Ochranná vrstva proti oderu na báze matrice z umelej hmoty, spôsob jej výroby a jej použitie

Číslo patentu: E 14126

Dátum: 01.12.2009

Autori: Kunz Reiner, Didavide Maria Cristina

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Predložený vynález sa týka ochrannej vrstvy proti oderu na báze matrice z umelej hmoty, spôsobu jej výroby a jej použitia.0002 Je všeobecne bežné opatriť povrchy nábytku, podláh, keramiky a ďalších úžitkových predmetov z najrôznejších látok povlakom, aby sa na jednej strane povrch ochránil a na strane druhej sa povrchu prepožičal dekoratívny vzhľad. Aby sa znížila citlivosť povrchu oproti mechanickému, tepelnému alebo chemickému namáhaniu a zároveň sa mu prepožičal dekoratívny vzhľad,používajú sa najrôznejšie matrice látok, pričom sa často jedná o duroplastické,termoplastické alebo elastomérne umelé hmoty, ktoré sú tvrditelné účinkom0003 Taktiež je všeobecne bežné vytvárať dekoratívny vzhľad nábytku,podláh atď. nanášaním takzvaných vysokotlakových Iaminátov. Laminát pritom pozostáva väčšinou z troch rozdielnych vrstiev, a to jedného sfarbeného alebo potlačeného dekoratívneho papiera, jedného nad ním ležiaceho transparentného prekrývajúceho papiera a jedného alebo viacerých pod nim ležiacich takzvaných jadrových papierov, ktoré slúžia ako nosič pre dekoratívny papier a pre prekrývajúci papier. Zvyčajne sú všetky tri papiere impregnované umelou živicou tvrditelnou za tepla.0004 Sú známe ďalšie formy vyhotovenia, pri ktorých sa dekoratívny papier pokryje prekrývajúcim papierom a za horúca sa nalisuje priamo na drevovláknitú dosku. Taktiež je známy spôsob, pri ktorom sa dekor priamo nalisuje na vopred upravenú a základovanú drevovláknitú dosku a následne sa plocha opatrí člrym Iakom na báze akrylátov s oxidom hlinitým a potom sa vytvrdí pomocou UV-svetla.0005 Ako teplom a/alebo žiarením tvrditerné umelé živice príp. lakové systémy sú vhodné obzvlášť melamínové živice, močovinové živice, fenolové živice, akrylátové živice, epoxídové živice, polyesterové živice, aminoplasty,polyuretány a taktiež zmesi z týchto komponentov. V minulosti boli často robené pokusy zvýšiť odolnosť laminátu proti oderu vložením častíc tvrdej hmoty dovrstvy živice, ktorou bol príkladne potiahnutý jadrovo impregnovaný dekoratívny0006 Rad zverejnených dokumentov opisuje zodpovedajúce spôsoby na výrobu dekoratívnych vrstiev odolných proti oderu príp. Iaminátov, pri ktorých sa ako vhodné častice tvrdého materiálu na výrobu dekoratívnych vrstiev odolných proti oderu používajú predovšetkým častice na báze oxidu hlinitého. Pritom je výhodná oblasť pre strednú veľkosť zrna častíc zvyčajne medzi 1 m a 80 m.0007 V spise US 3 928 706 A sa opisuje výroba dekoratívnych vrstiev odolných proti oderu, ktoré pozostávajú z jadrového papiera, dekoratívneho papiera, oderovej vrstvy a prekrývajúceho papiera. Oderová vrstva z umelej živice tvrditeľnej za tepla s jemne rozdelenými tvrdými látkami, ktoré majú tvrdosť podľa Mohsa najmenej 7, sa nanáša buď na povrch dekoratívneho papiera alebo na prekrývajúci papier. Všetky tri papiere sú impregnované umelou živicou tvrditelnou za tepla a spracujú sa zvyčajným spôsobom na jednotný laminát, pričom sa pri teplotách okolo 150 °C zlisujú medzi vysokoleštenými Iisovacími doskami.0008 Spis EP 0 519 242 A 1 opisuje vrstvu odolnú proti oderu s mimoriadnou čírosťou a brilanciou, ktorá sa získa tak, že sa dekoratívny papier opatrl vrstvou odolnou proti oderu, ktorá obsahuje silánom opláštenú tvrdú látku. Aj tu sa uskutočňuje spracovanie na konečný Iaminát zlisovaním.0009 Vo všetkých prípadoch vedie výroba laminátových povrchov odolných proti oderu vnesením tvrdých látok na dekoratívne papiere alebo taktiež priame potiahnutie kvapalnými prostriedkami plnenými tvrdými hmotami k veľkým problémom pri konečnom spracovaní Iaminátov, pretože ako pri diskontinuálnej prevádzke za použitia Iisov s vysokoleštenými Iisovacími doskami. tak aj pri kontinuálnej prevádzke s Iisovacími pásmi sú povrchy lisovacích dosiek alebo lisovacích pásov kontaktom s časticami tvrdého materiálu poškriabané a relatívne rýchlo sa dostávajú do nepoužitelného stavu. Tým je opotrebenie lisovacích dosiek úplne zásadným nákladovým faktorom pri výrobe dekoratívnych dosiek odolných proti oderu.0010 Pokusy riešiť problém oderu pri výrobe viedli väčšinou k tomu, aby savhodnými opatreniami zabránilo priamemu kontaktu medzi časticami tvrdého materiálu a Iisovacími doskami.0011 Tak sa opisuje v spise W 0 2006/013469 A 1 spôsob, pri ktorom sa najskôr nanesie prvá vrstva častíc tvrdého materiálu na substrát a následne sa nanesie na prvú oderuvzdornú vrstvu druhá polymérna vrstva, v ktorej sú uložené častice, ktoré majú nepatrnú tvrdosť, ale tiež vykazujú nepatrnú abrazivitu, pričom príkladne prichádzajú do úvahy sklenené gule alebo sklenené vlákna.0012 Podobný spôsob opisuje spis EP 1 319 524 A 1, kde je zadanie riešené tak, že sa použijú lakové alebo napúšťacie živicové systémy. ktoré napríklad obsahujú sklenené gule, ktoré ako bolo vyššie uvedené majú prijateľnú tvrdosť, avšak nepatrnú vlastnú abrazivitu.0013 V spise W 0 02/066265 A 1 sa opisuje spôsob výroby dekoratívneho papiera, pri ktorom sa používajú oderuvzdorné častice, ako napríklad korundu alebo silíciumkarbídu, ktoré sú ukotvené v živici, v dodatočnom pracovnom kroku opatrujú povlakom sklenených gúľ alebo sklenených vlákien, aby sa týmto spôsobom zabránilo priamemu kontaktu častíc korundu alebo silíciumkarbídu so zrkadlovou plochou lisu a tak sa zabránilo poškodeniu. Pritom majú gule alebo vlákna zaistiť požadovanú vzdialenosť medzi oderuvzdornými časticami a lisovacou doskou príp. Iisovacim pásom.0014 Spis EP 1 339 545 B 1 opisuje ochrannú oderuvzdornú vrstvu na báze umelej živice, pričom sú do systému umelej živice vedľa častíc tvrdého materiálu navyše zavedené v podstate gulaté častice pevného materiálu bez rezných hrán vo forme gúl s nižšou tvrdosťou než je tvrdosť častíc tvrdého materiálu. Pritom je stredný priemer častíc gúl väčší než stredný priemer častíc tvrdého materiálu. Tým sa dosiahne to. že sa zabráni priamemu kontaktu povrchu lisovacej dosky s časticami tvrdého materiálu a gulaté častice tvrdého materiálu fungujú akoby dištančný materiál.0015 Vyššie opísané postupy, ktoré slúžia predovšetkým na ochranu Iisovaných dosiek majú tú nevýhodu, že síce chránia uložením častíc s nižšou vlastnou abrazivitou vo vonkajšej oblasti dekoratívne vrstvy nástroja, lisovaciedosky alebo lisovacie pásy, zo skúsenosti sa však znižuje odolnosť vrstvy proti0016 V spise W 0 2008/128702 A 1 sa opisuje ochranná vrstva proti oderu,keď sa častice tvrdého materiálu zaisťujúce odolnosť proti oderu čiastočne nahradzujú menej tvrdými, v podstate gulatými časticami tvrdého materiálu bez rezných hrán, ako napr. celistvé gule zo skla. Pritom sa predpokladá, že priemer gulatých častíc pevného materiálu je rovnaký alebo menší než priemer častíc tvrdého materiálu. Týmto spôsobom sa zachová odolnosť dekoratívnej vrstvy proti oderu až do určitého stupňa substitúcia, pričom môžu byt relativne drahé častice tvrdého materiálu nahradené čiastočne Iacnejšími sklenenými guľami, a zároveň sa dosiahne určitá ochrana lisovacích dosiek. Použitie rovnako velkých alebo menších sklenených gúl má však tú nevýhodu, že sa na ochranu lisovacích dosiek musia navyše použiť prekrývacie papiere, čo opäť0017 Tým tiež ďalej vzniká problém nákladovo optimalizovať ochranné vrstvy proti oderu a tiež spôsob ich výroby a pritom optimalizovať pri výrobe odolnost proti oderu v súvislosti s oderom nástrojov spôsobeným abrazivitou0018 Táto úloha je vyriešená ochrannou vrstvou proti oderu so znakmi podľa nároku 1 a taktiež spôsobom so znakmi podľa nároku 16. Výhodné uskutočnenie a ďalší vývoj sú predmetom im zodpovedajúcich podnárokov.0019 Bolo zistené, že odolnosť dekoratívnej vrstvy na báze matrice z umelej živice sa môže zvýšiť použitím zmesi transparentných častíc tvrdého materiálu nerovnakého tvaru s tvrdosťou podľa Mohsa aspoň 6 a transparentných častíc tvrdého materiálu s tvrdosťou podľa Mohsa aspoň 3, pričom transparentné častice tvrdého materiálu sú v bimodálnom rozdelení veľkosti zŕn vždy s hruboufrakciou a jemnozrnou frakciou a zároveň sa oder lisovacích dosiek prip. oderlisovacích pásov môže zredukovať.0020 Obzvlášť výhodné výsledky sa môžu docieliť, ak transparentný pevný materiál obsahuje aspoň čiastočne v podstate guľaté transparentné častice pevnej látky bez rezných hrán s okrúhlosťou podľa Krumbeina aspoň 0.8 a s

MPK / Značky

MPK: B32B 29/00, C09D 7/12, D21H 27/28, B27N 7/00, E04F 15/00, B44C 5/04

Značky: výroby, spôsob, umelej, matrice, báze, proti, vrstva, hmoty, použitie, ochranná, oděru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-e14126-ochranna-vrstva-proti-oderu-na-baze-matrice-z-umelej-hmoty-sposob-jej-vyroby-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná vrstva proti oderu na báze matrice z umelej hmoty, spôsob jej výroby a jej použitie</a>

Podobne patenty