Prostriedok na ochranu tvarovaného predmetu proti korózii

Číslo patentu: E 2558

Dátum: 14.07.2004

Autor: Nooren Frans

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález opisuje prostriedok na ochranu proti korózii tvarovaných predmetov, predovšetkým tvarovaných predmetov vyrobených z jedného alebo viacerých kovov, zlúčenín kovov alebo zliatin kovov. Vynález sa predovšetkým týka prostriedku,ktorý izoluje a nepriepustne uzavrie tvarovaný predmet, ktorý je V kontakte sa soľami, vlhkosťou, vodou a inými látkami,ktoré pôsobia na tvarovaný predmet korozivne, pričom účinok prostriedku je ochrana uvedeného tvarovaného predmetu proti korózii. Vynález sa ďalej týka prostriedku, ktorý je možné použiť na ochranu tvarovaných predmetov uložených v zemi proti korózii. Podľa vynálezu sa predpokladá, že tvarovaný predmet je ropovod, potrubie na rozvod ropy, plynovody, plynové potrubia, uzávery vrtov, podzemné nádrže, zvarové švíky,príruby, háky žeriavu, aluminotermické zvary deliteľných šácht0002 Na ochranu tvarovaných predmetov proti korózii sa používa veľké množstvo materiálov. Tvarované predmety ako uzávery vrtov, podzemné nádrže, rúry, potrubia sú často vyrobené z kovu, zo zlúčenín alebo zliatin kovov. Takéto tvarované predmety sú vystavené korózii, pretože na ne pôsobia soli, vlhkosť, voda a iné agresívne zložky. Korózia je nežiaduca, pretože negatívne ovplyvňuje pevnosť a je preto potrebné jej predchádzať alebo je potrebné ju minimalizovať,aby sa čo najviac predĺžila životnosť tvarovaného predmetu.0003 Je zrejmé, že materiály na prevenciu korózie,predovšetkým dlhodobej korózie, musia mať dlhodobú chemickú, fyzikálnu, mechanickú a tepelnú stálosť. V odbore je všakdobre známe, že aplikácia takýchto materiálov je často prácny,časovo náročný a nákladný postup. Materiály musia mať ďalej dobrú priľnavosť na kovy a iné materiály ako je polyetylén a polypropylén. Ďalej sa vyžaduje, aby mali veľmi nízku priepustnosť vody, solí, vlhkosti.0004 V odbore je známych niekoľko materiálov na inhibíciu a prevenciu korózie. Príklady takýchto nmteriálov sú bitúmen a syntetické, termosetické živice, napríklad epoxidové a polyuretánové živice. Takéto materiály majú tú nevýhodu, že vzniká tvrdý poťah a izolácia môže jednoducho prasknúť alebo sa môže oddeliť vplyvom napríklad mechanického namáhania. Inou nevýhodou týchto materiálov je, že pri ich aplikácii sú nutné prchavé rozpúšťadlá. Po aplikácii týchto materiálov sa rozpúšťadlo odparí, čo vedie vzniku mikroporéznej izolácie alebo poťahov, ktoré prinajmenšom prepúšťajú korozívne látky,ako soli, vodu a vlhkosť. Rozpúšťadlá sú škodlivé pre životné prostredie.0005 Bitúmen tiež prepúšťa vodu a všeobecne nespĺňa požiadavky KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen Dutch Inspection Institute for Water Supply Articles). Naviac bitúmen všeobecne má teplotu skleného prechodu viac než približne 10 °C. Preto je odstránenie bitúmenu pri vysokých teplotách obtiažne, napriklad v lete a pri nízkych teplotách sa jednoducho objavujú praskliny,napríklad v zime.0006 Syntetické, termosetické živice sa tiež mechanickým pôsobením jednoducho oddeľujú alebo praskajú. Okrem toho ich odstránenie z tvarovaných predmetov nie je jednoduché. Jednoduchosť odstránenia je dôležitá, keď je nutné uskutočniť opravy tvarovaných predmetov alebo jej nutné uskutočniť kontrolu úrovne ochrany, ktorú poskytujú termosetické živice. Naviac očistenie tvarovaného predmetu, ktoré je nutné pri aplikácii novej izolácie alebo poťahu, je obtiažne preto, žeje nutné použiť komplexné a prácne čistiace spôsoby, ako jepiesková abrázia, aby sa dosiahla dostatočná úroveň čistoty. Odborníkovi je zrejmé, že pokiaľ je tvarovaný predmet plynovod alebo ropovod alebo potrubie dlhé niekoľko stoviek míľ, výmena alebo oprava izolácie alebo poťahu zo syntetických,termosetických živíc je časovo náročná a nákladná činnosť. A nakoniec, samotná aplikácia izolácie a poťahu, ktorého základom sú syntetické a termosetické živice, je obtiažna a prácna.0007 Dokument US 5 898 044 opisuje prostriedok, ktorý má zlepšené vlastnosti V porovnaní s materiálmi uvedenými vyššie v texte. Tento prostriedok obsahuje nepolárny, netermosetický kvapalný polymér, napríklad polyizobutén, ktorého teplota skleného prechodu je nižšia než -20 °C a povrchové napätie je nižšie než 40 mN/H pri teplote vyššej než je jeho teplota skleného prechodu, a plnivo. Prostriedok môže obsahovať antioxidant, ako je 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol (BHT). Prostriedok je možné použiť v kombinácii so zmršťujúcim sa obalom, páskou, pásom, rohožou alebo páskou, ktorá má otvorenú bunkovú štruktúru. Avšak prostriedok opísaný v dokumente US 5 898 044 má isté nevýhody. Ak napríklad prostriedok obsahuje ako antioxidačné činidlo 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol,vynálezci zistili, že antioxidant uniká z prostriedku, čim sa zhoršujú ochranné vlastnosti prostriedku, čo je spôsobené oxidačnou degradáciou netermosetického kvapalného polyméru. To má nežiaduci účinok V tom zmysle, že sila priľnavosti sa po aplikácii prostriedku na tvarovaný predmet časom znižuje. Tento izolačný systém má teda skrátenú životnosť a vyžaduje opravu alebo nahradenie skôr než je nutné. Pretože sa požaduje, aby izolačný systém mal dlhú životnosť, to znamená vo všeobecnom prípade viac než 50 rokov a jeho aplikácia je nákladná a prácna, odbornikovi je zrejmé, že takýto izolačný systém. potrebuje zlepšenie. Preto vedci skúmali tento technický problém a zistili, že zoslabenie sily priľnavosti je0008 Dokument WO 99/56055 opisuje spôsob ochrany kovovej trubky proti korózii aplikáciou filmu. Film obsahuje vonkajšiu vrstvu, strednú vrstvu a vnútornú vrstvu. Vonkajšia vrstva sa s výhodou vyrába z polyméru, predovšetkým polyetylénu s vysokou hustotou. Medzivrstvu s výhodou tvorí kov,predovšetkým hliník. Vnútorná vrstva s výhodou obsahuje lepidlo alebo tmel. Film sa aplikuje za tepla. Odborníkovi je zrejmé, že tento spôsob je prácny a časovo náročný a veľmi nevýhodný V porovnaní so spôsobmi opísanými v dokumente US 5 898 044.0009 Dokument W 0 99/48997 opisuje prostriedok, ktorí obsahuje orqanický materiál, ktorý je vystavený oxidačnej, tepelnej degradácii alebo degradácii vyvolanej svetlom a pôsobeniu dvoch alebo viacerých antioxidantov. Organický materiál je možné vybrať zo širokého rozsahu materiálov, ktoré zahŕňajú polyizobutén. Ako je uvedené na str. 44 dokumentu W 0 99/48997,prostriedky je možné použiť pri rôznych aplikáciách, napríklad V prípade mazacích olejov, hydraulických kvapalín a kvapalín používaných pri obrábaní kovov. Avšak dokument WO 99/48997 neuvádza, či je možné prostriedok použiť na ochranu tvarovaného predmetu proti korózii.0010 Dokument EP A 1 086 963 opisuje prostriedok tvorený kopolymérom etylénu, ktorý je možné použiť ako tesnenie,napríklad spoj trubiek odolný voči korózii. Je zrejmé, že takéto tesnenie sa umiestni medzi konce trubiek, keď sa trubky navzájom spájajú, aby sa predišlo netesnostiam.0011 Dokument W 0 99/48997 opisuje prostriedok obsahujúci polymér, ktorý je vystavený deqradácii, a najmenej dva stabilizátory (antioxidanty) (b) a (c). Zložka (a) je monomérny alebo oligomérny organický bisfosfid a zložka (b) je látka typu benzofurán-2-ón alebo d-tokoferol. Výhodné polyméry sú syntetické termoplastické polymery. Výhodnejšou skupinou polymérov sú polyolefíny, polyuretány a kopolyméry styrénu.Dokonca výhodnejšie sú polyolefíny vybrané zo skupiny

MPK / Značky

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00

Značky: korózii, ochranu, tvarovaného, předmětů, prostriedok, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e2558-prostriedok-na-ochranu-tvarovaneho-predmetu-proti-korozii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na ochranu tvarovaného predmetu proti korózii</a>

Podobne patenty