Termomechanické spracovanie zliatin na báze niklu

Číslo patentu: E 20836

Dátum: 07.05.2012

Autori: Rock Christopher, Forbes Jones Robin

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

TERMOMECHANICKÉ SPRACOVANIE ZLIATIN NA BÁZE N IKLU0001 Tento opis sa vzťahuje k terrnomechanickému spracovaniu zliatin na0002 Zliatiny na báze niklu sú vynikajúce technické zliatiny V rôznych aplikáciách, pretože tieto zliatiny majú množstvo výhodných materiálových vlastností. Napríklad zliatiny na báze niklu obsahujúce prísady chrómu a železa majú vynikajúcu odolnosť proti korózii v rrmohých vodných médiách a prostredíach s vysokou teplotou. Zliatiny na báze niklu tiež udržujú metalurgickú stabilitu a Vysokú pevnosť v širokom rozsahu zvýšených teplôt a nevytvárajú fázy spôsobujúce krehkosť počas dlhodobého pôsobenia zvýšených teplôt. Kombinácia medze pevnosti pri tečení a lomového napätia, metalurgickej stability a odolnosti proti korózii pri vysokých teplotách a po dlhých dobách prevádzky umožňuje, aby zliatiny na báze niklu fungovali v aplikáciách V agresivnych prostrediach a pri obťažných prevádzkových podmienkach. Zliatiny na báze niklu môžu napríklad nájsť využitie v technických aplikáciách, a to vrátane nasledujúcich aplikácií výroba a výrobné zariadenie anorganických kyselín, splyňovacie zariadenie uhlia, petrochemické výrobné zariadenie,spaľovne, trubky parogenerátora, priehradky, trubkovnica a iné technické prostriedky, konštrukčné diely v systémoch výroby elektrickej energie v jadrových reaktoroch.0003 Vynález zaisťuje spôsob V súlade s nárokom 1 z pripojených nárokov.0004 Vynález, termornechanický spôsob spracovania zliatin na báze niklu,zahrnuje minimálne dve fázy ohrevu a minimálne dve fázy kovania. Súčasť zo zliatiny na báze niklu je v prvej fáze ohrevu ohríata na teplotu V rozsahu od 1093 °C do 1163 °C (2000 °F do 2125 °F). Ohriata súčasť zo zliatiny na báze niklu je kovaná rotačným spôsobom V prvej fáze kovania na zúženie o 30 až 70 na získanie kovanej súčasti zo zliatiny na báze niklu. Ked začne prvá fáza kovania, má ohriata súčasť zo zliatiny na báze niklu teplotu V rozsahu od 1093 °C do 1163 °C (2000 °F do 2125 °F). Súčasť zo zliatiny na báze niklu je v druhej fáze ohrevu ohriata na tep 1 otu v rozsahu od 954 °C do 1052 °C (1750 °F do 1925 °F). Medzi dokončením prvej fázy kovania a zahájením druhej fázy ohrevu je súčasť zo zliatiny na báze niklu udržovaná na zvýšenej teplote a nie je jej dovolené ochladenie na teplotu okolitého prostredia. Ohriata súčasť zo zliatiny na báze niklu je kovaná rotačným spôsobom V druhej fáze kovania na zúženie o 20 až 70 . Keď začne druhá fáza kovania, má ohriaty ingot zliatiny na báze niklu teplotu v rozsahu od 954 °C do 1052 °C (1750 °F do 1925 °F).STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH 0005 Rôzne vlastnosti a parametre nelímitujúcich a nevyčerpávajúcich uskutočnení opísaných a charakterizovaných v tomto opise je možné lepšiepochopiť odkazom na pôvodné obrázky, V ktorýchobrázky 1 A a lB sú schematické nákresy v priečnom priereze operácieobrázok 2 A je schematický nákres v priečnom priereze a obrázok 2 B je perspektívny schematický nákres za tepla kovaného a tepelne spracovaného dlhého výrobku, ktorý má prstencovitú oblasť neobvyklého rastu zŕn aobrázky 3 A až 3 D sú metalografické snímky makroštruktúry v priečnom priereze dlhých výrobkov zo Zliatiny 690, ktoré zobrazujú rôzne vplyvy termomechanického spracovania podľa rôznych tu opísaných nelirnitujúcich0006 Čitateľ ocení vyššie uvedené podrobné informácie a tiež iné informácie pri zohľadnení nasledujúceho podrobného opisu rôznych nelimitujúcích anevyčerpávajúcích uskutočnení podľa predkladaného vynálezu.0007 V tomto opise sú popísané a znázornene rôzne uskutočnenia na získanie celkového pochopenia konštrukcie, funkcie, prevádzky, výroby a použitia opísaných spôsobov a výrobkov. Rozumie sa, že uskutočnenia alebo podobné položky sa V tomto opise nutne nevzťahujú k obvyklému uskutočnenia a môžu0008 V tomto opise s výnimkou, kde je uvedené inak, je treba všetky číselné parametre chápať tak, že vo všetkých prípadoch majú neoddeliteľný termín približne a sú ním bližšie určené, čím majú číselné parametre inherentnú charakteristiku variability základných techník merania používaných na určenie číselnej hodnoty parametra. Prinajmenšom, a nie ako pokus na obmedzenie aplikácie princípov ekvivalentov na rámec nárokov, musí byt každý číselný parameter opísaný V uvedenom opise minimálne chápaný na základe počtuudaných platných číslic a použítím obvyklých metód zaokrúhľovania.0009 Akýkoľvek číselný rozsah uvedený V tomto opise tiež predpokladá zahmutie všetkých čiastkových rozsahov s rovnakou číselnou presnosťou začlenenou do rámca uvedeného rozsahu. Napríklad rozsah l,0 až 10,0 predpokladá zahmutie všetkých čiastkových rozsahov medzi (a vrátane) uvedenou minimálnou hodnotou 1,0 a uvedenou maximálnou hodnotou 10,0,ktorá je pri minimálnej hodnote rovná alebo väčšia ako 1,0 a pri maximálnej hodnote rovná alebo menšia ako 10,0, ako je napríklad 2,4 až 7,6. Akékoľvek maximálne číselné obmedzenie uvedené v tomto opise predpokladá zahrnutie všetkých v tom začlenených nižších číselných obmedzení a akékoľvek minimálne číselné obmedzenie uvedené v tomto opise predpokladá zahmutie vtom začlenených vyšších číselných obmedzení.0010 Gramatické použitie jednotného čísla v tomto opise predpokladá začlenenie pojmov minimálne jeden alebo jeden alebo viac, pokiaľ nie je uvedené inak. Gramatické vyjadrenie jednotného čísla je teda V tomto opise používané na vzťah k jednému alebo k viac než jednému (t.j., k minimálne jednému) z gramatických predmetov. Pomocou príkladu znamená komponent jeden alebo viac komponentov, a teda je možno očakávaný viac než jeden komponent a môže byt uplatnený alebo použitý v implementácii opisovaných uskutočnení. Ďalej použitie podstatného mena V jednotnom čísle zahrnuje množné číslo a použitie podstatného mena V množnom čísle zahrnuje jednotnéčíslo, pokial to kontext použitia nevyžaduje inak.0011 Rôzne uskutočnenia opísané a charakterizované v tomto opise sú orientované čiastočne k termomechanickému spracovaniu zliatin na báze níklu. Terrnomechanické spracovanie opísané a charakterizované v tomto opise je možné využiť na výrobu výrobkov zo zliatiny na báze niklu, ako sú napríklad

MPK / Značky

MPK: C22F 1/10, C22C 19/05

Značky: báze, niklu, termomechanické, spracovanie, zliatin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e20836-termomechanicke-spracovanie-zliatin-na-baze-niklu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termomechanické spracovanie zliatin na báze niklu</a>

Podobne patenty