Ochrana proti elektrickému oblúku, netkaná textília na viacnásobné použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predstavovaný vynález sa týka ochrany proti elektrickému oblúku, viacnásobného použitia netkanej tkaniny obsahujúcejjednu, alebo viacero vrstiev majúcich ohňovzdorné vlastnosti.0002 Elektrický oblúk je definovaný ako dej, pri ktorom elektrický prúd prechádza ionizovaným plynom vo vzduchu. Je zapríčinený elektrickou poruchou, ktorá vyústi v nebezpečné uvoľnenie energie do priestoru, ktorý obklopuje elektrickézariadenie. 0003 Energia je uvoľnená ako kombinácia- extrémneho tepla, pričom môže teplota dosahovať v priemere 19000 stupňov Celzia ( 35000 stupňov Farenheita) v čase menšom ako jedna sekunda. Tepelné uvoľnenie môže zapáliť oblečenie, alebo textil a môže človeku spôsobiť- intenzívneho svetla, čo môže viesť k dočasnej, alebo trvalej strate zraku človeka, ktorý sa pozerá na elektrický- akustickej a tlakovej vlny, ktorá môže poškodiť bubienok,spôsobiť skolabovanie pľúc, alebo Inôže viesť k poraneniam- úlomkov elektrický oblúk môže vysokou rýchlosťou0004 Oblečenie odolné voči horeniu je používané ako časť osobného ochranného vybavenia (PPE), ktoré sa používa priochrane pracovníkov, ktori môžu byť potencionálne vystaveníelektrickému oblúku. V mnohých krajinách boli zavedenéštandardy, ktoré špecifikujú požiadavky na ochranné oblečenie.0005 V USA je smernica pre bezpečnosť pri elektrickom oblúku na pracovisku špecifikovaná V NFPA 70 E - štandard pre elektrickú bezpečnosť na pracovisku (Standard for Electrical Safety in the Workplace). Tento štandard Špecifikuje dve metódy na určenie účinnosti materiálu ako ochrany pred elektrickým oblúkom. ASTM F 1506 - základná špecifikácia odolnosti pre ohňovzdorný materiál použitý pri výrobe oblekov používaných pracovníkmi, ktorí sú vystavení elektrickému oblúku a súvisiacemu tepelnému nebezpečenstvu. ASTM F 1959 - skúšobná metóda, ktorá stanovujehodnotenie materiálov použitých na obleky.0006 Podľa ASTM F 1959 odolnosť materiálu vystaveného elektrickému oblúku je vyjadrená ako hodnota tepelnej odolnosti voči elektrickému oblúku (ATPV). Podľa ATPV, NFPA 70 E definuje štyri rozdielne kategórie ochrany, alebo kategórie hodnoteniarizika Hazard Rating (HRC).0007 V Európe je jednou s primárnych metód na určenie odolnosti proti oblúku, metóda EN 61482-1-2-Live Working ~ Ochranné oblečenie proti termálnemu nebezpečenstvu pri elektrickom oblúku. Táto metóda používa na generovanie oblúka dva rozličné testovacie prúdy, 4 kA a 7 kA. Úroveň elektrického prúdu je zvolená podľa triedy ochrany potrebnej pre podmienky praktického použitia, ktoré sú definované zákazníkom, testypoužívajúce 7 kA sú však vyžadované častejšie. Ak kombinácia časua vzrastu maximálnej teploty klesne pod dovolený vzrast teploty,aby sa vyhlo druhotnému horeniu tak, ako je to definované STOLL krivkami, potom je materiál označovaný ako materiál triedy 1 pri0008 Na ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú V súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené z tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne odolných tkanín a pletených materiálov dostupných natrhu, pričom tieto materiály spadajú do dvoch kategórií.l. Tkaniny vyrobené za použitia vlákien spomaľujúcich horenie. V tejto kategórii sa materiály ďalej rozlišujú podľa typu2. Tkaniny vyrobené s použitím iných ako horenie spomaľujúcich vlákien, tieto tkaniny sú chemicky ošetrené a tak spomaľujú horenie. Materiály v tejto kategórii sa rozlišujú stavbou tkaniny, hmotnosťou a chemikáliou použitou pri spomaľovaní0009 Hlavnou nevýhodou tkaných materiálov je, že odolnosť voči elektrickému oblúku je vo veľkej miere závislá na hmotnosti materiálu. Napríklad pre štandard US, typicky najľahšia jednovrstvová tkanina, ktorá spĺňa požiadavky HRC 2 má približne 237 g/m 2 a aj pri tejto hmotnosti je ATPV len medzi približne 8,4 a 8,7 Cal/cnř (minimálne ATPV pre HCR 2 je 2 8 Cal/cnř). Pre štandard EN 61482-1-2 materiály, ktoré spĺňajú požiadavky pre triedu 2 majú minimálnu plošnú hmotnosť približne 400 g/m 2, alebo využívajú viacero vrstiev materiálu na dosiahnutie úrovne0010 Na dosiahnutie zlepšenia ATPV musí byť zvýšená hmotnosť materiálu. Avšak, spolu so zvyšujúcou sa hmotnosťou materiálu, sú negatívne ovplyvnené niektoré iné vlastnosti materiálu, akonapríklad jeho priedušnosť a komfort.0011 Predmetom predloženého vynálezu je čiastočne alebo celkovo prekonať vyššie uvedené nevýhody a nedostatky doterajšie stavu techniky. Presnejšie povedané, predmetom vynálezu je poskytnúť ochranu pred elektrickým. oblúkom, použitím. netkanej textilnej štruktúry s rozmanitým použitím, ktorá má zlepšenúodolnosť proti elektrickému oblúku pri ni0012 Okrem toho, predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť ochranu pred elektrickým oblúkom, netkanú textilnú štruktúru na rozmanité použitie, ktorá spĺňa alebo prevyšuje všetky dodatočné požiadavky alebo výkonnostné normy pre tietoaplikácie, také ako potlačenie ohňa, pevnosť, trvanlivosť pri0013 Vyššie uvedené predmety, spolu s ďalšími predmetmi,výhodami a znakmi, ktoré sa stanú zrejmé z opisu nižšie, sú dosiahnuté riešením podľa predloženého vynálezu, v ktorom má štruktúra textílie na kontaktnej strane s elektrickým oblúkom netkaný povrch, a netkaná časť štruktúry textílie obsahuje neinherentné a inherentne proti ohňu odolné vlákna, uvedené vlákna sú mechanicky, chemicky alebo termálne spojené, čím štruktúra tkaniny má minimálnu hodnotu oblúkovej tepelnej ochrany (ATPV) v pomere na plošnú hmotnosť textílie a to 250 cal/g, pri meraní v súlade s normou ASTM F 1959 - štandardnej testovacej metódy pre určovanie oblúkového hodnotenia materiálovna výrobu oblečenia a štruktúra tkaniny si udržiava danú hodnotu

MPK / Značky

MPK: D04H 1/74, D04H 1/435, D04H 1/4342, D04H 1/498, A41D 31/00, D04H 1/42, D04H 1/49, D04H 1/4258, B32B 5/26, B32B 27/12

Značky: textília, použitie, netkaná, ochrana, elektrickému, oblúku, proti, viacnásobné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e16630-ochrana-proti-elektrickemu-obluku-netkana-textilia-na-viacnasobne-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochrana proti elektrickému oblúku, netkaná textília na viacnásobné použitie</a>

Podobne patenty