Zariadenie a spôsob na úpravu povrchu dielcov

Číslo patentu: E 288

Dátum: 18.01.2003

Autori: Wurster Gerd, Saupe Detlev

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na úpravu povrchu dielcov, so stanovišťami na úpravu, najmä vaňami na úpravu dielcov,s dopravným zariadením na prepravu dielcov, pozdĺž ktorého je pohyblivo vedený aspoň jeden nosný prvok, na ktorom je umiestnené upínadlo na pripevnenie aspoň jedného dielca,ktorý má byť upravený, ktoré je výkyvne upevnené na výkyvnom zariadení s V podstate horizontálnou výkyvnou osou, pričom dielce sú pohybovateľné do pracovnej polohy nad alebo pod pracovným stanovišťom. prostredníctvonn pohybu nosného prvku pozdĺž dopravného zariadenia, pričom nosný prvok je tak vytvorený, aby bolo možné dielce v pracovnej polohe nad alebo pod stanovišťom na úpravu vychýliť dnu alebo von do/zoOkrem toho sa vynález týka spôsobu povrchovej úpravy dielcov V stanovištiach na úpravu, pričom sú dielce vždy upevnené na upínadle, ktoré je výkyvne uchytené na nosnom prvku, ktorý je pojazdný pozdĺž dopravného zariadenia, pričom sa dielce dopravujú pozdĺž dopravného zariadenia k stanovišťu na úpravu pohybom nosných prvkov, nad ktorými alebo pod ktorými sú polohované a výkyvom okolo V podstate vodorovnej osi savychyľujú dnu alebo vo do/zo stanovišťa na úpravu.Pod pojmom úprava povrchu dielcov sa V rámci tejto prihlášky rozumie každá chemická a/alebo fyzikálna úprava dielcov, k čomu patrí pre neskoršie nanášanie dielcov bežná chemická predúprava, ako napriklad odmastenie, opláchnutie,aktivizovanie, zinkofosfátovanie a podobne. Alternatívne k tomuto alebo okrem toho je potrebné rozumieť pod pojmom úprava povrchu dielcov aj nanášanie povrchov dielcov, k čomu môže patriť napríklad lakovanie ponorom.Predtým menované zariadenie a spôsob sú známe z DE-U-200 22 634. Pritonx je V oblasti stanovíšť na úpravu umiestnené vodiace zariadenie, pozdĺž ktorého sú otočné podstavce s možnosťou pojazdu, na ktorých je vždy umiestnené otočné upínadlo pre nejakú karosériu vozidla, ktoré je takým spôsobom usporiadané, aby bolo možné karosériu vozidla otáčaním okolo otočnej osi dostať do/zo stanovišťa na úpravu. Pritom sú otočné podstavce vybavené vždy vlastným pohonom asú navzájom nezávisle pojazdné.Takýmto vyhotovením sa dá síce dosiahnuť relatívne jednoduchá doprava dielcov medzi stanovišťami na úpravu a uľahčiť doprava do stanovišťa na úpravu a zo stanovišťa na úpravu,ale často sa tiež s takýmto zariadením a takýmto spôsobom nedajú dosiahnuť v súčasnosti stúpajúce požiadavky nakvalitu nahotovo upraveného povrchu.Úlohou vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob na čo najhodnotnejšiu úpravu povrchu dielcov, pričom by malo byť čo najmenej chybných miest na zhotovovanom povrchu, napríklad na lakovanom povrchu. Pritom je snaha o čo najspoľahlivejšie aTáto úloha je takým spôsobom vyriešená pri zariadení uvedenom na začiatku, že upínadlo je výkyvne uchytené na výkyvných ložiskách, ktoré sa nachádzajú bočne mimo stanovišťa na úpravu v pracovnej polohe na vychýlenie dielca do alebo zoPokiaľ ide o spôsob, je úloha vyriešená spôsobom ako bolo uvedené na začiatku, že dielce sú počas vychyľovania do a zo stanovišťa na úpravu vždy bočne mimo stanovišťa na úpravuÚloha vynálezu je týmto spôsobom úplne vyriešená.Nakoľko podľa vynálezu je upínadlo na držanie dielcov V pracovnej polohe na vychyľovanie dielca do a zo stanovišťa na úpravu umiestnené bočne mimo stanovišťa na úpravu, je zabránené kontaminácii vaní na úpravu mastiacim prostriedkom a podobne, vychádzajúcim z výkyvných ložísk. Na minimum je zredukovaná možnosť zanesenia cudzích častíc do stanovíšť naPod usporiadaním výkyvných ložísk bočne mimo stanovišťa na úpravu je V rámci tejto prihlášky potrebné rozumieť, že Výkyvné ložiská sú tak daleko umiestnené od stanovišťa na úpravu, že je zabránené kontaminácii stanovišťa na úpravu vychádzaním nečistôt z výkyvných ložísk. Ak je stanovište na úpravu vytvorené napríklad ako vaňa na úpravu, vtedy to znamená, že sa Výkyvné ložiská nesmú nachádzať kolmo nad plochou, ktorá je upnutá vaňou na úpravu, ale musia byť umiestnené bočne smerom. von. Ak je samotné stanovište na úpravu odtienené smerom von nejakou schránkou, tak sa môžu síce Výkyvné ložiská nachádzať vo vnútri skrine, avšak umiestnené bočne oproti ploche, ktorá je upnutá vaňou naĎalej je podľa vynálezu usporiadanínl a rozpracovanim dopravného zariadenia a nosných prvkov zabezpečené, že sa upravované dielce dajú výkyvným pohybom vychýliť do stanovišťa na úpravu a 2 neho sa zase von vychýliť. Takto jezaručený veľmi jednoduchý a málo nákladný priebeh.Súčasne prechádza dopravné zariadenie predovšetkým bočné vedľa stanovíšť na úpravu, alebo v pripade potreby nad,prípadne pod stanovišťami na úpravu. Pokiaľ sa nachádza dopravné zariadenie vedľa stanovíšť na úpravu, je umožnené polohovanie V pracovnej polohe nad, prípadne pod niektorýmsmerom. na stanovište na úpravu, V pracovnej polohe je potrebný aspoň jeden výkyvný pohyb, aby sa dielec vychýlil do stanovišťa na úpravu, pripadne vychýlil von zo stanovišťa na úpravu. Pokiaľ dopravné zariadenie je aspoň čiastočne umiestnené nad stanovišťami na úpravu, tak sú nosné prvky zavesené na dopravnom zariadení a môžu byť posúvané vlastnýmpohonom predovšetkým vždy pozdĺž dopravného zariadenia.Dopravné zariadenie prechádza podľa ďalšieho rozpracovania vynálezu, ktorému sa dáva prednosť, mimo stanovišťa naTýmto usporiadaním, podľa ktorého je dopravné zariadenie usporiadané oproti stanovišťu na úpravu a bočne presadené, je zabránené kontaminácii stanovišťa na úpravu z dopravnéhoSúčasne môže byť dopravné zariadenie oddelené stenou oprotiV ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu má Výkyvné zariadenie výkyvný pohon, ktorý sa nachádza v pracovnej polohe bočnemimo príslušného stanovišťa na úpravu.Takto je zabránené aj kontaminácii stanovišťa na úpravuV ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu má nosný prvok rameno,ktoré vyčnieva V horizontálnom smere, na ktorom sa nachádza upínadlo, polohované alebo nad alebo pod stanovišťom naTakto môže byť umiestnené dopravné zariadenie pre každý nosný prvok úplne mimo stanovišťa na úpravu. Presun dielcov do pracovnej polohy na vychýlenie do stanovišťa na úpravu je

MPK / Značky

MPK: B65G 49/00

Značky: zariadenie, dielcov, úpravu, povrchu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e288-zariadenie-a-sposob-na-upravu-povrchu-dielcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na úpravu povrchu dielcov</a>

Podobne patenty