Aktívny lístok s dynamickou charakteristikou, ako je vzhľad, s rôznymi možnosťami overovania platnosti

Číslo patentu: E 6927

Dátum: 28.09.2004

Autori: Saarinen Petteri, Lahteenmaki Mia, Yan Zheng

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka systému na výdaj lístkov a konkrétnejšie digitálneho systému na výdaj lístkov na použitie v súvislosti s mobilným telefónom alebo terminálom.2. Opis doterajšieho stavu techniky0002 Existujú mnohé rozličné známe spôsoby ako zabezpečiť lístok, aby umožnil niekomu získať prístup na podujatie alebo na miesto. Jeden známy spôsob je dístribuovat fyzicky lístok, ktorý má na sebe vytlačený čas a miesto podujatia. Typicky sa lístok odovzdáva kontrolórovi lístkov(uvádzačovi) pri bráne, ked niekto vstupuje do prevádzky, v ktorej sa koná podujatie. Avšak známe fyzické lístky majú so sebou spojené viaceré problémy, vrátane 1) Nemožno ich doručovat digitálne iným slovami nie je možné lístky doručovať diaľkovo. 2) Ťažko sa kontroluje, či vo väčšine prípadov je známy lístok ukradnutý listok, napríklad lístok na film. 3) Ťažko sa vykonáva digitálny manažment lístkov. 4) Fyzické lístky plytvajú množstvom papiera.0003 Nedávno boli vyvinuté a teraz sa používajú digitálne lístky, vrátane ich použitia v mobilných telefónoch alebo termináloch. Digitálny lístok je certifikát, ktorý garantuje určité práva vlastníkovi lístka. Existuje mnoho aplikácií pre digitálne lístky, ktoré zahŕňajú napríklad elektronickú pečíatku,elektronický ústrižok, alebo poukážku. Avšak väčšina digitálnych lístkov sú iba digitálne textové lístky, na ktorých text opisuje práva vlastníka lístka.0004 Zároveň ako sa digitálny lístok stáva populárnym, sa vnášajú niektoré otázky. Digitálne lístky sú dost vhodné na doručovanie sieťami, čo umožňuje, aby boli menené, kopírované, alebo superdistribuované bez akejkoľvek zmeny a kontroly. Digitálna kópia lístka môže byt rovnaká ako originál, čo ďalej sťažuje overovanie lístka pri umorovani. Bolo navrhnutých mnoho riešení na ochranu digitálnych lístkov, avšak dodatočná ochrana často príliš komplikuje systém digitálnych lístkov a preto spôsobuje problémy s použiteínosťou, čo zhoršuje používanie digitálnych lístkov. 0005 Napríklad v mobilnom prostredí digitálny listok má určité známe.probIémy. Zväčša súvisia s otázkami bezpečnosti. Je velmi ľahké poslat niekomu digitálne informácie z terminálu na terminál a preto je bez náležitých bezpečnostných opatrení možná super-distribúcia lístkov. Na prekonanie tohto problému sa vyvinuli rozne technológie. Mnohé systémy overovania platnosti lístkov sú dost komplikované a zmenšujú použiteľnosť takýchto systémov vydávania digitálnych lístkov.0006 Celkovoje mobilné vydávanie lístkov problémom kvôli otázke ochrany kópií. Dnes sa používajú dva základné známe prístupy1. Mobilné vydávanie lístkov sa teraz používa v patentovaných formátoch a používa sa len so schémami vydávania lístkov s nízkou hodnotou a nízkym rizikom (napríklad vydávanie lístkov na základe SMS textu), alebo čiarové kódy. Toto riešenie má problém ochrany kópií vtom, že neexistuje ochrana len prvý, ktorý predloží lístok dostane tovar/prístup. Toto si vyžaduje krlžovú kontrolu aoverovanie platnosti. Ďalšou možnosťou je, že navyše sa vyžaduje určitý druh identifikácie používateľa (napríklad telefónne číslo, vodičský preukaz). Problémom je, že overovanie platnosti lístka by mala byť veľmi rýchlym procesom a toto proces spomaluje.2. Ďalšia alternatíva využíva bezpečnostné mechanizmy na overovanie platnosti a ukladanie lístkov. Tradičné kryptografické prístupy, ako je kódovanie/dekódovanie, digitálny podpis atď., sa používajú na ochranu digitálneho textovaného lístka, avšak je náročné a nákladné pre mobilné zariadenia/služby, pretože by mali využívat rovnakú schému a majú problém svyužitelnostou v bode umorovania lístka z nasledovných dôvodova) Je potrebná veriñkácia pri prijímaní lístka b) Je potrebná krížové verifikácia počas umorovania medzi zariadením vlastníka lístka a zariadením bodu umorovania.Oba z nich spôsobujú dodatočnú komunikáciu a náklady procesu. O klúčovom zvládnutí sa vie, že je ťažkou úlohou. Zriadenie systému je taktiež veľmi nákladné. Musí sa urobiť kompromis medzi0007 Okrem toho známe digitálne lístky majú niekoľko ďalších problémov, vrátane 1) Je ľahké vytvorit ilegálnu kópiu známeho digitálneho lístka, čo je nemožné overovať bez pomoci stroja. 2) Ochrana kópie digitálnych lístkov sa typicky ťažko realizuje kvôli napriklad tomu, že manipulácia s kryptogratiou a kódom pre kryptografiu je komplikovaná a potenciálne riziková alebo nákladná,pretože vyžaduje hardvérové bezpečnostné prvky na termináli atď. 3) Použitie známych digitálnych lístkov je problémom kvôli komplikovanej ochrane založenej na kryptograñi. 4) Na známom digitálnom lístku sa ťažko vykonáva kontrola umorenia/platnosti, t.j. je nemožné kontrolovať pomocou ľudí bez strojov. 5) Digitálny lístok sťažuje podporu dodatočného obchodovania pre dodatočnú tržbu. 6) Zivotnost známeho digitálneho lístka je krátka a obsah lístka sa ťažko obnovuje alebo aktualizuje po vydaní (súčasné riešenie využíva nový lístok avšak používateľ typicky potrebuje zrušiť starý listok).0008 Predložený vynález poskytuje riešenie vyššie uvedených problémov techniky.0009 Vnajširšom zmysle predložený vynález poskytuje nový ajedinečný spôsob a prístroj na poskytovanie aktívneho lístka v mobilnom terrnináli na využitie používateľom mobilného terminálu,pričom najmenej jeden aktívny listok má charakteristiky lístka, ktoré sa dynamicky menia na základe jedného alebo viacerých stavov počas životnosti aktívneho lístka. Dynamické zmeny charakteristiky lístka obsahujú buď multimediálne zmeny, alebo iné prezentačné údaje, vrátane textu, zvuku, animácie, videa, stabilných obrázkov alebo pohyb mobilného terminálu, emitovanie svetla z neho, zmenu tvaru alebo niektorú ich kombináciu.0010 Aktívny lístok môže mať počas svojej životnosti rôzne stavy, ako kúpený, šablóna,predbežne platný, s overenou platnosťou, neplatný pre určité podujatia. Taktiež poskytovateľ alebo emitent listkovej služby môže vyslať nové riadiace dáta, aby zmenil charakteristiku a/alebo obsah aktívneho lístka. Tieto informácie sa posielajú len do mobilného terrninálu pôvodného kupujúceho aktívneho lístka tak, že neoprávnene (t.j. pirátsky odkopírované) superdistribuované lístky, ak vôbec, nedostanú tieto aktualizované informácie. Navyše je taktiež možné zmeniť charakteristiku alebo vzhľad lístka podľa týchto informácií. .0011 Lístok je aktívny tak, že obsahuje algoritmus alebo program na zmenu svojich multimediálnych alebo iných prezentačných dát podľa rôznych situácií. Aktívny lístok môže obsahovat text, zvuk, animáciu, video, alebo stabilné obrázky spolu alebo samotné, vrátane algoritmu na ich prezentovanie.0012 Aktívny listok je dynamický počas svojej životnosti a ešte lepšie, možno doň vyslať nové riadiace dáta, aby sa zmenil algoritmus, dali sa algoritmu nové hodnoty parametrov. alebo sa zmenili iné prezentačné dáta. Tieto riadiace dáta sú súčasťou aktívneho lístka, avšak prijímajú sa napriklad vurčitom čase a/alebo mieste, alebo tesne predtým, než sa lístok má použiť. Tieto riadiace dáta sa vysielajú len do legálne kúpených lístkov aakákolvek kópia urobená ilegálne zostáva bez nich, pretože nie je registrovaná u poskytovateľa alebo emitenta listkovej služby, ktorý vysiela riadiace dáta. Po prijatí riadiacich dát sa aktívny lístok dá ľahko rozlíšiť od ilegálnych. Bezpečnosť je dostatočné pre lístky s nízkou a strednou hodnotou.0013 Tento vynález umožňuje overovanie platnosti lístkov bez strojov. Napríklad pri mechanizme ochrany kópií aktívneho lístka je overovanie platnosti ľudským okom ľahká časť riadiacich dát môže zmeniť vzhľad lístka napríklad na určitú hudbu alebo obraz s určitým pozadím. Overenie lístka sa môže vykonávať na základe zmeny obrazu, zmeny zvuku alalebo zmeny frekvencie(zmeny trvania) animácie. Bez riadiacich dát lístok môže znieť a vyzerať odlišne, čo naznačí že lístok je neplatný. Overenie platnosti môže opät zmenit stav lístka.0014 Podla tohto vynálezu overovanie platnosti lístka sa môže zakladať na jedinečných zvukoch,poskytovanch aktívnym lístkom. Tento druh strojov je typicky nenákladný a môže sa spracovávať na serveri. alšou možnosťou je používat určité zvuky, ktoré môže overovat človek.0015 Overovanie platnosti lístkov sa môže taktiež zakladať na jedinečnom svetle, emitovanom aktívnym lístkom. Ked sa aktívny listok spustí sfunkciou overovania platnosti, môže vyžarovať svetlo vsekvencii rozpoznateľnej overovacim terminálom na základe relatívneho času trvania sekvencií intenzity osvetlenia tak, že overovací tenninál môže povedať, či lístok je platný alebo nie. Ďalšou možnosťou je používanie relatívnej intenzity osvetlenia na signalizovanie.0016 Prakticky vzaté, vynález je aktívny multimediálny lístok, ktorý môže nahradit súčasné existujúce lístky a poskytnúť viac obchodných príležitostí aflexibility. Multimediálna funkcia aktívneho lístka ukazuje infonnácie na lístku a iné informácie pomocou videa, zvuku, animácie,alebo niektorej ich kombinácie. Aktívny lístok je dynamický, pričom obsahuje algoritmus na zmenusvojho vzhľadu, ked nastane určitá udalosť (napriklad keď nastane čas exspirácie, ked sa lístok použil, atď.). Okrem toho do aktívneho lístka možno taktiež vysielať nové riadiace dáta, aby sa ďalej ovládal budúci vzhľad lístka.0017 Túto technológiu možno použiť pre diaľkové obnovovanie lístka azasielanie reklamných informácií používateľovi lístka, ako aj pre organizovanie lístkových kampaní alebo Iístkovej hry. 0018 Aktívny multimediálny lístok podľa tohto vynálezu taktiež poskytuje rôzne možnosti overovania platnosti lístka na základe zvuku, svetla, frekvencie, animácie a podobne.0019 Niektoré výhody aktívneho lístka podľa tohto vynálezu sú nasledovné0020 Pomocou aktívneho lístka je ľahké zaviesť do obchodovania slístkami zábavu, preto pritiahnuť viac aplikácií mobilných digitálnych lístkov. Je flexibilné podporovať rôzne obchodné modely, takto poskytovať viac nových príležitostí, vytvárať tržbu pre emitentov lístkov.0021 Aktívny lístok je bezpečnejší, ťažšie sa zneho vyrába kópia aľahšie sa deteguje než akýkoľvek existujúci lístok. Pretože aktívny lístok je softvérový, možno ho vysielat do telefónu používateľa lístka a automaticky nainštalovať. V skutočnosti sa nadarmo kopíruje aktuálny vzhľad lístka, pretože budúci vzhľad bude odlišný od aktuálneho. Vzhľadom na to je ťažké sfalšovat platný lístok.0022 S vyššie uvedenými výhodami aktívny lístok má výhodnú použiteľnosť pred Iistkami podľa známeho stavu techniky, pretože krížové overovanie počas umorovania medzi zariadením vlastníka lístka azariadením bodu umorovania nieje podstatné. lba pohľadom a/alebo počúvaním aktívneho lístka kontrolór umorovania môže overiť, či je lístok platný.0023 Aktívny lístok podľa tohto vynálezu sa taktiež ľahko realizuje, pretože nie je potrebné manipulovat s kryptografíckými kľúčmi na strane terminálu a môže sa realizovať technológiou Java. 0024 Aktívny lístok podľa tohto vynálezu je flexibilnejší amöže flexibilne podporovať rôzne obchodné modely, pretože je vhodný na kontroIu/veritikáciu lístka ľudskými očami digitálne overovanie lístka zariadením jeden kontajner s Iistkami môže podporovať viacero lístkov tak, že životnosť každého lístka môže byť nekonečná zavádzaním zábavy do obchodovania s Iistkami tak,že používateľ sa môže zúčastňovať na viacerých lístkových aktivitách ako sútaženie, hranie hier,atd.0025 Aktívny lístok podľa tohto vynálezu je hospodárnejší, pretože životnosť aktívneho lístka môže byť nekonečná, zdieľaná viacerými podujatiami, nositeľ lístka môže mať viacero lístkov a zanikne papier zo zahodených lístkov.0026 Aktívny lístok podľa tohto vynálezu je zmysluplnejší, pretože video a zvuk znamenajú viac než text a aktívny multimediálny listok môže obsahovat viac informácií alebo vylepšené informácie než iné druhy lístka.0027 Digitálne lístky sa teraz používajú v mobilných termináloch. Mobilné terminály umožňujú nákup, zavádzanie a prezeranie digitálnych lístkov kedykolvek a kdekoľvek. Vzhľadom na to tento vynález prináša skutočnú hodnotu nielen používateľom, ale taktiež emitentom lístkov. Pre používateľov si títo môžu prezerať lístok na svojich mobilných termináloch a ľahko kontaktovať emitenta lístka alebo poskytovateľa služby. Pre emitentov lístka týmto by sa dovolilo poskytovať informácie používateľom priamo ainformovať ich ozmenách alebo iných detailoch taktiež po nákupe.0028 Aktívny listok možno doručovať internetom alebo mobilnými sieťami. Jedným špeciálnym spôsobom doručovania aktívneho lístka môže byt podpora technológie Java profil mobilného informačného zariadenia (Mobile Information Device Profile - MIDP) s bezdrôtovým prístupovým protokolom (lNireIess Access Protocol - WAP) prenášajúceho lístok do mobilných telefónov. Lístok prenáša aplikácia Java, ako je MIDlet, a preto môže byť nainštalovaný a prehrávaný na mobilných telefónoch saktivovanou Java, avšak po inštalácii nemôže byť super-fonNardovaný. Avšak je dôležité poznamenať, že rozsah vynálezu nie je určený, aby bol obmedzený len na prostredia s Java programovaním namiesto toho rozsah vynálezu je určený na to, aby obsahoval implementácie iné než využívajúce programovacie prostredie Java.0029 Menej bezpečná jednoduchá technológia vydávania lístkov podľa tohto vynálezu by bola vhodná pre lístky, kde emitent nechce mať vopred stanovený vzťah a bezpečnostnú aplikáciu na mobilnom termináli. Realizácia si nevyžaduje veľmi špecifickú listkovú implementáciu na mobilnom termináli a preto sa ľahko implementuje, pretože nie je nevyhnutný sám osebe hardvér aleboplatforma zariadenia. 0030 Zobchodného hľadiska je kľúčovým bodom zriadenie systému. Aby sa zaviedla nováslužba, ktoré môže nahradiť existujúci systém, je veľmi dôležité poskytnúť potenciál pre nové príležitosti tržieb. Zavedenie nového systému je pravdepodobnejšie, ked je zriadený na existujúcej.4 infraštruktúre. Preto ho ľahko nasadia poskytovatelia služieb. Použítia predpokladané pre predložený vynález zahŕňajú, avšak nie sú určené aby boli obmedzené na- Komplexný multimediálny lístok so zapojenou kampaňou podujatia- Kampaňový lístok (napríklad lístok s ústrižkom - so špeciálnou ponukou opísanou pomocouJedna aplikácia aktívneho lístka môže fungovat ako adresár lístkov na podporu všetkých vyššie uvedených lístkov paralelne alebo za sebou. Alternatívne lístky môžu byt v rôznych aplikáciách aktívnych lístkov (napríklad aplikačné sady v implementáciách Java).0031 Okrem vyššie uvedeného spôsobu, predložený vynález taktiež uvádza nový ajedinečný mobilný terminál na poskytovanie aktívneho lístka na využitie používateľom mobilného terminálu,pričom mobilný terminál zahŕňa mobilný aplikačný modul aktívneho lístka, ktorý poskytuje najmenej jeden aktívny listok, ktorý má charakteristiky lístka, ktoré sa dynamicky menia na základe jedného alebo viacerých stavov počas životnosti aktívneho lístka, ktorý má schopnosť vstupovať do iných komponentov terminálu (napríklad mWaIIet - mobilnú peňaženku) tým, že ho tenninál overí ako dôveryhodný, ako aj do nového poskytovateľa lístkovej služby na komuníkovanie smobilným terrninálom, pričom poskytovateľ lístkovej služby zahŕňa modul vydávania lístkov, ktorý poskytuje mobilný terminál buď najmenej jednému aktívnemu lístku, alebo riadiace infonnácie na aktivovanie alebo deaktivovanie najmenej jedného aktívneho lístka na využitie používateľom mobilného terminálu, najmenej jeden aktívny lístok, ktorý má charakteristiky lístka, ktoré sa dynamicky menia na základe jedného alebo viacerých stavov počas životnosti aktívneho lístka. vynález taktiež uvádza novú bezdrôtovú siet konzistentnú s vyššie uvedeným.0032 Ked berieme do úvahy mobilné terminály aktivované pre Java, dodatky potrebné na vydávanie aktívnych lístkov by boli malé podpora nového typu lístka - alebo iný spôsob oznámenia terrninálu že toto je lístok. Toto zabezpečí, že lístok sa automaticky nainštaluje do adresára lístkov. Takúto podporu možno pridat do mobilnej peňaženky - Mobile Wallet.0033 Aktívny lístok by mala byt aplikácia MIDP, Personal Java alebo C-aplikácia nahraná do zariadenia. Voliteľne môže byt vtermináli adresár lístkov, ktorý môže lístok spracovať. Môže postupovať čiastočné informácie prenášané lístkom, ako je inzercia, nastavenia kúpy, atd. (tieto informácie by mal dovoliť forwardovat poskytovateľ lístkovej služby, alebo emítent lístka).0034 Do aplikácii možno vložiť riadiace dáta, alebo ich možno prenášať keď aplikácia komunikuje so stranou serveru pomocou existujúcej komunikačnej technológie.0035 Emitent lístka môže riadiť dynamickú charakteristiku, alebo menit vzhľad, dialkovo poskytnutím riadiaceho znaku mobilnému terminálu. Vyslaníe znaku môže byť jedinečne založené na kóde medzinárodnej identifikácie mobilných zariadení (International Mobile Equipment ldentitication - IMEI) alebo inej identifikácii tenninálu alebo účastníka, dokonca IP adresou. Takto môže vyslanie informácií zasiahnuť len osobné dôveryhodné zariadenie registrovaného používateľa lístka. Načasovanie sa môže zakladať na hodinách emitenta, takže môže byť ťažké časovač napadnúť. Tento model je vhodný pre prípady, keďje hodnota lístka vysoká, ľudské oči vykonávajú kontrolu umorenía lístka, alebo sa platnosť kontroluje digitálne, alebo je on-line digitálne verííikovanie lístka. Tento spôsob je taktiež výhodný, aby emítent vysíelal (skupinovo adresoval) dodatočné multimédiá držiteľom lístkov, preto je ľahké nastavit zábavu akampaň súvisiace s vydávaním lístkov.0036 Overovanie platnosti lístkov človekom sa môže zakladať na predložení dát, ktoré sú k dispozícii len ked sa prijali riadiace dáta. Toto ďalej sťažuje kopírovanie vopred, avšak stále je overovanie platnosti bez stroja ľahké.0037 Zvukové overovanie platnosti možno realizovať napríklad s relatívnou zmenou frekvencie. Okrem toho zvuková vodotlač (časová značka. miesto, podujatie) možno taktiež vnoriť do lístka pomocou tajného kľúča. Strojový overovateľ môže využiť rovnaký tajný kľúč na detegovanie a overenie oprávnenia lístka počúvanim zvuku lístka.

MPK / Značky

MPK: G07B 15/00, H04K 1/00

Značky: aktívny, lístok, možnosťami, dynamickou, rôznymi, charakteristikou, platnosti, vzhľad, overovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e6927-aktivny-listok-s-dynamickou-charakteristikou-ako-je-vzhlad-s-roznymi-moznostami-overovania-platnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aktívny lístok s dynamickou charakteristikou, ako je vzhľad, s rôznymi možnosťami overovania platnosti</a>

Podobne patenty