Obojsmerný dátový prenos počas jedinej I/O operácie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Obojsmerný dátový prenos počas jedinej IIO operácieOpis OBLASŤ TECHNIKY 0001 Vynález sa všeobecne týka spracovania vstupu/výstupu (l/O), apodrobnejšie, poskytovania I/O operácie, ktorá obsahuje ako vstupné, tak0002 Vstupne/výstupné (l/O) operácie sa používajú na prenos dát medzi pamäťou a l/O zariadeniami systému na spracovanie IIO. Podrobnejšie sa dáta zapisujú z pamäte do jedného alebo viacerých I/O zariadení, a dáta sa čítajú z jedného alebo viacerých I/O zariadení do pamäte vykonávaním l/O operácií. 0003 Na uľahčenie spracovania I/O operácií sa používa l/O subsystém systému na spracovanie I/O. l/O subsystém je spojený s hlavnú pamäťou a I/O zariadeniami systému na spracovanie I/O a smeruje tok informácií medzi pamäťou a l/O zariadeniami. Jedným príkladom l/O subsystému je kanálový subsystém. Kanálový subsystém používa kanálové cesty ako komunikačné médium. Každá kanálová cesta obsahuje kanál pripojený kriadiacej jednotke,pričom riadiaca jednotka je ďalej pripojená kjednému alebo viacerým l/O zariadeniam.0004 Kanálový subsystém môže používať kanálové príkazové slová(CCW) na prenos dát medzi l/O zariadeniami a pamäťou. CCW špecifikuje príkaz,ktorý sa má vykonať. Pre príkazy zahajujúce isté l/O operácie CCW označuje pamäťovú oblasť spojenú s operáciou, akciou, ktorá sa má vykonať kedykoľveksa dokončí prenos do alebo z oblasti, a ďalšie možnosti.0005 Počas spracovania l/O sa zoznam CCW vyzdvihuje z pamäte kanálom. Kanál rozloží každý príkaz zo zoznamu CCW a prepošle ďalej množstvo príkazov, každý príkaz vjeho vlastnej entite, do riadiacej jednotky pripojenej ,ku kanálu. Riadiaca jednotka potom spracováva príkazy. Kanál sleduje stav každého príkazu a riadi kedy sa ďalší súbor príkazov má poslať do riadiacej jednotky na spracovanie. Kanál zabezpečuje, že každý príkaz sa posiela do riadiacej jednotky vjeho vlastnej entite. Ďalej kanál odvodzuje isté informácie súvisiace so spracovaním odozvy z riadiacej jednotky pre každý príkaz.0006 Vykonávanie l/O spracovania na báze po CCW môže zahŕňať veľké množstvo réžie spracovania pre kanálový subsystém, pretože kanály rozkladajú CCW, sledujú stavové informácie a reagujú na odozvy od riadiacich jednotiek. Môže byť preto výhodné posunúť veľkú časť procesnej záťaže súvisiacej s interpretovaním a správou CCW a stavových informácií z kanálového subsystému na riadiace jednotky. Zjednodušenie úlohy kanálov pri komunikácii medzi riadiacimi jednotkami a operačným systémom V systéme pre l/O spracovania môže zvýšiť komunikačnú príepustnosť, pretože sa vykonáva menšie množstvo postupného vzájomného potvrdzovania (handshake). Zjednodušovanie úlohy kanálov v komunikácii môže zahŕňať zoskupovanie niekoľkých príkazov do jedinej l/O operácie. Avšak zmena postupnosti príkazov zoskupením dvoch alebo viacerých príkazov dohromady do jedinej I/O operácie môže mať za následok l/O operáciu, majúcu ako vstupné dáta, tak výstupné dáta. Momentálne. môže I/O operácia podporovať jedinú dátovú oblasť, ktorú je možné použit na vstup dát alebo výstup dát, nie však oboch vtej istej l/O operácii. To obmedzuje druhy príkazov, ktoré je možné zoskupiť dohromady do jedinej l/O operácie a preto obmedzuje nárast priepustnosti, ktorý je možné získať zoskupovaním príkazov. V odbore preto existuje potreba schopnosti prenášať ako vstupné dáta, tak výstupné dáta v jedinej l/O operácii.0007 Dokument US 6,230,218 opisuje uľahčenie l/O spracovania pre l/O operácie na hostiteľskom počítačovom systéme.0008 Vynález poskytuje spôsob, ktorý je opísaný vnároku 1, a0009 Látka, ktorá sa považuje za tento vynález, sa zvlášť vyzdvihuje a presne nárokuje v nárokoch v závere špecifikácie. Predchádzajúce a ďalšie predmety. znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojení so sprievodnýmí výkresmi, na ktorýchObr. 1 znázorňuje jedno vykonanie systému na spracovanie I/O začleňujúce a používajúce jedno alebo viac hľadísk tohto vynálezuOBR. 2 A znázorňuje jeden príklad slova príkazu kanálu podľa doterajšieho stavu technikyOBR. 2 B znázorňuje jeden príklad kanálového programu so slovami príkazu kanálu podľa doterajšieho stavu technikyOBR. 3 znázorňuje jedno vykonanie linkového protokolu podľa doterajšieho stavu techniky používaného pri komunikácii medzi kanálom a riadiacou jednotkou na vykonávanie kanálového programu so slovami príkazu kanálu z OBR. 2 B.OBR. 4 znázorňuje jedno vykonanie transportného riadiaceho slovného (TCW) kanálového programu podľa hľadiska tohto vynálezuOBR. 5 znázorňuje jedno vykonanie linkového protokolu používaného na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na vykonávanie TCW kanálového programu z OBR. 4 podľa jedného hľadiska tohto vynálezuObr. 6 znázorňuje jedno vykonanie protokolu spojenia podľa doterajšieho stavu techniky používaného na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na vykonávanie štyroch prečítaných príkazov kanálového programu kanálového príkazového slovaFlG. 7 znázorňuje jedno vykonanie protokolu spojenia použitého na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na spracovanie štyroch prečítanýchpríkazov TCW kanálového programu podľa hľadiska tohto vynálezuOBR. 8 znázorňuje jedno vykonanie riadiacej jednotky a kanáiového subsystému podľa jedného hľadiska tohto vynálezuObr. 9 znázorňuje jedno vykonanie TCW podľa hľadiska tohto vynálezuOBR. 10 znázorňuje jedno vykonanie TCW kanáiového programu podľa hľadiska tohto vynálezuOBR. 11 znázorňuje jedno vykonanie Iinkového protokolu používaného na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na vykonávanie TCW kanáiového programu z OBR. 10 podľa jedného hľadiska tohto vynálezuOBR. 12 znázorňuje jedno vykonanie procesu obojsmerného dátového prenosu v jedinej l/O operácii podľa hľadiska tohto vynálezu aOBR. 13 znázorňuje jedno vykonanie výrobku, ktorý zahŕňa jedno alebo viac hľadísk tohto vynálezu.0010 Podrobný opis vysvetľuje uprednostňované vykonania tohto vynálezu spoločne s výhodami a znakmi pomocou príkladu s odkazom na0011 Podľa jedného hľadiska tohto vynálezu sa uľahčuje vstupne výstupné (l/O) spracovanie umožnenim toho, aby jediná I/O operácia obsahovaia ako vstupné dáta, tak výstupné dáta. Každú l/O operáciu je možné preto využiť na prenos ako vstupného prúdu, tak výstupného prúdu. To uľahčuje l/O spracovanie znížením komunikácie medzi komponentmi systému pre l/O spracovanie použitého k vykonávanie l/O spracovania. Napríklad sa obmedzuje počet výmen a sekvencií medzi l/O komunikačným adaptérom, ako je kanál, a riadiacou jednotkou. To sa dosahuje zaslaním množstva príkazov z I/O komunikačného adaptéra na riadiacu jednotku ako jedinú entitu na spracovanie riadiacou jednotkou a tým, že riadiaca jednotka zasieia dáta, ktoré sú výsledkom príkazov,ak existujú, ako jedinú entitu. Množstvo riadiacich slov zariadeniu (DCVI) posielaných ako jediná entita do riadiacej jednotky môže obsahovat ako príkazy na čítanie, tak príkazy na zápis.0012 Množstvo príkazov je umiestnené v bloku, ktorý sa tu označuje ako transportný blok riadenia príkazov (transport command control block, TCCB), EP Z 218 009 B 1 E-230 l 11/Tš

MPK / Značky

MPK: G06F 13/10

Značky: počas, dátový, operácie, obojsmerný, jedinej, prenos

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e9168-obojsmerny-datovy-prenos-pocas-jedinej-i-o-operacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obojsmerný dátový prenos počas jedinej I/O operácie</a>

Podobne patenty