Spôsob distribuovania sekvencie, spôsob spracovania sekvencie a prístroj v komunikačnom systéme

Číslo patentu: E 9932

Dátum: 25.09.2007

Autori: He Yujuan, Qu Bingyu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka komunikačnej technológie, a presnejšie spôsobu prideľovania sekvencie, spôsobu spracovania sekvencie a prístroja na spracovanie sekvencie- Modul amplitúdy je konštantný. Modul môže byť napríklad normalizovaný na l.- Nulovú periodickú autokoreláciu. S výnimkou maximálnej korelačnej hodnoty vzhľadom na samotnú sekvenciu má sekvencia korelačnú hodnotu nula vzhľadom na ďalšie cyklicke posuny.0003 Pre sekvenciu so skôr uvedenými vlastnosťami je sekvencia vo frekvenčnej doméne získaná pomocou Fourierovej transformácie tiež CAZAC sekvenciou, to znamená, sekvencia vo frekvenčnej doméne má tiež vlastnosti konštantnej amplitúdy a nulovej autokorelácie. 0004 Pre skôr uvedene vlastnosti CAZAC sekvencie je postupne venovaná veľká pozornosť CAZAC sekvencii počas navrhovania komunikačného systému. Signál prenášajúci CAZAC sekvenciu sa široko používa vkomunikačnom systéme. Napríklad v systéme s frekvenčne deleným viacnásobným prístupom s jednou nosnou (Single Carrier Frequency Division Multiple Access - SC-FDMA), je v rámci doby jedného znaku sekvencia modulovaná na každú čiastkovú nosnú pre vysielanie. Keď je sekvencia vysielaného signálu známa vprijímači, prijímač môže vykonávať odhadovanie kanála použitím prijímaného signálu. Pretože CAZAC sekvencia má konštantnú amplitúdu včasovej doméne, vlnový priebeh vykazuje malý pomer špička-k-priemeru V časovej doméne, a je ľahko vysielateľný vysielačom.0005 Medzitým, pretože vysielaný signál má rovnakú amplitúdu na každej čiastkovej nosnej vo frekvenčnej doméne, môže prijímač obstojne odhadovať kanálové zoslabovanie na každej čiastkovej nosnej, a vykonávanie odhadu nemôže byť ovplyvňované pre relatívne malúamplitúdu signálu na čiastkovej nosnej.0006 V súčasnosti je spôsob na prideľovanie CAZAC sekvencie pre bunky nasledujúci CAZAC sekvencia je prideľovaná raz Vzhľadom na každý obsadzovací mód časovofrekvenčných zdrojov sekvencie. Keď sú ďalej obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov CAZAC sekvencie, ktorá má byt prideľovaná, rovnaké v rôznych bunkách, potom sú rôznym bunkám prideľované rôzne CAZAC sekvencie ktoré majú rovnakú dĺžku a ktoré majú malú vnútrofrekvenčnú korelačnú hodnotu. Signálové interferencie medzi rôznymi bunkami sú preto menšie. Ak sa, ako je napríklad zobrazené na obr. l, obsadzovacie módy časovofrekvenčných zdrojov sekvencie v bunke A a v bunke B vzájomne celkom prekrývajú, potom CAZAC sekvencie ktoré majú rovnakú dĺžku sú prideľované pre príslušnú bunku A a bunku B, pričom CAZAC sekvencie majú malú koreláciu, takže môže byť zabránené signálovým interferenciám medzi bunkou A a bunkou B.NORTEL Koncept Úvaha o UL RACH schéme pre LTE 3 GPP Rl-O 60 l 52, Partnerský projekt 3. generácie (3 GPP), Centrum mobilnej kompetencie 650, ROUTE DES LUCIOLES F-06921 Sophia-Antipolis Cedex Francúzsko, 3 GPP RANl LTE Ad Hoc stretnutie,Helsinky, Fínsko, 23-25 január 2006, uvádzajú, že RACH podpisová identifikácia a bunková identifikácia sa môžu získavať zoskupovaním sady CAZAC kódov do niekoľkých čiastkových sád a prideľovaním každej čiastkovej sady ku každej bunke. Pretože počet Zadoff-Chu CAZAC kódov je úmerný RACH BW, počet CAZAC čiastkových sád môže byť príliš malý pre malé RACH BW. V tomto prípade, ak je RACH BW menšie ako systémové BW, CAZAC sa môže znova používať V susedných bunkách, v ktorých je RACH prideľovaný odlišnej0007 Rôzne uskutočnenia predloženého vynálezu poskytujú spôsob a prístroj na prideľovanie a spracovanie sekvencie vkomunikačnom systéme, takže je možné ušetriť prenosové zdroje bezdrôtovej siete obsadzované počas procesu prideľovania sekvencie.0008 Uskutočnenie podľa predloženého vynálezu poskytuje spôsob na prideľovanie sekvencií v komunikačnom systéme. Spôsob zahŕňagenerovanie skupiny sekvencií obsahujúcej skupinu sekvencií, kde sekvencie v skupinesekvencií sú určované podľa obsadzovacích módov časovo-frekvenčných zdrojov sekvenciíkde obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov sekvencií obsahujú prinajmenšom obsadzovanie časovo-frekvenčných zdrojov ktoré majú rôzne šírky pásma rôznymi sekvenciamikde sekvencie v skupine sekvencií obsahujú prinajmenšom jednu z nasledujúcichsekvenciu s nulovou autokoreláciou s konštantnou amplitúdou, CAZAC, zlomok CAZAC sekvencie, a sekvenciu získanú kombinovaním CAZAC sekvencie so segmentom CAZAC sekvenciekde CAZAC sekveneia je Zadoff-Chu sekvenciakde generovanie skupiny sekvencií obsahujúcej viacero sekvencií obsahujeuvažovanie dvoch sekvencií zaberajúcich časovo-frekvenčné zdroje ktoré majú rôzne šírky pásma, ktore sú generované podľa indexov r b,-.k ői, i 1,2 ako sekvencie v skupine sekvenciíkde rovnaké kindikuje rovnakú skupinu sekvencií, b,- , ô, sú určované časovo-frekvenčnými zdrojmi ktoré majú odlišné šírky pásma obsadené užívateľom, a i 1, 2 odlišuje rôzne časovo-frekvenčné zdrojeprideľovanie skupiny sekvencií bunke.0009 Uskutočnenie podľa predloženého vynálezu ďalej poskytuje spôsob spracovania sekvencie v komunikačnom systéme. Spôsob obsahujeurčovanie informácií skupiny sekvencií pridelenej bunkeurčovanie informácií na generovanie sekvencie z informácií skupiny sekvencií podľa obsadzovacieho módu časovo-frekvenčných zdrojov sekvenciekde obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov sekvencií obsahujú prinajmenšom rôzne sekvencie zaberajúce časovo-frekvenčné zdroje ktoré majú rôzne šírky pásmakde sekvencie V skupine sekvencií obsahujú prinajmenšom jednu z nasledujúcichsekvenciu s nulovou autokoreláciou s konštantnou amplitúdou, CAZAC, zlomok CAZAC sekvencie, a sekvenciu získanú kombinovaním CAZAC sekvencie so segmentom CAZAC sekvenciekde CAZAC sekvencia je Zadoff-Chu sekvenciakde dve sekvencie zaberajúee časovo-frekvenčné zdroje majú rôzne šírky pásma, ktoré sú generovane podľa indexov r, b,.k 6,-, í 1,2, sú brané ako sekvencie v skupine sekvencií, kde rovnake kindikuje rovnakú skupinu sekvencií, 5,-, ô,- sú určovane časovo-frekvenčnýmizdrojmi ktoré majú odlišné šírky pásma obsadené užívateľom, a i 1, 2 odlišuje rôzne časovo-frekvenčné zdrojegenerovanie sekvencie podľa informácií na generovanie sekvencievykonávanie spracovania sekvencie na vygenerovanej sekvencií.0010 Uskutočnenie podľa predloženého vynálezu ďalej poskytuje bezdrôtový komunikačný prístroj na spracovanie signálu. Prístroj obsahujejednotku na určovanie bunkovej sekvencie prispôsobenú na určovanie informácií skupiny sekvencií pridelenej bunkejednotku na určovanie časovo-frekvenčnej zdrojovej sekvencie prispôsobenú na určovanie informácií na generovanie sekvencie z informácií skupiny sekvencií podľa obsadzovacieho módu časovo-frekvenčných zdrojov sekvenciekde obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov sekvencií obsahujú prinajmenšom rôzne sekvencie zaberajúce časovo-frekvenčné zdroje ktoré majú rôzne šírky pásmakde sekvencie v skupine sekvencií obsahujú prinajmenšom jednu z nasledujúcichsekvenciu s nulovou autokoreláciou s konštantnou amplitúdou, CAZAC, zlomok CAZAC frekvencie, a sekvenciu získanú kombinovaním CAZAC sekvencie so segmentom CAZAC sekvenciekde CAZAC sekvencia je Zadoff-Chu sekvencíakde dve sekvencie zaberajúce časovo-frekvenčné zdroje majú rôzne šírky pásma, ktoré sú generované podľa indexov r, b,k 5,-, i 1,2, sú brané ako sekvencie v skupine sekvencií,kde rovnaké kindikuje rovnakú skupinu sekvencií, bi, č sú určované časovo-frekvenčnýqni zdrojmi ktoré majú odlišné šírky pásma obsadené užívateľom, a i l, 2 odlišuje rôzne časovo-frekvenčne zdrojejednotku na generovanie sekvencie prispôsobenú na generovanie sekvencie podľa informácií na generovanie sekvencie aprocesnú jednotku prispôsobenú na vykonávanie spracovania sekvencie na vygenerovanej sekvencií.0011 V technickom riešení poskytovanom uskutočneniami podľa predloženého vynálezu je skupina sekvencií obsahujúca väčší počet sekvencií prideľovaná bunke, takže sa predchádzafenoménu, že prideľovanie sekvencie bunkám musí byť realizované pomocou signalizačného

MPK / Značky

MPK: H04J 11/00, H04L 23/02, H04B 7/00, H04L 5/00

Značky: komunikačnom, systéme, sekvencie, distribuovania, prístroj, spôsob, spracovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e9932-sposob-distribuovania-sekvencie-sposob-spracovania-sekvencie-a-pristroj-v-komunikacnom-systeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob distribuovania sekvencie, spôsob spracovania sekvencie a prístroj v komunikačnom systéme</a>

Podobne patenty