Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Číslo patentu: E 13608

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Meng-jiao, Mcconnell Glendon A, Wang Ting, Reznek Steven R

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Doterajší stav technikym 00 H Celý rad produktov komerčného významu je vyrobený z elastomérnych kompozíc, v ktorých je časticové plnivo dispergované v rôznych syntetických elastoméroch, prírodnom kaučuku alebo elastomérnej zmesi. Sadze sa napriklad širokou mierou používajú ako vystužujúce činidlo V prírodnom kaučuku a ďalších elastoméroch. Používajú sa určité akostné triedy komerčne dostupných sadzí, ktoré sa líšia ako SVOjiHl merným povrchom na jednotku hmotnosti, tak štruktúrou, predsa len sú obmedzené konvenčnými vsádzkovými technikami spracovania kaučuku. Európska patentová publikácia č. O 488 931 opisuje pryžové vulkanizáty majúce zlepšené hysterezné správanie,ktorých mechanické vlastnosti zostávajú v podstate nezmenené. Celý rad produktov komerčného významu vyrobených z takých elastomérnych kompozíc, zahrnujúce napríklad automobilovépneumatiky, puzdrá uloženia motoru, dopravníkové pásy, prevádzkových charakteristík dosiahnuť použitím v súčasnej dobe dostupných materiálov a výrobných technik, existuje dlho pretrvávajúca potreba v priemyselnej oblasti vyvinúť elastomérne kompozície, ktoré majú zlepšené vlastnosti, najmäelastomérne kompozície, ktoré je možné vyrábať efektívne aOOQH Predložený vynález poskytuje elastomérny kompozit, ktorý obsahuje univerzálnu pryž a časticové plnivo dispergované v univerzálnej pryži, pričom časticové plnivo obsahuje množstvo aspoň jedných sadzi, ktoré majú štruktúru a hodnoty merného povrchu splňujúce rovnosť CDBP, dibutylftalátové adsorpčné číslo potom, čo sa vzorka rozdrobí, merané skúšobnou metódou ASTM D-3493, CDBP S (BET 2,9)-X, kde X znamená 5, účinné v uvedenej univerzálnej pryži, aby dosahovala štruktúrnej pevnosti, merané skúšobnou metódou ASTM-D 624 za použitia čeľusti C, aspoň 160 N/mm.WOEH Tu je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri. Časticové plnivo obsahuje aspoň jedny sadze, ktoré majú štruktúru a hodnoty merného povrchu, ktoré uspokojujú rovnicu CDBP S (BET 2,9)-X, kde X je rovné 0 alebo väčšie. Také sadze sú označované V niektorých vyššie uvedených prípadoch ako sadze s ultravysokým merným povrchom/nízkou štruktúrou. Výhodne je elastomérom prírodný kaučuk. Ďalšie zložky, napr. ľubovoľné z celého radu aditív a dalších plnív, o ktorých je známe, že sa používajú v elastomérnych kompozitoch, môžu zahrnovať v elastomérnych kompozitoch, napríklad na dosiahnutie požadovaných prevádzkových vlastností, spracovateľských charakteristík atď.HMOM Tu je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované V elastoméri, ktoré majú štruktúrnu pevnosť, merané napríklad za použitia skúšobnej metódy ASTM-D 624 pri použití čeľusti C, väčšej než približne 160 N/mm, výhodnejšie väčšej než približne 165 N/mm, a navýhodejšie väčšej než približne 170 N/mm.0 MTh je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, ktorý má tvrdosť Shore A, merané napríklad skúšobnou metódou ASTMD 1415, väčšou než približne 65, pevnosť V ťahu, merané napríklad skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 30 megapascalov, a predĺženie pri pretrhnutí, merané napríkladskúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 600 .mM 6 Tu tu opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, pričom časticové plnivo obsahuje aspoň jedny sadze v takom množstve,že má elastomér štruktúrnu pevnosť, merané napríklad skúšobnoumetódou ASTM- D 624 za použitia čeľustí C, aspoň 160 N/mm.WOOU Tu tu opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, pričom časticové plnivo obsahuje aspoň jedny sadze V takom množstve,že má elastomér tvrdosť Shore A väčšiu než približne 65,merané skúšobnou metódou ASTM-D 1415, pevnosť v ťahu väčšiu než približne 30 megapascalov, merané skúšobnou metódou ASTMD 4 l 2, a predĺženie pri pretrhnutí väčšie než približne 600 , merané skúšobnou metódou ASTM-D 412.WDOM Tu je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje časticové plnivo dispergované v elastoméri spôsobmi, ktoré sú tu označované ako kontinuálne mokré miešanie a koagulácia,pričom sadze majú štruktúru a hodnoty merného povrchu, ktoré splňujú rovnicu CDBP S (BET 2,9)-X, kde X je rovné O alebo väčšie. Určité výhodné uskutočnenia, ako sú elastomérne kompozity, majú štruktúrnu pevnosť, merané skúšobnou metódou ASTM-D 624 za použitia čeľustí C, aspoň 160 N/mm. Určité ďalšie výhodné uskutočnenia takých elastomérnych kompozitov majú tvrdosť Shore A, merané skúšobnou metódou ASTM-D 1415, väčšiu než približne 65, pevnosť V ťahu, merané skúšobnou metódouASTM-D 412, väčšiu než približne 30 megapascalov, a predĺženiepri pretrhnutí, merané skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšiu než0009 ľu sú opísané elastomérne zmesi, ktoré obsahujú aspoň jeden tu opisaný elastomérny kompozit zmiešaný s elastomérnym materiálom. Elastomérny materiál obsahuje aspoň jeden elastomér, ktorý môže byť rovnaký ako elastomér V elastomérnom kompozite alebo iný. Prípadne elastomérny materiál obsahuje plnivo, napr. sadze, aditíva alebo ďalšie plnivá dispergovanéOOHM Tu tu opisaný spôsob prípravy vyššie opísaných elastomérnych kompozitov a elastomérnych zmesí. Tento spôsob obsahuje zmiešanie elastoméru a časticového plniva,zahrnujúceho sadze a prípadne ďalšie zložky. U určitých výhodných uskutočnení sa také elastomérne kompozity vyrábajú spôsobmi, ktoré zahrnujú kontinuálne mokré miešanie a koaguláciu. Podobne sa 11 určitých výhodných uskutočnení také elastomérne zmesi vyrábajú spôsobmi, ktoré zahrnujú kontinuálne mokré miešanie a koaguláciu, po ktorých následuje ďalšie miešanie s ďalšiu elastomérnym materiálom, ktorý obsahuje aspoň jeden elastomér, ktorý môže byť rovnaký ako elastomér v elastomérnom kompozite, alebo odlišný. Prípadne elastomérny materiál obsahuje plnivo, napr. sadze, aditívaalebo ďalšie plnivá dispergované v elastoméri.W 01 H Tieto a dalšie aspekty a výhody budú ďalej pochopené po preštudovaní nasledujúceho podrobného opisu určitých výhodnýchĎalej je tu opisaný

MPK / Značky

MPK: C08L 21/00, C08K 3/04, C08K 3/00

Značky: kompozity, zmesí, spôsoby, elastomérne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e13608-elastomerne-kompozity-elastomerne-zmesi-a-sposoby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby</a>

Podobne patenty