Hydrochloridová soľ 5-[3-(3-hydroxyfenoxy)azetidín-1-YL]-5-metyl-2,2-difenylhexánamidu

Číslo patentu: E 9951

Dátum: 06.03.2008

Autori: James Kim, Glossop Paul Alan

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Tento vynález sa týka hydrochloridovej soli 5-3-(3-hydro×yfenoxy)-azetidín 1-yl-5-metyl-2,2-difenylhexánamidu a procesu prípravy, medziproduktov použitých pri0002 Vynález sa tiež týka odvodených foriem hydrochloridovej soli 5-3-(3 hydro×yfenoxy)azetidín-1-yl-5-metyl-2,Z-difenylhexánamidu, ako sú jeho hydráty,solváty a poiymorfy.0003 Cholínergné muskarinové receptory sú členené sG-proteínom spojenej receptorovej nadskupiny a sú ďalej delené na 5 podtypov, M 1 až M 5. Podtypy muskarinových receptorov sú široko a odlišne exprimované v tele. Gény boli klonované pre všetkých päť podtypov a z nich boli receptory M 1, M 2 a M 3 rozsiahle farmakologícky charakterizované v živočíšnom a ľudskom tkanive. Receptory M 1 sú exprimované v mozgu (kortex a hipokampus), žľazách a gangliónoch sympatických a parasympatických nervov. Receptory M 2 sú exprimované vsrdci, zadnom mozgu,hladkých svaloch a synapsách autonómnej nervovej sústavy. Receptory M 3 sú exprimované v mozgu, žľazách a hladkých svaloch. Vdýchacich cestách stimulácia M 3 receptorov vyvoláva kontrakciu hladkých svalov dýchacích ciest vedúce k bronchokonstrikcii, zatial čo stimulácia M 3 receptora v slinnej žlaze zvyšuje sekréciu kvapaliny a hlienu vedúcu k zvýšenému slineniu. Rozumie sa, že receptory M 2 exprimované vhladkých svaloch sú pro-kontraktilné, zatiaľ čo presynaptické M 2 receptory modulujú uvoľňovanie acetylcholínu z parasympatických nervov. Stimulácia receptorov M 2 exprimovaných v srdcu vedie k brachykardii. Krátko a dlho pôsobiace muskarinové antagonisty sú používané pri liečení astmy a COPD, tie zahŕňajú krátko pôsobiace činidlá Atrovent® (ipratropium bromid) a O×ivent® (oxitropium bromid) a dlho pôsobiace činidlo Spiriva® (tiotropium bromid). Tieto zlúčeniny vedú k bronchodilatácii po podaní ínhalovaním. Navyše k zlepšeniu spírometrických hodnôt je anti-muskarinové použitie pri chronickom obštrukčnom pľúcnom ochorení (COPD)spojené so zlepšeniami zdravotného stavu a skóre kvality života.0004 V dôsledku širokej distribúcie muskarinových receptorov v tele je významnésystémové vystavenie muskarinovým antagonistom spojené s účinkami ako sú sucho v ústach, zápcha, rozšírenie zornice, zadržovanie moču (všetky predovšetkým sprostredkované blokovaním receptorov M 3) a tachykardía (sprostredkovanej blokovaním receptorov M 2). Bežne uvádzané vedľajšie účinky po inhalačnom podaní súčasných, klinicky používaných neselektívnych muskarínových antagonistov sú sucho v ústach a aj keďje to opisované iba s miernou intenzitou, obmedzuje to dávku0005 JP 11 100366 opisuje antagonisty muskarínového receptora vzorca0006 EP 0 948 964 opisuje antagonisty muskarínového receptora vzorcaantagonisty muskarínového receptora vzorcav ktorom R môže byt vybrané z dialkylamínu, azetidinylu, pyrolidinylu, pripadne0007 Avšak stále existuje potreba ziepšených antagonistov M 3 receptora, ktoré by mali vhodný farmakologický profil, napriklad z hľadiska účinnosti. farmakokinetiky alebo trvania pôsobenia. V tomto kontexte sa predkladaný vynález týka nových antagonistov M 3 receptora. Existuje potreba antagonistov M 3 receptora, ktoré by malifarmakoiogický proñl vhodný na podávanie inhalačným spôsobom.0008 Vynález sa týka hydrochloridovej soli 5-3-(3-hydroxyfenoxy)azetidín~ 1-yl-5 metyl-2,2-difenylhexánamidu a jeho hydrátov, solvátov alebo polymorfov. Výhodne sa vynález týka kryštalickej formy hydrochloridovej soli 5-3-(3-hydroxyfenoxy)-azetidin 1-yI-5-metyI-2,Z-difenylhexánamidu.0009 Výhodne sa vynález týka nesolvatovanej kryštalickej formy hydrochloridovej soli 5-3 ~(3-hydroxyfeno×y)azetidin-1-yI-5-metyI-2,2-difenylhexánamidu.0010 Výhodne má hydrochloridová sol podľa tohto vynálezu röntgenogram vyznačujúci sa nasledujúcimi typickými píkmi röntgenogramu vyjadrenými v uhloch 2 théta pri meraní použitím ožarovania Cu Kon (vlnová dĺžka 1,5406 A)0011 Výhodne má hydrochloridová sol podľa tohto vynálezu röntgenogram vyznačujúci sa nasledujúcimi typickými píkmi röntgenogramu vyjadrenými v uhloch 2 théta pri meraní použitím ožarovania Cu Kai (vlnová dĺžka 1,5406 A)0012 Výhodne má hydrochloridová sol podla tohto vynálezu röntgenogramvyznačujúci sa nasledujúcimi typickými píkmi röntgenogramu vyjadrenými v uhloch 2théta pri meraní použitím ožarovania Cu Ka 1 (vlnová dĺžka 1,5406 A)0013 Teraz bolo zistené, že hydrochloridová soľ podľa tohto vynálezu je antagonista receptora M 3, ktorý je zvlášť použiteľný na liečenie ochorení a/alebo stavov sprostredkovaných pomocou M 3, a vykazuje dobrú účinnosť, najmä ked je podávaný inhalačnou cestou. Hydrochloridová soľ podľa tohto vynálezu je najmä vhodná na podávanie inhalačnou cestou. Najmä môže byť hydrochloridová soľ podľatohto vynálezu pripravená na podávanie použitím inhalátora suchého prášku.0014 Hydrochloridová soľ podľa tohto vynálezu vykazuje vlastnosti vrátane tých,ako je stabilita vpevnom stave a kompatibilita surčitými liekovými produktovými pomocnými látkami, ktoré vedú ktomu, že je lepšia ako jej zodpovedajúca voľná0015 Hydrochloridová soľ podľa tohto vynálezu môže byť pripravená z 5-3-(3 hydroxyfenoxy)azetidín-1-yl-3-metyl-2,Z-difenylhexánamidu podľa bežných procesov na prípravu solí, ako sú tie, ktoré sú opísané v Handbook of Pharmaceutical Salts,Properties, Selection and Use. Publikované WiIey-VCH, 2002. Editori P. Heinrich Stahl, Camille G Wermuth. ISBN 3-906390-26-8.0016 Hydrochloridová soľ 5-3-(3-hydroxyfenoxy)azetidín-1-yI-5-metyl-2,2 difenylhexánamidu môže existovať v nesolvatovanej a solvatovanej forme. Pojem solvát je vtomto dokumente používaný pre opis molekulového komplexu zahŕñajúceho hydrochloridovú soľ podľa tohto vynálezu a stechiometrické množstvo jednej alebo viacerých molekúl farmaceuticky prijateľného rozpúšťadla, napríkladetanolu. Pojem hydráť je používaný, ked uvedené rozpúštadlo je voda.

MPK / Značky

MPK: C07D 205/04, A61P 11/00, A61K 31/397

Značky: hydrochloridová, 5-[3-(3-hydroxyfenoxy)azetidín-1-yl]-5-metyl-2,2-difenylhexánamidu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e9951-hydrochloridova-sol-5-3-3-hydroxyfenoxyazetidin-1-yl-5-metyl-22-difenylhexanamidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrochloridová soľ 5-[3-(3-hydroxyfenoxy)azetidín-1-YL]-5-metyl-2,2-difenylhexánamidu</a>

Podobne patenty