislosti s polymémymi zložkami šošovky fáza prepúšťajúca ióny vzťahuje na oblast zloženú v zásade len z polyméru prepúšťajúceho ióny (ionopenn) (a vody v prípade hydratácie), zatial čo fáza prepúšťajúca kyslík sa vzťahuje na oblast zloženú v podstate len z polyméru prepúšťajúceho kyslík (oxyperm).Tu používaný termín kontinuálna fáza sa vzťahuje na oblasti s V podstate uníformným zložením tvoriacím neprerušovanú cestu pre transport od jedného povrchu k druhemu povrchu výrobku.Tu používaný termín ko-kontinuálna fáza sa vzťahuje na aspoň dve oblasti, z ktorých každá má v podstate uniformné zloženie, ktorým sa líši od druhej, a z ktorých každá tvorí kontínuálnu cestu od jedného povrchu výrobku k druhému povrchu. Preto oñalmická šošovka obsahujúca kokontinuálnu fázu polyméru prepúšťajúceho kyslík a polyméru prepúšťajúceho ióny bude mat dve kontinuálne cesty alebo súbory kontínuálnych ciest od vnútomćho povrchu k vonkajšiemu povrchu šošovky.Tu používaný termín morfológia sa vzťahuje ku štruktúre alebo vzájomnému vzťahu fáz daného materiálu.Tu používaný termín oftalmicky kompatibilný sa vzťahuje na materiál alebo povrch materiálu, ktorý môže byt dlhodobo v tesnom kontakte s očným prostredím, pričom nedochádza k väčšiemu poškodeniu očného prostredia alebo nepohodlia nositeľa. Preto oftalmícky kompatibilná šošovka nespôsobí vážnejší opuch rohovky, bude primerane pohyblivé na oku pri žmurkaní, aby uľahčila potrebný odtok slz, nespôsobí adsorpciu väčšieho množstva lipidov a počas predpísanej doby nosenia nespôsobí nositeľovi väčšie nepohodlie.Tu používaný termín očné prostredie sa vzťahuje na očné kvapaliny (napríklad slzy) a očné tkanivo (napríklad rohovku), ktoré môžu prísť do tesného styku s kontaktnou šošovkou použitou na korekciu videnia, uvoľňovanie liekov, hojenie rán, úpravu farby oka alebo iné použitie V očnom lekárstve.Tu používaný termín hydrofilný opisuje materiál alebo jeho čast, ktorý ochotnejšie spája s vodou alebo s lipidmi.Tu používaný tennín hydrofilný povrch sa vzťahuje na povrch, ktorý je viac hydrofilný a lípofóbny ako základ ný polymémy materiál výrobku (matrica). Preto očná šošovka s hydrofilným povrchom znamená šošovku so základným polymémym materiálom (matricou), ktorý preu~ kazuje určité hydrofilné vlastnosti a je aspoň čiastočne vybavený povrchom viac hydrofilným ako matrica.Tu používaný termín vonkajší povrch šošovky sa vzťahuje na povrch šošovky, ktorý pri nosení smeruje von z oka. Vonkajší povrch, ktorý je v typickom prípade prevažne konvexný, môže byt rovnako označovaný ako čelné zakrivenie šošovky. Vnútomý povrch šošovky tu znamená povrch šošovky, ktorý pri nosení smeruje dovnútra oka. Vnútomý povrch, ktorý je v typickom prípade prevažne konkávny, môže byt tiež označovaný ako zadné zakrivenie šošovky.Tu používaný termín TRIS znamená S-metakryloxypropyltris (trimetylsiloxy)silán podľa CAS č. l 7.096-07-0. Termín TRIS tiež zahŕňa diméry B-metakryloxypropyltris(trimetylsiloxy)silánu.Molekulová hmotnosť polymémeho materiálu (vrátane monomémych alebo rnakromémych materiálov) tu znamená číselné vyjadrenú strednú molekulovú hmotnosť,pokial nie je špecificky uvedené niečo iné, alebo pokiaľ Skúšobné podmienky neuvádzajú niečo iné.A. Polymerovateľne materiály prepúšťajúce kyslík (oxypermy)Polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík zahŕňajú širokú škálu materiálov, ktoré sa môžu polymerovať pri vzniku polyméru preukazujúceho pomeme vysokú rýchlosť, ktorou kyslík difunduje. Navyše tieto materiály musia byt relatívne oftalmicky kompatibilné, Tieto polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík zahmujú okrem toho makromćry a monoméry obsahujúce siloxán, makroméry a monoméry obsahujúce tluór a makroméry a monoméry s trojitou väzbou.Prednostne sem patria polyméry typu oxyperm vytvorené z makroméru obsahujúceho siloxán. Obzvlášť sú vhodne makroméry s dialkylsiloxánovými skupinami, predovšetkým dimetylsíloxány. Tieto makroméry sú všeobecne uvedené ako poly(dimetyl)siloxány (tiež PDMS). Makroméry obsahujúce siloxán môžu tiež obsahovat hydrofilné skupiny. Príklady vhodných makromérov obsahujúcich siloxán zahmujú okrem toho materiály tu opísané A, B, C a D.Prestupnost kyslíka šošovkami (Dk/t) má byť najmenej 70 barrerov/mm, ešte viac sa odporúča hodnota najmenej 75 barrerov/mm a najviac hodnota najmenej 87 barrerov/mm. Hrúbka stredu šošoviek je typicky viac ako 30 mikrónov, odporúča sa hrúbka asi 30 až 200 mikrónov, ešte lepšie asi 40 až 150 mikrónov alebo radšej asi 50 až 120 mikrónov a najlepšie asi 60 až 100 mikrónov.Prestupnosť kyslíka šošovkami na dlhodobé nosenie od vonkajšieho povrchu k vnútomému musí byt dostatočné,aby zabránila väčšiemu opuchu rohovky pri dlhodobom nosení. Je známe, že pri nočnom spánku so zavretýrni očami predstavuje opuch rohovky v dôsledku nedostatku kyslíka asi 3 až 4 oproti normálnemu stavu. Používanie typických kontaktných šošoviek ako sú ACUVUE (Johnson and Johnson) počas 8 hodín (cez noc) má za následok opuch rohovky asi o ll . Ale nami odporúčané šošovky na dlhodobé nosenie vyvolajú pri nosení počas asi 24 hodín vrátane nočného spánku opuch rohovky menší ako asi 8 ,výhodne pod 6 a najvýhodnejšie pod 4 . Nami doporučované šošovky na dlhodobé nosenie vyvolajú po cca sedemdňovom nosení vrátane normálnych periód spánku opuch rohovky menší ako asi l 0 , výhodne však menejako 7 a najvýhodnejšie menej ako asi 5 . Preto musia šošovky na dlhodobé nosenie obsahovat polymér prepúšťajúci kyslík v množstve dostatočnom, aby vytvoril cesty na transport kyslíka difúziou od vonkajšieho povrchu šošovky k jej vnútomému povrchu postačujúci na vznik uvedených vlastností vo vzťahu k opuchu rohovky. Je výhodné, ked má šošovka na dlhodobé nosenie kontinuálnu fázu polyméru prepúšťajúceho kyslík siahajúcu od vonkajšieho povrchu šošovky k jej vnútornému povrchu.B. Polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny (ionopermy)Polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny (ionoperrny) zahŕňajú širokú škálu materiálov, ktoré možno polymerovat za vzniku polymérov, ktorými ióny difundujú relatívne vysokou rýchlosťou. Navyše musia byť tieto materiály relativne oftalmicky kompatibilné. Tieto polymerovateľne materiály zahŕňajú okrem toho akryláty a metakryláty ako sú Z-hydroxyetylmetakrylát, akrylamid, metakrylamid a dimetylalcrylamid, polyalkylénglykoly ako je polyetyléglykol, N-vinylpyrolidóny, ako je N-vinyl-2-pyrolidón , a podobne, a ich zmesi. Ďalšie materiály typu ionoperrnov sú uvedene V opísaných uskutočneniach materiálov A-D.Pomer polymerovateľných materiálov typu oxypermu k ionopermu sa môže podstatne menit v závislosti od zvolenej rovnováhy priepustnosti kyslíka s priepustnosťou iónov pri zamýšľanom ñnálnom použití tvarovaného polymérneho výrobku. Je výhodné, keď objemový pomer oxypermu k ionopermu vrátane vody v plne hydratovanej šošovke je asi 40 až asi 60 k asi 60 až asi 40. Je však potrebné určiť hmotnostné percentá odvodené od celkovej hmotnosti šošovky, pretože pri výrobe šošoviek sa hmotnostné percentá viac používajú. Je výhodné, ked šošovky na dlhodobé nosenie obsahujú v podstate len materiály typu oxyperm a ionoperm, majú obsah poly 1 nerovatelného materiálu typu oxyperm v predpolymeračnej zmesi asi 60 k asi 85 hmotn. percentám a polymerovateľného materiálu typu ionoperm asi 15 k asi 40 hmotn. percentám z celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu. Ešte výhodnejšie je, ked predpolymeračná zmes obsahuje asi 70 k asi 82 hmotn. percentám polymerovateľného materiálu typu oxyperm a si 18 až asi 30 hmotn. percent polymerovateľného materiálu typu ionopenn z celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu.Do predpolymeračnej zmesi sa môže pre polymeráciou pridat široká škála ďalších polymerovateľných materiálov. Na zlepšenie štrukturálnej integrity a mechanickej pevnosti sa môže pridat sieťovacie čínidlo ako etylénglykoldímetakrylát (EGDMA). Na prevenciu vzniku mikrobiálnej kultúry na povrchu materiálu šošovky sa môže pridat antimikrobiálny polymerovateľný materiál, ako sú polyméme kvartéme amóniové soli. Na úpravu priepusmosti finálneho tvarovaného výrobku pre kyslík a ióny sa môžu dodatočne pridat monoméry a makroméry prepúšťajúce íóny a polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík.Obzvlášť užitočnou polymerovateľnou prísadou je TRlS, ktorý tak zvyšuje priepustnost kyslíka, ako zlepšuje modul pružnosti.Doporučená predpolymerizačna zmes obsahuje (a) asi 30 až 60 hmotn. makroméru prepúšťajúceho kyslík, (b) asi 20 až asi 40 hmotn. polymerovateľného materiálu prepúšťajúceho ióny a (c) asi l až 35 hmotn. TRlS z cel kovej hmotnosti šošovky. Ešte výhodnejší je podiel TRIS asi lO až 33 hmotn. z celkovej hmotnosti predpolymeračnej zmesi.V odporúčanom uskutočnení obsahuje predpolymeračná zmes menej ako asi 5 hmotn. sieťovacieho činidla z celkovej hmotnosti predpolymeračnej zmesi. Je výhodnejšie, keď predpolymeračná zmes obsahuje menej ako asi 2 hmotn. síeťovacieho činidla z celkovej hmotnosti predpolymeračnej zmesi. Ešte výhodnejšie je, ked predpolymeračná zmes v podstate neobsahuje prakticky žiadne sieťovacie činidlo. V obzvlášť doporučenom uskutočnení predpolymeračná zmes neobsahuje žiadny prídavok sieťovacieho činidla.Opísané kvantitatívne rozsahy pre polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík, polymerovateľné materiály prepúšťajúce íóny a TRIS sú predkladané, aby čitateľovi uľahčili lepšie pochopenie vynálezu. Je však treba poznamenať, že špecifická hmotnosť alebo objemové percentá polymerovateľných materiálov prepúšťajúcich kyslík alebo ióny nie sú rozhodujúcimi faktonni pri príprave dobrej šošovky na dlhodobé nosenie. Je oveľa dôležitejšie, aby šošovka mala dostatočnú priepustnost iónov zaisťujúcu dobrú pohyblivosť na oku a dostatočnú priepustnosť kyslíka zaistujúcu dobré zdravie rohovky pri dlhodobom nosení.Jednou z požiadaviek na materiály šošoviek je, aby šošovka mala vysokú priepustnost pre viditeľné svetlo od vonkajšieho povrchu k vnútomému. Morfológia šošovky,zahmujúca aj veľké fázovo oddelené oblastí, znižuje priepustnost vidíteľněho svetla a spôsobuje podstatne neželané skreslenie obrazu a tým ruší hodnotu šošovky ako prvku na korekciu videnia. Preto musí mať šošovka morfológiu umožňujúcu priepustnost najmenej cca 80 , výhodnejšie však 90 viditeľného svetla a nespôsobi väčšie neželané skreslenie obrazu.V jednom z odporúčaných uskutočnení má materiál šošovky aspoň dve fázy najmenej jednu fázu oxypermu a najmenej jednu ionopermu. Aj ked ide o dve odlišné fázy,usudzuje sa, že môže byť prítomná aj prechodová fáza (interfáza), v ktorej je zloženie materiálu a jeho vlastnosti kombináciou zloženia a vlastností materiálov prepúšťajúcich tak kyslík, ako aj ióny. Preto tu môže existovať zreteľná fáza materiálu prepúšťajúceho kyslík alebo väčšie množstvo týchto fáz, zreteľná fáza materiálu prepúšťajúceho ióny alebo väčšie množstvo týchto fáz a zmesová fáza ako zmes fázy prepúšťajúcej kyslík a fázy prepúšťajúcej ióny. V jednom z odporúčaných uskutočnení je teplota skleného prechodu (Tg) fázy prepúšťajúcej kyslík (oxyperm) menej ako asi -l 15 °C.Existencia oddelených fáz oxypermu a ionopermu je zrejme skôr ako zmes fáz oxypermu a ionopermu prospešná pri podpore difúzíe kyslíka a iónov. Kyslík difunduje hlavne cez polymér typu oxyperm, zatiaľ čo polymér typu ionoperrn predstavuje pre difúziu kyslíka väčšiu prekážku. Podobne ióny dobre difundujú cez polymér typu ionoperm,ale polymér typu oxyperm im kladie väčší odpor. Preto jediná zmesová homogénna fáza zložená z oxypermu a ionopermu kladie neželaný odpor difúzii tak kyslíka ako iónov,zatiaľ čo dve oddelené fázy oxypermu a ionopermu preukazuj ú transportné cesty s nízkym odporom na prestup kyslíka, iónov a vody. Preto má ideálna šošovka na dlhodobé nosenie cestu alebo niekoľko ciest od vonkajšieho povrchu k vnútomému povrchu na prestup kyslíka a analogickú cestu alebo niekoľko ciest na prestup vody alebo iónov. V obzvlášť výhodnom uskutočnení má šošovka dve kokonti

MPK / Značky

MPK: G02B 1/04

Značky: vhodná, šošovka, očná, vnútornými, vonkajšími, používanie, oftalmický, povrchmi, kompatibilnými, dlhodobé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-285465-ocna-sosovka-s-oftalmicky-kompatibilnymi-vnutornymi-a-vonkajsimi-povrchmi-vhodna-na-dlhodobe-pouzivanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie</a>

Podobne patenty