Zlepšenia týkajúce sa hnacích mechanizmov vhodných na použitie v zariadeniach na podávanie liečiva

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka hnacích mechanizmov, ktoré sú vhodné na použitie V zariadeniach na podávanie liečiva, najmä v vstrekovačoch perového typu, a majú prostriedky na nastavenie dávky, ktoré umožňujú uvoľňovanie liečivých produktov zo zásobníka s viacerými dávkami. Vynález sa konkrétne týka tých zariadeni na podávanie liečiva, v ktorých môže užívateľTieto zariadenia na podávanie liečiva sa používajú v aplikáciách, kde si osoby bez formálneho lekárskeho výcviku, to znamená pacienti, sami pravidelne podávajú liečivo jeho vstrekovaním. Táto forma podávania sa vrastajúcou mierou rozširuje medzi osoby, ktoré trpia cukrovkou, to znamená V oblasti, kde samoliečba umožňuje týmto osobám účinne liečiť ichTieto podmienky stanovujú pre zariadenie na podávanie liečiva tohto typu súbor požiadaviek. Zariadenie musi byť robustné, pokiaľ ide o konštrukciu, jednoduché, pokiaľ ide o ovládanie jeho častí, a zrozumiteľné pre uživateľa, pokiaľ ide o jeho prevádzku a podávanie požadovanej dávky liečiva. Nastavenie dávky musí byť jednoduché a jednoznačne. V prípade osôb trpiacich cukrovkou sa pre mnohých užívateľov, ktori sú fyzicky slabí a môžu mať taktiež poškodenie zraku, požaduje, aby hnací mechanizmus bol usporiadaný tak, aby na vydanie liečiva bolo potrebné vynaložiť malú silu, a aby sa nastavená dávka na zobrazovacom člene ľahko čítala. V prípade zariadenia, ktore má byť na jednorazové použitie skôr ako na opätovne použitie, by mala byt jeho výroba lacná a jeho likvidácia jednoduchá (výhodne by malo byť toto zariadenie vhodné na recyklácíu). Na splnenie týchto požiadaviek by počet časti potrebných na zostavenie zariadenia a počet typov materiálov, z ktorých je zariadenievyrobené, mal byť pokiaľ možno čo najnižsi.Zariadenia na podávanie liečiva ovládané uživateľom sú dobre známe V oblasti zdravotníctva. Patentový dokument W 0 9938554 A 2 opisuje injekčnú striekačku na podávanie nastavenýchdávok liečiva zo zásobníka, v ktorej je hnací mechanizmus obsahujúci jednosmemé spojenie(t.z. západkové ústrojenstvo) odkryté, čo umožňuje úpravu nastavenej nadmemej dávky bezuvoľnenia nastaveného množstva tekutiny nebo požiadavky na rozmontovanie zásobníka.Patentový dokument EP 093747 lA 2 opisuje pero na podávanie liečiva, ktoré má hnací mechanizmus obsahujúci jednosmeme spojenie (t.z. západkové ústrojenstvo) umiestnené medzi tyčovou valcovou trubicou a krytom. Opísaný hnací mechanizmus je priameho typu, čoznamená, že užívateľ musí najeho spustenie vynaložiť relatívne veľkú silu.US 5,674,204 A opisuje pero na podávanie liečiva so zostavou zásobníka s liečivom, zostavou telesa pera a viečkom. Zostava zásobníka s liečivom obsahuje dávkový nastavovací mechanizmus a dávkový podávací mechanizmus. Zostava telesa pera obsahuje valcový kryt a maticu osovo vymedzenú v puzdre a s vonkajšími povrchovými oblasťamí určujúcimí množinu pozdĺžne prechádzajúcich drážok. Ďalej je vytvorená spojovacia zostava, ktorá je usporiadaná pre neotáčavý záber s drážkami matice. Valcový hnací člen, ktorý je klzne vložený do krytu zostavy telesa pera, je V takom zaskakovacom spojení s maticou, že sa zabráni osovému pohybu medzi maticou a hnacím členom, ale je umožnený voľný otáčavýPrekvapivo sa zistilo, že hnací mechanizmus zahŕňajúci jednosmemý združovací a spojovací mechanizmus poskytuje uživateľovi nížšu hnaciu silu alebo alternatívne umožňuje aplikáciu väčších objemov liečivých prípravkov. Naviac hnací mechanizmus poskytuje výhodu intuitívnej, bezpečnej, ľahko použíteľnej úpravy nastavenej dávky a ďalej poskytuje zlepšenúochranu pracovným častiam pred prachom a nečistotami. Opis vynálezuPrvým predmetom vynálezu je teda hnací mechanizmus na použitie v zariadení na podávanieliečiva na uvoľnenie liečivého prípravku obsahujúcomkryt, ktorý má vnútorný a vonkajší závitpiestnu tyč, ktorá má všeobecne kruhový priereznastavovaciu objímku na nastavenie dávky, ktorá je svojim závitom v zábere s vonkajším závitom krytu aje otočná vzhľadom na krythnaciu objímku, ktorá je umiestnená medzi krytom a piestnou tyčou, spojovací prostriedok upravený medzi hnacou objímkou a nastavovacou objímkou naa) v prípade, že sa uvedeným spojovacím prostriedkom vyvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka zo záberu, umožní sa otáčanie uvedenej nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciu objímku ab) v prípade, že sa uvedeným spojovacím prostriedkom uvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka do záberu, zamedzí sa otáčaniu nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciuobjímku, vyznačujúci sa tým, že maticaje usporiadaná medzi hnacou objímkou a krytom, táto matica je vybavená vnútomým závitom, ktorý je v zábere s vonkajším špirálovitým závitom na hnacej objímke a matica a kryt sú spolu spojené pomocou pozdĺžne smerujúcich drážok tak, že je zabránené otáčaniu medzi maticou a krytom, pričom je medzi nimi umožnený relatívnyTermínom zariadenie na podávanie liečiva podľa vynálezu sa rozumie zariadenie,obsahujúce jednu dávku alebo viacero dávok, na jednorazové alebo opätovné použitie, ktoré je usporiadané na uvoľnenie nastavene dávky líečivého produktu, výhodne niekoľkých nastavených dávok, napr. inzulínu, rastových hormónov, heparínov s nízkomolekulámou hmotnosťou a ich analógov a/alebo derivátov, a pod Uvedené zariadenie môže mať ľubovoľný tvar, napr. môže byť kompaktné alebo perového typu. Uvoľnenie dávky sa môže uskutočniť prostredníctvom mechanického (opticky manuálneho) alebo elektrického hnacieho mechanizmu alebo hnacieho mechanizmu s uloženou energiou, akým je napr. pružina, a pod Nastavenie dávky sa môže uskutočniť prostredníctvom manuálneho mechanizmu alebo elektronického mechanizmu. Dodatočne môže uvedené zariadenie obsahovať komponentov usporiadaných na monitorovanie fyziologických vlastností, napr. hladiny glukózy v krvi,a pod Okrem toho môže uvedené zariadenie obsahovať ihlu alebo môže byť bez ihly. V rámci špecifického výhodného uskutočnenia sa termínom zariadenie na podávanie liečiva rozumie zariadenie perového typu s viacerými dávkami na jednorazové použitie, ktoré má mechanické a manuálne mechanizmy na uvoľnenie dávky a nastavenie dávky a ktoré je usporiadané na bežné použitie osobami bez formálnej lekárskej praxe, napr. pacíentmi. Zariadenie na podávanie liečiva je výhodne vstrekovacieho typu. Zariadenie na podávanieliečiva podľa tohto vynálezu ďalej zahŕňa maticu závitovo spojenú s hnacou objímkou aotáčavo upravenú vzhľadom k hnacej objímke, ktorá zaberá s nastavovacou objímkou na nastavenie dávky na umožnenie osového posuvu matice vzhľadom k nastavovacej objímke nanastavenie dávky, avšak nie otáčanie matice voči nastavovacej objímke na nastavenie dávky.Termínom kryt sa v rámci vynálezu výhodne rozumie vonkajší kryt (hlavný kryt, telo,puzdro) alebo vnútomý kryt (vnútomé telo, vložka), ktorý má vnútomý avonkajší závit. Kryt môže byť usporiadaný tak, aby umožnil bezpečné, správne a pohodlné zaobchádzanie so zariadením na podávanie liečiva alebo s ľubovoľným jeho mechanizmom. Obvykle je tento kryt usporiadaný tak, aby pojal, upevnil, chránil, viedol a/alebo bol v zábere s ľubovoľným z vnútorných komponentov zariadenia na podanie liečiva (akým je napr. hnaeí mechanizmus, zásobník, piest, piestová tyč) obmedzením expozície nečistotami, napr. kvapalinou, prachom, špinou, a pod Všeobecne môže byť kryt jednodielnym alebo viacdielnym komponentom, ktorý má valcový alebo nevalcový kryt. Obvykle slúži vonkajší kryt na prijatiezásobníka, z ktorého sa môže uvoľniť súbor dávok liečivého produktu.V špecifickejšom uskutočnení vynálezu obsahuje vnútomý kryt súbor zarážok maximálnej dávky prispôsobených tak, aby na ne dosadla radiálna zarážka usporiadaná na nastavovacejV konkrétnejšom vyhotovení vnútomý kryt zahŕňa rebro vybavené otvorom, ktorým môže prechádzať piest. Z prvého konca rebra môže vybiehať prvá valcová časť a z druhého konca rebra môže vybiehať druhá a tretia valcová časť. Druhá valcová časť má výhodne vnútomýV ďalšom vyhotovení vložka zahŕňa rebro vybavené otvorom, ktorým môže prechádzať piest. Z prvého konca rebra môže vybiehat prvá valcová časť, pričom na druhom konci rebra je usporiadaný stredový výstupok a valcová časť vybieha z rebra pozdĺž okraja stredového výstupku. Stredový výstupok má prípadne vnútorný závit alebo radiálnu prírubu odsadenú odrebra, pričom valcová časť vybieha od rebra pozdĺž okraja radiálnej príruby.Terrnínom uvedenie do záberu sa v rámci vynálezu konkrétne rozumie vzájomne zablokovanie dvoch alebo viacerých komponentov hnacieho mechanizmu/zariadenia na podávanie liečiva, napr. spojenie pomocou drážok alebo závitov, výhodne vzájomné zabloko vanie skrutkovitých závitov komponentov (uvedenie závitom do záberu).

MPK / Značky

MPK: A61M 5/315, A61M 5/32, A61M 5/24

Značky: mechanizmov, týkajúce, podávanie, vhodných, zlepšenia, zariadeniach, použitie, hnacích, liečivá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e19515-zlepsenia-tykajuce-sa-hnacich-mechanizmov-vhodnych-na-pouzitie-v-zariadeniach-na-podavanie-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlepšenia týkajúce sa hnacích mechanizmov vhodných na použitie v zariadeniach na podávanie liečiva</a>

Podobne patenty