Pripojovací úložný hrniec a spínač s pripojovacím úložným hrncom

Číslo patentu: E 8673

Dátum: 11.07.2006

Autor: Hofsaess Marcel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pripojovací úložný hrniec a spínač s pripojovacím úložnýmPredložený vynález sa týka prepínača pôsobiaceho ako obmedzovač teploty, ktorý obsahuje prepínací modul s teplotne závislým prepínacím ústrojenstvom, ako aj pripojovací úložný hrniec na uloženie, kontaktovanie a utesnenie prepínaciehoVynález sa ďalej týka takého úložného hrnca na uloženie, kontaktovanie a utesnenie prepínacieho modulu.Príklady takého pripojovacieho úložného hrnca sa v staveZ početných preduverejnených dokumentov sú však známe prepínacie modulyg ktoré obsahujú. uzavreté teleso z dolného dielu telesa a horného dielu telesa, ako aj teplotne závislé spínacie ústrojenstvo usporiadané V tomto telese, ktoré v závislosti od svojej teploty vytvára elektricky vodivé spojenie medzi dvoma stacionárnymi kontaktmi upravenýmiTaké prepínacie moduly sú často výrobky nezodpovedajúce duchu súčasnosti, to znamená, že ich jednotlivé komponenty sa často musia dimenzovat na príslušný účel použitia, čo u mnohých rôznych účelov použitia vedie často k tomu, že jepotrebná cenovo náročná výroba.K tomu pristupuje to, že rozmery prepínacích modulov, a teda predovšetkým jednotlivých súčastí sú tak malé, že často sa tieto súčasti existujúce ako voľne naložený tovar vyhýbajú plne automatickej výrobe, takže je potrebná poloautomatickáalebo dokonca manuálna výroba.Ďalší problém 11 známych prepínacích modulov predstavuje pripojovacia technika, lebo V dôsledku malých rozmerov na jednej strane a nutne dodržovaných horných hraníc pri mechanickej a tepelnej zatažiteľnosti na druhej strane pripravujú podľa účelu použitia spájkované spoje, zvárané spoje alebo spoje vytvorené lemovaním problémy, takže v zásobeje nutné mat mnoho rôznych pripojovacích techník.Telesá pojímajúce teplotne závislé spínacie ústrojenstvo sú V stave techniky vytvorené vždy dvojdielne, pričom dolný diel telesa V tvare hrnca pojíma spínacie ústrojenstvo a je uzavretý horným dielom telesa v tvare taniera. Keď sú dolný diel telesa a horný diel telesa obidva vyrobené z kovu, je medzi dolnýnl dielon telesa a hornýnt dielonl telesa upravená izolačná fólia, pretože ako na dolnom diele telesa, tak aj na hornom diele telesa je spravidla vždy upravený jedenstacionárny kontakt pre vonkajšiu prípojku.Taký spínač je opísaný napríklad V spise DE 21 21 802 C 2. U tohto známeho spínača. obsahuje teplotne závislé spínacie ústrojenstvo pružný kotúč, ktorý sa svojim okrajom opiera o dolný diel telesa a centricky nesie jeden pohyblivý kontakt,ktorý pritlačuje k stacionárnemu kontaktu, ktorý je ako nit upravený V hornom diele telesa. Týmto spôsobom vznikne vodivé spojenie medzi stacionárnym kontaktom na hornom diele telesa a dolnom diele telesa, ktoré slúži ako další stacionárnyCez tento pružný kotúč je nasunutý bimetalový zaskakovací kotúč, ktorý je vo svojej nízkoteplotnej polohe bezsilový. Ak sa zvýši teplota tohto známeho prepínacieho modulu nad reakčnú teplotu bimetalového zaskakovacieho kotúča, preskočí tento po určitej plazivej fáze zo svojej konvexnej nízkoteplotnej polohy do svojej konkávnej vysokoteplotnej polohy, pričom sa svojim okrajom pritlačí k hornému dielu telesa a pritom pohyblivý kontakt nadvihne od statického kontaktu. Pretože je horný diel telesa voči dolnému dielu telesa izolovaný, preruší sa týmto spôsobom elektrické spojenie medzi obomaTento známy prepínací modul sa používa na ochranu elektrického prístroja pred nadmernou teplotou. Za tým účelom sa známy prepínací modul uvedie do tepelného kontaktu s prístrojom, ktorý má byt chránený, pričom napájací prúd elektrického prístroja sa vedie cez tento prepínací modul. Ak sa zvýši teplota elektrického prístroja, a teda aj prepínacieho modulu nad nastavenú vysokú teplotu, tepelný prepínací modul sa rozpojí a napájanie elektrického prístrojaPretože také prepínacie nwduly prechádzajú rôznymi oblastami použitia a často sa používajú vo vinutiach transformátorov, ktoré sa po navinutí prepínacieho modulu ešte ponoria do namáčacieho laku, musia byt tieto známe prepínacie moduly chránené pred vniknutím laku, prachu a podobne doKeď sú horný diel telesa a dolný diel telesa vyrobené z kovu, uskutoční sa toto utesnenie izolačnou fóliou, pričomvšak toto utesnenie ešte často nie je uspokojivé.Je rovnako známe vyrobit horný diel telesa a/alebo dolný diel telesa z izolačného materiálu, takže je možné upustit od izolačnej fólie. Utesnenie takého spínača sa potom uskutoční lisovaním za tepla dielu telesa vyrobeného z izolačnêho materiálu, pričom je rovnako známe použit prídavne lepidlo,aby sa uzavrela medzera vytvorená medzi horným dielom telesa aAj u týchto prepínacích modulov však utesnenie často nie je uspokojivê, pričom tesniace opatrenia vyžadujú prídavnévýrobné kroky, a teda značne prispievajú k nákladom.U známych prepínacích modulov je dalej často nevýhodné,že diel telesa vyrobený z kovu je dielon vyrobenývl hlbokým tahaním, takže vykazuje relatívne vysoké tolerančnê výchylky,čo znamená nie len problémy prispôsobovania ostatných dielov prepínacieho modulu, ale môže to znamenat aj problémy pri dodatočnom použití. Kvôli tolerančným výchylkám medzi rôznymi súčastami jedného prepínacieho modulu však vedie použitie hlboko ćahaných dielov predovšetkým k zníženiu dlhodobejspis EP O 863 527 A 2 opisuje prepínací modul, u ktorého je elektrický dolný diel telesa uzavretý horným dielom telesa pozostávajúcim z plastu, ktorého obvodová stena sa na svojom okraji spojí zaskočením s dolným dielom telesa, pričom prídavne sa vyčnievajúci okraj zlisuje za tepla. Teplotne závislé spínacie ústrojenstvo obsahuje obvyklým spôsobom pružný kotúč a bimetalový zaskakovací kotúč, avšak nenesie žiadny pohyblivý kontakt, ale kontaktný mostík, ktorý sa uvádza do kontaktu s dvoma stacionárnymi kontaktmi, ktoré sú

MPK / Značky

MPK: H01H 37/54, H01H 81/02, H01H 11/00

Značky: úložným, připojovacím, hrncom, hrniec, připojovací, úložný, spínač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e8673-pripojovaci-ulozny-hrniec-a-spinac-s-pripojovacim-uloznym-hrncom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pripojovací úložný hrniec a spínač s pripojovacím úložným hrncom</a>

Podobne patenty