Granule zo sklených vlákien s vysokou hustotou

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

GRANULE ZO SKLEN~ÝCH VLÁKIEN S VYSOKOU HUSTOTOU0001 Vynález sa týka prípravy granulí zprameňov sklených vlákien pomocou miešania prameňov sklených vlákien. Pramene sklených vlákien môžu byť použité na zosilnenie termoplastických materiálov na báze polymérov(ktoré sú častejšie známe ako TPA, skratka francúzskeho termoplastique armé, čo sa prekladá do angličtiny ako RTP. skratka z reinforced thermopIastic). Zmieňovanými termoplastami sú najmä polyolefíny, ako je polyetylén alebo polypropylén, polyamidy, polybutyléntereftalát. k0002 Výroba vláknami vystužených termoplastických materiálov s použitím nasekaných prameňov sklených vlákien prebieha fázou zmiešania a premiešania termoplastického polyméru a nasekaných prameňov sklených vlákien vextrudéri. Táto príprava je uskutočňované pri takej teplote, ktorá je dostatočne vysoká na to, aby polymér bol dostatočne tekutý a aby konečné zloženie vystuženého termoplastu bolo čo najhomogénnejšie. Konkrétne prítomnost aglomerátov prameňov vlákien vtermoplaste sa totiž obvykle prejavuje horšimi mechanickými vlastnosťami (predovšetkým zhľadiska odolnosti voči nárazom) a/alebo degradáciou vzhľadu povrchu.0003 Zo všeobecného hľadiska plní extrudér nasledujúce funkcie- vytvára čo možno najhomogénnejšiu zmes prameňov sklených vlákien a termoplastickej matrice,- zahrieva zmes pramene sklených vlákien/termoplast na teplotu vyššiu ako je teplota mäknutia termoplastu, potom vytvára extrudovaný pás zmesi pramene sklených vlákien/termoplast a zmienený extrudovaný pás môže byť rozsekaný na spracovanie na granule.0004 Nasekané pramene sklených vlákien (anglicky chopped strand) sa obvykle vyskytujú vo forme zhlukov mnohých jednotlivých vlákien. Tieto pramene vytvárajú celistvý súbor, ktorý môže obsahovať napriklad od 10 do 4 000 vlákien. Vlákna môžu mať priemer v rozmedzí od 5 do 24 m, napriklad okolo 10 m alebo okolo 14 m.0005 Aby bolo možné ľahšie nakladať sprameňmi sklených vlákien, sú robené pokusy o ich zhlukovani, napriklad vo forme aglomerátov, ako sú granule alebo pelety. S takými aglomerátmi sa skutočne ľahšie zachádza a odmeriavajú sa ľahšie ako tradičné pramene sklených vlákien. Okrem toho,tieto aglomeráty majú vyššiu zdanlivú sypnú hustotu a rovnaké množstvo prameňov sklených vlákien tak zaberá menši objem, čo je výhodné tiež z hľadiska skladovania, dopravy a manipulácie. Táto hustota, meraná štandardizovanou metódou ISO 15100, musi byť dostatočne vysoká, aby umožňovala úsporu nákladov na dopravu a ľahké a spoľahlivé dávkovanie navstupe do extrudéra. Pojem hustota sa vtomto texte používa na označenie zdanlivej sypnej hustoty stanovenej podľa ISO 15100.0006 Aglomeráty (granule vpripade tohto vynálezu) z nasekaného prameňa sklených vlákien musia byť dostatočne celistvé, aby sa nezničili počas spracovania. Rôzne mechanické operácie (preprava, vybalenie, pásová doprava, dávkovanie), totiž môžu viest k vzniku jemného skleného prachu,ktorý nasekané pramene znehodnoti zhľadiska ich správneho použitia. Na druhej strane, táto celistvosť vlákien nemôže byť ani príliš veľká, pretože je nutné, aby k rozdeleniu aglomerátov (to znamená k ich rozpadu na jednotlivé vlákna) došlo v správny okamih a úplne, keď sú zmiešané s termoplastickýmí0007 US 4840755 popisuje vibračný spôsob slúžiaci na mierne zahustenie východiskových prameňov a na vytvorenie tyčiniek z týchto prameňov. Konečná šírka prameňov je prakticky rovnaká ako východisková.0008 WO 9640595 (z rovnakej rodiny ako US 5578535) sa týka zmesi obsahujúcej granule, ktorá sa získa hydratáciou uskutočnenou tak, aby saobsah vody pohyboval od 11 do 20 , po ktorej nasleduje miešanie vlákien po dobu najmenej troch minút dokiaľ sa nevytvoria granule, s nasledujúcim sušením uvedených granulí. Pomer hustôt granule/východiskové pramene je okolo 1,2 až 1,3.0009 WO 9843920 (z rovnakej rodiny ako US 5868982 a US 5945134) sa týka spôsobu výroby granulí, ktorý zahrňuje nasledujúce, po sebe idúce stupne vytvorenie prameňa (strand) obsahujúceho väčší počet vlákien, nasekanie uvedených prameňov, aplikácia hydratačného roztoku na vlákna, rozptýlenie hydratačného roztoku na vlákna počas prvého premiešavania vprvej zóne,ktorá prebieha až do vytvorenia granulí, zahustenie granulí tým, že sa podrobi druhému miešaniu v druhej zóne, pokiaľ možno, rovnakého zariadenia. Takto vytvorené granule sú valcovité a majú priemer predstavujúci od 20 do 65 ich dĺžky. Podľa tohto dokumentu sa možný nárast hustoty výstupných vlákien pohybuje od 13 do 60 . Okrem toho, čím vyšší je žiadaný nárast hustoty, tým je ťažšie granule získať, pokial nedôjde k rozdeleniu operácie zhlukovaníe(vytvorenie granuli) na jednej strane a zahusťovanie na strane druhej, a pokialsa tieto operácie neuskutočñujú v rôznych zariadeniach.0010 W 00149627 popisuje spôsob výroby granulí, ktorý zahrňuje nasledujúce, po sebe idúce stupne vytvorenie prameňov obsahujúcich väčší počet vlákien, lubrikovaných prvým prekurzorom, nasekanie prameňov,aplikáciu roztoku spojiva, ktorý obsahuje kopolymér anhydridu kyseliny maleínovej a ďalší kopolymérovateľný monomér, rozptýlenie roztoku na pramene počas prvého presypávania vprvej zóne, ktorá prebieha až do vytvorenia granulí, zahustenie granulí tým, .že sa podrobia druhému presypávaniu v druhej zóne, pričom toto presypávanie nie je tak intenzívne ako prvé presypávanie. Týmto spôsobom je dosiahnutý nárast hustoty o 13 až 60 vporovnani spôvodnými nasekanými prameňmi. Dosiahnutie väčšieho zahustenia, až o 60 v porovnaní s použitými nasekanými pramenňmí, je umožnené zariadením druhého presypávania.0011 Nárast produktivity núti k zvažovaniu použitia velmi spoľahlivých metód dopravy (napriklad pneumatickej dopravy). Tento nárast produktivityvyžaduje okrem iného veľmi dobré sypné vlastnosti, aby boli zaručené vysoké rýchlosti privádzania a mimoriadne presné dávkovanie východiskových surovín.0012 Tradičný sekaný prameň má obvykle dĺžku od 3 do 4,5 mm, pričom tieto dĺžky boli prijaté zdôvodu vhodného kompromisu dosiahnutého medzi celistvosťou a hustotou. Potreba tohto kompromisu dosiaľ bránila výrobcom vlákien pre TPA zvažovať použitie dlhších prameňov (napríklad s dĺžkou 9 alebo 12 mm), pretože v súčasnej dobe nie sú spôsoby dopravy a dávkovanie takýchto prameňov prispôsobené pre bežné extrudéry. Avšak takýto nárast dĺžky by bol výhodný tým, že by zväčšil zvyškovú dĺžku v kompozite, a tým by došlo k zlepšeniu mechanických vlastností výsledného kompozitu. Vzhľadom krozvoju extrudérov so skrutkovitými profilmí, ktoré sú schopné zachovaťnajdlhšiu možnú dĺžku možno teda uvažovať o výrobe granulí zdlhších0013 vynález sa týka spôsobu prípravy granulí zo sklených prameňov pomocou miešania nasekaných sklených prameňov v prítomnosti 10 až 25 hmotnostných vody, pričom zmienené pramene sú potiahnuté Iubrikantom obsahujúcim organosilan, pričom pri uvedenom spôsobe sa uskutočňuje miešanie po dobu dostatočnú na zvýšenie hustoty aspoň o 67 , a to pomocou miešacieho zariadenia, ktoré vkaždom okamihu zaisťuje rovnakú frekvenciu miešania pre pramene alebo granule vznikajúce vzariadení, pričom vzniknuté granule nakoniec po vysušení obsahujú aspoň 95 hmotnostných, alebo dokonca aspoň 99 hmotnostných skla, pričom najneskôr počas miešania sa do kontaktu so sklenými prameňmi dostane lepivé činidlo (anglicky film0014 Vgranuliach získaných pomocou vynálezu je usporiadanie vlákíen tesnejšíe ako je to pri jednoduchom zvlákňovaní pomocou dýzy. Faktor tvaru0015 Vkontexte tohto vynálezu sú použité sklené pramene spravidlavyrábané postupnosťou nasledujúcich stupňov

MPK / Značky

MPK: C03C 1/00, C03B 37/10

Značky: sklených, vysokou, granule, hustotou, vlákien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e2373-granule-zo-sklenych-vlakien-s-vysokou-hustotou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Granule zo sklených vlákien s vysokou hustotou</a>

Podobne patenty