Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície s minerálnymi alebo organickými plnivami alebo pigmentmi a ich použitie

Číslo patentu: 287409

Dátum: 18.08.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov obsahujú najmenej dve minerálne alebo organické plnivá alebo pigmenty, z ktorých najmenej jedno má povrch vybavený najmenej jedným hydrofilným miestom a najmenej jedno ďalšie má povrch vybavený najmenej jedným organofilným miestom, a najmenej jedno spojivo. Používajú sa v papiernictve pri výrobe papiera, papierovej hmoty alebo náterovej zmesi, alebo tiež pri akejkoľvek ďalšej úprave povrchu papiera, dreva, kovu, plastu alebo cementu, rovnako ako v odbore vodných alebo nevodných náterov a plastov.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka oblasti kompozitných kompozícii minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov obsahujúcich najmenej dve plnivá minerálne alebo organické rozdielnej povahy ako aj ich použitia v papierenstve pri výrobe papiera, papierovej hmoty alebo náterových zmesí, alebo tiež všetkých ostatných povrchových úprav papiera, rovnako ako v oblasti vodných alebo nevodných náterov alebo plastov.Kompozitné pigmenty alebo plnivá sú dnes bežne používané pri všetkých spôsoboch výroby papiera, papierovej hmoty, natierani a všetkých povrchových úpravách papiera na zlepšenie kvality papiera napríklad z hľadiska nepríesvitnosti (opacity), lesku alebo potlačovateľnosti papiera.Jeden v súčasnosti používaný spôsob prípravy kompozitných plnív alebo pigmentov spočíva V zmiešaní minerálneho plnivá, ako napríklad prírodného uhlíčitanu vápenatého s iným minerálnym plnivom, ako napríklad mastencom (patent FR 2 526 061) alebo tiež minerálneho plniva, ako je mastenec, s iným minerálnym plnivom, ako je napríklad kalcinovaný kaolin (EP 0 365 502).Podobne sú zo starších patentových spisov známe dva ďalšie typy spôsobov umožňujúcich prípravu kompozimých pigmentov alebo plnív zodpovedajúcich kritériám nevyhnutným na ich použitie v papierenstve.Prvá skupina týchto spôsobov známych v minulosti sa zakladá na tvorbe sietí medzi časticami pigmentov,ktoré takto tvoria početné vnútomé dutiny, ktoré spôsobujú zlepšenie optických vlastností pigmentových plnív, ktoré sa niekedy merajú difúznou konštantou svetla S.Takto opisuje patentová prihláška W 0 92/08755 spôsob tvorby agregátov Ílokulácíou a prípadne vyzrážaním uhličitanu vápenatého in sítu, pričom táto tlokulácia je dôsledkom iónových interakcií po použití vysokomolekulárnych aniónových polymérov na flokuláciu minerálnych častíc, na povrch ktorých sú viazané viacmocné katióny ako napríklad vápenaté ióny.Podobne patent USA 5 449 402 opisuje produkt získaný tvorbou vnútomých dutín, ktorá je založená na iónových alebo elektrostatických interakciach ako v patente USA 5 454 864 alebo 5 344 487, alebo EP 573 150, ktoré navrhujú kornpozitný pigment, ktorého priprava sa zakladá na príťažlivej sile iónov.Tieto postupy založené na iónových priťažlivých silách sú citlivé na iónové síly vznikajúce vo fonnuláciách papierenských náterových zmesí alebo plnív papierovej hmoty a nezaručujú funkciu týchto pigmentov V aplikáciách, ako je natieraníe alebo plnenie papierovej hmoty.Druhá skupina týchto spôsobov známych zo starších patentových spisov na získanie pigmentov so zlepšenýrni optickýrni vlastnosťami používa organické zlúčeniny kremíka (USA 4 818 294 USA 5 458 680) alebo zlúčeniny na báze chlóru (USA 4 820 554 USA 4 826 536 W 0 97/24406).Konečne posledný známy spôsob zlepšovania belosti (W 0 97/32934) spočíva v potiahnutí pigmentových častíc inými časticami pigmentu, ako sú napríklad veľmi jemne častice vyzrážaného uhličitanu vápenatého. Taký spôsob sa však nezakladá na použití organického spojiva vytvárajúceho ko-štruktúru.V záujme zlepšenia optických vlastností, ako je napríklad opacita, belosť, farba alebo lesk, alebo tiež na zlepšenie potlačovateľnosti vytvorili pôvodcovia kompozitné systémy podľa vynálezu, suché alebo nevodné i vodné, minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov, ktoré umožňujú zlepšiť najmenej jednu z optických vlastností alebo vlastností vo vzťahu k potlačovateľnosti požadovaných v rôznych oblastiach použitia, pričom sa získava makroskopicky homogénna a stabilná kompozícia napriek iónovým silám prítomným v dobre známych formuláciách, ako sú papierenské nátery pre ofset alebo rotačná hĺbkotlač, alebo tiež plnivo pre papierovú hmotu.Preto je jedným z cieľov vynálezu získať kompozitne kompozície suché, nevodné alebo tiež obsahujúce vodu, minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov obsahujúcich najmenej dve minerálne alebo organické plnivá alebo pigmenty rozdielnej fyzikálnej a chemickej povahy.Kompozitne kompozície minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov podľa vynálezu s uvedenými vlastnosťami a tvoriace ďalší cieľ vynálezu sú charakterizované tým, že obsahujúa) najmenej dve minerálne alebo organické plnivá alebo pigmenty, z ktorých najmenej jeden má povrch s najmenej jedno hydrofilným miestom a najmenej jedno ďalšie má povrch s najmenej jedným organoñlným miestom, b) najmenej jedno spojivoa tým, že sú ko-štiukttírované alebo ko-absorbované, to znamená, že rôzne minerálne alebo organické častice majú štnikturálnu kohéziu vzniknutú väzbou alebo adhéziou medzi najmenej dvoma časticami s rozdielnymi stavmi povrchov.Preto s odkazom na opis má prihlasovateľka slovami ko-štmktúra alebo ko-štruktúIované a ko-absorbované na mysli vznik väzby medzi najmenej dvoma ktorýmikoľvek plnivami alebo pigmentmi tvorbou štruktúry porovnateľnej s väzbou alebo adhéziou medzi povrchom plniva alebo pigmentu majúceho najmenej jedno hydrofilné miesto a povrchom iného plniva alebo pigmentu majúceho najmenej jedno organoñlnć miesto pomocou spojiva organickej povahy. Toto spojivo môže byt podporované plynom, ako je vzduch alebo akýkoľvek iný plyn.Ďalším cieľom tohto vynálezu je priprava stabilných kompozimých kompozícii schopných transportu a skladovania počas niekoľkých týždňov.Iným cieľom tohto vynálezu je tiež príprava kompozitnej kompozície s rnakroskopicky homogénnou štruktúrou, realizovaná prípravou makroskopicky stabilných papierenských náterových zmesí obsahujúcich uvedené kompozitné vodné kompozície.Ešte iným cieľom tohto vynálezu je použitie týchto kompozitných kompozícii minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov pri výrobe papiera, papierovej hmoty a/alebo náterov, a/alebo všetkých ďalších kompozícii na úpravu povrchu papiera ako aj V oblasti náterov a plastov.Konečne ďalším cieľom vynálezu je príprava suspenzíí obsahujúcich kompozitnć kompozície podľa vynálezu rovnako ako priprava papierenských náterových zme si alebo kompozícii na povrchovú úpravu papiera alebo tiež kompozícii nenatieraných plnív pre papierovú hmotu, čo znamená zlepšenie aspoň jednej z vlastností ako opacita, belosť, lesk alebo potlačovateľnosť.Stojí za zmienku, že zlepšenie týchto vlastností závisí od aplikačnej oblasti a že odbomík bude vedieť využiť uvedené vlastnosti pre dobre zvolené použitie.Tieto ciele sa dosahujú vďaka umožneniu styku medzi povrchom jedného z pigmentov alebo phiív s povrchom druhého z pigmentov alebo plnív v prítomnosti spojiva tým spôsobom, že tento kontakt vedie k vytvoreniu štruktúry medzi najmenej dvoma minerálnymi alebo organickými časticarni s rozdielnou chemickou alebo fyzikálnou povahou, to znamená, že sa medzi nimi vytvorí štruktúra, pričom najmenej jedna z nich má povrch vybavený najmenej jedným hydrofilným miestom a najmenej jedna z nich má povrch vybavený organofilným miestom.Pod minerálnou alebo organickou časticou majúcou povrch vybavený najmenej jedným hydrofilným miestom prihlasovateľka rozumie minerálnu alebo organickú časticu čiastočne alebo úplne zmáčateľnú polámymi látkami bez vplyvu akejkoľvek ďalšej zlúčeniny pôsobíacej zvonku a zvlášť čiastočne alebo úplne zrnáčateľnú vodou.Minerálne alebo organické častice vybavené aspoň jedným hydroñlným miestom môžu byť po chemickej alebo fyzikálnej stránke veľmi rozmanité, ako napriklad prírodný uhličitan vápenatý ako krieda, kalcit, mramor a všetky formy prírodného uhličitanu vápenatého, ktorý zvlášť môže pochádzať z recyklácie, vyzrážaný uhličitan vápenatý, dolomity, kryštalické alebo amorfné hydroxidy hlinité, precipitované prírodné alebo syntetické silikáty, síran vápenatý, oxid titaničitý, saténová beloba, wolastonity, huntit, kalcinované hlinky vrátane recyklovaných, škrob alebo tiež všetky typy minerálnych alebo organických organoñlných častíc, ktoré sa podrobilí chemickej alebo fyzikálnej úprave napríklad korónou s cieľom vytvoriť aspoň jedno hydrofilné miesto.Pod minerálnou alebo organickou časticou majúcou povrch vybavený najmenej jedným organofilným miestom prihlasovateľka rozumie minerálnu alebo organickú časticu čiastočne alebo úplne zrnáčateľnú organickou tekutinou alebo organickou látkou, pričom sa táto zmáčateľnosť nezakladá na adsorpčnom mechanizme, ako je elektrostatická príťažlivosť alebo komplexácia.Pod minerálnou alebo organickou časticou majúcou povrch vybavený najmenej jedným organoñlným miestom prihlasovateľka rozumie minerálne alebo organické častice po fyzikálnej a chemickej stránke veľmi rozdielne, ako sú rnastence, sľudy, kalcinované alebo nekalcinované kaolíny alebo tiež oxid zinočnatý, alebo priehľadné oxidy železa a ďalej farbiace pigmenty, ako je ñalokyanínová modrá, syntetické pigmenty na báze polystyrénu, močovino-formaldehydové živice, karbónová čerň, celulózové vlákna a prášky a tiež všetky typy minerálnych alebo organických hydroñlných častíc, ktoré po chemickej alebo fyzikálnej úprave majú najmenej jedno organoñlné miesto, to znamená zrnáčateľné organickou tekutinou alebo organickou látkou.Stojí za zmienku, že nmožstvo a hmotnosmé pomery za sucha rôznych plnív alebo pigmentov tvoriacich kompozítné kompozície podľa vynálezu kolíšu od 0,1 do 99,9 podľa povahy rôznych pigmentov alebo plnív, pričom minerálne alebo organické pigmenty a plnivá majúce povrch vybavený aspoň jedným hydrofilným miestom výhodne kolíšu od 25 do 95 hmotnostných za sucha z hmotnosti všetkých pigmentov alebo plnív za sucha, a minerálne a organické plnivá a pígmenty vybavené aspoň jedným organofilným miestom výhodne kolíšu medzi 75 a 5 hmotnostnými za sucha z hmotnosti všetkých pigmentov alebo plnív za sucha.Táto tvorba väzby alebo ko-štruktúry je zrejmá z reologického chovania kompozitných kompozícii, zo stupňa homogenity papierenských náterových zmesí alebo z potlačovateľnosti papiera.Prejavuje sa tiež zvýšenou opacitou listov bezdrevného papiera plnených na 75,5 g/mz kompozitnýrni kompozíciami podľa vynálezu. Táto opacita sa meria podľa normy DIN 53146 spektrofotometrom Elrepho 2000 firmy Datacolor AG (Švajčiarsko).Takto sa minerálne alebo organické kompozitne kompozície podľa vynálezu vyznačujú tým, že sú ko-štruktúrované alebo ko-absorbované, to znamená, že majú medzu tečenia určenú zvýšenými hodnotami viskoelasticity nameranýrní prístrojom Stress Tech®, výhodne najmenej štyrikrát vyššími než pri jednoduchých zmesiach zodpovedajúcich plnív a pigmentov.Kompozitné kompozície minerálnych alebo organických kompozícii podľa vynálezu sa vyznačujú aj tým,že rôzne minerálne alebo organické častice majú kohéziu, ktorá odráža makroskopickú homogenitu suspenzie kompozitnej kompozície a/alebo náterovej zmesi obsahujúcej kompozitnú kompozíciu. Táto makroskopická homogenita sa vyjadruje hodnotou obsahu bud pigmentu, alebo plniva vo dvoch značne odlišných miestach suspenzie alebo náterovej zmesí po niekoľkých hodinách alebo dňoch pokojového stavu.Okrem toho sa kompozítné kompozície minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov podľa vynálezu charakterizujú tiež týrn, že obsahujú aspoň jedno spojivo. Toto spoj ivo na báze organickej zlúčeniny sa môže podporiť plynom, napríklad vzduchom alebo akýmkoľvek iným plynom. Toto spojivo na báze organickej zlúčeniny sa má sčasti alebo úplne zvlhčiť povrchom pigmentov alebo plnív, s ktorými má prísť do styku. Toto spojivo sa výhodne zvolí spomedzi polymérov a/alebo kopolymérov akrylových alebo vinylových alebo tiež polykondenzátov, alebo produktov polyadície, ako sú napríklad polyméry alebo kopolyméry najmenej jedného monoméru úplne kyslej povahy alebo čiastočne, alebo úplne neutralizovaného neutralizačnýrni činidlami obsahujúcimi jednomocné alebo viacmocné katióny alebo ich zmesi, ako napríklad jedného monoméru zo skupiny obsahujúcej kyselinu akrylovú a/alebo metakrylovú, itakónovú, krotónovú, fumarovú,maleinanhydrid alebo tiež izokrotónovú, akonitovú, mezakónovú, sinapovú, undecylénovú, angelikovú a/alebo ich estery, kyselinu akrylarnidometylpropánsulfónovú, akrolcín, akrylamid a/alebo metakrylamid,metakrylamido-propyltrimetylamóniumchlorid alebo -sulfát, metalcrylát trimetylamóniumetylchloridu alebo-sulfátu, rovnako ako ich akrylátové a akrylamidové homológy, prípadne kvartemízované, a/alebo dimetyldialylchlorid, vinylpyrolidón alebo ďalej spojivo vybrané z mastných kyselín s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo mastných alifatických alkoholov s priamym alebo rozvetvenýrn reťazcom, alebo ďalej mastných aminov s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo cyklických, prípadne nasýtených, alebo tiež vybrané z kvartémych solí prednostné s alifatickýrni nerozvetvenými alebo rozvetvenými reťazcami, prípadne rastlinného pôvodu.Toto spojivo sa tiež môže zvoliť z najmenej jedného zo skôr uvedených monomérov alebo ich zmesi vo forme monoméru alebo monomérov, polymerizovaných v prítomnosti najmenej jednej minerálnej alebo organickej častice.Okrem toho stojí za zmienku, že optimalizácia molekulovej hmotnosti spojiva závisí od jeho chemickej povahy.Spojivo je v kompozitnej kompozícii podľa vynálezu obsiahnuté v množstve 0,0 l až 10 a výhodne od 0,0 l do 1,5 hmotnostných sušiny z celkovej sušiny plnív alebo pigmentov.Kompozitné kompozície podľa vynálezu sa môžu prípadne dispergovat vo vode, v zmesiach voda-rozpúšťadlá alebo V iných rozpúšťadlách pomocou dispergačných činidiel známych odbomíkom, z ktorých niektoré sa opisujú v patentoch EP 100 947, EP 542 643 alebo EP 542 644.Tiež je treba uviesť, že ko-šmiktúrované kompozimé kompozície podľa vynálezu sú kompatibilné s ostatnými vodnými kompozíciami minerálnych alebo organických plnív, t. j. že tvoria stabilnú a homogénnu zmes po jednoduchom zmiešani s týmito ďalšími suspenziami, takže je nemožné získať homogénnu suspenziu bez účasti ko-štruktúrovanej kompozitnej kompozície podľa vynálezu.Papierenské náterové zmesi a/alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera, dreva, kovu, plastu alebo cementu a/alebo kompozície vodného alebo nevodného náteru podľa vynálezu sa pripravujú spôsobom známym odborníkom prirniešaním do vody kompozitných kompozícii plnív alebo pigmentov podľa vynálezu za sucha, buď vodných, alebo nevodných, minerálnych alebo organických a jedného alebo viac prírodných alebo syntetických spojív, ako je napríklad škrob, karboxymetylcelulóza, polyvinylalkoholy alebo tiež latexy alebo disperzie polymérov typu styrén-butadién alebo styrén-akrylát, alebo disperzie akrylových, vinylových alebo iných polymérov.Papierenské náterové zmesi a/alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera, dreva, kovu, plastu alebo cementu a/alebo kompozície vodného alebo nevodného náteru môžu tiež, ako je bežné, obsahovať vhodné prísady, ako sú reologické modifikátory, organické plnivá, odpeňovacie prostriedky, optické bieliacie činidlá,biocídne činidlá, mazivá, alkalické hydroxidy, farbivá a ďalšie.Okrem toho vodné suspenzie obsahujúce kornpozítné kompozície, papierenské náterové zmesí a/alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera, dreva, kovu, plastu alebo cementu a/alebo formulácie vodnéhoalebo nevodného náteru alebo tiež kompozície nenatieraného plniva papierenskej hmoty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že obsahujú kompozitné kompozície suché, vodné alebo nevodné podľa vynálezu.Vodné suspenzie obsahujúce kompozitné kompozície, papierenské náterové zmesi a/alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera, dreva, kovu, plastu alebo cementu a/alebo formulácie vodného alebo nevodného náteru podľa vynálezu sa tiež vyznačujú tým, že sú makroskopicky homogénne.Táto makroskopická homogenita sa určuje podľa množstva jedného z plnív v dvoch bodoch, na povrchu a na dne vnútri banky obsahujúcej náterovú zmes zriedenú na obsah 40 alebo 20 suchého phiiva.Porovnanie tohto množstva jedného z plnív v týchto dvoch bodoch (homom a spodnom) kompozície podľa vynálezu s množstvom jedného z plnív v týchto dvoch bodoch (homom a spodnom) jednoduchej zmesi umožňuje zistiť, že prakticky neexistuje migrácia jedného z plnív do preferenčnej oblasti kompozície podľa vynálezu na rozdiel od existujúcej migrácie v jednoduchej zmesi.Táto rnakroskopická homogenita kompozitných kompozícii podľa vynálezu sa prejavuje lepšou homogenitou listu papiera v dôsledku viac homogérmej retencie a distribúcie.Okrem toho vodné suspenzie obsahujúce kompozitné kompozície podľa vynálezu, papierenské naterove zmesi podľa vynálezu a/alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že majú zvýšenú medzu tečenia - zistenú na prístroji Stress Tech® na meranie viskoelasticity - a to výhodne najmenej štvornásobne vyššiu, než akú dosahujú výrobky podľa doterajšieho stavu techniky.Okrem toho vodné suspenzie podľa vynálezu, náterové zmesi podľa vynálezu alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera podľa vynálezu, alebo tiež kompozície plniva v hmote podľa vynálezu majú podľa potreby zlepšenú najmenej jednu z optických vlastností, ako je opacita, belosť, lesk, potlačovateľnosť alebo hustota tlače.Navyše majú formulácie vodných alebo nevodných náterov obsahujúcich kompozitné kompozície podľa vynálezu výhodu zvýšenej opacity.Vodné suspenzie obsahujúce kompozitné kompozície podľa vynálezu, náterové zmesi podľa vynálezu a/alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera, dreva, kovu, plastu alebo cementu a/alebo forinulácie vodného alebo rievodného náteru podľa vynálezu sa tiež výhodne vyznačujú tým, že majú difúznu konštantu svetla S vyššiu než zodpovedajúce jednoduché zmesi.Nenáterové kornpozície plnív v hmote podľa vynálezu sa tiež výhodne vyznačujú tým, že majú opacitu podľa normy DIN 53146 vyššiu než zodpovedajúce jednoduché zmesi.Rovnako sa vodné suspenzie obsahujúce kompozitné kompozície podľa vynálezu alebo náterové zmesi podľa vynálezu, alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera, alebo kompozície nenatieraných plnív papierovej hmoty podľa vyirálezu vyznačujú tým, že majú vyššiu belost určenú podľa TAPPI T 452 ISO 2470 než zodpovedajúce jednoduché zmesi.Je výhodné, že sa náterové zmesi alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera podľa vynálezu charakterizujú tým, že majú lesk TAPPI 75 ° podľa Lehrnanna vyšší než náterová zmes obsahujúca jednoduché suspenzie zodpovedajúcich zmesí.Konečne je výhodné, že sa náterové zmesi alebo kompozície na povrchovú úpravu papiera alebo kompozície plnív v hmote vyznačujú krivkou charakterizujúcou výsledky testu potlačovateľnosti ISIT, ktorého uskutočnenie sa opisuje v príklade 9 a ktorý zisťuje silu potrebnú na odlepenie tlačovej farby v priebehu času, ktorá má menej strmć stúpanie a klesanie a vyššiu maximálnu hodnotu než náterové zmesi alebo kompozícíe na povrchovú úpravu papiera alebo kompozície plniva v hmote obsahujúce jednoduché suspenzie zodpovedajúcich zmesí.Navyše listy papiera obsahujúce v hmote kompozitné kompozície podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že majú belosť stanovenú podľa normy TAPPI T 452 ISO 2470 vyššiu než listy papiera obsahujúce V hmote jednoduché suspenzie zmesí zodpovedajúcich plnív alebo pigmentov, a tým, že majú opacitu meranú podľa normy DIN 53 146 vyššiu než listy papiera obsahujúce jednoduche suspenzie zodpovedajúcich zmesí plnív alebo pigmentov. Rozsah a cieľ vynálezu sa lepšie pochopí pomocou nasledujúcich príkladov, ktoré nemajú obmedzujúcu funkciu, najmä pokiaľ ide o poradie uvádzania rôznych zložiek konrpozitných kompozícii.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje silu vyvinutú na oddelenie valca z filmu po tlačení látok z pokusov č. ll 9 a 120. Obrázok 2 znázorňuje silu vyvinutú na oddelenie valca z filmu po tlačení látok z pokusov č. 121 a 122. Obrázok 3 znázorňuje silu vyvinutú na oddelenie valca z filmu po tlačení látok z pokusov č. 123 a 124. Obrázok 4 znázorňuje silu vyvinutú na oddelenie valca z filmu po tlačení látok z pokusov č. 125 a 126. Obrázok 5 znázorňuje silu vyvinutú na oddelenie valca z filmu po tlačení látok z pokusov č. 127 a 128.

MPK / Značky

MPK: C09C 1/00, D21H 19/00, C09D 17/00

Značky: minerálnymi, pigmentmi, plnivami, organickými, ko-štruktúrované, použitie, kompozitné, ko-absorbované, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-287409-ko-strukturovane-alebo-ko-absorbovane-kompozitne-kompozicie-s-mineralnymi-alebo-organickymi-plnivami-alebo-pigmentmi-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície s minerálnymi alebo organickými plnivami alebo pigmentmi a ich použitie</a>

Podobne patenty