Plávajúca veterná elektráreň

Číslo patentu: E 18657

Dátum: 19.10.2009

Autor: Moritz Bertil

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa všeobecne týka plávajúcej veternej elektrárne a najmä veternej elektrárne, ktorá je skonštruovaná0002 Použitie vynálezu odkazuje a je určené na použitie V zariadení na vytvorenie predpokladov na výrobu elektrickej energie a elektrickej energie 2 prevažujúcej sily vetra a smeru0003 Zariadenia tohto typu môžu obsahovať, a samostatné pontónové jednotky, ktoré môžu plávať po vodnej hladine a ktoré sú však vzájomne koordinované, b niekoľko, najmenej dve,veterné turbíny (vetrom poháňané vrtule), orientované vzájomne vedľa sebe a navzájonl koordinované, c kotviaci systém, pevne ukotvený V obmedzenej oblasti dna uvedenej vodnej plochy, d generátorovú jednotku, ktorá môže byť poháňaná veternými turbínami na výrobu elektrickej energie, e káblovú sekciu,pripojenú na jednej strane ku generátoru a na druhej strane k rozvodnej sieti umiestnenej na pevnine, určenej na distribúciu0004 Vynález bol navrhnutý so zámerom poskytnutia zariadenia a aplikácie, V ktorom aspoň dve pontónové jednotky môžu byť koordinované výstužným nosníkom alebo pod., napriklad nosníkom horizontálne orientovaným, upravenýnt tak, aby vytváral a/alebo podopieral prvú rámovú konštrukciu, orientovanú vertikálne alebo v podstate vertikálne, s touto vertikálnou konštrukciou a/alebo výstužným nosníkom sú spojené a vzhľadom na ňu rozmiestnené veterné turbíny, s výhodou navzájonx bočne, a kde aspoň tretia z pontónových jednotiek môže byť koordinovaná s druhou horizontálne alebo V podstate horizontálne orientovanou rámovou konštrukciou, kde prvá rámová konštrukcia a druhá rámovákonštrukcia sú spojené, napr. pomocou spojených rámových častí.0005 Vynález predpokladá použitie riadiacej jednotky alebo riadiaceho zariadenia, ktoré môže s výhodou nájsť využitie V zariadení, ako je uvedené vyššie, a ktoré je určené na riadenie súvisiacich prostriedkov a/alebo zariadení, použitímvstupných dát a výpočtom výstupných dát alebo signálov. Doterajší stav techniky0006 Spôsoby, zariadenia a konštrukcie týkajúce sa vyššie uvedenej technickej oblasti a ktoré majú funkciu a vlastnosti,ktoré spĺňajú dané požiadavky, boli známe už skôr V množstve0007 Pokiaľ ide o zariadenie tohto typu, sú už skôr známe konštrukcie potrebné pre pontóny alebo pontónové jednotky takým spôsobom, že pontónové jednotky ležia horizontálne proti sebe a plávajú na vodnej hladine alebo sú konštruované ako plávajúce vertikálne stĺpy, napríklad s pridruženou záťažou alebo0008 Ako príklady skôr uvedenej kategórie možno uviesť obsah nasledujúcich patentových publikácií, pozri NL-l 008 318 EP 1 106 825-A 2 US-6294 844-B 1 DE-32 24 976-A 1 DE-197 27 330-Al W 0-00/5821-A 1 DE-198 46 796-Al, a W 0-O 2/073032-A 1.0009 Ako príklady naposledy menovanej kategórie, ktorá má vertikálne stĺpy, ktoré slúžia ako pontónové jednotky, možno uviesť obsahy patentových publikácii WO-2005/040 604-A 2 a WOO 3/O 76 800-A 2.0010 Ak sa zoberú do úvahy základné predpoklady spojené s predloženým vynálezom, aj na predchádzajúce hľadisko technológie, možno uviesť predmet patentovej publikácie WO 2007/009 464-A 1 a najmä obr. 1 a 2 V ňom znázornené.0011 Tu bude znázornená a opísaná plávajúca Veterná elektráreň, vo forme samostatného zariadenia súvisiaceho svodnou plochou, a najmä systém na vytvorenie predpokladov navýrobu elektrickej energie 2 prevažujúcej sily vetra a jeho0012 Systém tu uvedeného typu zahŕňa a samostatné, ale mechanicky koordinované pontónová jednotky, ktoré môžu plávať po vodnej ploche, b niekoľko, najmenej dve, veterné turbíny(vetrom poháňané vrtule), orientované vedľa seba a vzájomne koordinované, c kotviaci systém, pevne ukotvený V obmedzenej oblasti dna vodnej plochy, d generátorovú jednotku, ktorá môže byť poháňaná otočnýnl pohybom jednej alebo viacerými veternými turbínami na výrobu elektrickej energie, a e káblovú sekciu,spojenú na jednej strane s jednotkou generátora a na druhej strane s rozvodnou sieťou, umiestnenou na pevnine a distribúciu0013 Presnejšie, pontónové jednotky sú tvorené a spojené s aspoň dvomi vertikálnymi stĺpmi, ktoré samotné môžu plávať, navytvorenie prvej vertikálnej rámovej konštrukcie.0014 Pri všetkých okolnostiach je potrebná jedna zvislá podpera alebo jej ekvivalent, pre stabilizáciu vertikálnej polohy prvej rámovej konštrukcie na vodnej ploche, zvislápodpera alebo podobná konštrukcia bude dalej označená ako0015 Dve (tri) stĺpové pontónové jednotky samotné sú pevné na ohyb a navyše sú upravené tak, a by mohli vertikálne podopieraťaspoň jednu horizontálne orientovanú nosníkovú konštrukciu, ktorá samotná je pevná na ohyb.0016 Takáto nosniková konštrukcia je upravená a dimenzovaná tak, aby mohla podopierať niekoľko veterných turbín0017 Každá zo stĺpových pontónových jednotiek a zvislá podpera alebo tretia pontónová jednotka je dimenzovaná tak, s ohľadom naseba a/alebo upravená tak, aby sa ich spodné časti ponorené dovodnej plochy udržujú horné časti obidvoch uvedených rámovýchkonštrukcií plávajúcich na vodnej hladine.0018 Tretia zvislá podpera je bočne presunutá v jednej rovine,orientovaná cez prvú rámovú konštrukciu a dva stĺpy, s treťou vzpriamenou jednotkou upravenou na jednej strane tak, aby mohla spolupracovať s prvou zvislou podperou cez druhú rámovú konštrukciu a na druhej strane stále spolupracovať s kotviacim0019 Je tu výslovne uvedené, že pontónové jednotky sú koordinované s horizontálne orientovaným nosníkom alebo konštrukciou nosníka, upravenou na začlenenie do prvej vertikálne alebo V podstate vertikálne orientovanej rámovej konštrukcie a/alebo na jej podopieranie, na tejto rámovej konštrukcii a/alebo nosníku sú vzájomne vedľa seba umiestnené turbíny, a kde aspoň tretia z pontónových jednotiek je koordinované s druhou horizontálne alebo V podstate horizontálne orientovanou rámovou konštrukciou, prvá rámová konštrukcia a druhá rámová konštrukcia sú vzájomne pevne spojené, t.zn.0020 Je známe, že plávajúce zariadenie tohto typu a ktoré má pevne ukotvený kotviaci systém, bude mať tendenciu, napr. vytvorenými vlnami, otáčať elektrárňou alebo zariadením ako celok, vrátane veterných turbín, takže sa bude trochu líšiť od prevládajúceho a stáleho smeru vetra a veterného víru, takže sabude znižovať maximálny výkon energie.0021 Ak sa zoberú do úvahy podstatné znaky týkajúce sa predloženého vynálezu, má byť uvedený obsah nasledujúcich patentových publikácií ako príslušných doteraz známych0022 Patentová prihláška W 0 99/02856 opisuje zariadenie obsahujúce veterné kolesá (1), ktorá sú namontované na ráme (5, 6, 7), rámy sú vybavené plávajúcimi telesami (15) a môžu sa

MPK / Značky

MPK: F03D 11/04, F03D 7/02

Značky: elektráren, veterná, plávajúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e18657-plavajuca-veterna-elektraren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plávajúca veterná elektráreň</a>

Podobne patenty