Hnací mechanizmus vhodný na použitie v zariadení na podávanie liečiva

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka hnacích mechanizmov, ktoré sú vhodné na použitie V zariadeniach na podávanie liečiva, najmä V vstrekovačoch perového typu, a majú prostriedky na nastavenie dávky, ktore umožňujú uvoľňovaníe liečivých produktov zo zásobníka s viacerými dávkami. Vynález sa konkrétne týka tých zariadení na podávanie liečiva, V ktorých môže uživatelDoteraj ší stav techniky0002 Tieto zariadenia na podávanie liečiva sa používajú v aplikáciách, kde si osoby bez formálneho lekárskeho výcviku, to znamená pacienti, sami pravidelne podávajú liečivo jeho vstrekovaním. Táto forma podávania sa vrastajúcou mierou rozširuje medzi osoby, ktoré trpia cukrovkou, to znamená v oblasti, kde samoliečba umožňuje týmto osobám účinne liečiť ich0003 Tieto podmienky stanovujú pre zariadenie na podávanie liečiva tohto typu súbor požiadaviek. Zariadenie musí byť robustné, pokial ide o konštrukciu, jednoduché, pokiaľ ide o ovládanie jeho častí, a zrozumiteľné pre užívateľa, pokiaľ ide o jeho prevádzku a podávanie požadovanej dávky liečiva. Nastavenie dávky musí byť jednoduché a jednoznačne. V prípade osôb trpiacich cukrovkou sa pre mnohých užívateľov, ktorí sú fyzicky slabí a môžu mať taktiež poškodenie zraku, požaduje, aby hnací mechanizmus bol usporiadaný tak, aby na vydanie liečiva bolo potrebné vynaložiť malú silu, a aby sa nastavená dávka na zobrazovacom člene ľahko čítala. V prípade zariadenia, ktoré má byť na jednorázové použitie skôr ako na opätovné použitie, by mala byť jeho výroba lacná a jeho likvidácia jednoduchá (výhodne by malo byt toto zariadenie vhodné na recykláciu). na splnenie týchto požiadaviek by počet častí potrebných na zostavenie zariadenia a počet typov materiálov, z ktorých je zariadenievyrobené, mal byť pokiaľ možno čo najnižší.0004 Zariadenia na podávanie liečiva ovládané užívateľom sú dobre známe v oblasti zdravotníctva. Patentový dokument W 0 9938554 A 2 opisuje injekčnú striekačku na podáva nie nastavených dávok liečiva zo zásobníka, v ktorej je hnací mechanizmus obsahujúcijednosmerné spojenie (t.z. západkové ústrojenstvo) odkryté, čo množňuje úpravu nastavenejnadmernej dávky bez uvoľnenia nastaveného množstva tekutiny nebo požiadavky na rozmon tovanie zásobníka.0005 Patentový dokument EP 0937471 A 2 opisuje pero na podávanie liečiva, ktoré má hnací mechanizmus obsahujúci jednosmemé spojenie (t.z. západkové ústrojenstvo) umiestnené medzi tyčovou valcovou trubicou a krytom. Opísaný hnací mechanizmus je priameho typu, čoznamená, že užívateľ musí na jeho spustenie vynaložiť relatívne veľkú silu.0006 Nečakane sa zistilo, že na spustenie hnacieho mechanizmu obsahujúceho jednosmerné spojenie a spojovací mechanizmus podľa vynálezu, ako je definované V nárokoch, musi užívateľ vynaložiť nižšiu silu alebo alternatívne tento hnací mechanizmus umožňuje aplikáciu väčších objemov liečivých produktov. Okrem toho má hnací mechanizmus podľa vynálezu výhodu, spočívajúcu v tom, že umožňuje intuitívnu, bezpečnú a jednoduchú úpravu nastave nej dávky, a poskytuje zlepšenú ochranu pracovných častí pred prachom a úlomkami.0007 Takže je prvým predmetom vynálezu hnací mechanizmus na použitie V zariadení nakryt, ktorý má vnútomý a vonkaj ši závitpiestová tyč, ktorá má nekruhový prierez a je svojim závitom v zábere s vnútorným závitom krytujednosmemý spojovací prostriedok umiestnený medzi krytom a piestovou tyčou nastavovaciu objímku na nastavenie dávky, ktorá je svojim závitom V zábere s vonkajším závitom krytu a je otočná vzhľadom ku krytuhnaciu objímku, ktorá je umiestnená medzi krytom a piestovou tyčou a je axiálne posuvná avšak neotočná vzhľadom k piestovej tyčí aspojovací prostriedok umiestnený medzi hnacou objímkou a nastavovacou objimkou, pričoma) v prípade, že sa uvedeným spojovacim prostriedkom vyvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka zo záberu, umožní sa otáčanie uvedenej nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciu objímku ab) v prípade, že sa uvedeným spojovacim prostriedkom uvedú nastavovacia objímka a hnaciaobjimka do záberu, zamedzí sa otáčaniu nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciu0008 Termínom zariadenie na podávanie liečiva podľa vynálezu sa rozumie zariadenie,obsahujúce jednu dávku alebo viacero dávok, na jednorázové alebo opätovne použitie, ktoré je usporiadané na uvoľnenie nastavenej dávky liečivého produktu, výhodne niekoľkých nastavených dávok, napr. inzulínu, rastových honnónov, heparínov s nízkomolekulámou hmotnosťou a ich analógov a/alebo derivátov, a pod Uvedené zariadenie môže mať ľubovoľný tvar, napr. môže byť kompaktné alebo perového typu. Uvoľnenie dávky sa môže uskutočniť prostredníctvom mechanického (opticky manuálneho) alebo elektrického hnacieho mechanizmu alebo hnacieho mechanizmu s uloženou energiou, akým je napr. pružina, a pod Nastavenie dávky sa môže uskutočniť prostredníctvom manuálneho mechanizmu alebo elektronického mechanizmu. Dodatočne môže uvedené zariadenie obsahovať komponentov usporiadaných na monitorovanie fyziologických vlastností, napr. hladiny glukózy v krvi,a pod Okrem toho môže uvedené zariadenie obsahovať ihlu alebo môže byť bez ihly. V rámci špecifického výhodného uskutočnenia sa termínom zariadenie na podávanie liečiva rozumie zariadenie perového typu s viacerými dávkami na jednorazové použitie, ktoré má mechanické a. manuálne mechanizmy na uvoľnenie dávky a nastavenie dávky a ktoré je usporiadané na bežné použitie osobami bez formálnej lekárskej praxe, napr. pacientmi. Zariadenie na podávanie liečiva je výhodne vstrekovacieho typu. Zariadenie na podávanie liečiva podľa vynálezu pripadne ďalej obsahuje maticu, ktorá je svojím závitom spojená shnacou objimkou, je otočná vzhľadom k hnacej objímke a je v zábere s nastavovacou objímkou na umožnenie axiálneho pohybu matice vzhľadom k nastavovacej objímke, avšakna zamedzenie otáčania matice vzhľadom k nastavovacej objímke.0009 Termínom kryt sa V rámci vynálezu výhodne rozumie vonkajší kryt (hlavný kryt,telo, puzdro) alebo vnútomý kryt (vnútomé telo, vložka), ktorý má vnútorný a vonkajší závit. Kryt môže byť usporiadaný tak, aby umožnil bezpečné, správne a pohodlne zaobchádzanie so zariadením na podávanie liečiva alebo s ľubovoľným jeho mechanizmom. Obvykle je tento kryt usporiadaný tak, aby pojal, upevnil, chránil, viedol aJalebo bol v zábere s ľubovoľným z vnútorných komponentov zariadenia na podanie liečiva (akým je napr. hnaci mechanizmus, zásobník, piest, piestová tyč) obmedzením expozície nečistotami, napr. kvapalinou, prachom, špinou, a pod Všeobecne môže byť kryt jednodielnym alebo viacdielnym komponentom, ktorý má valcový alebo nevalcový kryt. Obvykle slúži vonkajší kryt na prijatiezásobníka, z ktorého sa môže uvoľniť súbor dávok liečivého produktu.V špeciñckejšom uskutočnení vynálezu obsahuje vnútorný kryt súbor zarážok maximálnejdávky prispôsobených tak, aby na ne dosadla radiálna zarážka usporiadaná na nastavovacejV konkrétnejšom uskutočnení vynálezu obsahuje vnútomý kryt rebro, ktoré má otvor, cez ktorý môže prebiehať piest. Z prvého konca rebra môže vybiehať prvá valcová časť a z druhé ho konca rebra môže vybiehať druhá a tretia valcová časť. Druhá valcová časť má výhodneV ďalšom uskutočnení vynálezu obsahuje vložka rebro, ktore má otvor, cez ktorý môže prebiehať piest. Z prvého konca rebra môže vybiehať prvá valcová časť, pričom na druhom konci rebra je usporiadaný stredový výstupok a valcová časť Vybieha z rebra pozdĺž okraja stredového Výstupku. Stredový výstupok má pripadne vnútorný závit alebo radiálnu prirubuodsadenú od rebra, pričom valcová časť Vybieha od rebra pozdĺž okraja radiálnej priruby.0010 Terrninom uvedenie do záberu sa V rámci vynálezu konkrétne rozumie vzájomné zablokovania dvoch alebo viacerých komponentov hnacieho mechanizmu/zariadenia na podávanie liečiva, napr. spojenie pomocou drážok alebo závitov, Výhodne vzájomne zabloko vanie skrutkovitých závitov komponentov (uvedenie závitom do záberu).0011 Termínom závit sa v rámci vynálezu výhodne rozumie časť závitu alebo celý závit,napr. valcovć špirálová rebro/drážka, obvykle skrutkovitěho typu, umiestnený na vnútomom a/alebo vonkajšom povrchu komponentu zariadenia na podávanie liečiva (vnútomý závit a/alebo vonkajší závit) a ktorý má V podstate trojuhoľnikový alebo štvorcový alebo zaoblený prierez vytvorený na umožnenie nepretržitého voľného otočného a/alebo axiálneho pohybu medzi komponentmi. Prípadne môže byť závit ďalej usporiadaný na zamedzenie otočnéhoalebo axiálneho pohybu určitých komponentov v jednom smere.0012 Terminom nastavovacia objímka sa V rámci vynálezu rozumie V podstate valcový komponent s V podstate kruhovým prierezom, ktorý má buda) ako vonkajší tak aj vnútorný závit, aleboc) vonkajší závit, pričom uvedená nastavovacia objímka môže byť vyrobená alebo konštruovaná z jednej alebo viacerých časti. Nastavovacia objímka na nastavenie dávky podľa vynálezu výhodne obsa huje vnútomý skrutkovitý závit, ktorý je V zábere s vonkajším závitom krytu, najmä s Vlož

MPK / Značky

MPK: A61M 5/32, A61M 5/315, A61M 5/24

Značky: liečivá, použitie, podávanie, mechanizmus, zariadení, hnací, vhodný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e4398-hnaci-mechanizmus-vhodny-na-pouzitie-v-zariadeni-na-podavanie-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hnací mechanizmus vhodný na použitie v zariadení na podávanie liečiva</a>

Podobne patenty