Spôsob zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku obsahujúcom mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý

Číslo patentu: E 19842

Dátum: 06.12.2010

Autori: Di Maiuta Nicola, Schwarzentruber Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku obsahujúcom mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan0001 Tento vynález sa týka spôsobu zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vodných minerálnych prípravkov, ktoré obsahujú mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý, a týka sa použitia zlúčenín, ktoré zvyšujú biocídnu aktivitu.0002 Vpraxi sa vodné prípravky a najmä suspenzie alebo disperzie vo vode nerozpustných minerálnych pevných látok používajú vo veľkej miere vodvetví papiera,náterových hmôt, kaučuku a plastov, ako poťahy, plnivá, plnidlá a pigmenty pre papierenstvo,rovnako ako Vodné laky a farby. Napríklad sa suspenzie alebo disperzie minerálnych pevných látok používajú V papíerenskom priemysle vo veľkých množstvách, ako plnivá a/alebo ako súčasť pri príprave kriedového papiera. Typické vodné prípravky vo vode nerozpustných pevných látok sú charakteristické tým, že obsahujú vodu, vo vode nerozpustné pevné zlúčeniny a prípadne ďalšie aditíva, ako sú napríklad dispergačné činidlá, vo forme suspenzie alebo disperzie. Vo vode rozpustné polyméry a kopolyméry, ktoré sa môžu použiť pri tejto príprave,ako napríklad dispergačné činidlo a/alebo pomocné činidlo na mletie, sú napríklad opísané V dokumente US 5 278 248.0003 Vyššie uvedené vodné prípravky sú často náchylné na kontamináciu míkroorganizmami, ako sú aeróbne a anaeróbne baktérie, čo má za následok zmeny vo vlastnostiach pri príprave, ako je napríklad zafarbenie či pokles V iných kvalitatívnych parametroch, ktoré negatívne ovplyvňujú ich obchodnú hodnotu. Preto výrobcovia týchto vodných prípravkov obvykle prijímajú opatrenia na stabilizáciu suspenzií, disperzií alebo riedkych suspenzií, Napríklad je známe, že biocídy uvoľňujúce aldehyd redukujú rast a akumuláciu týchto mikroorganizmov vo vodných prípravkoch, a teda redukujú tendenciu nežiaducich zmien týchto prípravkov, ako sú nepríjemné pachy.0004 Na zaistenie prijateľnej mikrobiologíckej kvality vodných prípravkov sa biocídy používajú v priebehu celého cyklu prípravy (výroba, skladovanie, preprava, užívanie).V doterajšom stave techniky bolo navrhnutých niekoľko krokov na zlepšenie mikrobiologíckejkvality vodných prípravkov. Napríklad dokument EP 1 139 741 opisuje vodné suspenzie alebo disperzie minerálov, plnív a/alebo pigmentov, ktoré obsahujú mikrobiocídne činidlo vo forme roztoku a deriváty fenolu v čiastočne neutralizovanej fonne. Dokument US 5 496 398 sa týka spôsobu redukcie mikroorganizmov v ríedkych suspenziách kaolínového ílu prostredníctvom kombinácie nízkej teploty zahrievania a redukovaním množstva mikrobiocídneho činidla. Dokument W 0 02/052941 opisuje biocidne kompozícíe na začlenenie do náterových hmôt,poťahov, omietok a plastických hmôt, ktoré obsahujú aspoň jeden oxid kovu a aspoň jednu soľ obsahujúcu kov. Dokument US 2006/0111410 zmieňuje zmesi, ktoré obsahujú l,2-benzizotiazolinón (BIT) a tetrarnetylolacetyléndiurea (TMAD) na ochranu priemyselných materiálov a výrobkov proti napadnutiu a ničeniu mikroorganizmami. Ďalej sa v danom odbore navrhuje do týchto vodných prípravkov pridávať látky uvoľňujúce formaldehyd na zlepšenie súvisiacej mikrobiologickej kvality. Napríklad dokument US 4 655 815 uvádza antimikrobiálnu kompozíciu, ktorá obsahuje donor formaldehydu. Ďalej dokument W 0 2006/079911 opisuje spôsob ochrany proti mikroorganízmom prostredníctvom zvýšenia koncentrácie OH iónov V suspenzii.0005 Dokument W 0 2004/040979 Al sa týka synergických antimikrobiálnych zmesí,ktoré obsahujú l,2-benzizotiazolínón (BľT) a benzylhemiformál (BHF). Zodpovedajúce zmesi0006 Dokument EP 1 362 897 sa týka použitia sekundámeho alebo terciárneho alkanolamínu ako biocídneho posilňovača vnáterových hmotách, poťahoch, tmeloch a adhezívach.0007 Dokument EP 1 661 587 A 1 sa týka germicídnych kompozícii, ktoré zahŕňajúftalaldehyd ako aktívnu zložku. V dokumentu EP l 661 587 Al je uvedené, že uhličitanové soli a hydrogenuhličitanové soli môžu zvyšovať gennícídnu účinnosť ñalaldehydov.0008 Dokument US 2001/0009682 A 1 sa týka dezinfekčných koncentrátov, ktoré majú zlepšenú biocídnu aktivitu, ktoré môžu obsahovať aldehyd, ako je glutaraldehyd, glykol a pufer na báze lítia.0009 Ďalej dokument EP 2 108 260 sa týka spôsobu bakteríálnej stabilizácie vodného prípravku, kde tento prípravok obsahuje aspoň jeden minerál a aspoň jeden kmeň baktérií, ktorý je odolný, tolerantný a/alebo degraduje biocídy uvoľňujúce aldehyd a/alebo biocídy na báze aldehydu, kde tento spôsob zahŕňa kroky (a) pridanie k tomuto vodnému prípravku jedného alebo viacerých biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na báze aldehydu V takommnožstve, že celkové množstvo biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na bázealdehydu, vo vodnom prípravku, je od 250 ppm do 5.000 ppm, vypočítané vzhľadom na vodu V tomto prípravku (b) pridanie aspoň jednej vo vode rozpustnej zlúčeniny lítia do vodného prípravku v takom množstve, že celkove množstvo rozpusteného lítia vo vodnom prípravku je od 1.000 do 3.000 ppm, vypočítané vzhľadom na hmotnosť vody v tomto prípravku, kde kroky(a) a (b) sa môžu uskutočňovať súčasne, alebo jednotlivo V ľubovoľnom poradí.0010 Orság, Zdeno a kol Antimicrobíally stabilized cutting fluid, Chemical Abstracts service, Columbus, Ohio, USA, 1986 opisuje olejovú emulziu na spracovanie kovov,ktorá bola stabilizovaná pridavkom antimikrobiálnej zmesi formaldehydu, etanolamínu,bronopolu a trietanolamínu.0011 Dokument W 0 2006/074788 opisuje riedke suspenzie uhličitanu vápenatého,ktoré boli doplnené zmesou 1,2-benzizotiazolínónu a ďalších biocídov. Z dôvodu obmedzeného spektra účinnosti niektorých biocídov nie je účinnosť takýchto biocídov proti baktériám vždy uspokojivá, a teda je získaný účinok v niektorých prípadoch nedostatočný na to,aby sa zabránilo mikrobiálne índukovaným zmenám vlastností vodných prípravkov.0012 Preto stále existuje potreba vhodných kompozícii, ktoré poskytujú dostatočnú biocídnu aktivitu vo vodných prípravkoch, ako sú suspenzie a disperzie minerálnych materiálov zložené z mletých prírodných uhličitanov vápenatých, aby sa dosiahla dlhšie trvajúca a dostatočná stabilizácia.0013 Tieto a ďalšie úlohy predloženého vynálezu môžu byť riešené spôsobom a použitím, ako je opísané v tomto predloženom vynáleze a definované V patentových nárokoch. 0014 Jeden aspekt predloženej prihlášky spočíva v spôsobe zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku, ktorý zahŕňa krok(a) pridania aspoň jedného biocídu obsahujúceho aldehyd a/alebo biocídu uvoľňujúceho aldehyd a/alebo fenolového a/alebo izotiazolínového biocídu k uvedenému vodnému minerálnernu prípravku charakterizovaný tým, že- uvedený minerál obsahuje aspoň jeden zo skupiny mletý prírodný uhličitan vápenatý,vyzrážaný uhličitan vápenatý, dolomit, povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý, alebo ich zmes- uvedený spôsob zahŕňa krok G 9), ktorý môže byť uskutočňovaný súčasne a/alebo oddelene vzhľadom na krok (a), pridania aspoň jedného primárneho monoalkohol alkanolamínu do uvedeného vodného minerálneho prípravku- uvedený/(uvedené) biocíd/(y) sa pridá/(pridajú) do uvedeného vodného prípravku vmnožstve zodpovedajúcom 90 až 1.350 ppm, vztiahnuté na hmotnosť vodnej fázy uvedeného vodného prípravku a- uvedený/(uvedené) primárny monoalkohol-alkanolamín/(y) sa pridá/(pridajú) k vodnému prípravku v množstve zodpovedajúcom 600 až 1.200 ppm, vztiahnuté na hmotnosť vodnej fázy uvedeného Vodného prípravku, pričom aspoň jeden primámy monoalkohol-alkanolamín je vybraný zo skupiny 2-arnino-2-metyl 1-propanol,2-aminoetanol a ich zmesi.0015 Podľa predloženého vynálezu formulácia stabilizovanie vodného prípravku vyjadruje nijako výrazný rast baktérií. Výhodne stabilizácia vedie k redukcii a/alebo udržiavaniu celkového počtu životaschopných organizmov (TVC, uvedených v jednotkách tvoriacich kolónie na mililiter (cfu/ml), ako je merané podľa metódy merania definovanej nižšie v sekcii príklady) ošetrených vodným prípravkom na hodnotu nižšiu než 104 cfu/ml,výhodnejšie na hodnotu nižšiu než 103 cfu/ml, a ešte výhodnejšie na hodnotu nižšiu než alebo rovnú 102 cfu/ml.0016 Vodný minerálny prípravok vo význame predloženého vynálezu je suspenzia zahŕňajúca mletý prírodný uhličítan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličítan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo minerály zahŕňajúci povrchovo reaktívny uhličítan vápenatý a vodu a prípadne ďalšie aditíva. Prípravky, ktoré majú požadovaný obsah pevných látok, môžu byť viskózne a vyžadujú zavedenie dispergačných činidiel alebo iných činidiel modiñkujúcich reológiu.0017 Obsah pevných látok v zmysle predloženej prihlášky zodpovedá zvyškovej hmotnosti vodného prípravku po odparení vodnej fázy a je určený podľa metódy merania opísanej nižšie v sekcii príklady.0018 Hmotnosť vodnej fázy sa stanoví odčítaním zvyškovej hmotnosti vodného prípravku po odparení vodnej fázy (stanovené v závislosti od spôsobu merania opísaného nižšie v sekcii príklady) z celkovej hmotnosti vodného prípravku.0019 V súlade s predloženým vynálezom sa formulácia biocíd uvoľňujúci aldehyd týka zlúčeniny, ktorá je schopná uvoľniť mono-, di- a/alebo tri-aldehyd.0020 V súlade s predloženým vynálezom sa formulácia biocíd na báze aldehydu vzťahuje na biocíd, ktorý má jednu alebo viac aldehydových skupín.0021 V súlade s predloženým vynálezom sa fonnulácia fenolový biocíd vzťahuje nabiocíd, ktorý obsahuje aspoň jednu fenolovú funkčnú skupinu.

MPK / Značky

MPK: A01N 33/08, A01N 35/04, A01N 35/02, A01N 43/80, A01N 31/08, A01P 1/00

Značky: reaktívny, povrchovo, životaschopných, mletý, obsahujúcom, dolomit, vyzrážaný, prírodný, vodnom, uhličitan, vápenatý, celkového, zníženia, spôsob, udržiavania, počtu, minerálnom, přípravků, bakterií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e19842-sposob-znizenia-a-alebo-udrziavania-celkoveho-poctu-zivotaschopnych-bakterii-vo-vodnom-mineralnom-pripravku-obsahujucom-mlety-prirodny-uhlicitan-vapenaty-a-alebo-vyzrazany-uhlicita.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku obsahujúcom mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý</a>

Podobne patenty