Obal na uchovávanie potravinárskych výrobkov náchylných na uvolňovanie kvapalín pomocou vákua alebo ochrannej atmosféry

Číslo patentu: E 7265

Dátum: 15.12.2005

Autori: Delfini Sara, Bonvini Mauro, Garavaglia Luigi, Fontana Fausto

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 V širšom zmysle sa tento vynález týka oblasti balenia potravinárskych produktov v modifrkovanej atmosfére alebo vo vákuu pomocou obalov vyrobených z plastových materiálov.0002 Konkrétne sa vynález týka obalu potravinárskych produktov obsahujúceho misku vyrobenú z plastu, ktorá má vlastnosti zábrany vzhľadom na difúziu plynov a absorpčnú schopnosť vzhľadom na akúkoľvek tekutinu, ktorú uvoľňujú potravinárske produkty a hermeticky uzatvorený kryt na uvedenej nádobe. u0003 Naviac sa tento vynález taktiež týka misky použitej pri vyššie uvedenom obale a spôsobu výroby takejto misky a takéhoto obalu.0004 Pojem miska je v tomto dokumente použitý vo význame akejkoľvek nádoby,ktorá môže mat tvar iný, ako má bežná miska, pričom obsahuje dno a bočné steny ukončené Iemom.0005 Pojem tekutina je tu možné použiť vo význame akýchkoľvek kvapalín(exudátov) uvoľňovaných potravinárskymi produktami počas uchovávania a/alebo akéhokoľvek plynu obsíahnutého v uvedenom obale.0006 Používanie nádob vyrobených z plastov na balenie potravinárskych produktov je celkom rozšírené predovšetkým pre maloobchodný predaj v supermarketoch. V prípade potravinárskych produktov rýchlo podliehajúcich skaze, ktoré uvoľňujú kvapaliny (exudáty),ako je čerstvé mäso a rybie výrobky, bolo bežnou praxou na dno nádob použiť absorbujúci materiál z celulózy alebo iných vlákien, aby sa zabránilo prítomnosti nežiadúcich kvapalín v miske a pritom sa zachovali organoleptické vlastnosti produktov.0007 V posledných rokoch bol vyššie uvedený spôsob absorpcie exudátov uvedenými absorpčnými materiálmi nahradený použitím nádob vyrobených z expandovaného termoplastového materiálu, konkrétne expandovaného polystyrénu, ktorý má prirodzene pórovitú štruktúru s otvorenými pórmi schopnú absorbovať a/alebo odvádzať exudáty z potravinárskych produktov počas doby ich uchovávania a keď sú vystavené v maloobchodných predajniach. Táto pórovitá štruktúra je schopná prepúšťať tekutinu zpotravinárskeho produktu štrbinami alebo perforácíamí vytvorenými na ich hornej ploche,t.j. ploche smerujúcej do vnútorného priestoru nádoby, kedy kvapaliny/exudáty uvoľnené z potravinárskych produktov odtekajú do buniek a zostávajú tam zachytené.0008 Je tiež známe, že potreba predĺžiť na čo najväčšiu mieru skladovacie doby potravinárskych produktov rýchlo podliehajúcich skaze a pritom zachovať ich organoleptické, nutričné a hygienické vlastnosti bezo zmeny, viedla k vývoju baliacich techník, kedy sú obaly vákuované, alebo je vzduch z ich interiéru odstránený a nahradený vhodnou zmesou plynov (balenie v modiñkovanej atmosfére).0009 Príklady použitia takýchto techník vákuového balenia alebo balenia v modifikovanej atmosfére je možné nájsť napr. v patentoch US 3 574 642, US 5 115 624 a v medzinárodnej prihláške WO 97/36504.0010 ÁV tomto zmysle, v súčasnosti velmi rozšírená technika uplatňuje použitie misky vyrobenej z ľahčeného plastu, ktorý je vytvorený ako nepriepustný pre plyn spojením filmu s plynonepriepustnými vlastnosťami s vnútornou stranou misky. Pred jej uzatvorenim krytom z plynonepriepustného filmu, je uskutočnená výmena vzduchu vo vnútri balenia za vhodnú zmes plynov.0011 Pri aplikáciách, ktoré vyžadujú absorpcíu exudátov uvoľnených potravinárskym produktom, môže byť medzi potravinárskym produktom a dnom misky použitá absorpčné podložka, čo však negatívne ovplyvňuje výrobné náklady, komplikuje uskutočňovanie likvidácie a recyklácie obalu po použití a môže prispievať k mikrobíologickému bujneniu. 0012 Patentová prihláška W 0 00/46125 opisuje misku, ktorá má absorpčné vlastnosti a ktorá je vhodná na vákuové balenie alebo balenie v modifikovanej atmosfére pre potravinárske produkty, ktoré uvoľňujú kvapaliny. Takáto miska pozostáva zo štruktúry vyrobenej z plastu s otvorenými bunkami uzatvoreného medzi dvoma fóliami z ktorých aspoň jedna je nepriepustná pre plyny a je nanesená na jej príslušnú vnútornú a vonkajšiu stranu. Fólia nanesená na vnútornú stranu je porušená perforáciou, aby bolo umožnené kvapaline prenikať do určenej časti základnej štruktúry s otvorenými bunkami. Podľa uskutočnenia vyššie uvedenej misky je táto časť utesnená zvarením dvoch fólií v daných bodoch tak, aby sa zabránilo vo vnútri obsiahnutej kvapaline migrovať do ostatných otvorených buniek štruktúry misky.0013 Avšak, v baleniach, ktoré používajú vyššie uvedenú misku, dôjde časom k migrácii plynov po celom plastovom materiáli s otvorenými bunkami, čim sa dosiahne rovnováha s atmosférou na vonkajšej strane misky v spojitosti s okrajom misky. Tento javmá nežiadúci účinok, kedy sa mení modifikované atmosféra, ktorá bola pôvodne do misky aplikovaná, a preto nie je možné predĺžiť skladovaciu dobu potravinárskeho produktu. 0014 Naviac realizácia štruktúry plastu s otvorenými bunkami s dvoma zábranovými fóliami vyžaduje ďalšie nezanedbateľné náklady, a stlačenie týchto dvoch fólii za účelom zabránenia voľnej difúzii plynov cez okraj limituje absorpciu na obmedzenú časť misky. 0015 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť obal na balenie potravinárskych produktov,ktoré sú náchylné na uvoľňovanie kvapalín, vo vákuu alebo v modifikovanej atmosfére,ktorý by bol účinný pri absorbovaní tekutín uvoľnených potravinárskymi produktami, a ktorý umožní pred spotrebou zachovat plynovú atmosféru vytvorenú vo vnútri tohto obalu0016 Cieľ tohto vynálezu sa dosiahne miskou podľa nároku 1 a obalom podľa nároku 17. Spôsoby výroby takejto misky alebo obalu sú určené v nárokoch 21, 22 a 26-28. 0017 Výraz plast, ktorý má schopnosť absorbovať tekutiny alebo je skrátená forma absorpčný plast je tu použitý vo význame akéhokoľvek plastu, ktorý má pórovitú alebo vláknitú expandovanú bunkovú štruktúru s bunkami, ktoré sú aspoň čiastočne otvorené, s výhodou v podstate alebo väčšinou s otvorenými bunkami schopnými pojať, absorpciou a/alebo odvedenim, tekutiny najmä kvapaliny (exudáty), uvoľňované potravinárskymi produktami pri ich skladovaní v obale.0018 S výhodou je absorpčný plast vybraný zo skupiny, ktorá zahŕňa ľahčené termoplasty, konkrétne polystyrén, polypropylén, polyetylén, tkané a netkané textílie,chumáčovité plastové hmoty a polyméry obnoviteľnej povahy, ako sú biologicky odbúrateľné polyméry.0019 Termín polárny komponent sa používa vo význame akéhokoľvek polyméru alebo prísady, ktoré vykazujú adekvátne polárne správanie a polárny obsah (napr. molekulárne dipóly) a vysoký dielektrický stratový činiteľ (všeobecne vyšší ako 0,2 pri frekvencii 27,12 MHz), takže môže byt zahrievaný použitím rádiofrekvencií.0020 V obale podľa tohto vynálezu je s výhodou polárny komponent zvolený zo skupiny, ktorá zahŕňa etylén vinyl alkohol (EVOH), etylén vinyl acetát (EVA), polyméry EVA a EVOH a kopolyméry, surfaktanty, etylén metakrylát (EMA), etylén butakrylát (EBA) a etylén etyl akrylát (EEA).0021 Obal podľa tohto vynálezu má hrúbku uvedenej tenkej vrstvy 100 až 1500 mikrónov, s výhodou 300 až 600 mikrónov. 0022 S výhodou obvodová časť uvedenej misky tam, kde je vytvorené utesneniepoužitím tlaku a rádiofrekvencie, je aspoň časťou okraja, s výhodou celým okrajom alebo0023 Technika ràdiofrekvenčného hermetického uzatvárania alebo zvárania je dobre známa už od roku 1946 pre účely hermetického uzatvárania termoplastov, ktoré majú polárne vlastnosti, ako je PVC (polyvinylchlorid), (EVA) etylén vinyl acetát, APET0024 Rádiofrekvenčné (RF) hermetické uzatváranie tiež nazývané vysokofrekvenčné hermetické uzatváranie alebo dielektrické uzatváranie je uskutočňované použitím elektrického poľa pri polárnych termoplastoch tak, že molekuly (molekulárne dipóly) týchto materiálov sú nútené sa prispôsobiť potenciálu poľa. Kolisanie elektrostatického poľa spôsobuje, že molekuly vibrujú a zahrievajú sa vzájomným trením. Pri RF uzatváracích strojoch sú polárne plastické materiály umiestnené medzi dve roviny, ktoré majú funkciu kondenzátorov a sú vystavené elektrickému polu oscilujúcemu na frekvencii 27,12 MHz(ako je deñnované normou Medzinárodnej Telekomunikačnej Únie (ITU). Vrstvy sú natavené a hermeticky uzatvorené tak, že sú stlačené medzi týmito rovinami. Avšak nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie natavenia a RF hermetického uzatvorenia je polárna povaha použitých polymérov, čo umožňuje, že molekuly môžu vibrovať a generovať teplo, pokiaľ sú vystavené elektromagnetickému polu. Nepolárne polyméry,ktoré nereagujú na RF sú v skutočnosti polypropylén, polyetylén a polystyrén, ktorých dielektrický stratový činiteľ (alebo dielektrický činiteľ rozptylu) je nižší ako 0,2 pri 27 MHz a v určitých prípadoch môže byt nižší ako 0,01. Podľa tohto vynálezu je však uskutočnené RF hermetické uzatvorenie, ktoré uzatvára vrstvy misiek pre potravinárske produkty, ktoré obsahujú základnú vrstvu nepolárneho polyméru na ktorý nepôsobí RF, čo je zvyčajne vrstva absorpčného plastu, toto sa dosiahne začlenením aspoň jedného polárneho komponentu do štruktúry misky.0025 V tomto ohľade bolo neočakávané zistené nielen, že na takúto štruktúru môže byt použité rádiofrekvenčné uzatváranie, ale tiež, že v uzatváranej oblasti je možné získaťspojenie a zlisovanie vrstiev tvoriacich misku v podstate pri zbortení absorpčnej štruktúry

MPK / Značky

MPK: B65D 77/10, B65D 81/26

Značky: vakua, atmosféry, pomocou, uchovávanie, uvoľňovanie, náchylných, kvapalín, ochrannej, výrobkov, potravinářských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e7265-obal-na-uchovavanie-potravinarskych-vyrobkov-nachylnych-na-uvolnovanie-kvapalin-pomocou-vakua-alebo-ochrannej-atmosfery.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na uchovávanie potravinárskych výrobkov náchylných na uvolňovanie kvapalín pomocou vákua alebo ochrannej atmosféry</a>

Podobne patenty