Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie

Číslo patentu: 284819

Dátum: 14.11.2005

Autori: Zingg Jürg, Kröhnke Christoph, Pauquet Jean-roch

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa kompozície, ktoré obsahujú a)polyolefínové vlákno, ktoré podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu a ktoré je bez obsahu fenolov, b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Ďalej sú opísané zmesi stabilizátorov, ktoré vykazujú výbornú stabilizáciu polyolefínových vlákien, ktoré neobsahujú fenoly, proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu, ktoré obsahujú uvedené zložky b) a c).

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka kompozícii, ktoré obsahujú organický materiál podliehajúci oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu, predovšetkým polyoleñny, ako napríklad polyoleñnové vlákna, a ako stabilizátory aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-Z-ónu a aspoň jednu zlúčeninu stéricky bránenćho amínu, ako aj použitie týchto zlúčenín na stabilizáciu organických materiálov proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu, Doterajší stav technikyPoužitie zlúčenín typu benzofuran-2-ónu ako stabilizátorov pre organické polymćry je známe napríklad zStéricky bránené amíny a z nich predovšetkým zlúčeniny, ktoré obsahujú 2,2,6,6-tetrametylpiperidylové skupiny,sú známe ako činidlá chrániace proti pôsobeniu svetla (stabílizátory proti pôsobeniu svetla na báze bránených amínov, Hindered Amine Light Stabilizers, HALS).Známe stabilizátory však nespĺňajú vo Všetkých smeroch Vysoke požiadavky, ktoré má stabilizátor spĺňať, predovšetkým pokiat ide o stabilitu pri skladovaní, nasiakavosť, citlivosť proti hydrolýze, stabilizáciu pri spracovaní,farebné správanie, prchavosť, migračné správanie, znášanlivost a zlepšenie ochrany proti pôsobeniu svetla. Preto ďalej pretrváva potreba nájsť účinne stabilizátory pre organickě materiály, predovšetkým polyoleñny ako napríklad polyolefínové vlákna, ktoré sú citlivé proti oxidačnému, tepelnému a/alebo svetlom índukovanému odbúravaniu.Polyolefinové vlákna sa dosiaľ stabilizovali stéricky bránenými fenolmi V kombinácii so zlúčeninami zo skupiny organických fosñtov alebo fosfonitov a prípadne s prídavným použitím činidiel chrániacich proti pôsobeniu svetla. Použitie takých zmesí stabilizátorov vedie V mnohých prípadoch k žltnutiu takto pripravených polyolefinových vlákien, zvlášť pri pôsobení plynných oxidov dusíka(NOX), čo sa V praxi označuje ako zmena farby pôsobením plynu (gasfading). Často dochádza tiež k zmene farby už počas spracovávania, predovšetkým pri Vytláčaní (extrúzii) taveniny. Ďalej je známe, že zlúčeniny zo skupiny stěricky bránených amínov, ktore sa prípadne pridávajú ako činidlá chrániace proti pôsobeniu svetla, vykazujú antagonistické pôsobenie so stéricky bránenými fenolmi, čo negatívne ovplyvňuje dlhodobú odolnost proti pôsobeniu tepla.Teraz sa zistilo, že zmesi stabilizátorov, ktoré obsahujú aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a aspoň jednu zlúčeninu typu stéricky bráneného amínu sú obzvlášť dobre Vhodné ako stabilízátory pre organické materiály citlivé proti oxidačnému, tepelnému a/alebo svetlom indukovanému odbúravaniu. Také stabilizačné systémy, ktoré nepoužívajú fenoly vykazujú predovšetkým výbomú stabilizáciu polyoleñnov počas spracovávania napríklad na polypropylćnové vlákna. Tieto zmesi stabilizátorov podľa vynálezu potláčajú zmenu farby organických materiálov počas spracovávania, vykazujú výbome pôsobenie, pokial ide o rezistenciu proti vplyvu oxidov dusíka (nedochádza kzmene farby pôsobením plynu (gasfading a okrem toho vykazujú V porovnaní so stabilizačnými systémami, ktoré používajú fenolové antioxidanty lepšiu dlhodobú odolnosť proti pôsobeniu tepla. Stéricky bránene amíny, ktoré nahrádzajú fenolové dlhodobé stabilizátory proti pôsobeniu tepla, poskytujú ďalej dobrú ochranu proti fotooxidačnému odbúravaniu organického materiálu.Vynález sa teda týka kompozície, ktorá obsahuje a) organický materiál, ktorý podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu,b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-Z-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Vynález sa týka tiež kompozícii, ktoré obsahujú okrem zložiek (a), (b) a (c) ďalej d) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny organických fosfitov alebo fosfonitov.Zaujímavé sú kompozície, ktore obsahujú ako zložku(b) zlúčeninu všeobecného Vzorca (l)ak n má hodnotu l, R predstavuje nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinou s 1 až 4 atómami uhlíka, alkyltioskupinou s l až 4 atómami uhlíka, hydroxyskupínou, halogénom, aminoskupinou, alkylaminoskupinou s l až 4 atómami uhlíka, fenylaminoskupinou alebo di(alkyl)aminoskupinou s 1 až 4 atómami uhlíka V každej alkylovej časti substituovanú nařtylcvú skupinu, fenantryloVú skupinu, antrylovú skupinu, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naftylovú skupinu, 5,6,7,8-tetrahydro-l-nafłylovú skupinu,tienylovú skupinu, benzobtienylovú skupinu, naño 2,3-btienylovú skupinu, tiatrenylovú skupinu, dibenzofuryloVú skupinu, chromenylovú skupinu, xantenylovú skupinu,fenoxatiinylovú skupinu, pyrolylovú skupinu, imidazolyloVú skupinu, pyrazolylovú skupinu, pyrazinylovú skupinu,pyrimidinylovú skupinu, pyridazinylovú skupinu, indolizinylovú skupinu, izoindolylovú skupinu, indolylovú skupinu, indazolylovú skupinu, purinylovú skupinu, chinolizinylovú skupinu, izochinolylovú skupinu, chinolylovú skupinu, ñalazinylovú skupinu, naítyridinylovú skupinu, chinoxalinylovú skupinu, chinazolinylovú skupinu, cinolinylovú skupinu, pteridinylovú skupinu, karbazolylovú skupinu, D-karbolinylovú skupinu, fenantridinylovú skupinu, akridinylovú skupinu, perimidinylovú skupinu, fenantrolinylovú skupinu, fenazinylovú skupinu, izotiazolylovú skupinu, fenotiazinylovú skupinu, izoxazolylovú skupinu, furazanylovú skupinu, bifenylovú skupinu, terfenylovú skupinu, fluorenylovú skupinu alebo fenoxazinylovú skupinu,alebo R predstavuje zvyšok všeobecného vzorca (11)R znamená nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka alebo hydroxyskupínou substituovanú fenylénovú skupinu alebo naftylénovú skupinu, alebo znamená skupinu -Rlz-X-RH, symboly R 2, R 3, R a R 5 nezávisle od seba predstavujú vždy atóm vodíka, atóm chlóru, hydroxyskupinu, alkylovú skupinu s l až 25 atómami uhlíka, fenylalkylovú skupinu so 7 až 9 atómami uhlíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka substituovanú fenylovú skupinu, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka substituovanú cykloalkylovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s 1 až 18 atómami uhlíka,alkyltioskupinu s l až 18 atómami uhlíka, alkylaminoskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, di(alkyl)aminoskupinu s l až 4 atómami uhlíka V každej alkylovej časti, alkanoyloxyskupinu s l až 25 atómami uhlíka, alkanoylaminoskupinu s laž 25 atómami uhlíka, alkenoyloxyskupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou alebo skupinou Rpre rušenú alkanoyloxyskupinu s 3 až 25 atómami uhlíka,cykloalkylkarbonyloxyskupinu so 6 až 9 atómami uhlíka,benzoyloxyskupínu alebo alkylovou skupinou s l až 12 atómami uhlíka substítuovanú benzoyloxyskupínu, alebo ďalej zvyšky R 2 a R 3 alebo zvyšky R 3 a R alebo zvyšky R a R 5 spoločne s atómami uhlíka, na ktoré sú naviazané, tvoria benzénový kruh, alebo R 4 ďalej znamená skupinu-(CH 2)g-COR alebo -(CH 2)q 0 H, alebo pokial symboly R 3,R 5 a R znamenajú atómy vodíka, R ďalej znamená zvyšok všeobecného vzorca (III)l (III), v ktorom má R význam definovaný skôr pre n l,R 6 predstavuje atóm vodíka alebo zvyšok všeobecného vzorca (IV)pričom R nepredstavuje zvyšok všeobecného vzorca (III) a R má význam definovaný skôr pre g l, symboly R 7, R 8, R 9, R a R nezávisle od seba znamenajú vždy atóm vodíka, atóm halogénu, hydroxyskupinu, alkylovú skupinu s l až 25 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou alebo skupinou /N prerušenú alkylovú skupinu s 2až 25 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 25 atómami 2.4 uhlíka, kyslíkom, sírou alebo skupinou /Nď preruše nú alkoxyskupinu s 2 až 25 atómami uhlíka, alkyltioskupinu s 1 až 25 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, alkenyloxyskupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, alkínylovú skupinu s 3 až Z 5 atómami uhlíka, alkinyloxyskupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, fenylalkylovú skupinu so 7 až 9 atómami uhlíka, fenylalkoxyskupínu so 7 až 9 atómami uhlíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka substituovanú fenylovú skupi« nu, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 a tómami uhlíka substituovanú fenoxyskupínu, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú cykloalkylovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka substítuovanú cykloalkoxyskupinu s 5 až 8 atómami uhlíka, alkylaminoskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, di(alkyl)an 1 ínoskupinu s l až 4 atómami uhlíka v každejalkylovej častí, alkanoylovú skupinu s l až 25 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou alebo skupinou wkn prerušenú25 atómami uhlíka, alkanoylaminoskupínu s l až 25 atómami uhlíka, alkenoylovú skupinu s 3 až 25 atómami uhlí É 1.4 ka, kyslíkom, sírou alebo skupinou f R prerušenú alkenoylovú skupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, alkenoylo xyskupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou alebo Ř 1.4 skupinou N R prerušenú alkenoyloxyskupinu s 3 až25 atómami uhlíka, cykloalkylkarbonylovú skupinu so 6 až 9 atómami uhlíka, cykloalkylkarbonyloxyskupínu so 6 až 9 atómami uhlíka, benzoylovú skupinu alebo alkylovou skupinou s l až 12 atómami uhlíka substítuovanú benzoylovú skupinu, benzoyloxyskupinu alebo alkylovou skupinou s l až 12 atómami uhlíka substituovanú benzoyloxyskupínu,skupinu všeobecného vzorca R°oalebo ďalej vo všeobecnom vzorcí (II) zvyšky R 7 a R alebo zvyšky Rs a R spoločne s atómami uhlíka, na ktoré sú navíazané, tvoria benzénový kruh, symboly R a R nezávisle od seba znamenajú vždy nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú fenylénovú skupinu alebo naftylénovú skupinu, R predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka,. bo-łwl R 15 znamená hydroxyskupmu, skupinu 1 xyskupínu s l až 18 atómami uhlíka alebo skupinu, alko symboly R a R nezávisle od seba predstavujú vždy atóm vodíka, triíluórmetylovú skupinu, alkylovú skupinu s l až 12 atómami uhlíka alebo fenylovú skupinu, alebo symboly R a R spoločne s atómom uhlíka, na ktorý sú naviazané,tvoria nesubstituovaný alebo jednou až tromi alkylovýmí skupinami vždy s 1 až 4 atómami uhlíka substituovaný cykloalkylidénový kruh s 5 až 8 atómami uhlíka, symboly R a R nezávisle od seba znamenajú vždy atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo fenylovú skupinu, SK 284819 B 6R 20 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, R znamená atóm vodíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú fenylovú skupinu, alkylovú skupinu s 1 až 25 atómami uhlíka,, . - it-RH . ,kyslíkom, S 1 ľ 0 U alebo skupinou / prerusenu al kylovú skupinu s 2 až 25 aiómami uhlíka, nesubstimovanú alebo na fenylovej časti jednou až tromi alkylovýmí skupínami vždy s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú fenylal kylovú skupinu so 7 až 9 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou x . V alebo skupinou /N RL prerušenú, nesubstituovanu ale bo na fenylovej časti jednou až tromi alkylovými skupinami vždy s l až 4 atómamí uhlíka substituovanú fenylalkylovú skupinu so 7 až 25 atómami uhlíka, alebo ďalej zvyšky R a R 2 spoločne s atómami uhlíka, na ktoré sú naviazané, tvoria nesubstituovaný alebo jednou až tromi alkylovými skupinami vždy s l až 4 atómami uhlíka substituovaný cykloalkylénový lcruh s 5 až 12 atómami uhlíka, R 22 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, R znamená atóm vodíka, alkanoylovú skupinu s 1 až 25 atómami uhlíka, alkenoylovú skupinu s 3 až 25 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou alebo skupinou N°RM prerušenú alkanoylovú skupinu s 3 až 25 atómami uhlíka,di(alkyl)fosfonátovou skupinou s 1 až 6 atómami uhlíka v každej alkylovej časti substituovanú alkanoylovú skupinu s 2 až 25 atómamí uhlíka, cykloalkylkarbonylovú skupinu so 6 až 9 atómami uhlíka, tenoylovú skupinu, furoylovú skupinu, benzoylovú skupinu alebo alkylovou skupinou s 1 až 12 atómami uhlíka substítuovanú benzoylovú skupinu,skupinu-c-c,i-i OH R 25 so, PH o WC fm Tí sa ll assymboly R a R 25 nezávisle od seba predstavujú vždy atóm vodika alebo alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka,R 26 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka, R 27 predstavuje priamu väzbu, alkylénovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, kyslíkom, sírou alebo skupinou/ŘFR prerušenú alkylénovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, alkenylénovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, alkylidénovú skupinu s 2 až 20 atómami uhlíka, fenylalkylidénovú skupinu so 7 až 20 atómami uhlíka, cykloalkylénovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka, bicykloalkylénovú skupinu so 7 až 8 atómami uhlíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka substituovanú fenylénovú skupinu, skupinu aleboalkoxyskupinu s 1 až 18 atómami uhlíka alebo skupinu R 24R 30 znamená alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka alebo fenylovú skupinu,R predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka,M znamená r-mocný katión kovu,X predstavuje priamu väzbu, atóm kyslíka, atóm síry alebo skupinu -NR 3-,n má hodnotu 1 alebo 2,p má hodnotu 0, 1 alebo 2,q má hodnotu 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6,r má hodnotu l, 2 alebo 3 a s má hodnotu O, 1 alebo 2.Nesubstituovanou alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinou s l až 4 atómami uhlíka,alkyltioskupinou s 1 až 4 atómamí uhlíka, hydroxyskupinou, halogénom, aminoskupinou, alkylaminoskupinou s l až 4 atómami uhlíka, fenylamínoskupínou alebo di(alkyl)aminoskupinou s l až 4 atómami uhlíka v každej alkylovej časti substituovanou nañylovou skupinou, fenantrylovou skupinou, antrylovou skupinou, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naftylovou skupinou, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naftylovou skupinou, tienylovou skupinou, benžobtienylovou skupinou, naño 2,3-btienylovou skupinou, tiatrenylovou skupinou, díbenzofurylovou skupinou chromenylovou skupinou,xantenylovou skupinou, fenoxatiinylovou skupinou, pyrolylovou skupinou, imidazolylovou skupinou, pyrazolylovou skupinou, pyrazinylovou skupinou, pyrimidinylovou skupinou, pyridazinylovou skupinou, indolizinylovou skupinou,izoindolylovou skupinou, indolylovou skupinou, indazolylovou skupinou, purinylovou skupinou, chinolízinylovou skupinou, izochinolylovou skupinou, chinolylovou skupi nou, ftalazinylovou skupinou, naftyridinylovou skupinou,chinoxalinylovou skupinou, chinazolinylovou skupinou, cinolinylovou skupinou, pteridinylovou skupinou, karbazolylovou skupinou, B-karbolinylovou skupinou, fenantridinylovou skupinou, akridinylovou skupinou, perimidinylovou skupinou, fenantrolinylovou skupinou, fenazínylovou skupinou, izotiazolylovou skupinou, fenotíazinylovou skupinou, izoxazolylovou skupinou, furazanylovou skupinou,bifenylovou skupinou, terfenylovou skupinou, íluorenylovou skupinou alebo fenoxazinylovou skupinou je napríklad l-nañylová, Z-naftylová, l-fenylamino-4-naftylová, l-metylnaftylová, Z-metylnaftylová, l-metoxy-Z-nañylová, 2-metoxy-l -naftylová, l -dimetylamino-Z-naftylová, 1,2-dimetyl-4-naftylová, 1,2-dimetyl-6-naftylová, l,2-dimetyl-7-naftylová, LB-dimeiyl-ó-nañylová, lA-dimetyl-ó-naflylová, LS-dimetyl-Z-naiłylová, Ló-dimetyl-Z-naftylová, l-hydroxy-Z-nafłylová, 2-hydroxy- 1 -naftylová, 1,4-dihydroxy-Z-nañylová, 7-fenantrylová, l-antrylová, 2-antrylová, 9-antrylová, 3-benžobtienylová, 5-benzobtienylová, 2-benzobtienylová, 4-dibenzofurylová, 4,7-dibenzofurylová, 4-metyl-7-dibenzofurylová, Z-xamenylová, S-metyl-Z-xantenylová, S-xantenylová, Z-fenoxatiinylová, 2,7-fe SK 284819 B 6Predovšetkým výhodná je nesubstituovaná alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinou s l až 4 atómami uhlíka, alkyltioskupinou s l až 4 atómami uhlíka, hydroxyskupinou, fenylaminoskupinou alebo di(alkyl)aminoskupinou s l až 4 atómami uhlíka v každej alkylovej časti substituovaná nañylová skupina, fenantrylová skupina, antrylová skupina, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naftylová skupina, 5,6,7,8-tetrahydro-l-nattylová skupina, tienylová skupina, benzobtienylová skupina, nafto 2,3-btienylová skupina, tiatrenylová skupina, dibenzofurylová skupina ehromenylová skupina, xantenylová skupina, fenoxatiinylová skupina, pyrolylová skupina, izoindolylová skupina, indolylová skupina, fenotiazinylová skupina, bifenylová skupina, terfenylová skupina, fluorenylová skupina alebo fenoxazinylová skupina, ako napríklad l-nañylová,2-nañylová, l-fenylamíno-zi-nañylová, l-metylnañylova,Z-metylnaftylová, l-metoxy-2-naftylová, Z-metoxy-l-naftylová, 1-dimetylamino-Z-nañylová, l,2-dimetyl-4-naftylová, LZ-dimetyl-ó-nañylová, l,2-dimetyl-7-naftylová,lJ-dimetyl-ó-nañylová, lA-dimetyl-ó-naftylová, l,5-dimetyl-Z-nafłylová, 1,6-d 1 metyl-2-naftylová, l-hydroxy~ 2-nañylová, Z-hydroxy- l -nañylová, 1 ,4-dihydroxy-2-naftylová, T-fenantrylová, l-antrylová, Z-antrylová, 9-antrylová, 3-benzobtienylová, 5-benzobtienylová, Z-benzobhienylová, 4-dibenzofurylová, 4,7-dibenzofurylová, 4-metyl-7-díbenzofurylová, 2-xantenylová, S-melyl-Z-xantenylová, 3-xantenylová, 2-pyrolylová, 3-pyrolylová, 2-fenotiazinylová, 3-fenotiazinylová alebo l 0-metyl-3-fenotiazinylová skupina.Halogćnom je napríklad chlór, bróm alebo jód. Výhodný je chlór.Alkanoylovou skupinou s obsahom až 25 atómov uhlíka je rozvetvený alebo nerozvetvený zvyšok, ako napríklad formylová, acelylová, propionylová, butanoylová, pentanoylová, hexanoylová, heptanoylová, oktanoylová, nonaoylo vá, dekanoylová, undekanoylová, dodekanoylová, tridekanoylová, tetradekanoylová, pentadekanoylová, hexadekanoylová, heptadekanoylová, oktadekanoylová, eikozanoylová alebo dokozanoylová skupina. Výhodná je alkanoylová skupina s obsahom 2 až 18 atómov uhlíka, predovšetkým alkanoylová skupina s obsahom 2 až 12 atómov uhlí~ ka, napríklad alkanoylová skupina s obsahom 2 až 6 atómov uhlíka. Predovšetkým výhodná. je acetylová skupina.Di(alkyl)fosfonátovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka v každej alkylovej časti substituovanou alkanoylovou skupinou s 2 až 25 atómami uhlíka je napríklad skupinaAlkanoyloxyskupinou s obsahom až 25 atómov uhlíka je rozvetvený alebo nerozvetvený zvyšok, ako napríklad formyloxyskupina, acetoxyskupina, propionyloxyskupina,butanoyloxyskupina, pentanoyloxyskupina, hexanoyloxyskupina, heptanoyloxyskupina, oktanoyloxyskupína, nonanoyloxyskupina, dekanoyloxyskupina, undekanoyloxyskupína, dodekanoyloxyskupina, tridekanoyloxyskupina, tetradekanoyloxyskupina, pentadekanoyloxyskupina, hexadekanoyloxyskupína, heptadekanoyloxyskupina, oktadekanoyloxyskupina, eikozanoyloxyskupina alebo dokozanoyloxyskupina. Výhodná je alkanoyloxyskupina s obsahom 2 až 8 atómov uhlíka, predovšetkým alkanoyloxyskupina s obsahom 2 až l 2 atómov uhlíka, napríklad alkanoyloxyskupina s obsahom 2 až 6 atómov uhlíka. Predovšetkým výhodná je acetoxyskupina.Alkenoylovou skupinou s obsahom 3 až 25 atómov uhlíka je rozvetvený alebo nerozvetvený zvyšok, ako napríklad propenoylová, Z-butenoylová, 3-butenoylová, izobutenoylova, n-ZA-pentadienoylová, 3-metyl-2-butenoylová, n-Z-oktenoylová, n-2-dodecenoylová, izododecenoylová, oleylová, n-Z-oktadecenoylová alebo n-4-olçtadecenoylová skupina. Výhodná je alkenoylová skupina s obsahom 3 až 18 atómov uhlíka, predovšetkým 3 až 12 atómov uhlíka,napríklad 3 až 6 atómov uhlíka, predovšetkým 3 až 4 atómov uhlíka., , , x 1 d. Kyslíkom, sírou alebo skupinou /N R prerušenoualkenoylovou skupinou s 3 až 25 atómami uhlíka je napríklad skupina CH 3 OCH 2 CH 2 CHCHCO- alebo CH,OCH 2 CH 2 OCHCHCO-.Alkenoyloxyskupínou s obsahom 3 až 25 atómov uhlíka je rozvetvený alebo nerozvetvený zvyšok, ako napríklad propenoyloxyskupina, Z-butenoyloxyskupina, 3-butenoyloxyskupina, izobutenoyloxyskupina, n-ZA-pentadienoyloxyskupina, 3-metyl-Z-butenoyloxyskupina, n-2-oktenoyloxyskupina, n-Z-dodecenoyloxyskupina, izododecenoyloxyskupina, oleyloxyskupina, n-2-oktadecenoyloxyskupina alebo n-4-oktadecenoyloxyskupina Výhodná je alkenoyloxyskupina s obsahom 3 až 18 atómov uhlíka, predovšetkým 3 až 12 atómov uhlíka, napríklad 3 až 6 atómov uhlíka, predovšetkým 3 až 4 atómov uhlíka. Kyslíkom, sírou alebo skupinou R prerušenoualkenoyloxyskupinou s 3 až 25 atómami uhlíka je napríklad skupina CH 3 OCH 2 CH,CHCHCOO- alebo CH 3 OCH 2 CH 2 OCHCHCOOKyslíkom, sírou alebo skupinou prerušenou alkanoylovou skupinou s 3 až 25 atómami uhlíka je napríklad skupina CHg-O-CHzCOą CHg-S-CHZCO, CH,-NH-CH 2 CO-, CH,-N(CH 3)-CH 2-CO-, CH 3-O-CHZCHZ-O N~n

MPK / Značky

MPK: C08L 23/04, C08L 23/06, C08K 5/15, C08K 5/34

Značky: stabilizácie, spôsob, stabilizátorov, polyolefinové, obsahujú, vlákno, zmesí, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/34-284819-kompozicie-ktore-obsahuju-polyolefinove-vlakno-zmesi-stabilizatorov-a-sposob-stabilizacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie</a>

Podobne patenty