Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Song Cheong Hun, Suwa Tatsuhiro, Ogawa Hiroshi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka adhezívnej kompozície a optického člena. Konkrétnejšie sa tentovynález týka adhezívnej kompozície, ktorá má nízku lepivosť a dobrú trvanlívosť, a optickéhočlena, ktorý ju využíva. Opis súvisiaceho stavu technikyV poslednej dobe sa zariadenia na zobrazovanie obrazov, také ako displeje s tekutými kryštálmi (LCD) a plazmové displeje (PDP), stali ľahšimi a väčšími. Pretože sa zobrazovacie zariadenia stávajú väčšími, vyžaduje sa, aby taktiež adhezíva používané na výrobu zobrazovacich zariadení mali zlepšené a nové vlastnosti. Napríklad, LCD panel sa vyrába postupným naskladaním LCD panela, plátu polarizátora, ochranného filmu, apodobne, s adhezívnymí vrstvami vloženými medzi nimi, pričom ale príslušné členy môžu byť prispôsobené, čo sa týka usporiadania pri umiestnení. V tomto prípade, naskladané členy sa môžu najprv navzájom od seba oddeliť a potom sa navzájom opät spojiť. Pretože proces oddeľovania člena zobrazovacieho zariadenia, napríklad, spojeného plátu polarizátora, z panela LCD vyžaduje s narastajúcou veľkosťou zobrazovacich zariadení väčšiu silu, je tu pravdepodobnosť zníženia produktivity a použiteľnosti. Navyše, medzery medzi bunkami LCD panela sa môžu menit v závislosti na tlaku uplatňovanom ked sa spojený člen oddeľuje. Teda sa vyžaduje, aby sa adhezíva mohli opätovne použit tak, že adhezíva po oddeleni nezostanú, a majú nižšiu lepivosť ako bežné adhezíva, aby sa umožnilo príslušným členom ľahko sa od sebaoddeliť, dokonca pri zobrazovacich zariadeniach s veľkými rozmermi.JP 2008-176173 A opisuje optický film s adhezívami používanými pre takéto zariadenia na zobrazovanie obrazov. Adhezívna kompozícia opísaná vJP 2008-176173 zahŕňa akrylovú živicu, izokyanátovú zlúčeninu, aziridínovú zlúčeninu, a silikónový oligomćr. Avšak, pretože aziridínová zlúčenina je toxická a škodlivá pre ľudské telo, čo sa týka využiteľností a bezpečnosti bola odmietnutá. Navyše, hoci tento dokument opisuje opätovné použitie, nie sú tamžiadne úvahy o tom ako realizovať nízku lepivosť.Navyše, optický film, predovšetkým plát polarizátora, používaný pre zariadenia na zobrazovanie obrazov podlieha kvôli zmene prostredia závažným zmenám rozmerov. Teda, kedsa používa adhezívum, také ako nálepka alebo obojstranná páska, je za podmienok vysokejteploty a vysokej vlhkosti pravdepodobný výskyt tvorby peny alebo odlupovania. V JP 2008176173, je na zvýšenie trvanlivosti zvýšená molekulová hmotnosť živice, ktorá je hlavnou zložkou adhezíva. Avšak, keď má živica vysokú molekulovú hmotnosť, v roztoku adhezíva sazníži obsah pevnej látky, čo spôsobí zhoršenie výkonnosti adhezívnej kompozície.JP S 57-195208 A opisuje adhezívne činidlo zmiešané so sílánovým spájacím činidlom na zlepšenie trvanlivosti. Avšak, z dôvodu pridania sílánového spájacieho činidla, sa môže zlepšit trvanlívosť, pričom priľnavosť na sklený substrát je silná, takže sa nemôže realizovaťAko sa opisuje vyššie, bežná adhezívna kompozícia nemá nízku lepivosť zlučiteľnú s trvanlivosťou nevyhnutnou pre zobrazovacie zariadenia veľkých rozmerov. Aspekty vynálezu sú zamerané na riešenie takéhoto problému a poskytujú adhezívne kompozície s nízkou lepivosťouVynálezcovia tohto vynálezu vykonali rozsiahle štúdie na vyriešenie vyššie uvedeného problému. Vo výsledku, Vynálezcovia vyrobili adhezivnu kompozíciu zahŕňajúcu (a) 100 hmotnostných dielov (met)akry 1 ového kopolyméru obsahujúceho 92 až 99,7 hmotnostných dielov monoméru esteru kyseliny (met)akrylovej a 0,3 až 8 hmotnostných dielov aspoň jedného z monoméru obsahujúceho karboxylovú skupinu a monoméru (met)akrylovej kyseliny obsahujúceho hydroxylovú skupinu, a so strednou molekulovou hmotnosťou 500,000 g/mol až 2,000,000 g/mol (b) 0,01 až 1,0 hmotnostný diel karbodíimídového vytvrdzovacieho (curing)činídla a (c) 0,02 to 1,0 hmotnostný diel oligomérneho sílánového spájacieho činidla.Podľa tohto vynálezu, má adhezívna kompozícia nízku lepivost zlučiteľnú s trvanlivosťou. Nízka lepivosť adhezívnej kompozície môže zvýšiť využiteľnosť a výkonnosť pre zobrazovacie zariadenia veľkých rozmerov. Pretože adhezívna kompozícia má nízku lepivosť,môže sa taktiež očakávať opakované použitie. Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne opísané zložky adhezívnej kompozície podľa tohto vynálezu. Akrylový kopolymér(Met)akrylový kopolymér je hlavnou zložkou adhezívnej kompozície podľa tohto vynálezu a bude tvoriť adhezívnu vrstvu. Podľa vynálezu, (met)akrylový kopolymér pozostáva z 92 až 99,7 hmotnostných dielov monoméru esteru kyseliny (met)akrylovej, a 0,3 až 8 hmotnostných dielov aspoň jedného z monoméru obsahujúceho karboxylovú skupinu a monoméru kyseliny (met)akrylovej obsahujúceho hydroxylovú skupinu, a má strednú molekulovú hmotnost 500,000 g/mol až 2,000,000 g/mol.Výrazom (met)ak 1 ylát sa tu spoločne má na mysli ako akrylát tak i metakrylát. Ďalej,(met) zlúčeninou sa bude mat spoločne na mysli ako zlúčenina tak i (met)-obsahujúca zlúčenina. Napríklad, (met)akrylová kyselina zahŕňa ako akrylovú kyselinu tak i metakrylovú kyselinu.(a-1) Monomér esteru kyseliny (met)akrylovejMonomérom esteru kyseliny (met)akrylovej (tu, taktiež označovaný ako zložka (a-l)) je ester kyseliny (met)akrylovej, ktorý nemá žiadnu hydroxylovú skupinu. Príklady monoméru esteru kyseliny (met)akrylovej môžu zahŕňať, bez toho aby boli na ne obmedzené,metyl-(met)akrylát, etyl-(met)akrylát, propyl-(met)akrylát, izopropyl-(meoakrylát, n-butyl(met)akrylát, izobutyl-(meoakrylát, terc-butyl-(meüakrylát, izoamyl-(met)akrylát, n-hexyl(met)akrylát, n-heptyl-(met)akrylát, n-oktyl-(meüakrylát, terc-oktyl-(meüakrylát, 2-etylhexyl(met)akrylát, decyl-(meüakrylát, izodecyl-(met)akrylát, tridecyl-(meüakrylát, stearyl(met)akrylát, izostearyl-(met)akrylát, fenyl-(rneüakrylát, benzyl-(meoakrylát, dodecyl(meoakrylát, tetrahydrofurfuryl-(meoakrylát, cyklohexyl-(met)akrylát, 4-n-butylcyklohexyl(met)akrylát, 2-etylhexyl diglykol-(meüakrylát, butoxyetyl-(meüakrylát, butoxymetyl(met)akrylát, 3-metoxybutyl-(meüalqylát, 2-(2-Inetoxyetoxy)etyl-(met)akrylát, 2-(2 butoxyetoxy)etyl-(met)akrylát, 4-butylfenyl-(met)akrylát, fenyl-(meüakrylát, 2,4,5-tetrametyl fenyl-(meoakrylát, fenoxymetyl-(meüakrylát, fenoxyetyl-(meoakrylát, polyetylén oxid monoalkyl éter-(met)akrylát, polypropylén-oxid monoalkyl éter-(meoakrylát, trífluóretyl(met)akrylát, pentadekafluorooxyetyl-(meüakrylát, 2-chloroetyl-(met)akrylát, 2,3-dibromopropyl-(meüakrylát, a tribromofenyl-(meoakrylát. Tieto monoméry esteru kyseliny(met)akrylovej sa môžu použit samotné alebo v ich kombinácii.Spomedzi týchto monomérov sú metyl-(meoakrylát, etyl-(met)akiylát, n-butyl(met)akrylát, a Z-etylhexyl-(meoakrylát výhodné a metyl-(meoakrylát, n-butyl(met)akiylát,a 2-etylhexyl-(met)akrylát sú výhodnejšie.Monomér esteru kyseliny (met)akrylovej môže byt prítomný v množstve 92 až 99,7 hmotnostných dielov, Výhodne 94 až 99,5 hmotnostných dielov, a výhodnejšie 96 až 99(a-2) Monomér obsahujúci karboxylovú skupinuMonomér obsahujúci karboxylovú skupinu (ďalej tu taktiež označovaný ako zložka(a-2)) je nenasýtený monomér, ktorý má aspoň jednu karboxylovú skupinu. Príklady monoméru obsahujúceho karboxylovú skupinu môžu zahrňovat, bez toho aby boli obmedzené na, kyselinu(meüakrylovú, kyselinu maleínovú, anhydrid kyseliny maleínovej, kyselinu fumarovú, anhydrid kyseliny fumarovej, kyselinu krotónovú, kyselinu itakonovú, anhydrid kyseliny itakonovej,kyselinu myristovú, kyselinu palmitovú, a kyselinu olejovú. Tieto monoméry sa môžu používatSpomedzi týchto monomérov, kyselina (meoakrylová, kyselina maleinová, anhydrid kyseliny maleínovej, kyselina fumarová, anhydrid kyseliny fumarovej, kyselina krotónová,kyselina itakonová, a anhydrid kyseliny itakonovej sú výhodné a kyselina (met)akrylová je ešte výhodnejšia.Monomér kyseliny (met)akrylovej obsahujúci hydroxylovú skupinu (ďalej tu taktiež označovaný ako zložka (a-3)) je akrylový monomér, ktorý má hydroxylovú skupinu. Príklady monoméru kyseliny (met)akrylovej obsahujúcej hydroxylovú skupinu môžu zahrňovať, bez toho aby boli na ne obmedzené, 2-hydroxyetyl-(met)akrylát, 4-hydroxybutyl-(met)akrylát,Ló-hexándiol mono(met)akrylát, pentaerytritol tri(met)akiy 1 át, dipentaerytritol penta(met)akry 1 át, neopentylglycol mono(met)akry 1 át, trímetylolpropán di(met)ak 1 ylát, trimetyloletán dí(met)akrylát, 2-hydroxypropyl-(met)akrylát, 2-hydroxybutyl-(met)ak.rylát, Z-hydroxy-S-fenyl

MPK / Značky

MPK: C09J 133/12, C09J 133/08, C09J 133/10, C08L 83/04, C09J 133/06, G02B 5/30, C08F 220/18, C08K 5/29, C09J 7/02, C09J 133/04

Značky: ktorý, kompozícia, člen, využíva, adhezívna, opticky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e14722-adhezivna-kompozicia-a-opticky-clen-ktory-ju-vyuziva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva</a>

Podobne patenty