Spôsob uskutočnenia prietokomeru vhodného na meranie tiež extrémne nízkej prietokovej rýchlosti

Číslo patentu: E 12767

Dátum: 04.09.2003

Autori: Bar-or Jonathan, Zakai Avraham

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu merania prietoku tekutiny a ventilu na meranie prietoku tekutiny. Vynález sa týka najmä spôsobu vyhotovenia bežného prietokomera vhodného na meranie aj extrémne nízkej prietokovej rýchlosti, aj pod prietokovými rýchlosťami merateľnými meracími prístrojmi. Vynález sa ďalej týka meracieho systému prietoku tekutín a zariadenia, vhodného0002 Meranie a monitorovanie prietoku tekutín s nízkym objemom má rôzne aplikácie vrátane použitia v priemyselných a obytných prostrediach. Napríklad, V chemickom priemysle môžu byť správne a presné znalosti o vstupných a výstupných rýchlostiach kritické pre nespočetné množstvá procesov (napr. chemické reakcie) pre optimálnu výrobu a spracovanie chemikálií, liečiv apod. Presné monitorovanie prietokov možno tiež použiť na odhalenie a zabránenie únikov, ktoré môžu byť nákladné a môžu byťĎalej, nedostatok monitorovania malého prietoku môže mať pre zásobovateľa za následok straty pri takomto prúdeni. Napríklad vodárenské spoločnosti sú odškodňované za použitie vody podľa merania ich monitormi prietoku (vodomermi). Ak ich monitory prietoku nemerajú kvapkanie alebo mokvanie, nie sú za takúto spotrebu odškodnené. Strata príjmu môže byť značná. Navyše sa miesto strát nezistí, čo znamená, že sa premárni veľké množstvo. To je zvlášť problém v mnohých štátoch s obmedzenými vodnými zdrojmi. Ďalej môže byť znalosť nedostatku tohto monitorovania zneužitá na krádež vody, napríklad pomalým odkvapkávaním vody do nádrže, nemerateľnou rýchlosťou pridruženým prietokomerom, aspotrebou vody priamo z nádrže.0003 Turbínové prietokomery, ktoré sú dnes pri zvyčajnom použití bežnými magnetickými prietokomermi, boli dlho používané na meranie prietoku kvapaliny pomocou turbíny ponorenej do kvapaliny. Magnet pripojený k turbíne otáča druhým magnetom,ktorý je umiestnený v suchom prostredí. Druhý magnet poháňa ozubený systém, ktorý otáča mechanickým počítadlom. Tieto prietokomery nemôžu zistiť nízke prúdenie napr. pod asi 10 l/h,ak berieme do úvahy typický vodomer tohto typu, inštalovaný spoločnosťami dodávajúcimi vodu a mestskými správami na celom svete. Určité piestové meracie zariadenia sa tiež zvyčajne používajú na merania rýchlosti prúdenia a majú nedostatky najmä keď je voda nekvalitná t.zn. má vysoký obsah vápnika aleboobsahuje nečistoty ako je piesok.0004 Iné typy prietokomerov sú tiež známe, z ktorých niektoré sú zariadenia na meranie nízko objemových prietokov. Ale takéto meracie pristroje sú obvykle drahé, vyžadujú servis a ťažko sa prispôsobia systému, takže sa zvyčajne nepoužívajú pre domáce0005 Sú tiež známe zariadenia na počítanie kvapiek, v ktorých je umiestnený snímač, na počítanie kvapiek. Ale takéto zariadenia obvykle slúžia pre laboratóriá a nie sú nákladovo efektívne na rozsiahlu inštaláciu, napr. pre použitie spoločnosťami dodávajúcimi vodu, a rozhodne nie pre mestskú prevádzku. A ešte navyše tieto systémy si vyžadujú dodatočnú0006 Napríklad, v U.S. č. 5,218,346 (Meixler) je opísaný nízko objemový prietokomer pre určenie, kedy prietok tekutiny dosiahne minimálnu prahovú úroveň prietoku. Monitor obsahuje externe umiestnenú elektrickú časť, ktorá pracuje s minimálnym prenikaním do prietoku a umožňuje opravy. Elektronika umožňuje nastavenie prahovej úrovne a môže byť upravená pre paralelný elektrický obvod na udržanie požadovanej rýchlosti prietoku.Ale, systém nie je jednoduchý ani lacný.0007 Iný typ prietokomera, ktorý má schopnosť merať alebo monitorovať nizke rýchlosti prietoku je zložený meraci pristroj. V tomto pripade zariadenie obsahuje zariadenie na meranie veľkého prietoku spolu so sekundárnym prietokomerom, ktorý je obvykle umiestnený na obtokovom potrubí. Sú tam zvyčajne nejaké prvky na odklonenie prietoku (napr. použitím prepinacieho ventilu nastaveného tak, aby sa aktivoval pri vopred určenom tlaku) na základe vopred určenej rýchlosti prietoku alebo tlaku,aby nasmeroval prúdenie do vhodného meracieho prístroja. Tieto prístroje zvyčajne trpia aspoň niektorými vyššie uvedenými0008 Problém, ktorý môže nastať pri zariadení na meranieprietoku je tzv. nad účinnosť, kedy prietokomer môže odčítať nadmerné množstvo tekutiny, ktoré v skutočnosti nepretieklo systémom. To môže byť napríklad dôsledok zotrvačných otáčokmeracieho obežného kolesa meracieho zariadenia.0009 Podľa vynálezu je vytvorená rozvodná sieť obsahujúca prívodné potrubie a zariadenie na meranie prietoku a ventil reagujúci na prietok toto zariadenie na meranie tlaku privádzaprúdenie cez systém len pre merateľný prietok tekutiny.0010 Usporiadanie je také, že keď rýchlosť prúdenia presiahne minimálnu merateľnú prahovú rýchlosť prúdenia, ventil sa otvorí v dôsledku rozdielu tlaku cez vstupný a výstupný otvor a keď rýchlosť prúdenia klesne pod prah minimálnej merateľnej rýchlosti prúdenia, ventil prejde do pulzujúcej polohy, kedy je v uzatvorenom stave, kedy sa v podstate obmedzí prúdenie systémom, a otvorenom stave umožňujúcom prúdenie tekutiny do systému tento otvorený stav má rýchlosť prúdenia presahujúcu prah minimálnej rýchlosti prúdenia pričom časti prívodného potrubia smeronl po prúde od prietokomeru a zariadenia na ňomumiestnené pôsobí ako akumulátor tekutiny.0011 Podľa vynálezu, priemerný prietok tekutiny systémom ostáva celý čas konštantný, pričom spotrebiteľ smerom po prúde od meracieho zariadenia nepozná kolísanie rýchlosti prietokuspôsobené systémom podľa predloženého vynálezu.0012 Podľa vynálezu je vytvorený ventil reagujúci na prietok,ktorý udeľuje systému profil prúdenia ktorý má pulzujúci charakter tak, aby v podstate nedovolil prietok s rýchlosťou prúdenia pod prah minimálneho merania, a obnovil sa prietok len s merateľnými množstvami tekutiny. Ventil reagujúci na prietok v skutočnosti reaguje na rýchlosť prúdenia a na rozdiel tlakumedzi vstupom do ventilu a výstupom z ventilu.0013 Podľa iného aspektu sa predložený vynález týka spôsobu merania prietoku tekutiny v prívodnom potrubí tekutiny podľa nároku 22, obsahujúci prietokomer, ktorý má prah minimálnej merateľnosti a ventil reagujúci na prietok, spôsobujúci profil prúdenia s pulzujúcim charakterom tak, aby V podstate obmedzil prietok pri rýchlosti prietoku pod prah minimálneho merania a obnovil prietok s len merateľnými množstvami tekutiny. Usporiadanie je také, že prívodné potrubie tekutiny a každé zariadenie zabudované do neho pôsobí ako akumulátor, pričom sa v otvorenom stave ventilu reagujúceho na prietok tekutiny, počas0014 Predložený vynález je tiež zameraný na ventil podľa0015 Privodný systém tekutiny podľa predloženého vynálezu je vhodný pre použitie s plynmi alebo kvapalinami a má podstatnú výhodu, že nie je nákladný, je spoľahlivý a vhodný pre jednoduchú dodatočnú inštaláciu existujúceho systému na meranie0016 Ďalšou výhodou týchto zariadeni podľa predloženéhovynálezu je, že slúžia tiež ako jednocestný ventil zabraňujúci

MPK / Značky

MPK: G01F 15/02, G01F 1/26, G01F 15/00

Značky: tiež, meranie, prietokovej, prietokomeru, spôsob, nízkej, extrémně, uskutočnenia, vhodného, rychlostí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e12767-sposob-uskutocnenia-prietokomeru-vhodneho-na-meranie-tiez-extremne-nizkej-prietokovej-rychlosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob uskutočnenia prietokomeru vhodného na meranie tiež extrémne nízkej prietokovej rýchlosti</a>

Podobne patenty