Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii aspôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného0001 Predložený vynález sa týka spôsobu na tvorbu konverzných povlakov na kovovom povrchu zvolenom zo súboru, zahrňujúceho zinok, železo, hliník, meď,olovo a ich zliatiny, rovnako tak ako na povrchu oceli, ktoré sú galvanizované,elektrozinkované, pohlinikované, pomedené, dovoľujúce dosiahnuť zvýšenú rýchlosť tvorby konverzných povlakov vytvorených zkryštálov sveľmi malou veľkosťou od 1 do 20 m.0002 Ak sú aplikované pred vytvorením plechov, tieto konverzné spracovania kovových povrchov majú všeobecne aspoň z nasledujúcich účinkov- zlepšenie vlastností mechanického trenia s mazaním, napríklad pri lisovani plechov, bez toho, aby bolo nutné používať znečisťujúce minerálne oleje- dočasná ochrana proti korózii, pretože konverzné povlaky môžu byť ľahko odstránené, akonáhle ich nie je treba.0003 Pre tento prvý typ použitia je možné použiť spracovania, ktoré sú rovnaké ako spracovania, ktoré sa obvykle nazývajú pre-fosfatácie aktorých výsledkom je pokrytie vrstvou fosforečnanom kovu, ktorého gramáž (hmotnosť vrstvy) je rádovo od 1 do 1,5 g/mz.0004 Tieto rôzne konverzné spracovania spočívajú všeobecne v anódovom rozpustení kovových prvkov povrchu, nasledovanom precipitáciou na tomto povrchu zlúčenín vytvorených reakciou kovových pn/kov rozpustených s látkami prítomnými vkonverznom kúpeli. Na rozpustenie je nutné vytvorit oxidačné podmienky vzhladom k povrchu kovu a rozpustenie všeobecne prebieha v kyslom prostredí. Precipitácia kovových zlúčenín na vytvorenie konverzných povlakov si vyžaduje dostatočne zvýšenú koncentráciu aje ulahčované prostredím, ktoré sa stane lokálne menej kyslé vdôsledku rozpustenia kovu. Povaha aštruktúrazlúčenín precipitovaných na ošetrenom povrchu je určujúca pre stupeň ochrany proti korózii, zlepšeniu tribologických vlastností (vlastností týkajúcich saopotrebenia) a/alebo priľnavosti, rovnako tak, ako vlastnosti vytvorenej vrstvy.0005 Na zaistenie povrchovej oxidácie kovu povrchu, ktorý má byt spracovávaný a na uľahčenie jeho rozpustenia je možné postupovať chemickým alebo elektrochemickým spôsobom, s pomocou chemického činidla zaisťujúceho oxidáciu kovu, ktoré je vložené do roztoku na spracovanie a/alebo elektrickoupolarizáciou povrchu pri jeho vystaveniu pôsobenia roztoku na spracovanie.0006 Okrem prípadného oxidačného činidla kúpeľa pre konverziu obsahujú v zásade anióny a katióny schopné vytvárať nerozpustné zlúčeniny s rozpusteným kovom na povrchu. Zásady konverzného spracovania aplikované na pripad ocelí sú teda spracované chrómovanim, aplikované na pozinkovanú oceľ (pozinkovanú galvanizáciou v kúpeli alebo elektrozinkovanim) alebo pohliníkovanú, fosfátovanie aplikované na holú nezliatinovú ocel alebo na ocel s povlakom alebo ešte tiežoxalácia aplikovaná na zliatinové ocele ako sú napríklad nerezové ocele.0007 Po ukončení kontaktu kovu skonverzným kúpelom sa ošetrený povrch všeobecne oplachuje na elimináciu zložiek povrchu a/alebo roztoku na spracovanie, ktoré nezreagovali, potom sa tento povrch suši, predovšetkým navytvrdenie konverzných povlakov a/alebo na zlepšenie ich vlastností.0008 Podmienky použitia, povaha a koncentrácia aditiv má dôležitý vplyv na štruktúru, morfológiu a kompaktnost získaných konverzných povlakov, teda na0009 Konverzné spracovanie môže samé o sebe byť predchádzané predbežným spracovaním, spočivajúcom všeobecne vodmasteni a predbežnom oplachovanim povrchu, ktoré sú nasledované operáciou nazývanou añnácia, ktoráje uskutočňované s pomocou roztoku na predbežné spracovanie upraveným navytvorenie a/alebo uľahčenie vytvorenia zárodočných miest na povrchu určenom na ošetrenie.0010 K uvedenému účelu sa obvykle používa aplikácia añnačného roztoku na pozinkované povrchy, soli alebo koloidné suspenzie solí titánu, ktoré dovoľujú získanie konverzného povlaku, ktorý je vytváraný najmenšími kryštálmi v najhustejšej vrstve.0011 Po ukončení konverzného spracovania je tiež možné uskutočňovať následné spracovanie na zlepšenie vlastností konverzných povlakov. Takto je možné uskutočňovať následné spracovanie chrómovaním na konverzný povlak získaný pomocou fosfatizácie.0012 Rôzne spracovania spôsobmi podľa stavu techniky, ako je spracovanie chrómovaním, fosfatizáciou a oxaiáciou, prinášajú nevýhodnú vlastnosť, ktorou je toxicita takýchto produktov, a to vzhladom na osoby a životné prostredie všeobecne. Okrem toho pokial sa bodovo zvárajú plechy, ktoré na sebe nesú takéto konverzné povlaky, dochádza k uvoľñovaniu toxických výparov.0013 V patentovom dokumente WO 02077324 je navrhované použiť spracovanie pomocou karboxylácie na realizáciu konverzie kovových povrchov podľa WO 02 077 324. Za týmto cieľom sa vytvárajú konverzné povlaky uvedením povrchu do kontaktu s vodným kúpeľom, ktorý je organický alebo hydro-organický a zahrňuje v sebe jednu alebo viac karboxylových kyselín v roztoku alebo v emulzii za koncentrácie aspoň 0,1 mol/Iiter, a reakcia prebieha za oxidačných podmienok vzhľadom ku kovovému povrchu. Táto kyselina alebo tieto kyseliny sú monokarboxylové alebo dikarboxylové kyseliny, ktoré sú alifatické a nasýtené alebo nenasýtené.0014 Opisované spracovania, ktoré boli až do dnešnej doby používané a ktoré sa odvolávajú na vyššie uvádzané spôsoby, vykazujú výsledky, ktoré súvmnohých bodoch uspokojivé, ale vyžadujú, aby boli ešte vďalšich bodoch0015 Až doteraz bolí najlepšie výsledky získané s použitím hydroorganíckého kúpeľa, obsahujúceho teda okrem vody organické ko-rozpúšťadlá,pričom by ale bolo žiadúce, aby sa procesy obišli bez týchto rozpúšťadíel,predovšetkým na zjednodušenie prípravy roztoku na spracovanie a na zlepšenie hygieny a bezpečnosti v prevádzkach. Preto sa na spracovanie ponechá len zmes obsahujúca vodu, organickú kyselinu alebo kyseliny, prípadné oxidačné činidlá a povrchovo aktívne činidlo, pričom táto zmes predstavuje emulziu.0016 Na druhej strane je ale možné konštatovať, že sa vlinkách na spracovanie, ktoré používajú známe roztoky aemulzie na karboxyláciu, objaví fenomén, ktorý je nazývaný práškovaniď a ktorý je pričitaný krehkosti kryštálov pokrývajúceho povlaku pri prechode plechov valcovacimi zariadeniami alebo vpriebehu kontaktov srôznymi tvarovacimi nástrojmi. Tento fenomén vzniká vdôsledku značných trecích síl, ktoré pôsobia na povrch kovu vpriebehu uvedených operácií. Takto sa teda pri formovaní plechov vybavených vrstvou zinku táto vrstva pokrýva práškom, ktorý vzniká zčastíc na báze zinku, vytváraných degradáciou povlaku. Akumulácia týchto častíc v zariadení alebo zariadeniach na tvarovanie môže spôsobiť poškodenie formovaných dielov v dôsledku tvorby trhlín alebo iných porúch. Vzniká tiež naviac riziko prasknutia spracovávaného plechu,pokiaľ táto degradácia povlaku má za následok nedostatočnú kĺzavosť plechu vzáberenástroja, ktorý je používaný na tvarovanie, ato dokonca ipokiaľ bol napovrch na spracovávanom plechu vopred aplikovaný lubrikačný film.0017 Nakoniec tiež stále pretrváva požiadavka odberateľov na získanieešte lepšej odolnosti proti korózii.0018 Cieľom predloženého vynálezu je navrhnúť spôsob spracovaniakovových povrchov karboxyláciou, predovšetkým spracovanie vrstiev zinku a zliatin

MPK / Značky

MPK: C23C 22/05, C10M 173/02, B21D 22/20

Značky: spôsobom, karboxyláciou, plechů, spôsob, tohto, povrchov, použitie, ochranu, týmto, spracovania, dočasnú, kovových, spôsobu, výroby, korózii, karboxylovaného, tvarovaného, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e5240-sposob-spracovania-kovovych-povrchov-karboxylaciou-pouzitie-tohto-sposobu-na-docasnu-ochranu-proti-korozii-a-sposob-vyroby-tvarovaneho-plechu-tymto-sposobom-karboxylovaneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného</a>

Podobne patenty