Zlúčeniny užitočné na inhibíciu Chk1

Číslo patentu: E 18918

Dátum: 01.11.2011

Autori: Joseph Sajan, Samajdar Susanta

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložená prihláška vynálezu sa týka aminopyrazolovej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijatelnej soli, ktorá inhibuje Chk 1 a ktorá je užitočná pri liečbe rakoviny, ktorá sa vyznačuje poruchou replikácie kyseliny deoxyribonukleovej (DNA), chromozomálnou segregáciou a/alebo poruchou delenia buniek.0002 Chk 1 je proteínkinázou, ktorá pôsobí po Atm a/alebo Atr v mieste poškodenia DNA v signálnej transdukčnej ceste. V cicavčích bunkách sa Chk 1 fosforyluje ako odpoved na pôsobenie činidiel. ktoré vedú k poškodeniu DNA,medzi ktoré patrí ionizačné žiarenie (IR), ultrañalové svetlo (UV) a hydroxymočovina. Táto fosforylácia, ktorá aktivuje Chk 1 v cicavčích bunkách, je závislá od Atr. Chk 1 hrá hlavnú úlohu v mieste poškodenia DNA, ktoré je závislý od Atr, ktorý vedie k zastaveniu v S fáze a v kontrolnom bode G 2 M. Chk 1 fosforyluje a inaktivuje Cdc 25 A, fosfatázu s dvojitou špeciticitou, ktorá normálne defosforyluje cyklín E/Cdk 2, čím sa zastaví postup do S-fázy. Chk 1 tiež fosforyluje a inaktivuje Cdc 25 C, čo je fosfatáza s duálnou špeciflcitou, ktorá defosforyluje cyklín B/Cdc 2 (ktorý je tiež známy ako Cdk 1), čím sa zastaví bunkový cyklus na hranici G 2 a mitózy (Furnari et al, Science, 2771495-7,1997). V oboch prípadoch indukuje regulácia Cdk aktivity zastavenie bunkového rastu, čo zastaví vstup buniek do mitózy v prítomnosti poškodenia DNA alebo nereplikovanej DNA.0003 Z doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne inhibítory Chk 1. Okrem toho W 0 2005/121121 opisuje určité aminopyrazolové zlúčeniny, ktoré sa zdajú byť modulátormi metabolizmu glukózy.0004 Avšak stále existuje potreba Chk 1 inhibítorov, ktoré by boli účinnými inhibítormi kontrolných bodov bunkového cyklu, a ktoré by účinne reagovali ako potenciátory DNA poškodzujúcich činidiel. Predložená prihláška vynálezuposkytuje zlúčeniny, ktoré sú účinnými inhibítormi Ghk 1, ktoré môžu byť výhodné v liečbe rakoviny. Zlúčeniny s vysokou účinnosťou zrušia Chk 1 sprostredkovanú zastavenie bunkového cyklu, ktorá je indukovaná pôsobením činidiel, ktoré poškodzujú DNA v tkanivovej kultúre in vivo. Okrem toho poskytujú zlúčeniny podľa predloženej prihlášky vynálezu inhibíciu Chk 2, ktorá môže byt výhodná v liečbe rakoviny. Navyše zlúčeniny podľa predloženej prihlášky vynálezu inhibujú bunkovú proliferáciu rakovinových buniek pomocou mechanizmu, ktorý je závislý od Chk 1 inhibície. Tieto nové zlúčeniny by sa mohli stat bezpečnou a účinnou liečbou rakoviny.0005 Predložená prihláška vynálezu poskytuje zlúčeninu, ktorou je (R)-5(2-metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yl-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2 yl-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli. Výhodnými uskutočneniami sú0006 Zvláštnym uskutočnenim predloženej prihlášky vynálezu je zlúčenina,ktorou je (R)-5-(2-metoxy-6-metylpyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yl-6-(piperidin-3 yloxy)-pyrazin-2-yl-amín.0007 Predložená prihláška vynálezu poskytuje soli kyseliny metánsulfónovej, soli kyseliny octovej, hemioxalát a hemisukcinát (R)-5-(2 metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yl-6-(pipendín-3-yIoxy)-pyrazín-2 yI-amínu.0008 Ďalším uskutočnenim predloženej prihlášky vynálezu je hydrát (R)-5(2-metoxy-6-metyl-pyridin-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yI-6-(piperidín-3-yIoxy)-pyrazín-2 EP 2 638 033 35 413/H0009 Predložená prihláška vynálezu poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyIpyridin-3-yl)-2 H-pyrazoI-3-yl-6-(piperidin-3-yIoxy)-pyrazín-2-yl-amín hydrát v kryštalickej forme.0010 Predložená prihláška vynálezu tiež poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6 metyl-pyridín-3-yli-2 H-pyrazoI-3-yI-6-(piperidin-3-yloxy)-pyrazin-2-yl-amín hydrát v kryštalickej forme vyznačujúci sa röntgenovým práškovým difraktogramom, ktorý má píky pri 2 G i 0,2 pri 5,17 v kombinácii s jedným alebo viacerými pikmi, ktoré sa zvolia zo skupiny, kam patrí 15,73, 17,71 a 20,12.0011 Predložená prihláška vynálezu poskytuje farmaceutickú kompozíciu,ktorá obsahuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazoI-3-yl-6(piperidin-3-yloxy)-pyrazín-2-yl-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli a farmaceuticky prijateľný nosič, riediace činidlo alebo excipient.0012 Predložená prihláška vynálezu poskytuje farmaceutickú kompozíciu,ktorá obsahuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yI-6(piperidin-3-yloxy)-pyrazin-2-yl-amin alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli,spoločne s farmaceuticky prijateľným nosičom, riediacim činidlom alebo excipientom a prípadne ďalšími terapeutickými zložkami.0013 Predložená prihláška vynálezu poskytuje zlúčeniny na použitie v postupe liečby rakoviny, ktorý pozostáva z podania účinného množstva (R)-5(Z-metoxy-ô-metyl-pyridin-3-yl)-2 H-pyrazoI-3-yl-6-(piperidín-3-y|oxy)-pyrazín-2 yI-amínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli pacientovi. Okrem toho predložená prihláška vynálezu tiež poskytuje zlúčeniny na použitie v postupe liečby rakoviny, ktorý pozostáva z podania účinného množstva (R)-5-(2 metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazoI-3-yl-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2 yI-amínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli pacientovi, ktorý to potrebuje a ionizačnej radiácie. Ďalej predložená prihláška vynálezu poskytuje zlúčeniny na použitie v postupe liečby rakoviny, ktorý pozostáva z podania účinného množstva (R)-5-(2-metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yl-6-(piperidín-3 yloxy)-pyrazin-2-yl-aminu pacientovi, ktorý to potrebuje alebo jehofarmaceuticky prijateľnej soli v kombinácii s jedným alebo viacerými0014 Predložená prihláška vynálezu poskytuje použitie (R)-5-(2-metoxy-6 metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yI-6-(piperidín-3-yIoxy)-pyrazín-2-yl-amínualebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu lieku na liečbu rakoviny. Okrem toho predložená prihláška vynálezu tiež poskytuje použitie (R)-5-(2 metoxy-ô-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yI-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2 yl-amínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu lieku na liečbu rakoviny, kde uvedená liečba pozostáva z liečby, ktorá sa kombinuje s ionizačným žiarením. Ďalej predložená prihláška vynálezu poskytuje použitie(R)-5-(2-metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yl-6-(piperidín-3-yloo/) pyrazín-2-yI-amínu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí na výrobu lieku na liečbu rakoviny kombinovanou terapiou, kde uvedená kombinovaná liečba pozostáva z podania uvedeného lieku a podania jedného alebo viacerýchchemoterapeutických činidiel rovnakému pacientovi.0015 Predložená prihláška vynálezu poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyIpyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-yI-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2-yl-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli na použitie v liečbe. Okrem toho predložená prihláška vynálezu tiež poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyl-pyridín-3-yl)-2 Hpyrazol-3-yl-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2-yl-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli v kombinácii s ionizačným žiarením na použitie v liečbe. Ďalej predložená prihláška vynálezu poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyI-pyridín-3-yI)2 H-pyrazol-3-yI-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2-yl-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli a jedno alebo viac chemoterapeutických činidiel na použitie v liečbe.0016 Predložená prihláška vynálezu poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyIpyridín-3-yl)-2 H-pyrazol-3-ylj-ô-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2-yl-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli na použitie v liečbe rakoviny. Okrem toho predložená prihláška vynálezu tiež poskytuje (R)-5-(2-metoxy-6-metyl-pyridín 3-yl)-2 H-pyrazol-3-yl-6-(piperidín-3-yloxy)-pyrazín-2-yI-amín alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli v kombinácii s ionizačným žiarením na použitie vliečbe rakoviny. Ďalej predložená prihláška vynálezu poskytuje (R)-5-(2 EP 2 638 033 35 413/H

MPK / Značky

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4995, C07D 401/14

Značky: inhibíciu, užitočné, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e18918-zluceniny-uzitocne-na-inhibiciu-chk1.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny užitočné na inhibíciu Chk1</a>

Podobne patenty