Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Antia Firoz, Goklen Kent, Dahlgren Mary Ellen, Nti-gyabaah Joseph

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KRÍŽOVÝ ODKAZ NA PRÍBUZNÚ PRIHLÁŠKU0001 Táto prihláška si nárokuje prioritu z US dočasnej0002 Predkladaný vynález sa týka použitia amidov,aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy V chromatografii lipopeptidových zlúčenin0003 V minulosti rozlíšenie kľúčových nečistôt, ako sú Pneumocandiny B 5 a E 0 od Pneumocandina Bo pri čistení silikagélovou HPLC bolo nesprávne. Určité analógy boli V preparatívnych podmienkach len čiastočne odlíšené od piku hlavného produktu. Aby sa dosiahla požadovaná Čistota produktu,obmedzené rozlíšenie vyžaduje, že krok čistenia sa uskutočňuje s malým nastriekaním na kolónu, čo znižuje produktivitu.0004 Lipopeptidy, ako je Pneumocandin Bo sú často produkty fermentačného procesu. V priebehu takého fermentačného procesu vzniká spolu s požadovaným produktom mnoho veľmi podobných analógov. Na čistenie fermentačného produktu sú veľmi často používané chromatografické systémy s normálnou fázou. Chromatografický systém s normálnou fázou obvykle pozostáva zo stacionárnej fázy a mobilnej fázy. Na čistenie peptidu alebo lipopeptidu môže byť stacionárna fáza silikagél alebo alumina a mobilná fáza môže byť jediné rozpúšťadlo alebo zmesrozpúšťadiel, ktorá zahŕňa organické rozpúšťadlá a vodu.0005 Silikagélová Chromatografia a ďalšie typy chromatografie s normálnou fázou sú použiteľné na separáciu týchto analógov. V praxi rozlíšenie určitých blízkych analógov od požadovaného produktu je často nesprávne a nie je uspokojivé,pretože rozlíšenie nie je Veľké a často existuje prekrytie. Aby sa dosiahla požadovaná Čistota hlavného produktu V rozumnom výťažku, je nevyhnutné naniesť na kolónu obmedzené množstvo materiálu (často označované ako dávka alebo kolónový nástrek) nastriekané na kolónu na jeden cyklus, čo obmedzuje produktivitu operácie.0006 Čistenie Pneumocandinu Bo spadá do tejto kategórie. Chromatografia využíva mobilnú fázu pozostávajúcu zo zmesi rozpúšťadiel, najmä etylacetátu (EtOAc), metanolu (MeOH) a vody na silikagélovej kolóne. Pneumocandin Bo s molekulovou hmotnosťou 1065 Daltonov je prírodný produkt a slúži ako medziprodukt vo výrobe Caspofungin acetátu (Cancidas®). Pneumocandin Bo sa vyrába ako Sekundárny metabolit fermentáciou plesne Glarea lozoyensis. Pozri US patenty č. 5 194 377 a 5 202 309. Štruktúry Pneumocandinu B 0 a dvoch kľúčových analogických nečistôt,zahŕňajú cyklický hexapeptid spojený s dimetylmyristátovýmbočným reťazcom, sú uvedené vo vzorci I a tabuľke 1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo, vymývajú veľmi blízko s Pneumocandinom Bo. Preto, aby sa splnilo Cieľové množstvo nečistôt v čistenom materiáli pre tieto a podobné analogické zlúčeniny, množstvá surového Pneumocandinu Bm ktoré môžu byť nastriekané na kolónu, sú obmedzené. V dôsledku toho bolo uskutočnených mnoho pokusov zlepšiť rozlíšenie kľúčových nečistôt. Napríklad ternárna mobilná fáza etylacetát - metanol - voda bola upravovaná, aby sa optimalizovalo rozlíšenie medzi Pneumocandinom B 0 a kľúčovými analogickými nečistotami. D. J. Roush, F. D. Antia, K. E. Göklen J. Chromatography A, 827 (1998) 373-389. T. Yoshida a T. Okada, J. Chromatography A, 840 (1999) 1-9, opisujú efekty mobilnej fázy pri separáciách peptidov použitím kvapalinovej chromatografie s normálnou fázou. Podobnéefekty sú opísané V JP 11-023558.0008 Tento vynález opisuje použitie modifikátorov mobilnej fázy, vrátane aminokyselín, esterov aminokyselín alebo amínov v priebehu HPLC čistenia lipopeptidu. Modifikátory mobilnej fázysa viažu na stacionárnu fázu a modifikujú vazbové vlastnostistacionárnej fázy tak, že sa zlepší rozlíšenie alebo čistenie požadovaného lipopeptidu od jeho súvisiacich nečistôt.0009 Tento vynález je použiteľný V analytickej chromatografii a dokonca ešte hodnotnejšie na preparatívnu chromatografiu (t.j. použitie chromatografie ako čistiacej techniky vo veľkom meradle). Konkrétne môžu byť ako modifikátory mobilnej fázy pri chromatografickom čistení lipopeptidov,napríklad pri čistení Pneumocandinu Bo, čo je prírodný produkt východiskovej látky (fermentačný produkt) použitý na prípravu Caspofungin acetátu (Cancidas®), použité aminokyseliny, estery aminokyselín alebo amíny. Vynález je tiež použiteľný pri čistení prekurzoru fermentačného produktu pre iné lipopeptidy, ako je0010 Preparatívny HPLC chromatogram silikagélovej chromatografie surového Pneumocandinu Bo, kde dávka na kolónu obsahuje malé množstvo prolínu. Obrázok 1 A. Prvý cyklus na kolóne. Obrázok lB. Osemnásty cyklus na kolóne. Zlepšené rozlíšenie analogických nečistôt je vidieť V neskoršom cyklez dôvodu adsorpcie prolínu z roztoku dávky na kolónu.0011 Obrázok 2 A. Zápis retenčného času Pneumocandinu Bo po nastriekaní roztoku obsahujúceho prolín na kolónu ukazujúcu zvýšený retenćný ćas, ktorý sa vracia k pôvodnému retenčnemu času tak, ako je prolín pomaly desorbovaný z kolóny. Obrázok 2 B a 2 C. Chromatogram typického cyklu tesne pred (2 B) a po (2 C)nastriekani prolínu na kolónu. (analytické meradlo 5 YMC

MPK / Značky

MPK: C07K 1/00, B01D 15/00, C07K 14/00, B01D 15/08

Značky: použitie, aminokyselin, esterov, chromatografii, modifikátorov, mobilnej, fázy, amínov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e7202-pouzitie-aminov-aminokyselin-alebo-esterov-aminokyselin-ako-modifikatorov-mobilnej-fazy-v-chromatografii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii</a>

Podobne patenty