Substituované triazolopyridazínové deriváty

Číslo patentu: E 15933

Dátum: 28.08.2009

Autor: Harbeson Scott

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka nových substituovaných triazolopyridazínov, ich derivátov aich farmaceuticky prijateľných solí. Tento vynález tiež poskytuje kompozície obsahujúce zlúčeninu podľa tohto vynálezu a uvádza použitie týchto kompozícii pri spôsoboch liečby chorôb a stavov, ktoré sa účinne liečia podávanímLátka L-838417. známa aj ako 7-terc-butyl-3-(2,5-difluórfenyl)-6-(1-metyl-1 H 1,2,4-triazol-5-ylmetoxy)1,2,4 triazolo 4,3-bpyridazín, pôsobí na benzodiazepínové miesto receptora GABA-A ako antagonista subtypov o 1 a ako funkčne selektívnyalostérický agonista subtypov 02, C 13 a d 5.Látka L-838417 je vsúčasnosti predklinickým kandidátom na poruchy centrálneho nervového systému. Napriek priaznivým aktivitám látky L-838417naďalej existuje potreba nových zlúčenin, ktoré sú antagonistami receptora 0 x 1 GABA-A.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 predstavuje stabilitu zlúčenin podľa vynálezu vmikrozómochObrázok 2 predstavuje stabilitu zlúčenin podľa vynálezu vmikrozómochObrázok 3 predstavuje zmenu koncentrácie zlúčenin podľa vynálezu v plazmepo intravenóznom podaní pctkanom.Obrázok 4 predstavuje zmenu koncentrácie zlúčenin podľa vynálezu v plazmepo perorálnom podaní pctkanom.Definície Termín liečiť znamená znížiť, potlačiť, zmierniť, zastaviť alebo stabilizovaťrozvoj alebo progres choroby (napríklad choroby alebo poruchy tu uvedenej).Choroba znamená akýkoľvek stav alebo poruchu, ktorá poškodzuje alebozasahuje do normálneho fungovania bunky, tkaniva alebo orgánu.Bude zrejmé, že k určitej variácii prírodného výskytu izotopov v syntetizovanej zlúčenine dochádza v závislosti od zdroja chemických látok použitých pri syntéze. Prípravok látky L-838417 bude teda inherentne obsahovat malé množstvá deuterovaných izotopológov. Koncentrácia prirodne sa vyskytujúcich stabilných vodíkových a uhlíkových izotopov, bez ohľadu na túto variáciu, je malá anepodstatná vporovnaní so stupňom stabilnej izotopickej substitúcie zlúčenín podľa tohto vynálezu. Pozrite napríklad práce Wada, E. et al., Seikagaku, 1994, 66 15 Gannes, L. Z. et al., Comp Biochem Physiol Mol lntegr Physiol, 1998, 119 725. Ked je v zlúčenine podľa tohto vynálezu konkrétna poloha označená ako deuterovaná, chápe sa, že výskyt deutéria v danej polohe je podstatne vyšší ako prírodný výskyt deutéria, ktorý je 0,015 . Poloha označená ako deuterovaná má spravidla minimálny faktor izotopového obohatenia najmenej 3000 (45 deutéria)na každom atóme označenom ako deutérium v danej zlúčenine.Termín faktor izotopového obohatenia v tu používanom význame znamenápomer medzi výskytom izotopu a prírodným výskytom daného izotopu.Vdalších uskutočneniach má zlúčenina podľa tohto vynálezu faktor izotopového obohatenia pre každý určený atóm deutéria najmenej 3500 (52,5 deutéria na každom označenom atóme deutéria), najmenej 4000 (60 deutéria),najmenej 4500 (67,5 deutéria), najmenej 5000 (75 deutéria), najmenej 5500Akýkoľvek atóm vzlúčeninách podľa tohto vynálezu, ktorý nie je konkrétne označený ako konkrétny izotop, predstavuje akýkoľvek stabilný izotop danéhoatómu. Ak nie je uvedené inak, ked je poloha označená konkrétne ako H alebovodík, rozumie sa, že poloha má vodík vprírodnom pomere svojich izotopov. Rovnako ak nie je uvedené inak, keď je poloha označená konkrétne ako D alebo deutérium, rozumie sa, že poloha má deutérium vo výskyte, ktorý je najmenej 3340-krát väčší ako prírodný výskyt deutéria, ktorý je 0,015 , teda najmenej 50,1 °/oPojem izotopológ označuje molekulu, ktorá sa líši od konkrétnej zlúčeninypodľa tohto vynálezu len vo svojom izotopovom zložení.Termín zlúčenina vtu používanom význame označuje skupinu molekúl stotožnou chemickou štruktúrou stým rozdielom, že medzi atómami tvoriacimi molekuly môžu byť izotopové variácie. Odbornikovi bude teda zrejmé, že zlúčenina,ktorú predstavuje konkrétna chemická štruktúra obsahujúca označené atómy deutéria, bude obsahovat aj menšie množstvá izotopológov, ktoré majú atómy vodíka vjednej alebo viacerých polohách označených ako deuterované. Pomerne množstvo takých izotopológov v zlúčenine podľa tohto vynálezu bude závisieť od niekoľkých faktorov vrátane izotopickej čistoty deuterovaných činidiel použitých na prípravu zlúčeniny aúčinnosti zabudovávania deutéria vjednotlivých krokoch syntézy použitých na prípravu zlúčeniny. Ako je však uvedené vyššie, pomernemnožstvo týchto izotopológov bude menšie ako 49,9 zlúčeniny. Vynález zahŕňa aj soli tu uvedených zlúčenín.Sol zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa tvorí medzi kyselinou abázickou skupinou zlúčeniny, napríklad aminoskupinou, alebo bázou a kyselinovou skupinou zlúčeniny, napríklad karboxylovou funkčnou skupinou. Podľa ďalšieho uskutočneniaje zlúčenina farmaceutický prijateľnou adičnou soľou s kyselinou.Pojem farmaceutický prijateľný vtu používanom význame označuje zložku,ktorá je vrámci rozumného lekárskeho úsudku vhodná na kontakt stkanivami človeka ainých cicavcov bez nadmernej toxicity, podráždenia, alergickej reakcie a podobne a zodpovedá rozumnému pomeru prínos/riziko. Farmaceuticky prijateľná soľ znamená akúkoľvek netoxickú soľ, ktorá je po podaní príjemcovi schopnáposkytnúť priamo alebo nepriamo zlúčeninu podľa tohto vynálezu. Farmaceutickyprijateľný protiión je iónová časť soli, ktorá nie je jedovatá po uvoľnení zo soli priKyseliny bežne používané na vytvorenie farmaceuticky prijateľných solí zahŕňajú anorganické kyseliny, ako je napríklad sírovodík, kyselina chlorovodíková,kyselina bromovodíková, kyselina jodovodíková, kyselina sírová akyselina fosforečná, ako aj organické kyseliny, ako je kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina vínna, kyselina askorbová, kyselina maleínová, kyselina benzénsulfónová, kyselina fumarová, kyselina glukónová, kyselina glukurónová,kyselina mravčia, kyselina glutámová, kyselina metánsulfónová, kyselina etánsulfónová, kyselina benzénsulfónová., kyselina mliečna, kyselina šťaveľová, pbrómfenylsulfónová, kyselina uhličitá, kyselina jantárová, kyselina citrónová,kyselina benzoová akyselina octová, ako aj príbuzné anorganické aorganické kyseliny. Takéto farmaceuticky prijateľné soli teda zahŕňajú síran, pyrosíran,hydrogensíran, siričitan, hydrogensiričitan, fosforečnan, hydrogenfosforečnan,dihydrogenfosforečnan, metafosforečnan, pyrofosforečnan, chlorid, bromid, jodid,acetát, propionát, dekanoát, kaprylát, akrylát, formát, izobutyrát, kaprát, heptanoát,propiolát, oxalát, malonát, sukcinát, suberát, sebakát, fumarát, maleát, butín-1,4 dioát, hexín-LS-dioát, benzoát, chlórbenzoát, metylbenzoát, dinitrobenzoát,hydroxybenzoát, metoxybenzoát, ftalát, tereftalát, sulfonát, xylénsulfonát,fenylacetát, fenylpropionát, fenylbutyrát, citrát, Iaktát, B-hydroxybutyrát, glykolát,maleát, tartrát, metánsulfonát, propánsulfonát, naftalén-1-sulfonát, naftaIén-2 sulfonát, mandelát aďalšie soli. Vjednom uskutočnení medzi farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou patria soli vytvorené s minerálnymi kyselinami, ako je kyselina chlorovodíková akyselina bromovodíková, anajmä soli vytvorenéZlúčeniny podľa predloženého vynálezu (napríklad zlúčeniny vzorca I) môžu obsahovat asymetrický uhlíkový atóm, napríklad vdôsledku substitúcie deutériom alebo inak. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu ako také môžu existovať bud ako jednotlivé enantioméry alebo ako zmesi dvoch enantiomérov. V súlade s uvedeným zlúčenina podľa predloženého vynálezu môže existovať buď ako racemická zmes alebo skalemická zmes alebo ako jednotlivé príslušné stereoizoméry, ktoré praktickyneobsahujú ďalší možný stereoizomér. Termín prakticky neobsahujúci iné

MPK / Značky

MPK: A01N 43/64, A61K 31/41, A61P 25/00, C07B 59/00

Značky: triazolopyridazínové, deriváty, substituované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e15933-substituovane-triazolopyridazinove-derivaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované triazolopyridazínové deriváty</a>

Podobne patenty