Spôsob a zariadenie na výrobu svorky pre akumulátor oloveného typu

Číslo patentu: E 9208

Dátum: 14.11.2005

Autor: Gibellini Folco

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na výrobu svorky pre akumulátor oloveného typu0001 Predložený vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu takzvaného pólového vývo du alebo svorky pre akumulátor oloveného typu.0002 V súčasnej dobe sa pólové vývody pre akumulátory zhotovujú z olova, väčšinou v štandardizovaných tvaroch, aspoň čo sa týka ich kontaktného konca. Zo stavu techniky známe pólové vývody majú úložnú časť a kužeľovitú kontaktnú časť. Posledne uvedená úložná časť môže byť vybavená vystupujúcou prírubou, labyrintom, a/alebo závitu podobnými prvkami, ktore zdokonaľujú tesniace vsadenie takej úložnej časti do plastovćho materiálu plášťa akumulátora. Uvedené dve časti sa získajú bud oddelene a potom sa spájajú mäkkým spájkovaním alebo ďalšími, uvedenému účelu vyhovujúcimi postupmi, alebo vo forme jediného monolitického prvku. A nakoniec, pólový vývod by mal mať kompaktnú štruktúru bez pórov, ich prítomnosť by mohla umožňovať presakovanie alebo odvetrávanie obsahu akumulátora. Okrem toho pórypodporujú predčasnú koróziu a oxidáciu pólového vývodu, dôsledkom čoho je obmedzovanie0003 Bežné pólové vývody sa vyrábajú hlavne s použitím známych postupov, ako odlievaniedo formy, liatie vstrekovaním pod tlakom, profilovanie medzi valcami alebo lisovanie.0004 V prvom prípade, s použitím postupu odlievania do formy, sa olovo taví a nalieva do fonny s následným produkovaním pólových vývodov požadovaného konečného tvaru. Týmto postupom spracovania získané pólove vývody majú však nízku odolnost voči korózii a sú náchylné na vznik presakovania kyseliny z vnútomého priestoru akumulátora smerom von v dôsledku ich pórovitosti a prítomnosti nežiaducich bublín v štruktúre pólového vývodu. V tomto stave nie je teda často možné dosiahnuť účinné utesneníe medzi plastovým plášťom a pólovým0005 V druhom prípade sa olovo v roztavenom stave podrobuje technológii liatia vstrekovaním pod tlakom. V tomto prípade liatie vstrekovaním pri vysokom tlaku zaisťuje, čo sa týka pórovitosti a výrobnej rýchlosti, mieme zlepšenie. Avšak nedostatky typické pre predchádzajúcipostup nie sú týmto postupom úplne odstránené.0006 V treťom prípade, s použitím postupu profilovania medzi valcami, sa na získanie pólových vývodov s dobrým zhutnením používajú profilované tvarovacíe valce. Všeobecne sa taký postup a prostriedky použite na jeho vykonávanie využívajú ako finálna, doplnková operácia technológie liatia vstrekovaním pod tlakom. Výsledný proces je preto zložitý, zahŕňa ďalšiekomplikované systémy a pracovné kroky, a má pomeme nízku produktivitu.0007 Vo štvrtom prípade sa pólový vývod zhotovuje lisovaním, pri ktorom sa vychádza z predtým kalibrovaného, všeobecne valcovitého oloveného polotovaru, v dôsledku čoho je teda vždy nutné tento polotovar predbežne spracovávať, a čo teda vždy vyžaduje vybavenie prostriedkami na dosiahnutie priemeru a dĺžky v požadovanej tolerancii. Uvedený polotovar sa umiestni do lisovacej formy, ktorá tomuto predbežne spracovanému polotovaru udeľuje tvar podobný konečnému tvaru, ale ktorý sa musí na konečný tvar dohotovovať s použitím ďalších operácií, pri ktorých sa odstraňujú koncové časti polotovaru. Aj napriek tomu, že sa dosahuje vyhovujúci stupeň zhutnenia, t.j. neprítomnosť pórov, poskytuje tento postup pomerne nízku produktivitu a vyžaduje veľmi robustné zariadenia z dôvodu vysokých pracovných zaťažení, ktoré sú dôsledkom procesu tvárnenia.0008 Okrem toho sa rôzne operácie vykonávajú na rôznych zariadeniach a percentuálny p 0 diel materiálu, ktorý na konci procesu spracovávania predstavuje výrobný odpad, je vysoký apohybuje sa V rozmedzí 20 až 25 celkového množstva použitého materiálu. 0009 Následkom uvedených skutočností sú pomeme vysoké výrobné náklady.0010 V dokumentoch US 5 349 840 a US 6 688 148 sa, v uvedenom poradí, uvádza jednak jediná operácia/jediné zariadenie na tvárnenie olovených pólových vývodov za studena, a jed nak viacstupňový spôsob tvámenia v jedinej lisovacej forme v spolupráci s množinou tvarova cích tŕňov.0011 Zámerom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré sú prispôsobené výrobe plastickým tvárnením vysoko kvalitných pólových vývodov pre akumulátory, a to ako čo sa týka zhutnenia koncového produktu, tak čo sa týka0012 V súlade s týmto zámerom je dôležitým cieľom predloženého vynálezu poskytnúť spôsob a príslušné zariadenie na jeho vykonávanie, ktoré sú vysoko produktívne a ktoré sú schopné znížiť výrobné časy a náklady, eliminovať nutnosť predbežného pretvámenia a na minimum znížiť percentuálny podiel materiálu, výhodne v rozmedzí 3 až 4 , ešte výhodnejšie pod 3 a eventuálne až na 0 celkového množstva použitého materiálu, ktorý vo výsledku predstavujevýrobný odpad, pričom odpad je v každom prípade použiteľný na nové spracovávanie.0013 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob a príslušné zariadenie na jeho vykonávanie, ktoré sú použiteľné na výrobu všetkých typov štandardizovaného pólovéhovývodu, a dokonca aj pólových vývodov so špecifickými tvarmi, a to bud z jedného kusa alebo0014 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob a príslušné zariadenie s jednoduchou štruktúrou, nízkou spotrebou energie a nízkym opotrebovaním činných častí, ktoré vyžadujú nízky počet operácií inšpekcie a údržby, pričom ako vykonávanie spôsobu, tak pre vádzkovanie zariadenia sú priaznivé voči životnému prostrediu.0015 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie zvlášť vhodné pre vysoké pracovné rýchlosti, bez prestojov, a súčasne vhodné na výrobu pólovýchvývodov s rôznymi a voliteľnými veľkosťami, bez ohľadu na rozmerovú veľkosť východisko vého, nespracovaného materiálu.0016 Tento zámer a tieto a ďalšie ciele predloženého vynálezu, ktoré budú objasnené ďalej, je dosialmutý spôsobom výroby oloveného pólového vývodu pre akumulátor, podľa predloženého vynálezu a uvedeného v patentovom nároku l, plastickým tvámením za studena s použitímspracovávacieho zariadenia, ktoré má tvarovaciu stanicu a aspoň jednu tvárniacu stanicu.Uvedený spôsob zahmuje krokya) tvarovania, V tvarovacej stanici, polotovaru, ktorý v smere svojej pozdĺžnej osi má taký pozdĺžny rozsah, aby poskytoval úložnú a kontaktnú časť pólového vývodu, a kto rého rozmerová veľkosť zodpovedá rozmerovej veľkosti konečného kusu pólovéhovývodu, ktorý sa má zhotoviť b) prevádzanía polotovaru do uvedenej aspoň jednej tvámiacej stanicec) vykonávania prvého tvámenia polotovaru s cieľom vykonávania vnútorného a von kajšieho tvarovania jeho úložnej časti ad) vykonávania aspoň druhého tvámenia polotovaru s cieľom vykonania aspoň ďalšiehovnútomého a vonkajšieho tvarovania jeho úložnej časti, av ktorom sa kroky c) a d) vykonávajú následne po sebe ako kroky postupného tvámenia.0017 Zariadenie na vykonávanie spôsobu výroby oloveného pólového vývodu pre akumulátor spracovaním plastickým tvámením za studena podľa predloženého vynálezu je opísané v patentovom nároku ll. Toto zariadenie zahmuje tvarovaciu stanicu na tvarovanie polotovaru, ktorý má v smere svojej pozdĺžnej osi taký pozdĺžny rozsah, aby poskytoval úložnú a kontaktnú časť pólového vývodu, a ktorého rozmer zodpovedá rozmeru konečného kusu pólového vývodu,ktorý sa má zhotoviť aspoň jednu tvámiacu stanicu uspôsobenú na vykonávanie postupného a po sebe nasledujúceho tvámenia polotovaru prostredníctvom vykonávania vnútomého a vonkajšieho tvarovania jeho kontaktnej a úložnej časti a prenosové prostriedky na prenos poloto varu, ktorý sa má spracovávať, medzi uvedenými stanicami.0018 Výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu sú opísané vo vedľajších patentových ná rokoch.Stručný prehľad obrázkov na výkresoch0019 Ďalšie charakteristické znaky a výhody predloženého vynálezu budú bližšie objasnené v ďalej uvedenom podrobnom opise jeho výhodného, nie však výhradného uskutočnenia spôsobu a zariadenia na výrobu olovených pólových vývodov pre akumulátor, znázomených prostredníctvom neobmedzujúceho príkladu na pripojených výkresoch, kdeobr. 1 predstavuje čelný pohľad na tvárniacu stanicu zariadenia podľa predloženého vy nálezu v priečnom reze

MPK / Značky

MPK: H01M 2/30, B21K 21/10, B21K 21/08

Značky: olověného, výrobu, akumulátor, spôsob, zariadenie, svorky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e9208-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-svorky-pre-akumulator-oloveneho-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu svorky pre akumulátor oloveného typu</a>

Podobne patenty