Matica a kombinácia čapu s maticou

Číslo patentu: E 17221

Dátum: 07.07.2011

Autor: Frenken Egbert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka matice podľa znakov predvýznakovej časti nároku 1 a kombinácie čapu s maticou podľa znakov predvýznakovej časti nároku 8.0002 Takáto matica je známa napriklad z dokumentu US 2009/0226281 A 1. Pri známej matici sú v prvej časti na časti obvodu vytvorené závitové úseky, pričom závitové úseky sú voči prvej časti usporiadané pohyblivo, predovšetkým zvisle pohyblivo. Druhá časť tvori protiľahlý doraz pre na závitový úsek pôsobiacu tlačnú pružinu. Známa matica môže byť nasunutá na závitový čap, pričom späť ustupujúce závitové úseky umožňujú prebehnutie závitu. Ak je potom matica otáčaná, zapadajú závitové úseky do závitu čapu a matica potom môže byť pritiahnutá. Ďalej použitá možnosť otáčania s prvou časťou spojeného podložného disku, ktorý je navyše spojený s na maticu uchytenou pružinovou komorou, prináša zásluhou napätie pružiny pri priťahovani matice a dosadnutie podložného disku na upinaný predmet trvalé predpätie matice v smere zablokovania, takže pôsobí proti uvoľneniu.0003 Matkové poistné systémy sú známe aj v ďalších uskutočneniach. Poukazuje sa napríklad na dokumenty DE 197 01 371 B 4, EP 2 128 461 A 1, DE 19825132 A 1 a FR 2 762 367 A 1.0004 Takéto matice a kombinácie matíc s čapmi sú ďalej známe z dokumentov US 4,781,507 A 1 a GB 692041 A. Pri predmete podľa uvedeného US-spisu sú použité dve závitovými chodmi opatrené, navzájom voľne otočné časti matice. Okrem toho je použitý bezprotilový zavádzaci diel, otočný voči uvedeným závitovým častiam. Bezrofilová časť sa môže voči závitovej časti otáčať bez obmedzenia. Polohu natočenia možno zabezpečiť len medzi časťami opatrenými závitmi.0005 Do matice zavádzaný čap je opatrený závitom až k svojmu volnému koncu.0006 Z uvedeného britského spisu je známa matica, do ktorej možno vložiť diel,ktorý je na vnútornej strane v tejto matici v smere otáčania zaskočiteľný a je opatrený otvorom, ktorý je uskutočnený bez profilovania a cez ktorý môže byť prestrčený čap. Ďalej sa môže do matice zaskrutkovať závitový diel, ktorý je ďalej tiež opatrený vonkajším závitom. Na uvoľnenie môžu byť diely vyskrutkované len0007 Ak sa vychádza z uvedeného stavu techniky, zaoberá sa vynález úlohou nájdenia matice, ktorú je možné rýchlo nasadiť na závitový čap a bude mať pri jednoduchej konštrukcii väčšiu spoľahlivosť proti stiahnutiu zo závitového čapu. Súčasne má byť nájdenà kombinácia čapu a matice, ktoré bude možné navzájom spoľahlivo spojiť.0008 Uvedená úloha je najskôr riešená predmetom nároku 1, ktorý spočíva v tom, že druhá časť je voči prvej časti v obmedzenom uhle otočná okolo osi otáčania medzi pootočenou a uvoľnenou polohou, časti sú v otočenej polohe navzájom tvarovo zaistené a na zrušenie pootočenej polohy je potrebné pôsobiť na pootočenie istiacu súčasť, napríklad gombik. Vo vzťahu k uvedenej kombinácii je úloha riešená predmetom nároku 8, ktorý spočíva v tom, že plocha prierezu čapu po jeho dĺžke má najmenej sčasti obrys, ktorý zodpovedá obrysu druhého otvoru tak, že čap možno zaviesť do druhého otvoru, ale nie je v ňom otočný,a že čap je najskôr v smere nasadzovania matice opatrený zavádzacím úsekom,ktorý je bez profilovania, pričom axiálny rozmer tohto zavádzacieho úseku jeprispôsobený k axiálnemu rozmeru druhej časti.0009 Zásluhou nekruhového obrysu otvoru druhej časti môže čap v každom prípade na svojom voľnom zavádzacom konci byť opatrený na to prispôsobeným obrysom. S prípadnou vôľou navzájom prispôsobené obrysy uvedeného čapu a druhej časti spôsobí pri otáčaní matice uvedeným spôsobom, že druhá časť sa spolu neotáča. Toto môže byť využité v rôznych smeroch. V najjednoduchšom prípade napríklad ako indikátor, napríklad farebne alebo geometrický uskutočnený, ktorý užívateľovi ukazuje, že bolo uskutočnené na zabránenieodobratia potrebné pootočenie matice. Tiež bez špeciálneho uskutočnenia môžebyť zistené vzájomné natočenie prvej a druhej časti. Proñlovanie je s výhodou pevne spojené s prvou časťou, prípadne najmä uskutočnené vcelku s ňou.0010 Takto je získaná jednoducho na čap nasadzovaná ístená matica. Zásluhou pootočenia matice sa dosiahne zabezpečenie proti odobratíu, pričom nekruhový obrys druhej časti môže byť zároveň využitý na to, že druhá časť sa spoluneotáča a tým je vyradená z použitia.0011 Vo vzťahu ku kombinácii môže byť matica jednoduchým spôsobom nasunutà na čap a potom tak pootočená, že profilovanie matice a čapu prídu do vzájomného záberu, pričom druhá časť sa pri tomto otáčaní neotáča s prvou časťou, takže, v najvšeobecnejšom zmysle, ako bolo uvedené vyššie, je druhá časť použitelná ako indikátor, že matica je na čape zaistené, totiž že profilovanie sú vo vzájomnom zábere a odobratie matice od čapu nie je možné bez ďalšieho otáčania alebo spätného otáčania.0012 Vo vzťahu k chýbajúcej možnosti otáčania čapu v otvore druhej časti môže byť rovnako možné otočenie o niekoľko uhlových stupňov, napríklad 0,1 až 20 uhlových stupňov. Podstatné je, že v dôsledku chýbajúcej možnosti otáčania dochádza k spoluotáčaniu druhej časti čapom pri zaskrutkovaní čapu do matice.0013 V ďalšom je najskôr opisaná matica a potom ďalšie podrobnosti uvedenej kombinácie matica s čapom. Opis matice tiež vopred má v oboch prípadoch význam, pretože všetky oplsané uskutočnenia matice môžu byť uskutočnené tak v uvedenej kombinácii, ako aj v samotnej matici. Tomu tiež zodpovedá, že význam má aj opis čapu, v každom pripade na vysvetlenie matice tiež nezávisle na uvedenej kombinácii. Tu podstatné uskutočnenie matice, čo sa týka najmä protilovania a priradenia prvej a druhej časti a ich uskutočnenia, môžu byť tiež uskutočnené v doskovom dieli, ktorý môže byť otočný, ale tiež nehybný. V poslednom prípade sa potom spravidla otáča iba čap voči doskovému dielu.0014 Že druhá časť je v obmedzenom uhlovom rozsahu otočná okolo osi otáčania voči prvej časti, sa pripočíta ku skutočnosti, že na čape je profilovanie vytvorené v smere obvodu len sčasti. Uhlové obmedzenie môže byť taktoprispôsobené tak, že sa dosiahne pokiaľ možno úplné prekrytie profilovaniav pootočenom stave prvej časti.0015 V uvoľnenej polohe je spoločný obrys otvorov, t.j. v tejto polohe prekrytie pôsobiace celkový obrys otvorov prvej a druhej časti, zodpovedajúco obrysu obvodu čapu alebo prinajmenšom sčasti väčšie ako obrys obvodu čapu v jeho protilovanim opatrenej oblasti. Tento môže byť altematívne aj menší, v závislosti od obrysu otvoru druhej časti. Toto je napriklad uskutočnenie, keď má čap na svojom voľnom konci, na ktorý sa nasadzuje matica, spočiatku menší obrys, cez ktorý môže byť otvor prvej časti bez ďalšieho presunutý, ktorý ale potom ďalej zapadá do menšieho obrysu otvoru druhej časti, pričom druhá časť však cez tento menší obrys čapu presunutá byť nemôže.0016 V ďalšom uskutočnení je použité riešenie spočivajúce v tom, že časti sú v pootočenej polohe navzájom tvarovo presne zaistené, a to ďalej s výhodou pomocou zaskočenia. Pootočenú polohu nemožno pritom zrušiť prípadne iba vzájomným silovým pootočenim častí, ale musí sa napriklad zapôsobiť na hlavu prvku istiaceho zaskočenia. napríklad nadvihnúť, stlačiť alebo pootočiť tento prvok, ktorý istí zaskočenie. Môže sa tiež použiť riešenie spočivajúce v tom, že môže byť uskutočnené iba jednorazové zaskočenie. Bez zvláštnych opatrení,napriklad nákladnej demontáže, už potom zaskočená poloha zrušená byť0017 Ďalej je tiež výhodné, že časti sú predpnuté do ich uvoľnenej polohy. Toto zaisťuje možnosť, aby matica mohla byť vždy voľne nasunutá na čap bez toho,aby sa pritom muselo vopred dbať na pre toto vhodné vzájomné natočenie častí. Ak sa v priebehu uvoľñovania matice od čapu opustí natočená poloha, dosiahne sa samočinne zaujatie nepootočenej vzájomnej polohy častí, t.j. uvoľnenej polohy.0018 Okrem toho je výhodné, že obrys otvoru druhej časti vo zvislom priemete prebieha vo vzťahu k proñlovaniu prvej časti prinajmenšom sčasti radiálne dovnútra. Nekruhové uskutočnenie je použité najmä v oblasti prekrývania profilovania prvej časti, vztiahnuté k uvoľnenej polohe. V prekrytí neprofilovaného

MPK / Značky

MPK: F16B 37/08

Značky: kombinácia, čapu, matica, maticou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e17221-matica-a-kombinacia-capu-s-maticou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Matica a kombinácia čapu s maticou</a>

Podobne patenty