Zariadenie a spôsob pre pneumatickú prepravu sypkého materiálu metódou zhusteného prúdenia

Číslo patentu: E 16149

Dátum: 22.07.2005

Autor: Ernst Patrik

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE A SPÓSOB PRE PNEUMATICKÚ PREPRAVU SYPKÉHO MATERIÁLU METÓDOU ZHUSTENÉHO PRÚDENIA0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na zariadenie a spôsob pre pneumatickú prepravu sypkého materiálu metódou zhusteného prúdenia podľa predvýznaku nezávislých nárokov, ako sú tieto známe z US-A-4595317. Ďalejsa tento vynález týka použitia tohto zariadenia v zmysle vynálezu.0002 Princíp pneumatickej prepravy sa zakladá na známej fyzikálnej podstate, že prúdiace plyny za určitých predpokladov sú schopné niesť a unášať ťažšie pevné látky. Pri pneumatickej preprave sa cielene technicky využíva tento princíp prepravy. Transport prebieha pri tomto často cez potrubia. Prepravný prostriedok je vždy prúd plynu, najmä prúd vzduchu, ktorý savyvoláva na základe tlakového rozdielu medzi začiatkom a koncom potrubia.0003 Pneumatické preprava sa používa vnajrôznejších priemyselných odvetviach pri rozmanitých sypkých tovaroch. Pri pneumatických prepravných zariadeniach sa rozlišuje medzi nasávacími avýtlačnými zariadeniami. Pri výtlačných prepravných zariadeniach sa ďalej rozlišuje medzi prepravou so zriedeným prúdením. nazývanou tiež ako preprava vznášaním amedzi0004 Pri zriedenom prúdení je prepravovaný tovar prepravovaný v pneumatickom systéme prepravy vznášaním pri nasadení väčších množstiev vzduchu na základe využitia tlaku ventilátora pri vysokých rýchlostiach vzduchu cca 20 až 40 m/s v relatívne malých množstvách postupom vznášania alebo opakovaného nadnášania. Rýchlosť prepravného plynu je pri tomto podstatneväčšia ako rýchlosť k|esania čiastočiek sypkého tovaru, takže sypký materiál bude rozvírený a približne dokonale zmiešané prúdenie plynu a pevných látok sa bude vstabilnom stave kontinuálne pohybovať cez prepravné potrubie. Tlaková strata v prepravnom plyne vychádza z kvapalinového treniamedzi pevnými látkami a stenou. Tento prepravný stav sa dá popísať podobne ako prúdenie plynu. Takto sa pri zriedenom prúdení dosahujú zavážky od približne 1 do 10. Zavážka pri tomto značí zmiešavací pomer počtu kg prepravovaného tovaru na každý kg prepravného vzduchu. Tlakové rozdiely pri tejto zriedenej preprave ležia pri tomto spravidla v rozsahu od 0,5 do 1 bar, dosahujú však vo výnimočných prípadoch aj 4 bar.0005 Nevýhodou tejto prepravnej techniky je na jednej strane malý prepravovaný objem, vzťahovaný na nasadený prúd plynu avysoké opotrebovanie vprepravných potrubiach pri preprave abrazívnych sypkých tovarov, ako je napr. korund. Ďalej sa tiež pomocou prepravy vznášaním nedajú dosť šetrne transportovat sypké tovary, uktorých je nepripustné porušenie zrna, napr. lámavé, kryštalické alebo granulované sypké tovary.0006 Iné pomery existujú pri pneumatickej preprave so zhusteným prúdením, pri ktorej rýchlosti plynu s cca 1 až 15 m/s, najmä 2 až 10 m/s sú v rozsahu rýchlosti k|esania čiastočiek sypkého tovaru alebo sú nižšie ako tieto rýchlosti. Toto označenie vyznačuje vporovnaní sprepravou so zriedeným prúdením vyšší hmotnostný tok pevných látok, pričom transport materiálu je tu skôr podobný posúvaniu. Pod pojem preprava so zriedeným prúdením spadajú okrem iného prúdnicová preprava ako prechodný druh, preprava v blokových útvaroch a takzvaná preprava zátok s veľmi vysokým hmotnostnýmprúdom pevnej látky, vztahovaným na množstvo prepravného vzduchu.0007 Pri preprave so zhusteným prúdením sa dosahujú zavážky viac ako 10, najmä 30 aviac. Horná hranica zavážky môže byt vždy vzávislosti od daného prepravovaného tovaru na úrovni okolo 150. Najmä pri prepravev blokových útvaroch sa dosahujú zavážky od 30 do 120. Tlakové rozdiely priEP 1 776 301 34871 preprave so zhusteným prúdením ležia nad 1 bar, najmä v rozsahu 4 až 8 bar, pričom sú celkom možné tlakové rozdiely až 16 bar.0008 Vdôsledku nízkych rýchlostí plynu sa v prepravnom potrubí tvoria nahromadeniny vo forme násypov a uzatvorených zátok. Tieto zátky môžu prierez potrubia úplne vyplniť. Pri preprave v blokových útvaroch sa v dôsledku preprúdenia vzduchu preto vždy znovu vytvárajú, odtŕhajú azrýchľujú zátky sypkého tovaru.0009 Hlavná výhoda tohto druhu prepravy oproti preprave vznášaním je preto podstatne zredukovaný oder sypkého tovaru, ako aj zredukované opotrebovanie potrubia a nízke energetické náklady na základe nízkeho výkonu0010 Nevýhodou tohto postupu je, že sa sypký tovar neustálym vytváraním a rozpadaním zátok nestacionárne pohybuje cez prepravné potrubie, pričom tlak v potrubí na základe nejakej zátky často narastá tak dlho,kým sa táto zátka trhavo nepohne ďalej cez prepravné potrubie. Vdôsledku uvoľnenia objemu plynu, ktorý je pod tlakom pred takouto zátkou, sa dosahuje vysoká rýchlosť zátky, ktorá dokonca môže ležať nad rýchlosťou plynu a podľa okolností vedie k ďalšiemu pohybu zátky, akoby bola vystrelená.0011 Aby sa prekonali hore uvedené nevýhody, prešlo sa ktomu, že sa cez paralelné obchádzkové potrubia napája tlakový plyn do prepravného potrubia. Zboku z obchádzkového potrubia do prepravného potrubia zavádzaný prúd plynu spôsobí odbúranie nánosov sypkého tovaru, čím sa pôsobí proti vytváraniu násypov alebo zátok na základe oslabeného účinku prúdu tlakového plynu. Prídavne sa pretlak, vytvárajúci sa pred zátkou resp. pred zhustením materiálu odvedie okolo zátky cez obchádzkové potrubie a znovu sa privedie do prepravného kanála za zátkou a rozdelí sa. Zhustenia a zátky sú okrem toho priebežne zoslabované prostredníctvom tlakového plynu, prúdiaceho do0012 Prostredníctvom týchto opatrení sa môže zvýšiť prepravná kapacita vpostupe zhusteného prúdenia a ďalej sa môže znížiť opotrebovanie. Ďalejprídavné vedľajšie potrubie tlakového plynu po prerušení prepravy umožňuje(šetrné) opätovné spustenie prepravy pri vyplnenom prepravnom potrubí. Predsa však bude prepravovaný tovar nestacionárne prepravovaný cez prepravné potrubie aj po hore uvedenom postupe, keďže naďalej dochádzak zhusteniam sypkého tovaru v hmotnostnom toku.0013 Úlohou predkladaného vynálezu je preto navrhnúť zariadenie aspôsob na pneumatickú prepravu sypkého tovaru vpostupe zhusteného prúdenia, ktoré dovoľujú transport sypkého tovaru vpostupe zhusteného prúdenia pokiaľ možno bez resp. so zredukovaným vytváraním zátok as0014 Táto úloha je riešená význakovými znakmi nezávislých nárokov. Zvláštne formy uskutočnenia tohto vynálezu sú opísané v závislých0015 Toto zariadenie sa vyznačuje tým, že prepravnému potrubiu je priradené fluidizačné zariadenie atoto fluidizačné zariadenie obsahuje fluidizačné teleso s kanálom fluidizačného plynu a prostriedkami prepúšťania fluidizačného plynu na napájanie fluidizačného plynu zkanála fluidizačného plynu do prepravného kanála. Prierezovo uzatvorené prepravné potrubie značí,že toto je uzatvorené vzhľadom na voľnú atmosféru okolia anemôže sa uskutočňovať žiadna priama výmena vzduchu medzi prepravným potrubím0016 Pod sypkým materiálom sa najmä rozumejú prachové, práškovité,jemnozrnné, zrnité sypké tovary, sypké tovary vo forme peliet alebo granúl. Uvedený sypký tovar je prednostné suchý sypký tovar a pozostáva znahromadenia pevných čiastočiek napr. s oblým, guľkovým, doštičkovým,ihličkovitým alebo hranatým tvarom. Veľkosť čiastočiek sypkého tovaru je prednostné vpodstate jednotná. Pomocou zariadenia vzmysle vynálezu prepravované sypké tovary môžu vykazovat veľkosti zrna až 20 mm s jemnozrnným alebo prachovým podielom napr. 2 . Častice sypkého tovaruvykazujú prednostné priemernú veľkosť zrna s 2 mm, najmä od 0,04 do 1 mm.0017 vedľajšie potrubie tlakového plynu resp. kanál tlakového plynu jeprednostné umiestnený resp. vedený v hornej polovici prierezu prepravného

MPK / Značky

MPK: B65G 53/52, B65G 53/58

Značky: sypkého, spôsob, materiálů, zhusteného, zariadenie, prepravu, pneumatickú, prúdenia, metodou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e16149-zariadenie-a-sposob-pre-pneumaticku-prepravu-sypkeho-materialu-metodou-zhusteneho-prudenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob pre pneumatickú prepravu sypkého materiálu metódou zhusteného prúdenia</a>

Podobne patenty