Spôsob a zariadenie na výrobu fotopolymerizovateľných valcovitých bezšvových flexografických tlačových prvkov

Číslo patentu: E 3594

Dátum: 12.10.2005

Autori: Stebani Uwe, Krauss Uwe, Metzmann Udo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu výroby fotopolymerizovateľných valcovitých, nekonečných bezšvových flexografických tlačových prvkov nanesením vrstvy pozostávajúcej z fotopolymerizovateľného materiálu na vonkajšiu plochu dutého valca a spojením hránkalandrovaním. Vynález sa ďalej týka zariadenia vhodného na realizáciu spôsobu.Valcovité flexogratické tlačové formy sú v princípe známe. U valcovitých flexogratických tlačových foriem je na pritlačnom valci tlačiarenského stroja po celom jeho obvode vyhotovená tlačena vrstva prípadne tlačený reliéf. Valcovité tlačové formy majú veľký význam pre tlač nekonečných vzorov a používajú sa napríklad napotlač tapiet, dekoračného papiera alebo darčekových papierov.V princípe môže byť vlastný prítlačný valec tlačiarenského stroja samotný vybavený úplnou obaľujúcou tlačovou vrstvou. Tento spôsob je ale nevýhodný v tom, že pri zmene tlačovej formy je potrebné za určitých okolností vymeniť celý prítlačný valec.Toto je maximálne náročné a zodpovedajúc tomu drahé.Obvyklé je preto použitie takzvaných sleeves (dutinka). U sleeves ide o valcovité duté telesá - nazývané aj dutinky, ktoré sú vybavené tlačovou vrstvou prípadne tlačovým reliéfom. Technika sleeve umožňuje veľmi rýchlu a jednoduchú výmenu tlačovej formy. Vnútorný priemer sleeves zodpovedá vonkajšiemu priemeru prítlačného valca, takže sleeves je možné jednoducho navliecť na prítlačný valec tlačiarenského stroja. Navliekanie a zvliekanie sleeves funguje na princípe vzduchového vankúša na technológiu sleeve je tlačiarenský stroj vybavený špeciálnym prítlačným valcom, takzvaným vzduchovým valcom. Vzduchový valec disponuje prípojkou stlačeného vzduchu na čelnej strane, cez ktorú je možné privádzať stlačený vzd uch dovnútra valca. Odtiaľto môže stlačený vzduch vystupovať cez otvory umiestnené na vonkajšej strane valca. Za účelom montáže jedného sleeve sa do vzduchového valca zavedie stlačený vzduch a tento opäť vystupuje cez výstupné otvory. Sleeve je teraz možné navliecť na vzduchový valec, pretože sa vplyvom vzduchového vankúša mierne roztiahne a vzduchový vankúš značne znižuje trenie. Keď je prísun stlačeného vzduchu ukončený, rozťahovanie sa ukončía sleeve pevne dosadne na povrch vzduchového valca. Ďalšie podrobnosti otechnike sleeve sú napríklad uvedené v Technik des Flexodrucks, od strany 73,Coating Verlag, St. Gallen, 1999.Kvalitatívne vysokohodnotné okrúhle tlačové formy nie je ale možné vyrobiť tak, že sa prítlačný valec alebo dutinka jednoducho úplne obalia s hotovou flexografickou tlačovou platňou pripravenou na tlač. Na vzájomne dorážaných koncoch tlačovej platne zostáva totiž úzka štrbina, ktorá u pravého nekonečného motívu pretína tlačiace oblasti platne. Táto štrbina vedie k jednoznačne viditelnej línii na odtlačku. Na zamedzenie vzniku tejto línie sa na tomto mieste môžu nachádzať len priehlbiny,ktoré nie sú tlačené. Z tohto dôvodu nie je možné tlačiť ľubovoľný vzor. Okrem tohto existuje u tejto techniky nebezpečenstvo, že rozpúšťadlá obsiahnuté v tlačiarenskej farbe vniknú do štrbiny a uvoľnia konce tlačovej platne z prítlačného valca. Toto vedie k ešte silnejším chybám na odtlačku. Aj pri prelepení koncov zostávajú na odtlačku ešte viditeľné stopy.Na výrobu vysokohodnotných okrúhlych tlačových foriem je preto potrebné ovínúť prítlačný valec alebo dutinku pomocou vhodných techník s úplne obaľujúcou,fotopolymerizovatelnou vrstvou vytvárajúcou reliéf. Až v druhom kroku sa valcovitý fotopolymerizovatelný flexografický tlačový prvok ako taký spravuje na hotovú okrúhlu tlačovú formu. Prístroje na spracovanie valcovltých tlexograñckých tlačových prvkov sú komerčne dostupné. Nanesenie nekonečnej, bezšvovej,fotopolymerizovatelnej vrstvy sa môže uskutočniť napríklad nanesením vrstvy z roztoku alebo aj prstencovou extrúziou. Obidve techniky sú ale maximálne náročné apreto aj zodpovedajúce drahé.Všeobecne je pri nanášani fotopolymerizovatelnej vrstvy najdôležitejšia maximálna presnosť moderné fotopolymerizovateľné flexograflcké tlačové prvky umožňujú výrobu flexografických tlačových foriem s podstatne vyšším rozlišením ako tomu bolo v minulosti. Flexografická tlač preto v narastajúce miere preniká do takých oblastí, v ktorých v minulosti dominovali iné tlačiarenské techniky. Pri vyššom rozlíšení sú ale rýchlejšie viditeľné aj chyby na tlačiacich povrchoch flexograñckej tlačovej formy. Rozdiely v hrúbke vrstvy vytvárajúce reliéf negatívne ovplyvňujú presnosť vystredeného behu prítlačného valca a tým aj značne kvalitu tlače. U kvalitatívne vysokohodnotných okrúhlych flexografických tlačových foriem by nemala toleranciahrúbky zvyčajne presahovať i 10 m.V prípade, že tolerancia hrúbky fotopolymerizovateľnej vrstvy pre sleeve nie je dostačujúca, je potrebné povrch sleeve dodatočne upraviť. DE-A 31 25 564 a EP-A 469 375 uverejňujú spôsoby na zlepšenie kvality tlače, u ktorých sa povrch valcovitého flexogratického tlačového prvku najskôr obrúsi, následne sa vyhladí pomocou vhodného rozpúšťadla a zvyšné nerovnosti sa prípadne vyplnia pomocou spojiva alebo materiálu fotosenzitívnej vrstvy. Takýto postup je ale prirodzene maximálne náročný a zdĺhavý. Z dôvodu hospodárnosti by sa mu teda maloSú známe aj také techniky, u ktorých sa prítlačný valec alebo dutinka ovinie vopred pripravenou. termoplasticky. spracovateľnou vrstvou z fotopolymerizovateľného materiálu a vzájomne dorazené hrany fotopolymerizovateľnej vrstvy, nazývané aj šev, sa čo najlepšie uzatvoria pomocou vhodných techník. Tak bolo napríklad v DE 27 22 896 navrhnuté nalepiť komerčne dostupný, plošný fotopolymerizovateľný flexografický tlačový prvok pomocou podkladovej fólie na prítlačný valec alebo dutinku tak, aby boli hrany rezu vzájomne dorazené. Výhodné je zlepenie vykonať pomocou obojstrannej lepiace fólie. Hrany rezu sú rovné a následným pôsobením tlaku a teploty sa spolu zvaria. Zvarenie je možné uskutočniť pomocou zohrievaného valca kalandra. Použitie platne s podkladovou fóliou je ale maximálne problematické. Typické podkladové fólie majú hrúbku od 0,1 do 0,25 mm. Pretože podkladová fólia nepokrýva obvod úplne a z dôvodov malých chýb pri montáži a odrezania sa môže aj len minimálne rozostupovať, vyplní sa prázdny priestor medzi koncami fólie počas kalandrovania polymérnym materiálom a na povrchu fotopolymerizovateľnej vrstvy zostáva odtlačok tejto štrbiny, ktorý vedie k viditelným chybám tlače. Preto je potrebné takýchto flexografický tlačový prvok takmer v každom prípade dodatočne obrúsiť a vyhladiť.DE-A 29 11 908 uverejňuje spôsob, pri ktorom sa prítlačný valec ovinie s fotosenzitívnou živicovou fóliou bez toho, že by medzi koncami platne vznikala podstatná štrbina alebo podstatné prekrytie. Výhodné je uskutočniť nanesenie na valec s použití obojstrannej lepiacej fólie. Šev sa spojí tým, že sa prítlačný valec uvedie za otáčania do kontaktu s valcom kalandra a hrany rezu sa vzájomne spoja roztavením. Pre účely ohrevu navrhuje DE-A 29 11 908 buď zohrievať valec kalandra zvnútra alebo zohrievať fotosenzitívnu živicovú fóliu pomocou lR-žiariča zvonka.Ohľadom teploty uvádza tento spis, že fotosenzitívny materiál má síce zmäknút, výhodnejšie sa ale nemá roztekať.Naša vlastná, ešte neuverejnená prihláška DE 103 18 042.7 uverejňuje spôsob výroby valcovitých flexografických tlačových prvkov, pri ktorom sa na dutinku naneste fotopolymerizovateľná vrstva a šev sa uzatvorí teplom pomocou valca kalandru. výhodnejšie sú na tento účel celkové valce kalandra zohrievané zvnútra. Ohrev môže byt dodatočne doplnený lR-žiaričom. Spájané hrany sú náležite prirezávanéU všetkých citovaných spisov sa fotopolymerizovatelná vrstva zohrieva ako celok. Týmto sa pri narastajúce dobe kalandrovania zohrieva ale aj dutinka prípadne pritlačný valec a tým aj obojstranná lepiaca páska, ktorá sa používa na nalepenie fotopolymerizovateľnej vrstvy. Lepiaca sila lepiacej pásky sa ale z narastajúcou teplotou znižuje, takže fotopolymerizovatelná vrstva je na dutinke fixovaná len nízkou silou a môže sa pošmyknúť. Týmto vznikajú na povrchu malé hladké miesta, takže povrch je potrebné opäť dodatočne spracovať. Ďalej sa vrstva môže pri príliš vysokejteplote neželaným spôsobom plasticky zdeformovať.Okrem problému s kvalitatívne vysokohodnotným uzatvorením švíku a získania pokial možno konštantnej hrúbky vrstvy predstavuje ďalší problém technológie sleeve takzvaná predbežná svetelná expozícia zadnej strany. Flexograñcké tlačové prvky sa zvyčajne pred vlastnou hlavnou svetelnou expozíciou počas krátkeho časového intervalu vopred od zadnej strany osvietia cez podkladovú fóliu. Týmto sa uskutoční predbežná polymerizácia podkladu reliéfu a umožní sa lepšie ukotvenie, najmä jemnejších prvkov reliéfu na podklade reliéfu.U sleeves nie je spravidla predbežná svetelná expozícia zadnej strany možná,pretože bežné materiály puzdier, ako sú napríklad plasty vystužené sklenými vláknami alebo kovmi, nie sú transparentné pre UV-žiarenie. V EP-A 766 142 je navrhnuté použitie transparentných puzdier, najmä puzdier z polyesterov ako je PET alebo PEN s hrúbkou v rozmedzí od 0,25 mm do 5 cm. Tieto sú ale drahé. Ďalej sú na rovnomernú svetelnú expozíciu puzdier zvnútra potrebné špeciálne osvetľovacie prístroje. Okrem toho sa odborník pre transparentných dutinkách stretáva s typickou protichodnou situáciou. Mechanická stabilita dutinky sa s narastajúcou hrúbkou dutinky zvyšuje, zatiaľ čo priechodnost dutinky pre aktinícké svetlo sa s narastajúcouhrúbkou dutinky znižuje. Problém účinnej svetelnej expozície zadnej strany sleeves

MPK / Značky

MPK: G03F 7/18

Značky: flexografických, válcovitých, fotopolymerizovateľných, zariadenie, prvkov, tlačových, spôsob, výrobu, bezšvových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e3594-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-fotopolymerizovatelnych-valcovitych-bezsvovych-flexografickych-tlacovych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu fotopolymerizovateľných valcovitých bezšvových flexografických tlačových prvkov</a>

Podobne patenty