Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc

Číslo patentu: E 15792

Dátum: 01.04.2011

Autori: Meuwly Julie, Buri Matthias, Rentsch Samuel, Gane Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc0001 Spojivá a minerálne materiály sú jednou z hlavných zložiek náterových hmôt a náterových farieb pre papier. Skôr, vodné suspenzie alebo disperzie obvykle na báze latexu poskytovali potrebnú priľnavosť k substrátu a súdržnosť medzi prvkami, ktoré tvoria tovar, ktorý je treba spracovať, ako sú náterové hmoty alebo papier, ale tiež napríklad poľnohospodárske hnojivo. Neskôr, obvykle uhličitan vápenatý mohol poskytnúť vylepšenie, napríklad, čo sa týka kvality papiera a náteru a poľnohospodárskych vlastností, hlavne vzhľadom na jeho optické0002 Pojem samoväzbové pigmentové častice je známy v priemysle týka sa rôznych pevných častíc, tvorených minerálnym materiálom a spojivom, ktoré sú tesne k sebe viazané. Vnútorné súdržné sily sú také, aby poskytli samoväzbové pigmentové častice s výbomoumechanickou stabilitou. Tieto častice môžu byť priamo použité v rôznych aplikáciách.0003 Použitie samoväzbových pigmentových častíc zabraňuje logistickým ťažkostiam pri manipulácii minerálnych materiálov a spojiv samostatne, a ďalej zabraňuje nežiaducim fyzikálnym a chemickým interakciám, ktoré sa prejavujú v porovnateľných zmesiach minerálov0004 Samoväzbové pigmentové častice sú pripravené spôsobom, v ktorom sa uskutočňuje aspoň jeden krok mletia minerálnych materiálov v prítomnosti spojiva, kde mletie sa týka operácie vedúcej k redukcii veľkosti častíc minerálne materiály v samoväzbových pigmentových časticiach majú menší priemer, než počiatočný minerálny materiál, ktorý bol použitý na ich výrobu. Také samoväzbové pigmentové častice sú opísané v rade dokumentov,vrátane W 0 2006/008657, W 0 2006/128814 a W 0 2008/139292.0005 Avšak, spôsoby prípravy samoväzbových minerálnych pigmentových častíc V odboru sú obmedzené na prípravu alebo spoločné mletie suspenzií s nízkym obsahom pevných látok. Suspenzie s vysokým obsahom pevných látok je možné spracovávať iba vtedy, pokiaľ sa môžu pridať zodpovedajúce dispergačné činidlá, ako je uvedené napr. v EP 1 747 252, ktorý sa týka spôsobu výroby povrchovo modifikovaných anorganických plnív alebo pigmentov s požadovanou veľkosťou častíc. Uvedený spôsob je charakterizovaný tým, že plnivové alebopigmentové riedke suspenzie anorganíckých plnív alebo pigmentov sa melú na požadovanúveľkosť častíc pôsobením tlakových a šmykových síl za použitia polymérnych disperzií vkombinácii s mlecími pomocnými prostriedkami a/alebo dispergačnými činidlami.0006 Prídavok dispergačného čínidla má, však, okrem iného vplyv na adsorpciu spojiva na častice pri spoločnom mletí. Príprava suspenzii s nízkym obsahom pevných látok má tu nevýhodu, že pri získanom produkte mletia musí byť navýšená koncentrácia predtým než je dodávaný do iných zariadení na ďalšie spracovanie. V priebehu času a V energeticky náročnom kroku navyšovania koncentrácie je veľmi často pozorované nežiaduca strata polymérneho spojiva, a navyše sa tvoria nežiaduce aglomeráty. Okrem toho spôsoby podľa doterajšieho stavu techniky často vedú k suspenzii, ktorá má vysoký celkový obsah organických látok vo vodnej0007 Vzhľadom na vyššie uvedené, zlepšenie výrobného spôsobu samoväzbových pigmentových častíc zostáva predmetom záujmu odbomíkov v danom odbore. Bolo by zvlášť žiaduce poskytnúť spôsob výroby samoväzbových minerálnych pigmentových častíc, ktoré môžu byť použité pre minerálne pigmentové suspenzie s vysokým obsahom pevných látok tak, aby sa zabránilo energeticky a časovo náročnému kroku navyšovania koncentrácie a, napríklad, tvorbevyz namného množstva nežiaducich aglomerátov.0008 Vyššie uvedené a ďalšie úlohy sú riešené predmetom vynálezu, ako je tu0009 V súlade s jedným aspektom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc, pričom tento spôsob zahmuje nasledujúce krokya) poskytnutie vodnej suspenzie minerálneho pigmentového materiálub) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde spojivo obsahuje aspoň jednu karboxyinetylcelulózu majúcu stupeň karboxylácíe v rozmedzí 0,4 až 2,0 a má vnútomú viskozituc) zmiešanie spojiva z kroku b) s vodnou suspenziou minerálneho pigmentového materiálu z kroku a) a nastavenie obsahu pevných látok V získanej suspenzii tak, že je v rozmedzíod 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzied) mletie vodnej suspenzie minerálneho materiálu z kroku c).0010 Pôvodcovia predloženého vynálezu zistili, že je možné pripraviť samoväzbové pigmentové častice priamo vo vysokom obsahu pevných látok v suspenzii minerálneho pigmentu. To je dosiahnuté prostredníctvom prípravy vodnej suspenzie minerálneho pigrnentu v prvom kroku. Okrem toho je poskytnuté špecifické spojivo. Spojivo sa zmieša s vodnou suspenziou minerálneho pigmentového materiálu. Po nastavení suspenzie na vysoký obsah pevných látok od 45 do 80 hmotn., vztialmuté na celkovú hmotnosť suspenzie, sa suspenzia melie, aby sadosiahli samoväzbové pigmentové častice s požadovanou veľkosťou častíc.0011 Podľa druhého aspektu sa predložený vynález týka suspenzia samoväzbovýchpigmentových častíc, ktorá je získateľná spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Ďalší aspekt predloženého vynálezu sa týka použitia suspenzie samoväzbových pigmentových častíc, podľa vynálezu, V papieri, plastových hmotách, náterových hmotách,betóne a/alebo v poľnohospodárskych aplikáciách.0013 Výhodné uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sú definované v príslušných závislých nárokoch. 0014 Podľa jedného uskutočnenia sa v kroku c) pridá Spojivo do vodnej suspenzieminerálneho pigmentu v množstve od 0,1 do 10,0 hmotn., výhodne 0,2 až 5 hmotn.,výhodnejšie 0,25 až 3,0 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzie. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je Spojivo vo forme roztoku alebo suchého materiálu, výhodne vo forme vodného roztoku, ktorý má koncentráciu spojiva od 1 do 70 hmotn., výhodne od 2 až 55 hmotn., výhodnejšie od 5 do 50 hmotn. a najvýhodnejšie od 30 do 50 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť roztoku.0015 Podľa jedného uskutočnenia Spojivo pozostáva iba z aspoň jednej karboxymetylcelulózy. Podľa ďalšieho uskutočnenia Spojivo pozostáva zo zmesi dvoch alebo viacerých typov karboxymetylcelulózy, kde aspoň jedna karboxymetylcelulóza má stupeň0016 Podľa jedného uskutočnenia je obsah pevných látok nastavený tak, že je od 50 do 80 hmotn., výhodnejšie 60 až 79 hmotn., najvýhodnejšie 65 až 78 hmotn., vztialmuté na0017 Podľa jedného uskutočnenia vynálezu sú karboxylové skupiny aspoň jednejkarboxymetylcelulózy aspoň čiastočne neutralizované pridaním, do vodnej suspenzieminerálneho pigmentového materiálu pred alebo v priebehu kroku mletia d), jedného alebo viacerých polyvalentných katiónov, pričom výhodne sú polyvalentné katióny vybrané zo skupiny Srzľ, Ca, Mg a najvýhodnejšie z Ca pridaného V 0 forme Ca(OH)2 V suspenzii a/alebo roztoku. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú karboxylové skupiny aspoň jednej karboxymetylcelulózy aspoň čiastočne neutralizované pridaním, do vodnej suspenzie minerálneho pigmentového materiálu pred alebo v priebehu kroku mletia d), jedného alebo viacerých polyvalentných katiónov, vytvorených in situ pridaním kyseliny, výhodne H 3 PO 4,alebo kyslo reagujúcej soli, výhodne CaHPO 4. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú karboxylové skupiny aspoň jednej karboxymetylcelulózy aspoň čiastočne neutralizované pridaním, do vodnej suspenzie minerálneho pigrnentového materiálu pred alebo V priebehu kroku mletia d), jedného alebo viacerých monovalentných katiónov, pričom monovalentné katióny súvýhodne vybrané zo skupiny Li, Na alebo KJ.0018 Podľa jedného uskutočnenia vynálezu sú karboxylové skupiny aspoň jednej karboxyrnetylcelulózy aspoň čiastočne neutralizované pridaním, do vodnej suspenzie minerálneho pí gmentového materiálu pred alebo v priebehu kroku mletia d), kombinácie jedného alebo viacerých polyvalentných katiónov a jedného alebo viacerých monovalentných katiónov,pričom polyvalentné katióny sú výhodne vybrané zo skupiny 512, C 212 alebo Mg a najvýhodnejšie z Ca pridaného vo forme Ca(OH)2 v suspenzii a/alebo roztoku, a pričommonovalentné katióny sú Výhodne vybrané zo skupiny Li, Na alebo Kľ.0019 Podľa jedného uskutočnenia sa krok mletia d) uskutočňuje tak dlho až podiel samoväzbových pigmentových častíc, ktoré majú veľkosť častíc menšiu než 1 m, je väčší než 5 hmotn., výhodne väčší než 20 hmotn., výhodnejšie väčší než 60 hmotn., ešte výhodnejšie väčší než 75 hmotn. a najvýhodnejšie väčší než 85 hmotn., vztialmuté na celkovú hmotnosť pigmentových častíc. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu pred alebo vpriebehu alebo po uskutočnení krokov c) a/alebo d) sa pridá díspergačné činidlo.0020 Podľa jedného uskutočnenia je uvedený minerálny pigmentový materiál vybraný z uhličitanu vápenatého, z minerálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, plniva na báze zmesného uhličitanu, alebo ich zmesí, a pričom minerály obsahujúce uhlíčitan vápenatý Výhodne zahrnujú dolomit, a plnivá na báze zmesného uhličitanu sú výhodne vybrané z vápenatých uhličitanov sprevádzaných horčíkom, ilom, mastencom, zmesí mastenca a uhličitanu vápenatého, zmesí uhličitanu vápenatého a kaolínu, alebo zo zmesi z prírodného uhličitanu vápenatého shydroxidom hlinitým, sľudou alebo so syntetickými alebo prírodnými vláknami alebo z

MPK / Značky

MPK: D21H 17/00, C09C 1/02

Značky: samoväzbových, pigmentových, částic, přípravy, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e15792-sposob-pripravy-samovazbovych-pigmentovych-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc</a>

Podobne patenty