Heterocyklické kyseliny, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísane heterocyklické kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom B znamená síru alebo kyslík, R3 znamená atóm vodíka alebo skupinu R2, R4 znamená atóm vodíka, atóm halogénu, -CN, CF3 alebo S(O)2R2, R5 znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu a význam ďalších substituentov a symbolov je uvedený v opise, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny antagonizujú pôsobenie leukotriénov a je možné ich použiť na výrobu farmaceutických prostriedkov na liečenie astmy, alergií, zápalových stavov a ako zlúčeniny s cytoprotektívnym účinkom. Sú vhodné aj na liečenie angíny, kŕčov mozgových ciev, nefritídy, hepatitídy, endotoxémie, ureitídy a odmietnutia štepov. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka skupiny hetcrocyklických kyselín, ktoré sú antagonisty leukotríćnu, použitia týchto kyselín na výrobu farmaceutických prostriedkov a tiež farmaceutických prostriedkov s obsahom týchto látok.Leukotriény tvoria skupinu miestne pôsobiacich hormónov a sú v živých organizmoch produkované z kyseliny arachidonovej. Hlavnými leukotriénmi sú leukotrién B 4(skratka LTB 4), LTC 4, LTD. a LTE Biosyntéza týchto leukotriénov začína pôsobením enzýmu S-lipoxygenàzy na kyselinu arachidonovú za vzniku epoxidu, ktorý je známy ako leukotrién A (LTA 4), ktorý je potom v ďalších enzymatických stupňoch premcnený na iné leukotriény. Ďalšie podrobnosti, týkajúce sa biosyntézy a metabolizmu leukotriénov, je možné nájsť V publikácii Leukotrienes and Lipoxygeneses, ed. J. Rokach, Elsevier, Amsterdam, 1989. Pôsobenie leukotlićnov v živých systémoch a ich úloha pri vzniku rôznych chorobných stavov je v uvedenej publikácií taktiež podrobne diskutované.V US patentovom spise č. 4 957 932, Young a ďalší, sa opisujú zlúčeniny uvedeného vzorca (I) ako látky, antagonizujúce leukotrién a ako inhibítory biosyntézy leukotriénu. Zlúčeniny podľa vynálezu sa líšia od uvedených látok predovšetkým odlišným heterocyklickým kruhom na ľavej strane svojej štruktúry. V EP č. 367 235, Fujikawa, sa opisuje thieno 2,3-bpyridín vzorca (II), ale miesto väzby a povaha hlavného substítuenta sú odlišné od zlúčenín podľa vynálezu, V US patentovom spíse č. 4 794 188, Musser a ďalší, sa opisujú zlúčeniny vzorca (III) ako inhibítory lipoxygenázy s protimpalovým a protialergickým účinkom. Ale tiež tieto látky sa líšia od zlúčenín podľa vynálezu najmä tým, že skupina Ar, je odlišné od skupiny HETA v zlúčeninách podľa vynálezu.Podstatu vynálezu tvoria heterocyklickć kyseliny, ktoré majú antagonistický účinok vzhľadom na lcukotrién, použitie týchto látok na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok, ktoré sú určené na liečenie astmy, rômych alergií, zápalových stavov a okrem toho ide o cytoprotektívne prostriedky. Ďalej je možné tieto farmaceutické prostriedky použiť na liečenie angíny, kŕčov mozgových ciev, zápalu ľadvín, hepatitídy, endotoxémie, ureitídy a odmietnutia štepu.Podstatu vynálezu teda tvoria heterocyklickć kyseliny všeobecného vzorca (I)B znamená síru alebo kyslík-CHzCHPh(R 2 °)2 alebo môžu dve skupiny R 2, viazané na ten istý atóm tvoriť až osemčlenný kruh s obsahom atómu uhlíka a až dvoch heteroatómov zo skupiny kyslík, síra a dusíkR 3 znamená atóm vodíka alebo skupinu R 2A) monocyklický alebo bicyklický heterocyklický zvyšok, obsahujúci v jadre 3 až 12 atómov uhlíka a jeden alebo dva heteroatómy zo skupiny dusík, síra a kyslík, pričom každý kruh je tvorený piatimi alebo šiestimi atómami,alebo2) acylový zvyšok organickej acykliekej alebo monocyklickej karboxylovej kyseliny s obsahom naj viac jedného heteroatómu v kruhuR znamená atóm vodíka, R alebo môžu dve skupiny R, viazané na ten istý atóm dusíka tvoriť nasýtený kruh s 5 alebo 6 členmi s obsahom atómov uhlíka a až dvoch heteroatómov zo skupiny kyslík, síra alebo dusík-Ph(R 2 ° z, -CH 2 Ph(R)2 alebo -cH,cH,lb(R 25), R znamená atóm vodíka alebo RBR znamená atóm vodíka, C.-,alkyl, C 3-,cykloalkyl,.p 1101252, -CH,Ph(R 2 °), alebo -cH,cH,lb(l 1), alebo môžu dve skupiny R 2 °, viazané na ten istý atóm dusíka tvoriť nasýtený 1 mm s 5 alebo 6 členmi, obsahujúci atómy uhlíka a až dva heteroatómy zo skupiny kyslík, síra alebo dusíkR 23, R nezávisle znamenajú atóm vodíka, Calkyl,Cucykloalkyl, -CN, -CF -C 0 R 3, -CO 2 R 7, CON(R 2 °)2,0123, ski S(0)R 2, S(0)R 2, -N(R) atóm halogćnuR 27 znamená Cmalkyl, Cucykloalkyl, fenyl alebo ben 2 v 1R znamena R 27, atóm vodíka alebo -C 0 R 7 alebo môžu dve skupiny Rn, viazané na ten istý atóm dusíka tvoriť kruh s 5 alebo 6 člemni, obsahujúci atómy uhlíka a až dva heteroatómy zo skupiny kyslík, síra alebo dusíkQ znamená caąözoki atóm halogénu, C 14 alky 1 alebo C 34 cykloalkylHET znamená dvojväzbový zvyšok benzenu alebo tiofénua kde C 34 cykloalkyl znamená uhľovodík obsahujúci jeden alebo viac kruhových systémov s 3 až 7 atómami uhlíka s uhľovodíkom, ktorý má až do 7 atómov uhlíkaC 34 cykloalkenyl znamená alkenykovú skupinu s 3 až 7 atómaníi uhlíka, ktorá obsahuje kruhový systém s 3 až 7 atómami uhlíka a v ktorom alkenylová dvojitá väzba môže byť situovaná kdekoľvek v štruktúre aC 54 cykloalkinyl znamená alkinylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka, ktorá obsahuje kruhový systém s 3 až 5 atómami uhlíkaako aj farmaceutický prijateľné soli týchto zlúěenín.Výhodnými zlúčeninami podľa vynálezu všeobecného vzorca (l) sú kyseliny všeobecného vzorca (Ia)R 3 znamená atóm vodíka alebo skupinu R 2, pričom R znamená C,4 alkyl, C 34 cyk 1 oalkyl alebo môžu dve skupinyR 3, viazané na ten istý atóm uhlíka tvoriť kruh s 3 až 6 členmi, prípadne obsahujúci jeden atóm kyslíka alebo atóm SlľyR znamená atóm vodika alebo halogénu, CN, CF 3 alebo S(0)2 R 2R a R nezávisle znamenajú atóm vodíka alebo halogénu, C,4 alkyl, Cmcykloalkyl m a m nezávisle mamenajú 1 až 5V priebehu prihlášky budú použité nasledujúce skratky Ac acetyiKHMDS hcxametyldísilazan draselný LDA lítiumdiizopmpylamid MCPBA kyselina metachlórperbeiízoová Ms metánsulfonyl mcsyl MsO metánsulfonát mesylát NBS N-brómsukcínimidTLC Chromatografia na tenkej vrstve Ts p-tolućnsulfonyl tosyl Ts 0 p-tolućnsulfonát tosylát Tz H (alebo 2 H)-tetrazo|-5-yl C 3 H 5Pojem alkylzahŕňa cykloalkylove a nižšie alkylové zvyšky až do 20 uhlíkových atómov. Príkladom alkylových skupín môžu byť oktyl, nonyl, undecyl, dodecyl, tridecyl,tetradecyl, pentadecyl, eikosyl, 3,7-dietyl-2,2-dimetyl-4-propylnonyl a podobne.Pojem nižší alkyl zahŕňa aj pojem nižší cykloalkyl a znamená alkylové skupiny s l až 7 atómami uhlíka. Ako príklad nižších alkylových skupín je možné uviesť metyl,etyl, propyl, ízopropyl, butyl, s- a t-butyl, pentyl, hexyl,heptyl a podobne.Cykloalkyl zahŕňa aj nižší cykloalkyl, ide o uhľovodíkový zvyšok, obsahujúci jeden alebo väčší počet kruhov s 3 až 12 atómami uhlíka až do 20 uhlíkových atómov. Ako príklady je možné uviesť cyklopropyí, cyklopentyl, cykloheptyl, adamantyl, cyklododecyhnetyl, 2-etyl-l-bícyklo 4.4.0 ~decy 1 a podobne.Nižší cykloalkyl znamená uhľovodíkový zvyšok, obsahujúci jeden alebo väčší počet kruhov s 3 až 7 atúmami uhlíka s celkovým množstvom až 7 atómov uhlíka. Príkladom týchto skupín môžu byť cyklopropyl, cyklopropylmetyl,cyklobutyl, 2 ~cyklopenty 1 etyl, cykloheptyl, bicyklo 2.2. lhept-2-yl a podobne.Pojem alkenyľ zahŕňa aj cykloalkenylovć a nižšie alkenylovć zvyšky s 2 až 20 atómami uhlíka. Príkladom alkenylových skupín môžu byť alyl, S-decen-l-yl, 2-dodecan-l -yl a podobne.Nížší alkenyl zahŕňa aj nižší cykloalkenyl a znamená alkenylovć skupiny s 2 až 7 atómami uhlíka. Ako príklady nižších alkenylových skupín je možné uviesť vinyl, alyl, SK 282409 B 6Pojem cykloalkenyľ zahŕňa nižšie cykloalkenylové zvyšky a znamená alkenylové skupiny s 3 až 20 atómami uhlíka, včítane kruhov s 3 až 12 atómami uhlíka, v ktorých môže byť alkenylová dvojitá väzba uložená kdekoľvek v štruktúre. Ako príklady takýchto skupín je možné uviesť cyklopropen-1-yl, cyklohexen-S-yl, Z-vinyladamant-l-yl,5 -metylen-dodec-1-yl a podobne.Nižší cykloalkenylový zvyšok znamená alkenylovú skupinu s 3 až 7 atómami uhlíka, zahíňajúci kruh s 3 až 7 atómami uhlíka, pričom dvojitá väzba môže byť umiestnená kdekoľvek v štruktúre. Príkladom nižších cykloalkenylových skupín môžu byť cyklopropen-l-yl, cyklohexe-3-yl,2-cyklopentyleten-1-yl a podobne.Pojem alkinyľ zahŕňa aj cykloalkinylový zvyšok a nižší alkinylový zvyšok s 2 až 20 atómami uhlíka. Ako príklady alkinylovýeh skupín je možné uviesť etinyl, 2-pen-tadecin-l -yl, l-eikozin- l -yl a podobne.Nižšie alkinylové zvyšky zahŕňajú aj nižšie cykloalkinylove zvyšky, ide o skupiny s 2 až 7 atómami uhlíka. Príkladom nižších alkínylových skupín môžu byť etinyl, propargyl, S-metyl-l-pentinyl, 2-heptinyl a podobne.Cykloalkinylový zvyšok zahŕňa aj nižší cykloalkinylový zvyšok a znamená skupiny s 5 až 20 atómamí uhlíka včítane kruhu s 3 až 20 atómami uhlíka. Trojitá väzba môže byť uložená kdekoľvek za predpokladu, že v prípade, že sa táto väzba nachádza vnútri kruhu, musí tento kruh obsahovat aspoň 10 atómov. Príkladom takýchto zvyškov môžu byť cyklododecin-B-yl, 3-cyklohexyl-l-propin-l-yl a podobne.Niüie cykloalkinylove zvyšky sú skupiny s 5 až 7 atómami uhlíka, zahŕňa kruh s 3 až 5 atómami uhlíka. Príkladom týchto skupín môžu byť cyklopropyletinyl, 3-(cyklobutyl)-1-propinyl a podobne.Nižšia alkoxyskupina obsahuje l až 7 atómov uhlíka,pričom môže ísť o priamy, rozvetvený alebo cyklický zvyšok. Ako príklady týchto skupín je možné uviesť metoxy-,etoxy-, propoxy-, izopropoxy-, cyklopropyloxy-, cyklohexyloxyslcupinu a podobne.Nižšia alkyltioskupina zahŕňa skupiny s 1 až 7 atómami uhlíka s priamou, rozvetvenou alebo cyklickou konfiguráciou. Ako príklady týchto skupín je možné uviesť metyltio-, propyltio-, izopropyltio-, cykloheptyltioskupinu a podobne. Ako príklad je možné uviesť vzorec propyltioskupiny, -SCH 2 CH 2 CH 3.Nižšia alkylsulfonylovâ skupina zahŕňa skupiny s 1 až 7 atómami uhlíka s priamym, rozvetveným alebo cyklickým reťazcom. Ako príklady takýchto skupin je možné uviesť metylsulfonyl, 2-butylsulfonyl, eyklohexylmetylsulfonyl a podobne. Na ilustráciu je možné uviesť vzorce 2-butylsulfonylovej skupiny -S(0)zCH(Cl-3)CH 2 CH 3.Pod pojmom alkylkarbonyl, ktorý zahŕňa aj nižšie alkylkarbonylové zvyšky sa rozumejú zvyšky s l až 20 atómarni uhlíka s priamym, rozvetveným alebo cyklickým reťazcom. Ako príklady alkylkarbonylových skupín je možné uviesť forrnyl, 2-mctylbutanoyl, oktadekanoyl, ll-cyklohexylundekanoyl a podobne. Napríklad ll-cyklohexylundekanoylovú skupinu je možné vyjadriť vzorcom c-Hex-(CH 2)m-CO-.Nižšie alkylkarbonylovć zvyšky obsahujú 1 až 8 atómov uhlíka v priamom, rozvetvenom alebo eyklickom reťazci. Ako príklady týchto zvyškov je možné uviesť formyl, Z-metylbutanoyl, cyklohexylacetyl a podobne. Ako príklad môže byť uvedená Z-metylbutanoylová skupina,ktorúje možné vyjadriť vzorcom -C 0 CH(CH 3)CHCH 3.Pojem Ph(R 26)2 znamená fenylovú skupinu, substituovanú dvoma skupinami R.Atómy halogénu zahŕňajú atómy íluóru, chlóru, brómu a jódu.Význam akéhokoľvek substituenta, napríklad R 7, R,R a podobne v určitej molekule je zásadne nezávislý od významu toho istého substituenta na inom mieste tej istej molekuly. To znamená, že zvyšok -N(R)2 môže znamenať skupiny -NHH, -Nl-lCH 3, -NHC 5 H 5 a podobne.Kruhy, ktoré vzniknú v prípade spojenia dvoch skupín R 2 môžu byť cyklopropánový, cyklobutánový, cyklopentánový, cyklohexánový, cykloheptánový, cyklooktánový,oxetánový, tetrahydrofuránový, tetrahydropyránový, tetrahydrotiofénový, tetrahydrotiopyränový, pyrolidínový, piperidínový, morfolinový, tiamorfolínový a piperazínový kruh.Heterocyklickć zvyšky, ktoré vzniknú pri spojení dvoch skupín R 2, R alebo R 27 s atómom dusíka môžu byť pyrolídínový, piperidínový, morfolinový, tiamorfolínový, piperazínový a N-metylpiperazínový zvyšok.V prípade, že skupiny Q a R vytvoria s atómom uhlíka, na ktorý sú viazané, kruh, môže ísť o laktónové, laktámové a tiolaktónové kruhy.Estery, ktoré sú prekulzory Q (to znamená v prípade, že Q COORS) zahŕňa také estery, ktore boli opísané v publikáciách Saari a ďalší, J. Med. Chern., 21, č. 8, 746 až 753,1978, Sakamoto a ďalší, Chcm. Pharm. Bull., 32, č. 6, 2241 až 2248 a Bundgaard a ďalší, J. Med. Chem., 30, č. 3, 451 až 454, 1987. V rámci významu symbolu R je možné uviesť napríklad nasledujúce monocykliekć alebo bicyklické heterocyklickć zvyškyPod pojmom štandardná aminokyselina sa rozumeju nasledujúce aminokyseliny alanln, asparagín, kyselina asparagová, arginín, eysteín, kyselina glutamová, glutamín,glycín, histidín, izoleucín, lyzín, metionín, fenylalanín,prolín, serín, treonín, tryptofan, tyrozín a valín, takto sú uvedené kyseliny opísané aj v publikácii F. H. C. Crick,Symposium of the Society of Experimental Biology, 1958,12, str. 140.Niektoré opísané zlúčeniny obsahujú jedno alebo väčší počet centier asymetrie a tým vznikajú diastereoméry a optické izoméry. Vynález zahŕňa všetky takéto diastercoméry a ich racemické a rozdelené, enantiomeme čisté formy a ich farmaceutický prijateľné soli.Niektoré z opísaných zlúčenín obsahujú dvojité väzby oleíínovćho typu. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak,zahŕňa v tomto prípade vynález oba geometrické izoméry týchto zlúčenín, E aj Z.Farmaceutické prostriedky podľa vynálezu obsahujú ako svoju účinnú zložku zlúčeninu všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ a okrem toho môžu obsahovať farmaceutický nosič a prípadne ďalšie účinne zložky. Pojem farmaceutický prijateľnú soľ zahŕňa soli, SK 282409 B 6pripravené s použitím nctoxických báz a to anorganíckých a organických báz. Soli, odvodené od anorganických báz zahŕňajú soli hliníka, amónne soli, soli vápenaté, meďnaté,železnaté, železité, lítne, horečnaté, mangánovć, manganičité, draselné, sodné, zinočnaté a podobne. Zvlášť výhodné sú soli amónne, vápenaté, horečnaté, draselné a sodnć. Soli,odvodené od farmaceuticky prijateľných netoxických organických báz zahŕňajú soli s primárnymi, sekundámymi a terciámymi amínmi, so substituovanými amínmí, včítane prirodne sa vyskytujúcich substítuovaných aminov, s cyklickými amínmí a s bázíckými ionomeníčovými živicami,môže ísť o soli s arginínom, betaínom, kofeínom, cholínom, NN-dibenzyletyléndiamínom, dietylamínom, 2-dietylaminoetanolom, Z-dimetylaminoetanolom, etanolamínom, etyléndiarninom, N-etylmorfolínom, N-etylpíperídínom, glukamínom, glukozamínom, histidínom,hydrabamínom, izopropylamínom, lyzínom, metylglukamínom, morfolínom, píperazínom, piperidínorn, polyaminoživicami, prokaínom, pnrlnmi, treobromínom, trietylamínom,trimetylamínom, tripropylamínom, Irometamínom a podobne.V prípade, že zlúčením podľa vynálezu má bázickú povahu, je možné pripraviť solí s farmaceuticky prijateľnými netoxíckými kyselinami včítane anorganických a organických kyselín. Tieto kyseliny zahŕňajú kyselinu octovú, benzénsulfónovú, benzoovú, gáñosulfónovú, citrónovú,etánsulfónovú, fumarovú, glukónovú, glutamovú, bromovodíkovú, chlorovodlkovú, izetionovú, mliečnu, maleínovú, jablčnú, mandľovú, metánsulfónovú, mukónovú, dusičnú, pamoovú, pantotenovú, fosforečnú, jantárovú, sírovú,vínnú, p-toluénsulfónovú a podobne. Zvlášť výhodné sú kyselina citrónová, bromovodíková, chlorovodiková, malelnová, fosforečná, sírová a vínna..le zrejmé, že V uvedených farmaceutíckých prostriedkoch sa v prípade, že sa ide o zlúčeniny všeobecného vzorca (la), rozumejú vždy ich farmaceutický prijateľné soli.Použitie zlúčenín podľa vynàlezuVzhľadom na schopnosti zlúčcnín všeobecného vzorca(I) antagonizovať leukotriény, je možné tieto látky použiť na prevenciu alebo na liečenie chorobných príznakov, ktoré bolí vyvolané u človeka pôsobením leukotrićnov. Ide najmä o liečenie, prevenciu alebo zmiernenie príznakov nasledujúcich ochorení u cicavcov a zvlášť u človeka.l. Pľúcne ochorenie včítane astmy, chronickej bronchitídy a podobných obštrukčných chorôb dýchacích ciest, 2. alergie a alergické reakcie ako nádcha, kontaktné kožné zápaly, alergický zápal spojiviek a podobne, 3. zápaly, ako artritis alebo zápal časti hrubého čreva, 4. rôzne bolestivé stavy, 5. kožné poruchy, ako atopický exém a podobne, 6. ochorenie srdca a cievneho systému, ako sú angína,íschémia srdcového svalu, zvýšený krvný tlak, zhlukovanie krvných doštičiek a podobne, 7. nedostatočnosť ľadvín z ischémie na imunologickom alebo chemickom (cyklosporín) podklade, 8. migréna alebo iné záchvatovité bolesti hlavy, 9. očné choroby, napríklad zápal dúhovky, 10. hepatitída, ktorá je dôsledkom chemických, imunologických alebo infekčných podnetov, 11. traumatické alebo šokové stavy, napríklad stavy po opálení, endotoxemickć stavy a podobne, 12. odmietnutie transplantovaných štepov, 13. prevencia vedľajších príznakov pri liečebnom podávaní niektorých cytokínov, napríklad Interleukinu ll alebo faktora nekrózy nádorov, 14. chronické ochorenia pľúc, ako je cystická íibróza,zápal priedušiek a iné ochorenia dýchacích ciest aZlúčeniny podľa vynálezu je teda možné použiť na liečenie alebo na prevenciu rôznych chorobných stavov u cicavcov a zvlášť u človeka včítane erozívneho zápalu žalúdočnej sliznice alebo slimiee pažeráka hnačky, kŕčov mozgových ciev, predčasného pôrodu, samovoľného potratu, ťažkostiach pri menštruácii, ischémie, poškodenia alebo nekrózy pečeňového tkaniva, slinivky, ľadvín alebo srdcového svalu chemickými látkami, poškodenia pečene hepatotoxickými látkami, ako je CCl 4 a D-galaktózamín,íschemického zlyhania obličiek, poškodenia pečene na základe iných ochorení, poškodenia slinivky brušnej úrazom alebo stresom a zlyhania obličiek, vyvolaných glycerolom. Zlúčeniny podľa vynálezu majú taktiež cytoprotektívne účinky.Cytoprotektívne účinky zlúčenín podľa vynálezu je možné pozorovať u človeka a u iných živočíchov, napríklad ako zvýšenú odolnosť žalúdočnej a črevnej slimice proti rôznym škodlivým látkam, najmä takým, ktoré tieto sliznice dráždia, ako je aspirín alebo infometacín. Okrem zníženia škodlivého účinku nesteroidných protizápalových látok na sliznicu žalúdka a čriev je možné pri pokusech na zvieratách tiež dokázať, že tieto látky bránia poškodeniu žalúdka po perorálnom podaní silných kyselín, silných zásad,etanolu, hypertonického roztoku chloridu sodného a podobne. Na dôkaz cytoprotektívneho účinku je možné použiť dva typy pokusov a to A pokus s poškodením, vyvolaným etanolom a B pokus s vyvolanim vredov po podaní indometacínu, tieto typy skúšok boli opísané v EP 140 684.Veľkosť profylaktickej alebo liečebnej dávky zlúčeniny všeobecného vzorca (I) bude závisieť od povahy a závažnosti liečeného stavu a od zvolenej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a spôsobu jeho podania Bude tiež závisieť od veku, hmotnosti a reaktivíty chorého. Zvyčajne sa denná dávka pri liečení astrny, alergických a zápalových stavov a všeobecne pri liečení stavov, odlišných od cytoprotektívneho použitia pohybuje v rozmedzí približne 0,001 až 100 mg/kg, výhodne 0,0 l až 10 mg/kg a zvlášť 0,1 až l mg/kg,túto dávku je mobré podať naraz alebo rozdelenc v čiastkových dávkach. V niektorých prípadoch môže byť potrebné použiť dávky mimo uvedeného rozmedzia.V prípade, že sa zlúčeniny podľa vynálczu podávajú vnútrožilovo, je vhodné rozmedzie dávok pri liečení astmy,zápalu alebo alergických stavov približne 0,001 až 25 mg,výhodne 0,0 l až l mg zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na kg hmotnosti denne, v prípade nutnosti dosiahnuť cytoprotektívneho účinku je toto rozmedzie 0,1 až 100, výhodne l až 100 a zvlášť l až 10 mg/kg.V prípade perorálneho podania je vhodné rozrnedzie dávok pri liečení astrny, zápalových stavov a alergií približne 0,01 až 100, výhodne 0,1 až 10 mg/kg a v prípade nutnosti dosiahnuť cytoprotektívneho účinku v rozmedzí 0,1 až 100, výhodne l až 100 a zvlášť 10 až 100 mg zlúčeníny všeobecného vzorca (I) na kg a deň.Pri liečení očných ochorení môžu obsahovať prostriedky na podanie do oka, zvlášť roztoky alebo suspenzie,0,001 až l hmotnosti zlúčeniny všeobecného vzorca (l) v nosnom prostredí, vhodnom na očné použitie.Presné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (1) na použitie na cytoprotektívne účely bude okrem iného závisieť od toho, či je zlúčenina použitá na liečenie už poškodených buniek alebo či sa používa na zabránenie budúceho poškodenia, od povahy buniek, to znamená, že záleží na

MPK / Značky

MPK: A61K 31/44, C07D 513/04, C07D 491/048, C07D 495/04

Značky: obsahom, farmaceutický, heterocyklické, farmaceutických, kyseliny, výrobu, prostriedok, použitie, prostriedkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-282409-heterocyklicke-kyseliny-ich-pouzitie-na-vyrobu-farmaceutickych-prostriedkov-a-farmaceuticky-prostriedok-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Heterocyklické kyseliny, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom</a>

Podobne patenty