Ochrana proti elektrickému oblúku, ktorá využíva netkanú štruktúru s viacerými ohňovzdornými vrstvami

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predstavovaný vynález sa týka ochrany proti elektrickému oblúku, ktorá používa netkanú štruktúru obsahujúcu jednu, alebo0002 Elektrický oblúk je definovaný ako dej, pri ktorom elektrický prúd prechádza ionizovaným plynom vo vzduchu. Je zapríčinený elektrickou poruchou ktorá vyústi V nebezpečné uvoľnenie energie do priestoru ktorý obklopuje elektrickézariadenie. 0003 Energia je uvoľnená ako kombinácia- extrémneho tepla, pričom môže teplota dosahovať v priemere 19000 stupňov Celzia ( 35000 stupňov Farenheita) v čase menšom ako jedna sekunda. Tepelné uvoľnenie môže zapáliť oblečenie, alebo textil a môže človeku spôsobiť- intenzívneho svetla, ktoré môže viesť k dočasnej, alebo trvalej strate zraku človeka ktorý sa pozerá na elektrický- akustickej a tlakovej vlny, ktorá môže poškodiť bubienok,spôsobiť skolabovanie pľúc, alebo môže viesť k poraneniam- úlomkov elektrický oblúk môže vysokou rýchlosťou0004 Oblečenie odolné voči horeniu je používané ako časť osobného ochranného vybavenia (PPE) ktoré sa používa pri ochranepracovníkov, ktorý môžu byť potencionálne vystavený elektrickémuoblúku. V mnohých krajinách boli zavedené štandardy ktoréšpecifikujú požiadavky na ochranné oblečenie.OOO 5 V USA je smernica pre bezpečnosť pri elektrickom oblúku na pracovisku špecifikovaná V NFPA 70 E - štandard pre elektrickú bezpečnosť na pracovisku (Standard for Electrical Safety in the Workplace). Tento Štandard Špecifikuje dve metódy na určenie výkonnosti materiálu na ochranu pred elektrickým oblúkom. ASTM E 1506 - základná špecifikácia výkonnosti pre ohňovzdorný materiál použitý pri výrobe oblekov používaných pracovníkmi ktorý sú vystavený elektrickému oblúku a súvisiacemu tepelnému nebezpečenstvu. ASTM F 1959 - skúšobná metóda ktorá stanovujehodnotenie materiálov použitých na obleky.0006 Pri použití ASTM F 1959 je materiál použitý pri výrobe ochranných pomôcok vystavený tepelnému výkonu ( ATPV) ako pri elektrickom oblúku. Podľa ATPV, NFPA 7 OE definuje štyri kategórie ochrany, alebo kategórie hodnotenia rizika HazardATPVCallcm 2 Hazard Rating Category 10007 V Európe je jednou s primárnych metód na určenievýkonnosti metóda EN 61482-1-2-Live Working - Ochranné oblečenie proti termálnemu nebezpečenstvu pri elektrickom oblúku. Táto metóda používa na generovanie oblúka dva rozličné testovacie prúdy, 4 kA a 7 kA. Úroveň elektrického prúdu je zvolená podľa triedy ochrany potrebnej pre podmienky praktického použitia ktoré sú definované zákazníkom, testy používajúce 7 kA sú všakvyžadované častejšie. Ak kombinácia času a vzrastu maximálnejteploty klesne pod dovolený vzrast teploty a Vyhne sa tým druhotnému horeniu tak, ako je to definované STOLL krivkami,potom je materiál označovaný ako materiál triedy 1 pri použití0008 Pre ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú v súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené 2 tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne odolných tkanín a pletených materiálov dostupných na trhu, pričom tieto materiály spadajú do dvoch kategórií.l. Tkaniny vyrobené za použitia vlákien spomaľujúcich horenie. V tejto kategórii sa materiály ďalej rozlišujú podľa typu konštrukcie textílie, hmotnosti a typu použitých vlákien.2. Tkaniny vyrobené s použitím iných ako horenie spomaľujúcichvlákien, tieto tkaniny sú chemicky ošetrené a tak spomaľujúhorenie. Materiály v tejto kategórii sa rozlišujú stavbou tkaniny, hmotnosťou a chemikáliou použitou pri spomaľovaní horenia.0009 Hlavnou nevýhodou tkaných materiálov je že odolnosť voči elektrickému oblúku je vo veľkej miere závislá na hmotnosti materiálu. Na príklad pre štandard US, typicky najľahšia jednovrstvová tkanina ktorá spĺňa požiadavky HRC 2 má približne 237 g/m 2 a aj pri tejto hmotnosti je ATPV len medzi približne 8.4 a 8.7 Cal/cmz (minimálne ATPV pre HCR 2 je 2 8 Cal/cm 2). Pre štandard EN 61482-1-2 materiály ktoré spĺňajú požiadavky pre triedu 2 majú minimálnu plošnú hmotnosť približne 400 g/m 2, alebo využívajú viacero vrstiev materiálu na dosiahnutie úrovneOOlO Na dosiahnutie zlepšenia ATPV musí byť zvýšená hmotnosťmateriálu. Avšak, spolu so zvyšujúcou sa hmotnosťou materiálu, sú negatívne ovplyvnené niektoré iné vlastnosti materiálu, akonapríklad jeho priedušnosť a komfort.0011 Predmetom predloženého vynálezu je čiastočne alebo celkovo prekonať vyššie uvedené nevýhody a nedostatky predchádzajúcej techniky. Presnejšie povedané, jeho predmetom je poskytnúť ochranu pred elektrickým. oblúkom, použitím netkanej textilnej štruktúry s rozmanitým použitím, ktorá zlepšila výkonproti elektrickému oblúku pri nižších plošných hmotnostiach.0012 Okrem toho, že predmetom tohto Vynálezu je poskytnúť ochranu pred elektrickým oblúkom, netkaná textilná štruktúra s rozmanitým použitím spĺňa alebo prevyšuje všetky dodatočné požiadavky alebo výkonnostné normy pre tieto aplikácie, ako je0013 Vyššie uvedené fakty, spolu s radom ďalších faktov, výhod a funkcií, ktoré sa stanú zrejmé 2 popisu nižšie, sú dosiahnuté riešením podľa predloženého vynálezu, v ktoronx má Štruktúra textílie na kontaktnej strane s elektrickým oblúkom netkaný povrch, štruktúra tkaniny má minimálnu hodnotu oblúkovej tepelnej ochrany (ATPV) V pomere na plošnú hmotnosť textílie a to 250 cal/g, pri meraní v súlade s normou ASTM F 1959 - štandardnej testovacej metódy pre určovanie oblúkového hodnotenia materiálov na výrobu oblečenia a štruktúra tkaniny si udržiava danú hodnotu ATPV v pomere k plošnej hmotnosti textilu aj po aspoň 25 pracích cykloch, pri pranípodľa metódy AATCC 135 (3, IV, A iii).0014 Týmto je získaná štruktúra netkanej textílie s rozmanitým použitím slúžiacej na ochranu pred elektrickým oblúkom, ktorej najnižšia plošná hmotnost má ATPV ktoré prekonáva doterazpoužívané tkaniny. Unikátny efekt vynálezu spočíva V zmene

MPK / Značky

MPK: A41D 31/00, D04H 1/498, B32B 27/12, B32B 5/26, D04H 1/435, D04H 1/42, D04H 1/4342, D04H 1/4258, D04H 1/4266, D04H 1/559, D04H 1/74, D04H 1/593

Značky: ktorá, využíva, viacerými, elektrickému, štruktúru, ohňovzdornými, oblúku, ochrana, proti, netkanú, vrstvami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e13744-ochrana-proti-elektrickemu-obluku-ktora-vyuziva-netkanu-strukturu-s-viacerymi-ohnovzdornymi-vrstvami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochrana proti elektrickému oblúku, ktorá využíva netkanú štruktúru s viacerými ohňovzdornými vrstvami</a>

Podobne patenty