Zariadenie na rozpoznávanie zrelosti výmeny vysokopevného vláknového lana pri používaní na zdvíhacích zariadeniach

Číslo patentu: E 19992

Dátum: 24.01.2012

Autori: Zerza Horst, Ilaka Mupende

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka zdvíhacích zariadení ako sú Žeriavy, ktoré namiesto oceľových lán používajú vysokopevné vláknové laná. Vynález sa pritom týka najmä zariadenia na rozpoznávanie zrelosti na výmenu vysokopevného vláknového lana pri jeho používaní na týchto zdvíhacích zariadeniach, so záznamovým. zariadenín na zaznamenávanie aspoň jednej charakteristickej veličiny lana, ako aj s vyhodnocujúcou jednotkou na vyhodnocovanie charakteristickej veličiny lana, ako aj na aktiváciu signálu na výmenu V závislosti od vyhodnotenia0002 Zo spisu US 2003/0052695 je známe preskúšavanie aramidového vláknoveho lana na zvyškovú pevnosť a zrelosť na výmenu meraním zvukových vĺn, pri ktorom sa do lana privádzajú zvukové vlny, meria sa doba priechodu zvukových vĺn lanom a z nameranej doby priechodu sa určuje zvyšková pevnosť. Zo spisu US 5834942 je ďalej známe zostavovanie lana z popria kontrolovanie elektrickej vodivosti uhlíkových vlákien. 0003 V mladších časoch sa skúšalo na žeriavoch používať miesto osvedčených a veľa rokov používaných oceľových lánvysokopevne vláknové laná z plastických vláken, ako napríkladaramidové vlákna (HMPA), zmesi aramidových/uhlíkových vláken, vysokomodulárne polyetylénové vlákna (HMP 3) alebo poly-vlákna(p-fenolové-2,6-benzobisoxazolové) (PBO). Výhoda takýchto Vysokopevných vláknových lán spočíva V ich malej váhe. Pri rovnakých priemeroch lana a rovnakých alebo vyšších pevnostiach V ťahu sú takéto vysokopevné vláknové laná výrazne ľahšie, ako zodpovedajúce oceľové laná. Predovšetkým v prípade vysokých žeriavov s adekvátne veľkými dĺžkami lán prichádza takto k väčšej úspore na hmotnosti, ktorá vstupuje do vlastnej hmotnosti žeriava a má za následok príslušne vyššie užitočnézaťaženie pri inak nezmenenej konštrukcii žeriava.0004 Nevýhodnou vlastnosťou takýchto vysokopevných vláknových lán je však ich chovanie sa pri lome, resp. ich zlyhanie bez výrazného, dlhšieho predbežného vypovedania. Zatiaľ čo sa pri oceľových lanách opotrebenie výrazne ukazuje a zlyhanie sa dlhší čas vopred oznamuje, napríklad lomom jednotlivých oceľových drôtov a zodpovedajúcim štiepením, čo sa dá jednoducho zbadať, nevykazujú vysokopevné vláknové laná vôbec príznaky nadmerného opotrebenia, ktoré by boli jednoducho pozorovateľné okom a ukazovali by sa počas dlhej doby pred vlastným zlyhaním. Potrebné je preto inteligentné kontrolnéopatrenie, aby sa včas rozpoznala zrelosť na výmenu vysokopevných vláknových lán.0005 Z DE l 99 56 265 B 4 je známe zariadenie na kontrolu prevádzky navijakov na žeriavoch, ktoré kontroluje ťažnú silu lana na navijaku a rameno páky ťažného lana a z toho určuje na navijak pôsobiace zaťažovacie cykly, ktoré sa ukladajú v počítadle súboru zaťažení. Toto počítadlo súboru zaťažení je začlenené do navijaka, aby sa pri demontáži a opätovnej montáži navijaka pochopiteľne zachovala ich história. Okrem toho je z EP O 749 934 A 2 známe počítadlo súboru zaťažení, ktoré určuje vyskytujúce sa zmeny zaťaženia, pri každej zmene zaťaženia určuje na navijak pôsobiacu ťažnú silu lana, z toho vypočíta súbor zaťažení a so zreteľom na takzvané Wöhlerove krivkyvypočíta a vykáže zvyšnú životnosť navijaka.0006 Takéto kontrolné opatrenia pre navijaky však nemôžu skutočne spoľahlivo udávať zvyšnú životnosť, resp. zrelosť vysokopevného vláknového lana na výmenu, nakoľko totovysokopevné vláknové lano je podrobované rozmanitým opotrebenie ovplyvňujúciHL namáhanianl a narušovanian ktoré sú nezávislé od namáhania navijaka, tak napríklad namáhania z presmerovania a ohybov na vodiacich kladkách, externé údery a nárazy na lano,povrchové znečistenia od konštrukčných dielov, ktorých sa lano dotýka a podobne. Na druhej strane sú pevné údaje o životnostivysokopevného vláknového lana vzhľadom na hospodárne využitieskutočnej životnosti a potrebnú bezpečnosť sotva vzájomne kompatibilné, nakoľko V závislosti od podmienok použitia a vonkajších vplyvov na vysokopevné Vláknové lano môže jeho životnosť a opotrebenie veľmi kolísať.0007 Vychádzajúc z toho je základom vynálezu úloha, vytvoriť zlepšené zariadenie na určovanie zrelosti vysokopevných vláknových lán na výmenu, ktoré sa Vyhne nevýhodám súčasného stavu a naposledy zmienené výhodnýnx spôsoboni ďalej rozpracuje. Predovšetkým sa má dosiahnuť spoľahlivé a presné určenie zrelosti lana na výmenu, ktoré zvyšnú životnosť vláknového lana hospodárne využije bez toho, aby ohrozilo bezpečnosť a pre tentocieľ vystačí s jednoduchými, aj pri ťažkých podmienkach použitiastavebných strojov spoľahlivo pracujúcimi záznamovými zariadeniami. 0008 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená zariadenímpodľa nároku 1. Uprednostnené stvárnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0009 Podľa aspektu predloženého vynálezu sa kontroluje zmena do vláknového lana vloženého indikačného profilu, ktorý pozostáva z iného materiálu ako lanové vlákna. Pomocou takéhoto indikačného profilu, ktorý môže byť vložený do jadra lana alebo môže byť usporiadaný medzi vláknovými povrazcami, môže sa obísť len ťažko zistiteľná samotná zmena vlákien, prípadne vláknových povrazcov lana, najmä ak sa indikačný profil vzhľadom na jeho stvárnenie a/alebo vzhľadom na jeho materiál tak zvolí, aby tento indikačný profil rýchlejšie ako Vláknové povrazce lana ukázal zmeny a/alebo aby takéto zmeny boli ľahšie zistiteľné. Sledovanie takéhoto indikačného profilu vo vláknovonl lane môže pritom aj bez sledovania ďalších charakteristických veličín prinášať mimoriadne výhody.0010 Predovšetkým môže identifikačný profil pozostávať z magnetické pole ovplyvňujúceho materiálu a/alebo z magnetický vodivého alebo 2 magnetizovateľného materiálu, prednostnéz nejakého kovového nekonečného profilu. Záznamové prostriedkysú pritom výhodne vytvorené ako pracujúce na magnetickom princípe, pričonn môže byť uvažovaný najmä snímač magnetického poľa, pomocou ktorého sa môžu zisťovať magnetické Vlastnosti uvedeného indikačného profilu. Predovšetkým sa menia magnetické vlastnosti indikačného profilu pri jeho porušení, takže príslušná zmena magnetického toku, resp. magnetického poľa sa môže ľahko zistiť a použiť ako ukazovateľ opotrebenia. Ak sa vyskytne porušenie magnetický vodivého indikačného profilu, môže sa to rozpoznať magneticko-induktívnou kontrolou, resp. sa môžezaznamenať príslušné prerušenie magnetického poľa.0011 Alternatívne alebo ako doplnok k takémuto vytvoreniu magnetický pracujúceho indikačného profilu a príslušných záznamových prostriedkov by sa mohli zmeny uvedeného indikačného profilu v prípade potreby aj inak sledovať a možno siahnuť aj k iným princípom. sledovania. Napríklad by mohol byť indikačný profil vytvorený ako elektricky vodivý a príslušne vytvorenými záznamovými prostriedkami sledovať elektrickú vodivosť vláknového lana, prípadne V ňom uvažovaného indikačného profilu. Alternatívne alebo ako doplnok by sa mohla sledovať aj tepelná vodivosť uvedeného indikačného profilu, pričom tu je indikačný profil vhodne vytvorený z tepelne dobre vodivého materiálu,napríklad zo strieborného drôtu.0012 Výhodne je uvedený indikačný profil, ktorý je vložený do vláknového lana a pozostáva z iného materiálu, ako sú vlákna lana, vzhľadom na jeho odolnosť voči napätiu lana, pretiahnutiu lana, ťahu, ohybu, skrúteniu, žiareniu UV, pohlcovaniu vody a/alebo teplote vytvorený slabší ako vláknové lano, aby tento indikačný profil podstatne rýchlejšie zlyhal ako vláknové lano,resp. jeho pramene z vláken. Týmto je zabezpečené, aby sa dala včas zistiť zmena indikačného profilu, skôr ako príde z zlyhaniu vláknového lana. Pretrhnutie uvedeného indikačného profilu nemá ešte dôležitý vplyv na samotnú pevnosť vláknového lana, môže savšak ľahko zistiť a včas zaznamenať ešte pred zlyhaním lana.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/36, B66C 13/16, B66D 1/54, G01N 3/08, B66C 15/06, B66C 15/00

Značky: vysokopevného, zariadeniach, rozpoznávanie, zdvihacích, vláknového, používání, výměny, zrelosti, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e19992-zariadenie-na-rozpoznavanie-zrelosti-vymeny-vysokopevneho-vlaknoveho-lana-pri-pouzivani-na-zdvihacich-zariadeniach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rozpoznávanie zrelosti výmeny vysokopevného vláknového lana pri používaní na zdvíhacích zariadeniach</a>

Podobne patenty