Spôsob ničenie chrobákov

Číslo patentu: E 5094

Dátum: 04.10.2002

Autor: Snyder Daniel Earl

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu na potláčanie zamorenia chrobákmi. Konkrétnejšie tento vynález poskytuje spôsob ničenia potemníka, kožiara škvmitého alebo príbuzných druhov chrobákov v zariadeniach na chov hydiny,ktorý zahŕňa dodávanie do zamoreného miesta alebo miesta, ktoré má byt ochránené, množstvo spínosynu účinného na ničenie chrobákov.0002 Spinosyny (tiež známe ako faktory A 83543) sú poľnohospodárske ínsekticídy, ktoré prejavujú aktivitu proti vojnici (southern armyworm) a inému hmyzu z radu Lepidoptera a voške bavlníkovej a iným členom radu Homoptera.(Pozri napríklad US patent č. 5 571 901).0003 U spinosynov bolo tiež oznámené, že majú určitú ektoparaziticidnu aktivitu, to znamená, že majú in vitro aktivitu proti larvám komára, larvám mäsiarky (black blowfly) a dospelým bodavkám stajňovým, ktoré sú členmi radu Diptera, a prechodnú systemickú aktivitu proti larvám mäsiarky (blowfly) a dospelým bodavkám stajňovým u morčiat a oviec (pozri US patent č. 5 571 901, sl. 26 až 32). Aj ked bolo naznačené, že spinosyny by mali byt aktívne rôznymi cestami proti mnohým ektoparazitom u mnohých zvierat, nie sú žiadne nasledujúce ohlásené štúdie u líetajúcich druhov na podporu uvedeného0004 US 5 571 901 (Dow Elanco) ilustruje rad doporučení. Je opísané, že spinosyny vrátane spinosynov A a D (označovaných v tomto patente A 83543 A a A 83543 D) majú ektoparaziticidnu aktivitu. Je naznačené, že by spinosyny mohli byť aktívne proti mnohým ektoparazitov z radu Diptera a zahŕňa dlhý súpis ektoparazitov, ktoré by boli citlivé na spinosyny, vrátane bĺch slepačích, EP 1 435 780 HÓRMANNOVÁ - TOMEŠ 33040/T wwwbhtpatentskčmelíkov a kliešťov zhubných (pozri stĺpec 31, riadky 33 až 35). US 5 571 901 tiež naznačuje, že spinosyny by mohli byť podávané hydine (stĺpec 31, riadky 48 až 50) pomocou krmiva pre zvieratá (stĺpec 32, riadlw 28 až 36) a krrnných premixov (stĺpec 40, príklad 13). Nie je tu opis alebo návrh na ničenie Coleoptera v zariadeniach na chov hydiny.0005 Spinosad Technical Bulletin, Dow AgroSciences LLC, diskutuje biologickou aktivitu spinosadu (produktu obsahujúceho ako spinosyn A, tak spinosyn D, ako je diskutované ďalej). Tieto odkazy ukazujú, že spinosad má biologickú aktivitu proti pásavke zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata). Aj keď tieto chrobáky sú tiež zradu Coleoptera, ide o poľnohospodárskych škodcov endemických pre rastúce úžitkové rastliny a nie pre zariadenie na chov0006 Činnosť pri chove hydiny, to znamená činnosť, pri ktorej sa pestujú kurčatá, moriaci a morky, kačice alebo iné druhy vtákov ako zdroj vajec alebo mäsa alebo na chov, poskytujú potravu konzumovanú človekom a sú ekonomicky významným priemyslom na celom svete. Je životne dôležité, aby vtáky chované pri pestovaní hydiny rástli za podmienok v podstate optimálnych a aby nemali choroby, keď sa dostávajú ku konzumentovi. Jedným problémom je, že pri chove hydiny sú obvyklé systémy na pestovanie hydiny v kumikoch s vysokou hustotou. Takéto podmienky podporujú vývoj rôznych škodcov, ako sú chrobáky, ktoré sa hromadia vsprievodnom odpade, hnoji a stavebnom substráte použivaným v kumikoch pre vtáky. Pretože udržovanie zdravia týchto vtákov pri priemyslovom chove hydiny je dôležité a má ekonomické dôsledky,trvá hľadanie lepších metód na potláčanie zamorenia hmyzu v zariadeniach na chov hydiny.0007 Vprítomnom texte zvierací odpad sa berie do úvahy v širokom zmysle, to znamená, že tento termin zahŕňa podstielku zhotovenú z rastlinného alebo iného materiálu v zariadeni na chov hydiny, na ktorom zvieratá ležia alebo sa zhromažďujú, vrátane miest na otvorenom priestranstve alebo miestach zvlášť typu pastvina (feed Iot) v Severnej Amerike.0008 Dva druhy chrobákov, ktoré sú hlavnými škodcami v zariadeniach na chov hydiny, sú potemník (darkiing beetle), Alphitobius diaperinus, tiež známy pod iným anglickým označením Iesser mealwonn, a kožiar škvrnitý, Dermestes maculatus. Bolo stanovené, že samotný potemník spôsobuje náklady pri chove hydiny v desiatkach miliónov dolárov za rok. Tieto chrobáky sa nachádzajú v celom zariadení na chov hydiny v dôsledku ideáineho prirodzeného prostredia, aké zariadenie poskytuje, to znamená, nadbytku potravy z roztrúseného krmiva, vlhkosti z pitnej vody a priaznivej teploty. Zvlášť potemník a kožiar škvmitý a príbuzné druhy chrobákov sa rozmnožujú a rastú vzariadení na chov hydiny.0009 Základný problém, ktorý tieto chrobáky spôsobujú, je poškodzovanie štruktúry, ktoré postihuje budovy v zariadení na chov hydiny. Larvy potemníka a kožiara škvrnitého migrujú z odpadu alebo hnoja do konštrukcie zariadenia na chov hydiny vytváraním štrbín v stenách, keď vstupujú do štádia zakuklenia. Larvy šplhajú po stenách alebo stĺpcoch a potom vytvárajú chodbičky v dreve stien. Účinok tohto vytvárania chodbičiek spôsobuje poškodenie štruktúry drevených podpier v zariadení na chov hydiny ako náhle sú vo vnútri steny,larvy môžu rovnako zničiť izoláciu. Larvy sa zavrtávajú do rôznych tvrdých povrchov kvôli zakukleniu. Obvykle dávajú prednosť mäkkému drevu, aj keď je známe, že sa prevŕtajú povrchom zolova a cinu. Tiež si vytvárajú chodbičky cez polystyrén, polyuretán a rovnako izoláciu zo sklenených vlákien. Toto vytváranie chodbičiek v izolácii spôsobuje stratu tepelnej účinnosti v zariadení,čo vedie kväčšim nákladom na chov hydiny, pretože hydina je citlivá na teplotu. Okrem toho izolácia sa musí často opravovať alebo nahradzovať, čospôsobuje nárast ďalších nákladov.0010 Potemnlky sa tiež nachádzajú v potrave pre hydinu. V dôsledku toho pokiaľ vtáky prijímajú potravu, budú často požívať chrobáky skôr ako svoju potravu. Konzumácia chrobákov skôr ako nutrične vyváženej potravy je nežiaduca pri chove hydiny kvôli tomu, že kurčatá, morky a moriaky a kačice nezvyšujú svoju hmotnosť ako by mali. Výsledkom je, že vtáky nie sú zobchodného hľadiska hodnotné. Chrobáky sú tiež priťahované vlhkosťou okolia a často sa môžu nachádzať blízko pitnej vody pre hydinu.0011 Je známe, že potemnik slúži ako zásobáreň mnohých chorobných patogénov pre hydinu, vrátane Salmonella, hlíst, mnohých patogénov sérotypov Escherichia colí, osýpok (fowl pox) a leukózy vtákov (Marekovej choroby).0012 Migrácia chrobákov zo zariadení na chov hydiny do susedných obytných a administratívnych budov môže byt významným problémom. V dobe,kedy sa neuskutočňuje čistenie, sa rozširuje hnoj a odpad nahromadený vzariadení na chov hydiny do blízkej oblasti. Pokiaľ hnoj a odpad obsahuje chrobáky, chrobáky budú migrovať do blízkych fariem alebo obytných budov. V susedstve chovu hydiny dochádza všeobecne k nepríjemnostiam, zdravotným problémom a k nákladom na hubenie spojeným s týmto hmyzom. Takto na chov hydiny zamorenej potemníkom alebo kožiarom škvrnitým bude pravdepodobne podané hlásenie miestnej regulačnej inštitúcii, ktorého výsledkom môže byť Finančný postih alebo uloženie nákladného odstránenia0013 Použitie insekticídov na potláčaníe zamorenia chrobákmi je sťažené obtiažami slokalizáciou zdroja zamorenia chrobákom. Pretože zamorenie chrobákom je často doprevádzané štrbinami a prasklinami pod podlahovýmidoskami a v stenách, úplné vyhubenie je obtiažne.0014 Vsúčasnosti je niekolko prístupov na ničenie chrobákov vzariadeniach na chov hydiny. Prevládajúci prístup spočíva vdôkladnom čistení zariadení po odstránení kŕdla vtákov a potom ponechanie zariadenia vyprázdneného a nezahrievaného počas predĺženého časového obdobia. Rôzne insekticídy sa môžu aplikovať na odpad, steny, nosné stĺpiky a výstuže čisteného zariadenia. Príklady insekticídov, ktoré sú v súčasnosti používané pri pokuse ničiť potemníka a kožiara škvmitého zahŕňajú cyflutrín, Carbaryl, permetrín, kyselinu boritú, dichlorvos a tetrachlórvinpos.0015 lný prístup na ničenie zahŕňa aplikáciu farby alebo laku na steny,stĺpiky a podlahy zariadenia na chov hydiny. Prvým cieľom použitia farby alebo

MPK / Značky

MPK: A01N 43/02, A01K 1/015

Značky: chrobákov, ničenie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e5094-sposob-nicenie-chrobakov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob ničenie chrobákov</a>

Podobne patenty