Samorezný konektor a zariadenie pre telekomunikačnú a dátovú techniku

Číslo patentu: E 9410

Dátum: 17.07.2006

Autori: Klein Harald, Müller Manfred, Louwagie Dominic Joseph

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka samorezného konektora, ako aj zariadenia pre telekomunikačnú a dá tovú techniku.Taký samorezný konektor je napríklad známy z EP 0 766 352. Samorezný konektor zahŕňa teleso, v ktorom sú umiestnené kontaktné prvky, pričom kontaktné prvky majú prvú kontaktnú oblasť, ktorá je vytvorená ako samorezný kontakt, ako aj druhú kontaktnú oblasť, ktorá je vytvorená ako kontaktný hrot (količkový kontakt), schopný spájania. Teleso je vytvorené jednodielne a prostredníctvom kontaktných hrotov je pripájané k doske s plošnými spojmi. Kontaktné prvky sú zasunuté z hornej strany telesa a sú držané dorazmi, pričom V zasunutom stave vyčnievajú kontaktné hroty z dolnej strany telesa. Pre odtienenie sú upravene tieniace plechy, ktoré sú zasúvané zo spodnej strany telesa a sú vždy umiestnené medzi dvoma párrní kontaktných prvkov. Tieniace plechy sú taktiež vytvorené s kontaktnými hrotmi, takže tie môžu byť taktiež pripájané k doske s plošnými spojmi a pripojené k spoločnému ukostrovaciemu vedeniu. Také moduly sú taktiež označované ako PCB-printmoduly. Prostredníctvom kontaktných oblastí, vytvorených ako samorezné kontakty, môžu byt potom vodiče elektricky spoje né s doskou s plošnými spojmi.Rozdeľovač digitálnych signálov DSX (Digital Cross-Connect System) dáva k dispozícii zoraďovacie spojenie medzi dvoma digitálnymi prenosovými trasami. Zariadenie DSX sa obvykle nachádza v stojanoch, ktoré sú spravidla umiestnené v ústredni poskytovateľa telefónnych služieb. Zariadenie DSX dáva tiež k dispozícii zásuvkový prístupZásuvky DSX sú dobre známe a obsahujú typicky väčší počet vŕtaní, ktoré sú dimenzované na uloženie zástrčiek. Vo vnútri vŕtania je upravený väčší počet spínačov pre kontaktovanie zástrčiek. Zásuvky sú elektricky spojené s digitálnymi prenosovými vedeniamí a sú tiež elektricky spojené s väčším počtom pripájacích členov, ktoré sa používajú na zoraďovanie zásuviek. Zasunutím zástrčiek do vŕtania zásuviek môžu bytNa obr. 1 je schematicky znázornený systém DSX, známy z US 6,840,815, ktorý predstavuje príklad systému, ktorý je možné nájsť v ústredni poskytovateľa telefónnych služieb. Systém DSX je znázomený s troma zásuvkami DSX 10 a, 10 b a lOc. Každá zásuvka DSX 10 a, 10 b a lOc je spojená s určitou časťou digitálneho zariadenia. Napríklad je zásuvka DSX 10 a spojená s digitálnou ústredňou 12, zásuvka DSX 10 b so zosilňovačom 14 a ústredne a zásuvka DSX lOc so zosilňovačom 14 b ústredne. Každé digitálne zariadenie má vstup, ktorým môže vstupovať digitálny signál, ako aj výstup,ktorým môže digitálny signál odchádzať. Zásuvky DSX 10 a, 10 b a lOc na to obsahujú vždy výstupné pripájacie kolíčky (OUT) 16 a vstupné pripájacie kolíčky (IN) 18. Zásuvky DSX 10 a, 10 b a lOc sú svojimi zodpovedajúcimi digitálnymi zariadeniami spájané spojením pripájacích kolíčkov OUT 16 so signálmi, vystupujúcimi zo zariadenia (to znamená, mieriacimi k systému DSX) a spojením pripájacich kolíčkov IN 18 spájané so sígnálmi, vstupujúcimi do zariadenia (to znamená, vychádzajúcimi zo systé mu DSX).Ešte v súvislosti s obr. l sú zásuvky DSX 10 a a 10 b vzájomne spojené naprieč semipermanentnými spojeniami. Semipermanentné spojenia prebiehajú medzi zoraďovacími polami 19 zásuviek DSX 10 a a 10 b. Napríklad spájajú Zásuvné káble zoraďovacie spájacie kolíčky OUT 20 zásuvky DSX 10 a so zoraďovacími spájacími kolíčkami IN 20 zásuvky DSX 10 b. Podobným spôsobom spájajú Zásuvné káble 21 zoraďovacie spájacie kolíčky IN 20 zásuvky DSX 10 a so zoraďovacími spájacími kolíčkami OUT 20 zásuvky DSX 10 b. Spínače zásuviek DSX 10 a a 10 b sú výhodne uzatvorené. Tak sa vytvára, pokiaľ nie je do jednej zo zásuviek DSX 10 a a 10 b zasunutý spínač, spojenie medzi zásuvkami 10 a a 10 b a preto medzi digitálnou ústredňou 12 a zosilňovačom 14 aSemiperrnanentné spojenie medzi digitálnou ústredňou 12 a zosilňovačom 14 a ústredne môže byť pre diagnostické účely prerušené zasunutím zástrčiek do pripoja IN alebo OUT zásuviek DSX 10 a a 10 b. Podobným spôsobom je možne použiť Zásuvné káble na prerušenie semipermanentného spojenia medzi zásuvkami DSX 10 a a 10 b, na vytvorenie spojenia s inými digitálnymi zariadeniami. Napríklad môže byt digitálne spájaciezariadenie 12 použitím zásuvných káblov 23 oddelené od zosilňovača 14 a ústredne aspojené so zosilňovačom 14 b ústredne. Zásuvné káble 23 obsahujú zástrčky, ktoré sú zasúvané do prípojov IN a OUT zásuvky DSX 10 a a do prípojov IN a OUT zásuvky DSX l 0 c. Zasunutím zástrčiek do prípojov IN a OUT zásuvky DSX 10 a sú normálne uzatvorené spínače resp. kontakty otvorené, čím je prerušené elektrické spojenie so zosilňovačom 14 a ústredne a vytvorené elektricke spojenie so zosilňovačom 14 bZ US-6,116,961 resp. US-6,840,8 l 5 B 2 je vždy známy rozdeľovač digitálnych signálov,ktorý je skonštruovaný moduláme. Moduly zahŕňajú vždy uloženie zásuviek pre uloženie štyroch zásuviek DSX, ako aj dosku s plošnými spojmi. Uloženie zásuviek je prvými kontaktnými prvkami spojené s doskou s plošnými spojmi, pričom časti kontaktných prvkov vyčnievajú otvormi uloženia zásuviek a pri vložení zásuviek DSX tieto zásuvky kontaktujú. Doska s plošnými spojmi je dlhšia ako uloženie zásuviek, takže môže byt pod uložením zásuviek umiestnené pole na zoraďovanie a pripojenie prístrojov. Na to je na dosku s plošnými spojmi upevnená aspoň zo strany uloženia zásuviek krycia súčasť. Krycia súčasť má otvory, do ktorých je možne zasúvať kontaktné prvky. Kontaktné prvky obsahujú kolíčkový kontakt pre kontaktovanie dosky s plošnými spojmi a kontakt wire-Wrap na pripojenie vodičov. Obidva dokumenty ďalej opisujúpoužitie samorezných svomých kontaktov namiesto kontaktov wire-wrap.Problémom pri použití samorezných svomých kontaktov ako náhrady kontaktov wirewrap je, že potrebujú viac miesta. Dôvodom toho je, že samorezné svorné kontakty musia byt vybavované vodičmi pomocou špeciálneho náradia, na čo je potrebný voľný prístup.Dokument US 2003/006461 l opisuje konektor podľa predvýznaku nároku l.Úlohou vynálezu je preto technický problém, navrhnúť samorezný konektor, ako aj ním vybavené zariadenie pre telekomunikačnú a dátovú techniku, ktorého prostredníctvomje umožnená kompaktná konštrukcia.Riešenie technického problému vyplýva z predmetov so znakmi nárokov 1 a 9. Ďalšievýhodné uskutočnenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.Na to je medzi samorezným svorným kontaktom a kolíčkovým kontaktom umiestnené predĺženie. Tým sa dosiahne to, že samorezné svorne kontakty sú vedené smerom od dosky s plošnými spojmi. Táto dimenzia je však obvykle pre hustotu montáže nekritická. Predĺženie je pritom zvolené tak, aby nástroj na ukladanie samorezných svorných kontaktov pri osadzovaní káblami nebol obmedzovaný okolitými hranami. Tým je zachovaná vysoká hustota kontaktov a využívajú sa známe výhody techniky so samo~ reznými svornými kontaktmi. Pritom sú samorezné svorné kontakty, predĺženia a kolíč kove kontakty vytvorené výhodne jednodielne.Pri výhodnej forme vyhotovenia je na dolnej strane samorezného svorného kontaktu umiestnený vodiaci prvok, ktorý je ďalej vytvorený výhodne širší ako samorezný svomý kontakt. Jedným možným vyhotovením je tvar obdĺžnika. Vodiacim prvkom je podstatne zlepšené zavádzanie samorezného svorného kontaktu do telesa, pretože v dôs ledku predĺženia vzrastá elasticita kontaktného prvku.Pri ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú na konci predĺženia, priradenom kolíčkovérnu kontaktu, umiestnené dva prvky v tvare oblúka. Tie sú umiestnené symetricky okolo predĺženia, pričom ďalej sú obidva oblúky vyhotovené výhodne v navzájom opačnom zmysle. Oblúkové prvky slúžia jednak na podoprenie kontaktného prvku pre kompenzáciu síl, vznikajúcich pri pripájaní. V dôsledku vytvorenia v tvare oblúkovmôže byt okrem toho zvolená veľmi kompaktná konštrukcia.Pri ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú vnútorné strany telesa vytvorené s drážkami pre vodiace prvky, ktoré prebiehajú od dolnej strany telesa k hornej strane. Výraz až k hornej strane je nutné v tejto súvislosti chápať tak, že drážka prebieha tak ďaleko, žečastí samorezného svomého kontaktu ešte ležia v drážke.Pri ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú do stien drážok vodiacich prvkov vytvorenéštrbiny, pričom dĺžka štrbín zodpovedá dĺžke prvkov v tvare oblúkov.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24, H01R 12/58

Značky: zariadenie, techniku, samořezný, dátovú, telekomunikačnú, konektor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e9410-samorezny-konektor-a-zariadenie-pre-telekomunikacnu-a-datovu-techniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samorezný konektor a zariadenie pre telekomunikačnú a dátovú techniku</a>

Podobne patenty