Tonerové zásobníky pre zariadenie na tvorbu obrázkov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto prihláška sa týka zásobníkov určených na použitie so zariadeniami tvoriacimí obrázky a konkrétnejšie zásobníka s jedným alebo viacerými zaberacími prvkami, ktorépočas zasúvanía zaberajú do zariadenia na tvorbu obrázkov.0002 Tonerové zásobníky obsahujú vopred určené množstvo toneru. Zásobníky sú skonštruované na zasunutie a zabratie do zariadenia na tvorbu obrázkov. Toto zabratie zabezpečuje, aby sa toner v zásobníku počas procesu tvorby obrazu prenášal do zariadenia na tvorbu obrázkov a nakoniec na hárok média. Zaberanie medzi zásobníkom a zariadením na tvorbu obrázkov je dôležité na zabezpečenie, aby zásobník správne fungoval V zariadení natvorbu obrázkov, aby sa prenášal toner.0003 Zásobník by mal byť konštruovaný tak, aby sa zabránilo úniku toneru pred zasunutím do zariadenia a po zasunutí do zariadenia. Zásobník môže obsahovať uzatvárací mechanizmus, ktorý bráni toneru uniknúť pred zasunutím do zariadenia na tvorbu obrázkov. Počas zasúvanía by mal zásobník zaberať do zariadenia na tvorbu obrázkov takým spôsobom, aby presunul uzatvárací mechanizmus zo zatvorenej polohy do otvorenej polohy, ktorá dovoľuje toneru presúvať sa zo zásobníka do zariadenia na tvorbu obrázkov.0004 Zásobník by mal byť starostlivo zoradený voči zariadeniu na tvorbu obrázkov, aby sa zabezpečilo presné zasunutie, ktoré bráni úniku toneru. Zásobník môže obsahovať jeden alebo viac zaberacích prvkov, ktoré zaberajú do zariadenia na tvorbu obrázkov, ktoré poskytujú presné zoradenie. Zaberacie prvky môžu byť umiestnené na rôznych miestach telesa0005 Táto prihláška sa týka tonerových zásobníkov na použitie so zariadeniami na tvorbu obrázkov. Zásobník môže obsahovať vnútro na zadržanie toneru, ktorý sa prenáša do o zariadenia na tvorbu obrázkov a používa počas tvorby obrazu. Zásobník môže obsahovať jeden alebo viac zaberacích prvkov, ktoré interagujú počas zasúvanía so zariadením na tvorbu obrázkov. Zaberacie prvky môžu obsahovať jeden alebo viac zoraďovacích prvkovi, ktorézoraďujú zásobník počas zasúvanía do zariadenia torbu obrázkov. Zaberacie prvky môžutaktiež obsahovať jeden alebo viac funkčných prvkovi, aby zásobník efektívne prevádzaltoner do zariadenia na tvorbu obrázkov.0006 Obrázok 1 je schéma tonerového zásobníka a zariadenia na tvorbu obrázkov podľa jednej formy vynálezu.0007 Obrázok 2 je perspektívny pohľad na prvú stranu zásobníka podľa jednej formy vynálezu.0008 Obrázok 3 je perspektívny pohľad na druhú stranu zásobníka podľa jednej formyvynálezu. 0009 Obrázok 4 je pohľad zboku na zásobník podľa jednej formy vynálezu.0010 Obrázok 5 je rozložený pohľad na clonu odstránenú z tonerového zásobníka podľa jednej formy vynálezu. 0011 Obrázok 6 A je pohľad zboku na clonu v zatvorenej polohe podľa jednej formy0012 Obrázok 6 B je pohľad zboku na clonu V otvorenej polohe podľa jednej formy0013 Obrázok 7 je perspektívny pohľad na vnútro zásobníka podľajednej formy vynálezu.0014 Obrázok 8 je perspektívny pohľad na hnacie ústrojenstvo na zásobníku podľa jednej0015 Obrázok 9 je schematický pohľad zboku na elektrický konektor na zásobníku podľa0016 Obrázok 10 je rozložený perspektívny pohľad na elektrický konektor podľa jednej0017 Obrázok ll je schematický pohľad zboku na zariadenie na tvorbu obrázkov podľa jednej formy vynálezu.0018 Obrázok l 2 A je perspektívny pohľad na prvú stranu zariadenia na tvorbu obrázkov podľa jednej formy vynálezu.0019 Obrázok 12 B je perspektívny pohľad na druhú stranu zariadenia na tvorbu obrázkovpodľa jednej formy vynálezu.0020 Obrázok 13 je perspektívny pohľad na zásobník zasúvaný do zariadenia na tvorbuobrázkov podľajednej formy vynálezu.0021 Obrázok 14 je perspektívny pohľad na zásobník zasúvaný do zariadenia na tvorbuobrázkov podľajednej formy vynálezu.0022 Obrázok 15 je perspektívny pohľad na zásobník zasúvaný do zariadenia na tvorbuobrázkov podľajednej formy vynálezu.0023 Obrázok 16 je schematický pohľad zboku na elektrický konektor na zásobníku zaberajúci do elektrického konektora na zariadení na tvorbu obrázkov podľa jednej formy0024 Obrázok 17 je perspektívny pohľad na zásobník úplne zasunutý do zariadenia natvorbu obrázkov podľa jednej formy vynálezu. Detailný opis0025 Táto prihláška smeruje na tonerové zásobníky na použitie v zariadeniach na tvorbu obrázkov. Obrázok 1 schematicky ilustruje jednu formu vynálezu, ktorá zahŕňa tonerový zásobník 10 s jedným alebo viacerými zaberacími prvkami 11. Zariadenie 10 na tvorbu obrázkov zahŕňa prijímajúci priestor 101 dimenzovaný na prijatie zásobníka 10. Jeden alebo viac zaberacích prvkovi 102 súvisí so zariadením 100 na tvorbu obrázkov. Zaberacie prvky 11 na zásobníku 10 počas zasúvania zásobníka 10 do prijímacieho priestoru 101 interagujú so zaberacími prvkami 102 na zariadení 100 na tvorbu obrázkov. Zaberacie prvky ll a 102 môžu plniť širokú škálu funkcií, vrátane polohovania zásobníka 10 v zariadení 100 na tvorbu obrázkov, spôsobenia že toner v zásobníku sa presunie do zariadenia 100 na tvorbu obrázkov,povolenia, aby zásobník 10 komunikoval so zariadením 100 na tvorbu obrázkov,zabezpečenia napájania zo zariadenia 100 na tvorbu obrázkov do zásobníka 10 a iné. Zaberacie prvky 11 a 102 sú umiestnené tak, že sa vykonávajú rôzne funkcie organizovanýmspôsobom počas zasúvania zásobníka 10.0026 Obrázky 2, 3 a 4 zobrazujú jednu formu zásobníka 10. Zásobník 10 obsahuje toner,ktorý sa prenáša do zariadenia 100 na tvorbu obrázkov. Zásobník 10 zahŕňa vrchnú stranu 12,spodnú stranu 13, prednú stranu 14, zadnú stranu 15 a bočné strany 16. Na vrchnú stranu 12 možno pripevniť rukoväť 23, aby sa uľahčilo uchopenie a manipulovanie so zásobníkom 10 počas zasúvania a vyberania zo zariadenia 100 na tvorbu obrázkov. Vjednej z foriemvynálezu je rukoväť 23 pripevnená na zásobník 10 otočne.0027 Zásobník 10 zahŕňa hlavnú časť 38 a nástavec 17. Nástavec 17 je umiestnený na spodnej strane 13 zásobníka 10. Ako je zobrazené na obrázku 4, hĺbka W nástavca 17 meraná medzi prednou stranou 14 a zadnou stranou 15 je menšia než hĺbka W hlavnej časti 38 zásobníka 10. V jednej forme vynálezu, je nástavec 17 umiestnený v strede hlavnej časti 38,pričom tvorí prednú plošinu 25 a zadnú plošinu 26. V jednej forme vynálezu predná a zadná plošina 25 a 26 sú V podstate kolmé na nástavec 17. Zásobník 10 má celkovú výšku meranú medzi vrchnou stranou 12 a spodnou stranou 13. Nástavec 17 má menšiu výšku než hlavná0028 Jeden alebo viac zaberacích prvkovi 11 je počas zasúvania do zariadenia 100 na tvorbu obrázkov, zoradených so zásobníkom 10. Mnohé z nich sú umiestnene na nástavci 17,pretože nástavec 17 sa počas vertikálneho zasúvania zásobníka 10 spočiatku vsúva do zariadenia 100. Jeden zaberací prvok 11 obsahuje fazety 18, ktoré sú umiestnené na spodnej strane 13. Fazety 18 môžu byť umiestnené na jednej strane alebo viacerých stranách nástavca. V jednej forme vynálezu má nástavec v podstate pravouhlý tvar prierezu a fazety 18 súumiestnené pozdĺž každej zo štyroch hrán.0029 Ďalší zaberací prvok 11 na zoradenie májedno alebo viac rebier 19, ktoré pokračujú V podstate vo vertikálnej orientácii pozdĺž nástavca 17. V jednej forme vynálezu, rebrá 19 majú zavádzací koniec 27, ktorý je otočený ku spodnej strane 13. V jednej forme vynálezu,zavádzací koniec 27 je vzdialený od fazety 18 a tvorí styk so zariadením 100 potom čo styk vytvorila fazeta 18. Zavádzací koniec 27 môže mať fazetu alebo môže pokračovať v podstate kolmo von z nástavca 17. Dĺžka sa môže meniť, pričom zobrazená forma vynálezu obsahuje rebrá 19 pokračujúce po dĺžke nástavca 17. V tejto forme vynálezu sú rebrá 19 umiestnené na každej zo strán 16, hoci ine formy vynálezu môžu mať umiestnenie na iných miestach. Vo formách vynálezu s viacerými rebrami 19 môžu rebrá 19 mať rovnaký alebo odlišný tvar aveľkosť. V jednej forme vynálezu zásobník 10 májediné rebro 19.0030 Ďalší zoraďovací a zaberací prvok 11 má jednu alebo viac štrbín 28. Štrbiny 28 môžu byť umiestnené na širokej škále miest pozdĺž zásobníka 10, vrátane smerovania k bočným stranám 16, ako je to zobrazené na obrázkoch 2 a 4. Štrbina 28 má prvý koniec 29, ktorý je otvorený ku spodnej strane 13 a protiľahlý druhý koniec 30. Prvý koniec 29 môže mať fazety tvoriace zväčšenú šírku, aby sa uľahčilo zaberanie do zariadenia 100 na tvorbu obrázkov počas zasúvania zásobníka 10. Štrbiny 28 majú ďalej prvú a druhú stenu 31 a 32. Vo forme vynálezu podľa obrázkov 2 a 4 prvá stena 31 je otočená k zadnej strane 15 a druhá stena 32 kprednej strane 14. Steny 31 a 32 môžu byť rovnobežne, čo spôsobí, že šírka štrbín 28 je v

MPK / Značky

MPK: G03G 21/16

Značky: obrázkov, zásobníky, tonerové, zariadenie, tvorbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e17245-tonerove-zasobniky-pre-zariadenie-na-tvorbu-obrazkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tonerové zásobníky pre zariadenie na tvorbu obrázkov</a>

Podobne patenty