Peptidy so schopnosťou viazať sa na transformujúci rastový faktor beta 1

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vo všeobecnosti týka peptidov so schopnosťou viazat sa na transfonnujúci rastový faktor 31 (TGF-Bl), a ich použitia. Predovšetkým sa vynález týka peptidov, ktoré inhibujú biologickú činnost TGF-Bl, čo je výsledkom priamej väzby na TGF-Bl, a ich použitia pri liečbe ochorení alebo patologických zmien založených na nadmernom aleboTGF-Bl je glykoproteín patriaci do nadradenej triedy štrukturálne príbuzných regulačných proteínov (cytokínov) zahmutý V jednej z troch izoforiem popísaných u cicavcov (TGF-B l,2 a 3) . Najčastejšou ízofonnou je TGF-Bl, ktorý pozostáva z 25 kDa homodiméru zloženého z dvoch subjednotiek spojených disulñdovou väzbou. Aminokyselinová sekvencia ľudského TGF-Bl bola popísaná takými automii ako sú Derynck K a kol. ,Human transforming growth factor-beta complementary DNA sequence and expression in normal and transforrned cells (Beta komplementáma DNA sekvencia ľudského transformujúceho rastového faktom a vyjadrenie v normálnych a transforrnovaných bunkách), Nature 316 (6030), 701-705 (1985).TGF-Bl je molekula s vysoko chránenou sekvencicu v pojmoch týkajúcich sa vývoja. Aj keď bola pôvodne definovaná svojou schopnosťou indukovať adhéziu nezávislú na bujnení a morfologických zmenách vo fibroblastoch potkanov, následné výskumy preukázali, že TGF-Bl je všeobecným inhibítorom bujnenia u širokého spektra buniek. Molekula je produkovaná veľmi rozmanitými typmi buniek a vrôznych tkanivách počas všetkých fázMá veľkú skupinu biologických účinkov, s tvorbou účinných a veľmi často protichodných účinkov vo vzťahu k vývoju, fyziológii a imunitnej odpovedi. Informácie o úlohe TGF-Bl pri regenerácii pečene a ñbróze pečene, ako aj účinkoch molekuly pri pozícii v extracelulárnej matrici, je možné nájsť v španielskej patentovej prihláške ES 2146552 Al. Za účelom preskúmania mechanizmu činnosti TGF-Bl, bolo reportovaných pár desiatok proteínov (membránových receptorov a proteínov extracelulárnej matrice), ktoré vzájomne pôsobia s týmto cytokínom.Na druhej strane, keďže mnohé ochorenia a patologické zmeny súvisia s nadmerným aleboneregulovaným prejavom TGF-Bl, napr., ñbróza asociovaná so stratou funkcie orgánu alebo tkaniva, alebo chirurgické či estetické komplikácie, je záujmom hľadať produkty schopné inhibovať biologickú činnosť TGF-Bl -keďže tieto produkty môžu byť potenciálne použité pri terapii uľudí či zvierat, za účelom blokovania patologických následkov nadmerného či neregulovaného prejavu TGF-Bl.Pre inhibíciu biologickej činnosti TGF-Bl, vrátane jeho použitia, bolo použitých niekoľko stratégii (i) špecifické neutralizačne protilátky (ii) kódujúce oligonukleotidové sekvencie génu kódujúceho TGF-Bl ktoré blokujú jeho prejav alebo (iii) rozpustné receptory pre TGF-Bl ktoré konajú spôsobom podobným protilátkam. Použitie protilátok sa pokúša okompletné ašpecifické blokovanie tohto cytokínu (TGF-Bl) , ikeď určité vedľajšie účinky sú zvýšené oboma faktormi-. Pritomnosťou exogénnych imunoglobulínov v krvi aúčinkov odvodených od systematickej blokácie TGF-Bl. Navyše, stabilita imunoglobulinom V priebehu času nedovoľuje krátkodobé ovládanie blokovacej činnosti tohto cytokínu. Protilátkove oligonukleotidove sekvencie inhibujú produkciu TGF-B na úrovni expresie génu - fakt, ktorý môže generovať dôležitú dereguláciu všetkých procesov na ktorých sa cytokín zúčastňuje.Nedávno bola vyvinutá ďalšia stratégia založená na použití peptidov, ktoré inhibujú biologickú činnost TGF-Bl. v tomto zmysel, popisuje španielska patentová prihláška ES 2146552 Al niektoré syntetické peptidy vznikajúce zoboch- TGF-Bl a jeho receptorov,alebo z proteínov schopných viazať sa na TGF-Bl, a ktoré môžu byť použité ako inhibítoryVynález sa vo všeobecnosti týka problému hľadania nových zlúčenin schopných inhibovať bio logickú činnost TGF-Bl.Riešenie poskytnuté týmto vynálezom je založené na fakte, že Objavitelia identiñkovali sériu peptidov schopných nielen viazať sa na TGF-Bl, ale aj inhibujúcich biologickú činnosť TGF-Bl prostredníctvom priamej väzby na neskoršie uvedené. Niektoré ztýchto peptidov boli identiñkované použitím technológie asociovanej spoužitim zobrazovania peptidových knižníc pomocou bakteriofágov, ktoré umožňujú identifikáciu peptidov,s typickou veľkosťou v rozsahu od 6 do 15 aminokyselín, schopných viazať sa s vysokou añnitou na TGF-Bl, ktoré následne kvantifikujú vo vzorkách in vitro a in vivo svojuschopnosť inhibovať biologickú činnosť TGF-Bl. Ostatné peptidy boli získané pomocouskrátenia peptidov, ktore boli pred tým identiñkované pomocou technológie asociovanejPeptidy schopné viazat sa na TGF- 31, a predovšetkým tie, ktoré sú schopne inhibovat biologickú činnost TGF-Ěšl, svojou priamou väzbou na TGF-Bl, sú potenciálne užitočné pre liečbu ochorení apatologických zmien asocíovaných s nadmerným alebo neregulovaným prejavom TGF- B 1. Podobne peptidy schopne viazať sa na TGF-Bl,ponúkajú nástroj pre štúdium biologickej úlohy TGF-Bl (aspekt ktorý ešte musí byt vysvetlený v mnohých oblastiach regulácie rôznych biologických procesov).Teda jeden aspekt tohto vynálezu, sa týka peptidov viažucich sa na TGF-Bl, ako je definované vNároku 1. V konkrétnej a uprednostňovanej reprezentácii, sú tieto peptidy taktiež schopné inhibovat biologickú činnosť TGF-Bl.Vinom aspekte sa vynález týka fannaceutickej kompozície obsahujúcej aspoň jeden z uvedených peptidov.V inom aspekte sa vynález týka použitia uvedených peptidov pre prípravu farmaceutickej kompozície pre liečbu ochorení a patologických zmien asocíovaných s nadmerným alebo neregulovaným prejavom TGF-Bl, ako je uvedene vNároku l. Reprezentatívnymi príkladmi takýchto ochorení alebo patologických zmien asocíovaných s nadmerným alebo neregulovaným prejavom TGF-Bl, vrátane ñbrózy asociovanej so stratou funkcie tkaniva alebo orgánu, ako aj chirurgické a/alebo estetické komplikácie.V inom aspekte sa vynález týka DNA sekvencií, ktore kódujú uvedené peptidy.V inom aspekte sa vynález týka DNA konštrukcie obsahujúcej sekvenciu DNA, ktorá kóduje peptid uvedený v tomto vynáleze.V inom aspekte sa vynález týka vektoru obsahujúceho spomínanú sekvenciu DNA alebo DNA konštrukciu.V inom aspekte sa vynález týka hostiteľskej bunky, takej ako je transformovaná hostiteľská bunka, ktorá obsahuje spomínanú DNA konštrukciu alebo Vektor.Vinom aspekte sa vynález týka procesu pre produkciu peptidu uvedeného vtomto vynáleze, ktorý obsahuje kultiváciu spomínaných hostiteľských buniek za podmienok umožňujúcich vyjadrenie spomínaného peptidu, apokiaľ je to požadované, opätovnéSTRUČNÝ POPIS OBRÁZKOV Obrázok 1 schematicky zobrazuje pozíciu peptidu IS-aminokyseliny (aa), genetickyspojený s proteínovou guľôčkou plll, na povrchu vláknitého bakteriofágu M 13.Obrázok 2 schematicky zobrazuje genetickú pozíciu vložky, ktorá kóduje l 5-aa peptid,v genóme bakteriofágu M 13 a pozíciu peptidu v sekvencii proteínovej guľôčky.Obrázok 3 schematicky zobrazuje výber peptidov založený na technike biopanning. Bíotynylovaný TGF-Bl je imobilizovaný na doštičkách obsahujúcich streptavídín (cez biotín- streptavidín väzbu). Bakteriofágy z knižnice sú vybrané na základe interakcií medzi TGF-Bl a peptidmi reprezentovanými pomocou bakteriofágov. Bakteriofágy s nízkou afinitou pre TGF-Bl sú eliminované prepieraním. Bakteriofágy zachytené na doštičke sú vymyté pomocou znižovania pH. Po troch cykloch obohacovania bakteriofágmi s vysokou afinitou pre TGF-BI, sú bakteriofágy izolované a usporiadané (viď Príklad 1) Popisy ku Obrázku 3 a Knižnica bakteriofágov reprezentujúca IS-aa peptidy b Infekcia V E. colí (K 91 Kan) (zväčšenie) c Čistenie bakteriofágov d Inkubácia bakteriofágov so znižovaním koncentrácii TGF-Bl e Pranie f Prepieranie víazaných bakteriofágov(1 pH) g Infekcia vo filtráte E. colí h Výber infikovaných kolónií (tetracyklín) í Zväčšenie vybraných bakteriofágov a j Usporiadanie DNA (korešpondujúce s peptidmi) po troch biopanning cykloch.Obrázok 4 poskytuje reprezentáciu sekvenčného analógového stromu medzi IS-aa peptidmi identifikovanými prostriedkami zobrazovania peptidov pomocou knižnice bakteriofágov. Obrázok 5 poskytuje grafickú reprezentáciu účinku koncentrácie TGF-Šl na rast bunkovej línie Mv-l-Lu, vyjadrenej ako nárast tritiovaného tymidínu vpočtoch odčitaní za minútuObrázok 6 poskytuje grafickú reprezentáciu protokolu índukcie akútneho poškodeniaS ohľadom na to, že sa vynález týka peptidu, ďalej vdokumente nazývaný ako peptid vynálezu, jeho aminokyselina obsahuje medzi 9 a 14 nasledujúcich zbytkov aminokyselínzo SEQ 1 D NO 17 a ich farmaceutický akceptovateľné soli.Peptidy vynálezu sú schopné viazat sa na TGF- B 1. Niektoré z týchto peptidov sú schopné inhibovat biologickú činnost TGF-Bl in vitro a/alebo in vivo.Schopnosť peptidov tohto vynálezu, viazať sa na TGF-Bl môže byt dosiahnutá akoukoľvek vhodnou metódou, ktorá umožňuje určovanie väzby medzi dvomi molekulami, napríklad, prostredníctvom añnitnej vzorky, ktorá obsahuje umiestnenie TGF-Bl vkontakte

MPK / Značky

MPK: A61K 38/08, A61P 1/16, C12N 15/11, A61K 38/00, C07K 7/06, C07K 7/08, A61P 43/00, A61K 38/10

Značky: faktor, peptidy, rastový, transformujúci, viazať, schopnosťou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e8326-peptidy-so-schopnostou-viazat-sa-na-transformujuci-rastovy-faktor-beta-1.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Peptidy so schopnosťou viazať sa na transformujúci rastový faktor beta 1</a>

Podobne patenty