Urýchľovacia zmes a spôsob použitia

Číslo patentu: E 18567

Dátum: 03.12.2009

Autori: Weibel Martin, Kolomiets Elena, Alfonso Montserrat

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Urýchľovacia zmes a spôsob použitia Oblasť technikyVynález sa týka urýchlovača do betónu alebo malty, sväčšou výhodou do striekaného betónu alebo striekanej malty, ktorý je prítomný ako prášková kompozícia, sväčšou výhodou ako vodná zmes, ako roztok alebo ako disperzia, a obsahuje nasledujúce zložkyVynález sa ďalej týka spôsobu prípravy urýchlovača podľa tohto vynálezu,pričom síran hlinitý a/alebo hydroxysiran hlinitý, svýhodou síran hlinitý a/alebo hydroxysiran hlinitý a hydroxid hlinitý, najvýhodnejšie síran hlinitý a hydroxid hlinitý,s výhodou amorfný hydroxid hlinitý, kyselina hexafluorokremičitá, a prípadne amíny sa zmiešajú svodou. Vprípade hydroxidu hlinitého sa uprednostňuje použitie amorfného hydroxidu hlinitého. Vtomto vynáleze sa amorfný hydroxid hlinitý všeobecne uprednostňuje pred inými formami hydroxidu hlinitého, najmä v porovnaníVynález sa tiež týka použitia urýchlovača podľa vynálezu na vytváranie povlakov na substrátoch, svýhodou tunelových povrchov, banských povrchov,stavebných jám alebo šácht, z betónu alebo malty, svýhodou striekaného betónu alebo striekanej malty a z nich pripravených vytvrdnutých vrstiev, ktoré sú vyrobené nanesením betónovej zmesi alebo malty, svýhodou striekaného betónu alebo striekanej malty, ktorých vytvrdnutie bolo vynútené urýchlovačom podla tohto vynálezu. Použitie kyseliny hexafluorokremičitej ako stabilizátora na urýchľovaciezmesi je tiež súčasťou tohto vynálezu.Betón a malta, ktoré sa nanášajú na substráty, napríklad na skalné plochy tunelov, musia tuhnúť atvrdnúť rýchlo (najmä ked sa nastriekajú), aby sazabezpečila ich adhézia a mechanická pevnosť a tým bezpečnosť pre ludí a stroje.Z tohto dôvodu sa do striekaného betónu alebo striekanej malty obyčajne pridávajúurýchlovače, ktoré zabezpečujú rýchle tvrdnutie.Riešenia urýchľovačov sú opísané vo W 0 9818740, EP-A 1878713, W 0 03029163, EP-A 812 812, EP-A 1167317, KR-B-9606223, JP-A-2003246659 a JPA-2003321263.KR-B-9606223 opisuje použitie hexafluorokremičitanov (solí kyseliny hexafluorokremičitej) v iných ako bezalkalických urýchľovačoch, ktoré obsahujú oxid sodný asoli alkalických kovov. JP-A-2003321263 opisuje kvapalné urýchľovacie zmesi obsahujúce hexafluorokremičitany (soli kyseliny hexafluorokremičitej) do betónov sobsahom popolčeka ako druhého spojiva. JP-A-2003246659 opisuje použitie hexafluorokremičitanov (solí kyseliny hexafluorokremičitej) v urýchľovacích zmesiach. Vynález znižuje tvorbu prachu počas striekania, takzvaný odraz (časť striekaného betónu sa obyčajne odrazí od povrchu, na ktorý sa nanáša) a zdravotnéproblémy spôsobené alkalickými zlúčeninami.Konvenčné bezalkalické urýchlovače tuhnutia striekaného betónu ainých materiálov obsahujúcich cement sa odlišujú vtom, že bud vedú k rýchlemu tuhnutiu a relatívne nízkej počiatočnej pevnosti, alebo vedú kpomalému tuhnutiu vkombinácii s relativne vysokou počiatočnou pevnosťou. Navyše vyššie uvedené výsledky vzhladom na pôsobenie vbetóne sa často menia vzávislosti od typu cementu. Preto je vodvetví silný dopyt po vysoko robustných urýchlovacíchprísadách, ktoré sú vhodné pre široké spektrum cementov na celosvetovej báze.vychádzajúc z doterajšieho stavu techniky bolo cielom predloženého vynálezu vyvinúť urýchľovač, ktorého prostredníctvom je možné dosiahnut dobrú počiatočnú pevnosť v kombinácii s optimalizovaným časom tuhnutia. Okrem toho by urýchľovač mal mať dobrú stabilitu vodného roztoku alebo disperzie. Najmä zrážanie rozpustených alebo suspendovaných zložiek by bolo nevýhodne, pretože za týchto okolností nemožno zabezpečiť nemennú kvalitu týchto urýchľovačov. Ked sa vytvorí nerozpustný materiál, je vo všeobecnosti ťažké urýchľovač znova homogenizovaťĎalším cielom vynálezu je vyhnúť sa použitiu kyseliny fluorovodíkovej (HF) v urýchľovacích prísadách. HF je veľmi jedovatá a môže sa s ňou manipulovať len zaveľmi prísnych bezpečnostných opatrení v laboratóriu a vo výrobe.Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť urýchľovacou zmesou, ktorá obsahuje a) hliník v oxidačnom stave 3, b) síran a c) kyselinu hexafluorokremičitú, spôsobom ichUrýchľovacia zmes podľa vynálezu môže byť práškovou kompozíciou,roztokom, disperziou alebo suspenziou. Disperzie alebo roztoky sú osobitneurýchľovač podľa tohto vynálezu možno svýhodou pripraviť zmiešaním síranu hlinitého a/alebo hydroxysíranu hlinitého, s výhodou síranu hlinitého a/alebo hydroxysíranu hlinitého a hydroxidu hlinitého, najvýhodnejšie síranu hlinitého a hydroxidu hlinitého, (s výhodou amorfného hydroxidu hlinitého), kyseliny hexafluorokremičitej a prípadne amínov svodou. Príprava urýchľovacích zmesí sa s výhodou uskutočňuje pri teplote medzi 40 a 80 °C, s osobitnou výhodou pri teplote medzi 50 a 70 °C. Síran hlinitý pridaný do vodnej urýchľovacej zmesi môže teda byť prítomný čiastočne v dispergovanej forme a čiastočne v rozpustenej forme. Často aspoň časť síranu hlinitého reaguje sinými zložkami disperzie alebo roztoku(napríklad s výhodne amorfným hydroxidom hlinitým) stvorbou komplexov hliníka. Teda obyčajne aspoň časť rozpusteného síranu hlinitého je prítomná vo formeUrýchlovače podľa vynálezu sú svýhodou bezalkalické. Výhodou bezalkalických urýchľovačov je najmä to, že tvorba prachu pri striekaní sa dá udržiavať na relatívne nízkej úrovni a nespájajú sa so žiadnym negatívnym vplyvom na zdravie zamestnancov vdôsledku alkalických zlúčenín, respektíve alkalického pH.Výhodnými urýchľovačmi sú tie, ktoré vzmesi obsahujú (d) amín. Typ amínu nie je osobitne limitovaný, možno napríklad použiť alkylamíny, aromatické amínya/alebo alkanolamíny. Rozvetvené alebo nerozvetvené alkylamíny sú výhodnejšie.S osobitnou výhodou sa môže v zmesi nachádzať aspoň jeden alkanolamín. Ako amíny sú osobitne výhodné dietanolamín a/alebo trietanolamín, pričom osobitne výhodný je najmä dietanolamín. Dietanolamín má účinok podpory stability urýchlovacích kompozícii, najmä v kombinácii s kyselinou hexafiuorokremičitou. Zlepšuje sa aj vývoj pevnosti v tlaku. Množstvo amínu sa s výhodou pohybuje medzi 0,1 a 10, sväčšou výhodou 0,3 až 6 vždy vzhľadom na celkovú hmotnosťvodnej zmesi. Účinkom pridania týchto amínov je zlepšenie vývoja pevnosti v tlaku.Ďalšie výhodné urýchľovače obsahujú alkyléndiamíny, výhodne etyléndiamín a/alebo alkyléntriamíny, s výhodou dietyléntriamín. Celkové množstvo alkyléndiamínov, svýhodou etyléndiamínu a/alebo dialkyléntriamínov, svýhodou dietyléntriamínu, sa s výhodou pohybuje medzi 0,1 a 10 , s väčšou výhodou 0,3 až 6 vždy vzhladom na celkovú hmotnosť vodnej zmesi. Účinkom pridania týchtoamínov je zlepšenie vývoja pevnosti v tlaku.V urýchlovacích zmesiach podľa vynálezu, s osobitnou výhodou vo vodných urýchlovacích zmesiach, sa môže nachádzať stabilizátor (e). Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu zmes obsahuje ako stabilizátor (e) kremičitan horečnatý,ílové minerály, kaolín, kyselinu fosforečnú, kyselinu fosforitú, organické karboxylovéStabilizátor môže inhibovať tvorbu pevných častíc alebo brániť sedimentácii dispergovaných častíc urýchlovača podla vynálezu. S osobitnou výhodou disperzia podľa vynálezu obsahuje stabilizátor, s výhodou anorganický stabilizátor, v pomere od 0,1 do 10 hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnost vodnej zmesi. Ešte výhodnejším rozmedzim obsahu stabilizátora je 0,2 až 3 hmotnostné a najmä 0,3až 1,3 hmotnostného vždy vzhľadom na celkovú hmotnosť urýchlovacej zmesi.Vhodnými stabilizátormi sú anorganické stabilizátory, ako sú napríklad niektoré kremičitany, ílové minerály, kaolíny, alofány avelmi všeobecne inertné tixotropné látky, ako aj kyselina fosforečná, kyselina fosforitá a/alebo akékoľvek organické karboxylové kyseliny. Príkladom organickej karboxylovej kyseliny je kyselina asparágová.

MPK / Značky

MPK: C04B 111/00, C04B 111/10, C04B 40/00

Značky: spôsob, urýchľovacia, použitia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e18567-urychlovacia-zmes-a-sposob-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Urýchľovacia zmes a spôsob použitia</a>

Podobne patenty