Cenný alebo bezpečnostný dokument s bezpečnostným prvkom

Číslo patentu: E 12793

Dátum: 15.05.2009

Autori: Kunath Christian, Pflughoefft

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka cenného alebo bezpečnostného dokumentu s bezpečnostným prvkom,zariadenia na kontrolu počtu dokumentov nastohovaných v stohu dokumentov a zariadenia na kontrolu pravosti dokumentov nastohovaných v stohu dokumentov, ako aj postupu na kontrolu počtu dokumentov stohu dokumentov a na kontrolu pravosti jedného alebo viacerýchZ doterajšieho stav techniky sú známe rôzne bezpečnostné prvky pre cenné a bezpečnostné dokumenty, hlavne bezpečnostné prvky ceninovej alebo bezpečnostnej tlače. Takéto bezpečnostné prvky môže vizuálne kontrolovať používateľ a/alebo strojovo snímačom. Kznámym bezpečnostným prvkom sa napríklad rátajú- Prepletené vlnovky (Guillochen) Prepletené vlnovky sa na dokument tlačia pomocou tzv. líniovej tlače. Vo všeobecnosti pozostávajú zv rôznych farbách na seba- Mikropísmo Tu sa jedná o natlačené páskové nápisy najmenším písmom. Prostým okom sa mikropismo nedá takmer rozpoznať, Napríklad mikropismo je na eurových bankovkách zapracované ako obrazové prvky v motíve. Pomocou lupy sa dá- Metamćme systémy Na základe metamémej rovnofarebnosti môžu rôzne spektrálnezloženia svetla u ľudí vyvolať rovnaký farebný dojem- Potlač infračervenou farbou Farba je viditeľná len pod ínfračerveným žiarením pre čítacie zariadenia s príslušnými snímačmi. Napríklad týmto optickým bezpečnostnýmprvkom sú vybavené eurové bankovky- Čiarové kódy, hlavne jedno- alebo dvojrozmemé číarovć kódy- Opticky premenlivé farby (OVI - optical variable ink) pri opticky premenlivých farbách sa mení farebný dojem podľa zorného uhla, pretože svetlo na pigmentoch sa- Vodotlač, hlavne digitálna Vodotlač, ktorá nesie strojovo čitateľnú informáciu- Sútlač rôzne vzory alebo symboly sa cez seba alebo na seba tlačia tak, že spolu dávajú určitý obrazec. Najmenšie odchýlky v postavení. t. j. sútlačová nepresnosť, sa môže ľahko prostým okom rozpoznať. Keď sa tieto čiastkové obrazce nachádzajú na rôznych stranách dokumentu, ako napriklad bankovky, tento optický bezpečnostný prvok saoznačuje ako príehľadová sútlač- Priehľadné okno Do dokumentu je zapracované okno z priesvitnej umelohmotnej fólie- Melírovacie vlákna Do papieru dokumentu sa primiešajú vlákna, ktoré pod UV svetlomTypicky cenný alebo bezpečnostný dokument má viacero takýchto bezpečnostných prvkov,aby sa zvýšila bezpečnosť proti manipuláciám alebo dodatočným úpravám.Aby sa overil väčší počet dokumentov, tieto sa podľa doterajšieho stavu techniky oddelia,spočítajú a jednotlivo kontrolujú na pravosť. Tento postup je nákladný, pomalý a vyžadujeW 0 2006/027112 Al uvádza bezpečnostný prvok pre bezpečnostné papiere, cenné dokumenty a čipové karty so strojovo čitateľným prvkom pravosti. Prvok pravosti obsahuje oblasť s periodicky vodivým plošným prvkom, ktorý vo vopred stanovenom frekvenčnomintervale dopadajúceho elektromagnetického žiarenia zobrazuje rezonančné efekty.W 0 2004/081545 Al uvádza bezpečnostnú etiketu, ktorá sa dá opticky čítať pomocouW 0 2008/110775 Al uvádza bezpečnostné označovanie, ktoré obsahuje metamateriál. Na autentiñlcáciu artikla sa metamateríál ožiari žiarením v teraherzovom (THz) intervale, aby sana výstup vyviedol obrazec.W 0 2003/054608 A 3 uvádza zariadenie a postup na spracovanie listového tovaru, hlavne bankoviek.W 0 031054810 A 2 uvádza cenný dokument a postup kontroly cenného dokumentu, hlavne bankovky.US 2005/0276906 Al uvádza čítacie zariadenie na detegovanie a overovanie značkovacejVynález má za základ úlohu vytvoriť vylepšený cenný alebo bezpečnostný dokument. Vynález má ďalej za úlohu vytvoriť vylepšené zariadenie na kontrolu počtu dokumentov stohovaných v stohu dokumentov, alebo na kontrolu pravosti dokumentov v stohovaných vstohu dokumentov, ako aj postup na kontrolu počtu alebo pravosti dokumentov.Úlohy ktoré má dokument sa vždy riešia význakmi nezávislých nárokov. Formy vynálezu súPodľa uvedených uskutočnení vynálezu sa cenný alebo bezpečnostný dokument vytvorí s najmenej jedným štruktúrnym prvkom na vytvorenie metamateriálu, ked sa dokumentyPod metamateriálom sa rozumie materiál so zápomýrn indexom lomu. Takéto metamateriály sú z doterajšieho stavu techniky známe, porovnajte hlavne Spektrum der Wissenschaft (Spektrum vedy), október 2006, strany 74 až 81 Electro-magnetic Resonances in Individual and Coupled Split-Ring Resonators (Elektromagnetické rezonancie v jednotlivých a viazaných kruhových štrbinových rezonátoroch), Joumal of Applled Physics,zväzok 92, č. 5, 1. september 2002, strany 2929 až 2936 US 6,958.729 B 1. Prehľad rôznych známych metamateriálov uvádza zápis metamateriál vo Wikipédii(http//de.wikipedia.org/wiki/metamaterlal). Tam sa nachádzajú ďalšie jednotlivé dôkazy aMetamateriál sa tvori priestorovo rozmiestneným usporiadaním štruktúmych prvkov, ktore sa označujú ako základné bunky (unit cell) alebo základné bunky metamateriálu(metamaterial unlt cell). Rozmer štruktúmeho prvku, t.j. základnej bunky, je menší ako vlnová dlžka viditeľného svetla. Možné uskutočnenia takýchto štruktúmych prvkov, ktorými možno vytvoriť metamateriály, sú opísané napríklad v Chamfered band based on metamaterial unit cell (Šikmé pásmo založené na základnej bunke metamateriálu), Li Jiusheng China Jiliang Univ., Hangzhou International Conference on Microwave and Millímeter Wave Technology, 2007 (ICMMT 07), 18. až 21. apríla 2007, strany l až 4,ISBN 1-4244-1049-5, prirastkove číslo INSPEC 9867188.Cenný alebo bezpečnostný dokument môže byť vytvorený tak, že sa metamateriál vytvorí ked je ojedinelý. Cenný alebo bezpečnostný prvok podľa vynálezu je oproti tomu vytvorený tak,že metamateriál tvorí stoh dokumentov tvorený z viacerých takýchto cenných aleboPodľa jedného z uskutočnení vynálezu sa pri štruktúrnom prvku cenného alebo bezpečného dokumentu jedná o vodivú štruktúru. Vodívá štruktúra sa môže vytvoriť na vytvorenie mriežky alebo rezonátora. Napríklad vodivá štruktúra môže byť vytvorená vo forme prútovej antény alebo ako kruhový štrbinový rezonátor, hlavne ako dvojitý kruhový štrbinovýPodľa jedného z uskutočnení vynálezu je Štruktúrny prvok cenného alebo bezpečnostného dokumentu vyrobený z kovu alebo z vodivej umelej hmoty ako napríklad PEDOT. Predovšetkým je možné vodivú štruktúru natlačiť pomocou vodivej farby.Podľa jedného z uskutočnení vynálezu sa pri štruktúrnom prvku jedná o ínverznú vodivú štruktúru. V tomto prípade cenný alebo bezpečnostný dokument obsahuje napríklad oblasť,ktorá je celoplošne vytvorená ako vodič. Štruktúrny prvok v tejto oblasti je realizovaný akovybranie napríklad v ktorom sa tento realizuje odleptaním vodivého materiálu v oblasti.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je štruktúmy prvok vytvorený ako nevodivá štruktúra,hlavne ako díelektrícká štruktúra, ako napríklad dielektrická guľa.Podľa uskutočnení vynálezu obsahuje tento cenný alebo bezpečnostný dokument na vytvorenie metamateriálu viac ako jeden Štruktúrny prvok. Napríldad jedno z uskutočnení cenného alebo bezpečnostného dokumentu podľa vynálezu obsahuje prvý a druhý štruktúmy prvok, ktoré sú vzájomne komplementáme, aby v stohu dokumentov vytvorili metamateriál. Napríklad prvý Štruktúrny prvok spôsobuje zápomú permitivitu, pričom druhý Štruktúrny prvok vedie k zápornej efektívnej permeabilite. Takto vznikajú navzájom komplementámeštruktúrne prvky, ktoré v svojom spolupôsobení majú za následok zápomý index lomu.Podľa jednoho z uskutočnení vynálezu sú štruktúr-ne prvky v stohu dokumentov tvoreného z takýchto dokumentov usporiadané v priestorovom vzore. Napríklad tento priestorový vzor sa opakuje v horizontálnom a/alebo veitíkálnom smere. Priestorový obrazec môže existovať užjednotlívom dokumente, alebo vzniká stohovaním viacerých takýchto dokumentov.Podľa uskutočnení vynálezu má cenný alebo bezpečnostný dokument vrstevnatú štruktúru. Napríklad prvý Štruktúrny prvok sa nachádza v prvej vrstve dokumentu a druhý Štruktúrny prvok v druhej vrstve v odstupe od prvej vrstvy. Medzi prvou a druhou vrstvou sa môže nachádzať jedna alebo viac tretích vrstiev, ktoré vytvárajú požadovaný odstup medzi prvou adruhou vrstvou. Rôzne vrstvy sa môžu vytvoriť napríklad na seba laminovanými fóliami.Podľa jedného z uskutočnení vynálezu sa pri cennom alebo bezpečnostnom dokumente jednáo preukazný dokument, t.j. identifikačný dokument, ako napríklad osobný preukaz, cestovný

MPK / Značky

MPK: G07D 7/10, B42D 15/10, B42D 15/00

Značky: bezpečnostný, dokument, bezpečnostným, prvkom, cenný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e12793-cenny-alebo-bezpecnostny-dokument-s-bezpecnostnym-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cenný alebo bezpečnostný dokument s bezpečnostným prvkom</a>

Podobne patenty