Svorník a upínací systém so svorníkom

Číslo patentu: E 17942

Dátum: 07.05.2012

Autor: Demmeler Ludwig

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SVORNÍK A UPÍNACÍ SYSTÉM so SVORNÍKOM0001 Vynález sa týka svorníka na rozoberateľné spájanie dvoch konštrukčných častí vybavených najmenej jedným priechodným vŕtaním. Vynález sa ďalej týka upínacieho systému, aby bo|o možné predmety vybavené priechodnými vŕtaniami rozoberateľne, rýchlo a bezpečne vzájomne spájať. Ďalší aspekt vynálezu sa týka spôsobu na zablokovanie a odblokovanie upínacieho svorníka pomocou nástroja na prenos krútiaceho momentu.0002 Svorníky takéhoto druhu sú zo stavu techniky známe. Napríklad EP 0 647496 A 2 a DE 20104105 U 1 odhaľujú svorník takéhoto druhu. Svorníky takéhoto druhu sa osvedčili ako flexibilný, rozoberateľný upínací prostriedok a majú najmä tú výhodu, že upínací mechanizmus založený na guľôčkach a vŕtaniach je možné dobre vyrobiť. Prostredníctvom svorníkov takéhoto druhu môžu byť vyvodené vysoké upínacie a ťažné sily. Zistilo sa však, že tieto upínacie a ťažné sily na konštrukčne časti, ktoré sú cez dlhší časový úsek opakovane pomocou týchto svorníkov upinané, zanechávajú deformácie materiálu, najmä na priechodných vŕtaniach na uloženie svorníkov a upínacích rúrok, a robia ich tak nepoužitelnýmí.0003 Preto je úlohou predloženého vynálezu upínacie svorníky známe zo stavu techniky ďalej rozvinúť, aby sa takéto deformácie materiálu znížili, príp. odstránili.0004 Táto úloha je riešená prostredníctvom svorníka podľa znakovpatentového nároku 1, ako aj prostredníctvom upínacieho systému podľa znakov patentového nároku 10. Závislé patentové nároky sa týkajú0005 Vynález sa týka svorníka, najmä zastrkovacieho alebo upínacieho svorníka, na rozoberatelné spájanie a upínanie dvoch konštrukčných častí alebo predmetov vybavených aspoň jedným priechodným vŕtaním. Podľa vynálezu svorník obsahuje svornikové teleso, ktoré je vybavené priechodnými otvormi pre zvieracie prostriedky, ktoré sú uložené v priechodných otvoroch svorníkového telesa. Zvieracie prostriedky sa pritom nachádzajú v neupnutom stave svorníka vo vnútri svorníkového telesa, vystupujú však v upnutom stave svorníka vonkajším úsekom z priechodných otvorov. Zvieracie prostriedky sú s malou vôlou uložené v priechodných otvoroch, takže je tiež možné, že zvieracie prostriedky tiež už v neupnutom stave vystupujú čiastočne z priechodných otvorov, napríklad prostredníctvom pohybu svorníka. Ďalej svorník obsahuje vo vnútrajšku svorníkového telesa umiestnený upínací prostriedok vybavený vonkajším závitom, ako je napríklad vreteno alebo závrtná skrutka, ktorého vonkajší závit zaberá do vnútorného závitu svorníkového telesa. Pri tom môže prvá koncová oblasť upínacieho prostriedku vyčnievať zo svorníkového telesa a byť tam vybavená prednostne otočne pevne rukoväťou. Koncová oblasť upínacieho prostriedku sa však môže nachádzať aj vo svorníkovom telese,napriklad vo forme závrtnej skrutky, ktorá môže byt upínaná pomocou klúča s vnútorným šesťhranom. Zvieracie prostriedky sú pri zaskrutkovávani upínacieho prostriedku do svorníkového telesa v radiálnom smere vytláčané zo svorníkového telesa a doliehajú vďaka veľmi malej vodiacej vôli prednostne presne na protiplochu.0006 K rozoberatelnému spájaniu a upínaniu dvoch konštrukčných častí alebo predmetov vybavených aspoň jedným priechodným vŕtaním môže svorník potom jednoducho byť zastrkávaný do dvoch za sebou do prekrytia navrhnutých priechodných vŕtaní, vytvorených ako cylindrické alebo v tvare pozdĺžnej diery, týchto komponentov. Prostredníctvom pretáčania upínacieho prostriedku, napríklad vretena alebo rukoväte vretena, sú zvieracie prostriedky vytláčané a zakvačené za priechodné vŕtania spodnej konštrukčnej časti. Rukoväť vretena je pri tom ťahaná prostredníctvom závitového vretena proti jej privrátenej konštrukčnej časti a obe konštrukčné časti sú spolu upínané, čím jevytvorené veľmi pevné, absolútne tvarovým stykom vytvorené, upínacie0007 V protiklade k svorníkom známym zo stavu techniky sú zvieracie prvky vytvorené nie ako guľôčky, ale ako posuvné prostriedky, ktoré tvoria vonkajším obrysom k protikusu plošný tvarový styk. V prípade prispôsobeného priechodného vŕtania, tzn. priechodného vŕtania so segmentom plášťovej plochy priehlbiny v tvare zrezaného kužeľa, má k tomu vonkajší úsek posuvného prvku opornú plochu vo forme segmentu plášťovej plochy zrezaného kužeľa. Tým môže vonkajší úsek posuvného prvku tvorit so segmentom plášťovej plochy priehlbiny v tvare zrezaného kužeľa plošný tvarový styk. Segment plášťovej plochy v zmysle tohto vynálezu môže byť ľubovoľná čiastková plocha plášťovej plochy zrezaného kužeľa. Prednostne sú horná a spodná hrana opornej plochy vytvorené ako paralelné segmenty kruhového oblúka. To zodpovedá projekcii Iichobežníka na plášťovú plochu zrezaného kužeľa. Oporná plocha však môže byť tvorená ľubovoľne ako čiastková plocha kužeľového plášťa, aj s nie paralelnými hranami, takže môže vytvárať plošný tvarový styk s prispôsobeným vŕtaním, tzn. priehlbín v tvare zrezaného kužeľa.0008 Alternatívne môže vonkajší úsek posuvného prvku mať prstencovitú opornú plochu, ak má byť používaný svornik u priechodného vítania, ktoré nie0009 Zo stavu techniky známe guľôčky ako zvieracie prostriedky majú vždy len bodový, resp. čiarový kontakt so segmentom plášťovej plochy takejto priehlbiny. Oproti tomu umožňuje plošný tvarový styk opornej plochy posuvného prvku s priehlbinou takéhoto druhu zasa podstatne výhodnejšie silové rozdelenie, aby sa tým zabránilo, resp. aby sa vylúčili deformácie materiálu.0010 Prednostne sú posuvné prvky podľa vynálezu v neupnutom stave uložené zaistené proti pretáčaniu a s ľahkou vôľou v priechodných otvoroch. Na rozdiel od guľôčkovitých zvieracích prostriedkov známych zo stavu techniky a uložených nie zaistene proti pretáčaniu, to má tú výhodu, že zavádzanie síl cez opornú plochu spôsobuje výhodné napnutie posuvného prvku a týmvzpriečovací moment. Skôr uvedený vonkajší úsek posuvného prvku savzťahuje na úsek posuvného prvku, resp. plochy, ktoré posuvný prvok obmedzujú na vonkajšej strane, tzn. k strane priechodných otvorov, a to na úsek, ktorý v upnutom stave svorníka vystupuje z telesa svorníka.0011 Posuvné prvky podľa vynálezu umožňujú jednak tú výhodu, že upínacia sila zaberá nie ako u gulôčkovitých zvieracích prostriedkov na jednom jednotlivom bode, resp. pozdĺž jednej jednotlivej kruhovitej obvodovej línie(tangenty na guľôčkach). Tým sú vysoké vznikajúce upínacie sily rovnomerne rozdelované. Vyplývajúca povrchová sila na jednotku plochy pri konštrukčnej časti, ktorá sa má upnúť, sa zmenšuje a vedie k výraznej redukcii známok opotrebenia vznikajúcich cez dlhšiu dobu používania. |nak vzniká pri zavádzaní síl cez kontaktné plochy posuvných prvkov s konštrukčnou časťou, ktorá sa má upínať, výhodný vzpriečovací moment, pričom zavedená sila pôsobí z väčšej časti na spodné a horné obmedzovacie plochy posuvných prvkov, a zostávajúci radiálne silový podiel v smere vretena je silne redukovaný. Prostredníctvom vzpriečenia posuvného prvku na spodných a horných obmedzovacích plochách vytvorená odporová sila je prednostne zväčšovaná prostredníctvom vysokej trecej sily vznikajúcej na spodných a horných obmedzovacích plochách, zatial čo posuvný prvok vytvára s vretenom prednostne len jeden čiarový dotyk. Prostredníctvom tohto vzpriečenia a trecích síl na spodných a horných obmedzovacích plochách uskutočnené odľahčenie stredného vretena má ďalej tú prednosť, že na základe malého trenia na strednom vretene môže toto byť uvolňované a upínané s citom.0012 Posuvné prvky môžu mať polygónový prierez. Rovina prierezu je pri tom napnutá cez os paralelne k posuvnému smeru (radiálne smerom von) a cez pozdĺžnu os vretena, resp. svorníkového telesa. Posuvné prvky, nazývané tiež rozperné prvky, sú prednostne vytvorené ako konvexné polygónové telesá,pričom polygónové teleso v zmysle tohto vynálezu je ohraničované tak rovinnými, ako aj zakrivenými plochami.0013 Posuvné prvky uložené v priechodných otvoroch môžu vykonávať na pozdĺžnu os svorníka kolmý pohyb smerom von. Alternatívne môžu posuvnéprvky byť uložené aj šikmo na pozdĺžnu os svorníka, takže tieto pri upnutí

MPK / Značky

MPK: F16B 21/16

Značky: systém, upínací, svorníkom, svorník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e17942-svornik-a-upinaci-system-so-svornikom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svorník a upínací systém so svorníkom</a>

Podobne patenty