Spôsob prípravy produktov povrchovo upraveného minerálneho plniva a ich použitie

Číslo patentu: E 19873

Dátum: 24.05.2011

Autori: Buri Matthias, Burkhalter René, Gane Patrick, Rentsch Samuel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prípravy produktov povrchovo upraveného minerálneho plniva a ich použitie0001 Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy produktu povrchovo upraveného minerálneho plniva a jeho výhodného použitia V oblasti plastových aplikácií, a najmä V aplikáciách priedušných alebo extrúznych poťahových fólií na báze polypropylénu (PP) alebo polyetylénu (PE).0002 Minerálne plnivá a najmä minerálne plnivá obsahujúce uhličitan vápenatý sú často používané ako časticové plnivá V polymémych produktoch, obvykle vyrobených z polyetylénu(PE), polypropylénu (PP), polyuretánu (PU) a polyvinylchloridu (PVC). Avšak minerálne plnivá obsahujúce uhličitan vápenatý sú obvykle spojené s prítomnosťou prchavých látok vyvíjajúcich sa pri teplotách dosiahnutých V priebehu aplikácie týchto minerálnych plnív a/alebo pri spracovaní polymémych produktov obsahujúcich tieto minerálne plnivá. Tieto prchavé látky- zavedené počas úpravy minerálneho plniva (pridané prchavé látky), napríklad na to, abyminerálne plnivo bolo viac dispergovateľné V polymémom plastovom médiu, a/alebo° generované reakciou inherentných organických materiálov a/alebo pridaných organických materiálov s minerálnom plnivom tieto reakcie môžu byť najmä indukované alebo zvýšené teplotami dosahovanými pri zavádzaní a/alebo spracovaní polymérneho materiálu obsahujúcehominerálne plnivo, ako napríklad V priebehu procesu extrudovania alebo zmiešavania a/alebo- generované degradáciou inherentných organických materiálov a/alebo pridaných organických materiálov, ktoré vytvárajú C 02, Vodu a prípadne frakcie s nízkou molekulovou hmotnosťou týchto organických materiálov takáto degradácia môže byť najmä indukovaná alebo zvýšená teplotami dosahovanými pri zavádzaní a/alebo spracovaní polymémeho materiálu obsahujúcehominerálne plnivo, ako napríklad V priebehu procesu extrudovania alebo zmiešavanía.0003 V dôsledku prítomnosti týchto prchavých látok, môže byť ťažké pripraviť polymérny produkt bez póroV, čo Vedie k nerovnému povrchu, a tým aj na zníženie kvalitykonečného polymérneho produktu obsahujúceho takéto minerálne plnivo. To je najmä problém, ktorý sa vyskytuje pri príprave priedušných alebo extrúznych poťahových fólií na báze polypropylénu (PP) alebo polyetylénu (PE), ktoré obsahujú minerálne plnivá a najmä minerálne plnivá obsahujúce uhličitan vápenatý. Okrem toho môžu prchavé látky viesť k zníženiu pevnosti v ťahu a odolnosti proti roztrhnutiu takejto fólie a môže sa zhoršiť jej optický vzhľad, najmä jej optická homogenita. Okrem toho môžu prchavé látky generovať nadmemé penenie taveniny polyméru plneného minerálom V priebehu kroku zmiešavania, čo spôsobuje nežiaducenahromadení produktu pri vákuovej extrakcii, a teda vynútenie zníženej výstupnej rýchlosti.0004 V stave techniky bolo uskutočnených niekoľko pokusov s cieľom zlepšiť aplikovateľnosť minerálnych plnív a najmä minerálnych plnív obsahujúcich uhličitan vápenatý,napríklad úpravou takýchto minerálnych plnív pomocou vyšších alifatických karboxylových kyselín, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť tiež označované ako mastné kyseliny a soli alifatických karboxylových kyselín. Napríklad W 0 00/20336 sa týka ultra-jemného prírodného uhličítanu vápenatého, ktorý môže byť prípadne upravený jednou alebo viacerými mastnými kyselinami alebo jednou alebo viacerými ich soľami alebo ich zmesami, a ktorý sa používa akoregulátor teológie pre polyméme kompozície.0005 Podobne sa US 4407 986 týka vyzrážaného uhličítanu vápenatého, ktorý je povrchovo upravený pomocou dispergačného činidla, ktoré môže zahŕňať vyššie alifatické kyseliny a ich kovové soli, aby sa obmedzil prídavok mazacích prísad pri hnetení tohto uhličítanu vápenatého s kryštalickým polypropylénom a, aby sa zabránilo tvorbe agregátov uhličítanuvápenatého, ktoré límitujú rázovú húževnatosť polypropylénu.0006 V EP O 325 114, ktorý sa týka nestekavej kompozície na báze polyvinylchloridu na náter spodku motorových vozidiel, ktorá má zlepšené reologické a adhézne vlastnosti. Príklad 7 opisuje zmes amónnej soli kyseliny 12 ~hydroxysteárovej v kombinácii s mastnou kyselinou (v hmotnostnom pomere 11), ktorá sa používa na úpravu minerálneho plniva. W 0 03/082966 sa týka zosieťovateľnej a/alebo zosieťovanej nanočasticovej plnivovej kompozície, ktorá vo voliteľných uskutočneniach môže navyše obsahovať plnivá, ktorá môžu alebo nemusia byť potialmuté kyselinou steárovou, stearátom, silánom, siloxánom a/alebo titaničitanom. Tieto nanočasticové plnivové kompozície sa používajú na zvýšenie bariérových vlastností, pevnosti a teplôt deformovania teplom, čo je užitočné v lekárskych, automobilových, elektrotechnických, konštrukčných a potravinárskych aplikáciách.0007 US 2002/0102404 opisuje dispergovateľné častice uhličítanu vápenatéhopotiahnuté na svojom povrchu kombináciou nasýtených a nenasýtených alifatickýchkarboxylových kyselín a ich solí spolu s organickou zlúčeninou, ako je napríklad ester kyseliny ñalovej, ktoré sa používajú V adhéznych kompozíciách na zlepšenie stability viskozity a0008 Okrem toho US 2002/0102404 vyžaduje zavedenie zmesi nasýtených a nenasýtených alifatických karboxylových kyselín/solí. Prítomnosť nenasýtených alifatických karboxylových kyselín/solí zvyšuje in situ riziko nežiaducich vedľajších reakcií s dvojitou väzbou v priebehu spracovania akéhokoľvek materiálu obsahujúceho nenasýtenú alifatickú karboxylovú kyselinu/soľ. Okrem toho prítomnosť nenasýtených alifatických karboxylových kyselín/solí môže viesť k odfarbeniu alebo nežíaducemu vzniku zápachu, a to najmä stuchnutého0009 Nárok l l z dokumentu W 0 92/02587 ukazuje, že zmydelnený roztok sodnej soli aspoň jednej vysokomolekulámej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo kombinácie aspoň jednej vysokomolekulámej nenasýtenej mastnej kyseliny a aspoň jednej vysokomolekulámej nenasýtenej mastnej kyseliny, môžu byť pridané k predhriatej riedkej suspenzii vyzrážaného uhličitanu vápenatého, aby sa v konečnom dôsledku vytvorila požadovaná vrstva poťahu mastnejkyseliny na uhličitane vápenatom pred uskutočnením ďalšieho kroku technologického procesu.0010 Abstrakt JP 54162746 opisuje kompozíciu obsahujúcu dané relatívne množstvo tuhej vinylchloridovej živice, koloidného uhličitanu vápenatého upraveného mastnou kyselinoua stearátu bárnatého použitého na zlepšenie tepelnej stability vinylchloridovej kompozície.0011 US 4 520 073 opisuje materiály minerálneho plniva so zlepšenými hydrofóbnymi poťahmi ako nosiče pre poťahový materiál, ktoré sa pripravujú tlakovým poťahovaním poréznych minerálov s použitím páry. Uvedený poťahový materiál môže byť vybraný, medziinými možnosťami, z alifatických mastných kyselín s dlhým reťazcom a ich solí.0012 W 0 01/32787 opisuje časticový produkt uhličitanového materiálu kovov alkalických zemín, ktorý má častice potialmuté hydrofóbnym materiálom, ktorý obsahuje kompozíciu vytvorenú z (a) prvej zložky, ktorá obsahuje reakčný produkt uhličitanu kovu alkalickej zeminy a aspoň jednu danú alífatickú karboxylovú kyselinu, a z (b) druhej zložky,ktorá má teplotu uvoľňovania uhličitanu podstatne vyššiu než prvá zložka obsahujúca zlúčeninu0013 EP l 980 588 sa týka spôsobu výroby produktu upraveného minerálneho plniva, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky (a) spracovanie aspoň jedného suchého minerálneho plniva saspoň jednou soľou, zvolenou zo skupiny II alebo skupiny III, alifatickej C 8 až C 24 monokarboxylovej kyseliny za vzniku medziproduktu mínerálneho plniva (b) spracovanie medziproduktu mínerálneho plniva z kroku (a) s aspoň jednou alifatickou C 8 až C 24 monokarboxylovú kyselinou za vzniku produktu upraveného mínerálneho plniva. Produkt mínerálneho plniva môže byť použitý v plastových aplikáciách, ako sú aplikácie priedušnýchalebo extrúznych poťahových fólií na báze polypropylénu (PP) alebo polyetylénu (PE).0014 Avšak, v doterajšom stave techniky sa zriedka zverejňujú spôsoby na prípravu produktov upraveného mínerálneho plniva, ktoré by riešili nasledujúce rôznorodé technické- prípravu produktu upraveného mínerálneho plniva pomocou činidla na povrchovú úpravu s charakteristickou funkčnou viskozitou, t.j. Brookfieldovou viskozitou menšou než 1000 mPa.s- prípravu produktu upraveného mínerálneho plniva, ktorý má vysokú nestálu počiatočnú teplotu- prípravu produktu upraveného mínerálneho plniva tak, že je dostatočne hydrofóbne pre aplikácie V oblasti plastov, ktoré vyžadujú dispergovateľnosť mínerálneho plniva V polymémom médiu, výhodne tak, že uvedené minerálne plnivo je viac hydrofóbne, než V prípade, že sa upraví karboxylovými kyselinami a/alebo soľami karboxylových kyselín s aspoň 10 atómami uhlíka aktoré sú upravené pri rovnakej teplote- prípravu produktu upraveného mínerálneho plniva, ktorý má nízku náchylnosť na zachytávanie vlhkosti tak, že je menšia než pri minerálnom plnive upravenom karboxylovými kyselinami a/alebo soľami karboxylových kyselín s aspoň 10 atómami uhlíka a ktoré sú upravené pri° identifikáciu činidla na povrchovú úpravu pre tento spôsob, ktoré dosahuje vyššie uvedené, bez ohľadu na to, či sa aspoň jedno minerálne plnivo podrobí výmene soli pri kontaktu s čínidlom na povrchovú úpravu, aby sa vytvorila zodpovedajúca soľ vápnika na povrchu upraveného0015 V tejto súvislosti je jedným zrejmým prostriedkom, ako zvýšiť nestálu počiatočnú teplotu a obmedziť zodpovedajúce množstvá celkového obsahu prchavých látok spojených sminerálnom plnivom, je zabrániť alebo obmedziť použitie niektorých bežných aditív na úpravu

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02

Značky: upraveného, plniva, přípravy, produktov, povrchovo, použitie, spôsob, minerálneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e19873-sposob-pripravy-produktov-povrchovo-upraveneho-mineralneho-plniva-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy produktov povrchovo upraveného minerálneho plniva a ich použitie</a>

Podobne patenty