Médiá bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Číslo patentu: E 12766

Dátum: 12.10.2005

Autori: Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Reiter Manfred, Grillberger Leopold

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Médiá bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek0001 Predložený vynález sa týka kultivačného média pre bunky bez živočíšneho proteínu, obsahujúceho polyamin a z rastlín a/alebo kvasiniek pochádzajúci hydrolyzát. Tento vynález sa tiež týka kultivačných procesov v neprítomnosti živočíšneho proteínu,kde možno bunky kultivovať, množiť a pasážovať bez pridania doplnkových živočíšnych proteínov do kultivačného znédia. Tieto procesy sú vhodné v kultivácii buniek, ako sú rekombinantné bunky alebo bunky infikované vírusom a na produkciu biologickýchproduktov bunkovými kultivačnými procesmi.0002 Na kultiváciu buniek, zvlášť eukaryotných buniek a konkrétnejšie cicavčích buniek, existuje neustála potreba používať špeciálne kultivačné médiá, ktoré obsahujú živinové látky pre rast, ktoré sú potrebé pre účinný rast buniek a proteínov alebo vírusov, ktoré sú potrebné. Na účinnú produkciu biologických produktov, ako sú vírusy alebo rekombinantné proteíny, je dôležité, aby sa dosiahla optimálna hustota buniek,rovnako ako aby sa na získanie maximálneho výťažku produktu zvýšila expresia samotného proteínu.0003 Prípravky médií na kultiváciu buniek bývajú doplnené radom aditív, do toho zahŕňaujúc nedefinované zložky ako fetálne teľacie sérum (FCS), niekoľko proteínov pochádzajúcich zo živočíchov a/alebo proteinových hydrolyzátov hovädzieho pôvodu. 0004 Všeobecne sérové alebo zo séra pochádzajúce látky, ako je albumín, transferín alebo inzulín, môžu obsahovať nežiaduce činidlá, ktoré môžu kontaminovať bunkové kultúry a biologické produkty 2 nich získané. Navyše aditíva pochádzajúce z ľudského séra sa musia testovať na všetky známe vírusy, do toho zahŕňajúc vírus hepatitídy a HIV, ktoré môžu byť sérom prenášané. Navyšehovädzie sérum a z neho pochádzajúce produkty nesú rizikokontaminácie BSE. Navyše všetky zo séra pochádzajúce produkty môžu byť kontaminované neznámymi zložkami. V prípade séra alebo proteínových aditív, ktoré pochádzajú z ľudských alebo iných živočíšnych zdrojov V bunkovej kultúre, tu existuje množstvo problémov (napr. líšiaca sa kvalita prostriedku V rôznych šaržiach a riziko kontaminácie mykoplazmou, vírusmi alebo BSE),konkrétne keď sa bunky použijú na produkciu liečiv alebo vakcín na podávanie človeku.0005 Preto bolo uskotočnených mnoho pokusov získať účinné hostiteľské systémy a kultivačné podmienky, ktoré nevyžadujú sérum alebo iné živočíšne proteínové zlúčeniny. Jednoduché médium bez séra typicky obsahuje základné médium, vitamíny,organické alebo anorganické soli aminokyselín a prípadne ďalšie zložky, aby sa médium stalo nutrične komplexným.0006 O sójových hydrolyzátoch je známe, že sú vhodné pre fermentačné procesy a že môžu podporiť rast mnohých chúlostivých organizmov, kvasiniek a húb. WO 96/26266 opisuje, že papaínové hydrolyzáty sójovej múky sú zdrojom cukru a dusíka a mnohé zložky možno použiť V tkanivovej kultúre. Franek et al.(Biotechnology Progress (2000) 16, 688 až 692) opisujú rast a produktivitu podporujúcu účinky definovaných peptidových frakcií sójového hydrolyzátu.0007 WO 96/15231 opisuje médium bez séra, zložené zo syntetického minimálneho základneho média a kvasinkového extraktu na množenie buniek stavovcov a procesu produkcie vírusu. V WO 98/156 l 4 A je opisaný prípravok média skladajúceho sa zo základného kultivačného média pre bunky, obsahujúceho ryžový peptid a extrakt kvasiniek a ich enzymatický hydrolyzát,a/alebo rastlinný lipid na rast živočíšnych buniek. V WO 01/23527 je opísané médium obsahujúce prečistený sójový hydrolyzát na kultiváciu rekombinantných buniek. W 0 00/03000 opisuje médium, ktoré obsahuje sójový hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako rastových faktorov.0008 W 0 2004/005493 opisuje kultivačné médiá pre bunky beznepochádzajú zo živočíchov, ale pochádzajú zo sójového hydrolyzátu a kvasinkového hydrolyzátu. WO O 1/11021 sa týka stáleho rekombinantného bunkového klonu, ktorý je stály v médiu neobsahujúcom sérum a proteíny, a to po aspoň 40 generácií. FR 72.29396 opisuje kultivačné médium na selekciu baktérií, kde toto médium neobsahuje živočíšny proteín. W 0 O 2/24876 sa týka procesu na izoláciu vírusov z rôznych zdrojov a na produkciu živých oslabených chrípkových vakcín V kultúre buniek Vero bez séra, a to I podmienkach, kde alterácie povrchových antigénov vírusu sú kvôli adaptívnej selekcii minimalizované čím je im zabránené.0009 EP-A-O 481 791 opisuje biochemicky definované kultivačné médium na kultiváciu pozmenených CHO buniek, ktoré neobsahuje proteín, lipid a cukor izolované zo živočíšneho zdroja, ďalej obsahuje rekombinantný inzulín alebo inzulínový analóg, 1 až 0,025 m/V papaínom hydrolyzovaný sójový pepton a putrescin. W 0 98/08934 opisuje kultúru eukaryotických buniek bez séra,obsahujúcu hydrolyzované sójové peptidy (1 až 1000 mg/l), 0,01 až 1 mg/l putrescinu a rôzne komponenty pochádzajúce zo živočíchov, zahŕñajúce albumín, fetuín, rôzne hormóny a iné proteíny. V tomto kontexte by malo byť uvedené, že o putrescine je tiež známe, že je obsiahnutý v štandardných médiách ako DMEM/Hams F 12 V koncentrácii 0,08 mg/l.0010 Avšak v odbore známe médiá sú často nutrične nedostatočné a/alebo musia byť dopĺňané proteínovými doplnkami pochádzajúcimi zo živočíchov alebo rekombinantnými verziami proteínov, ako je inzulín, inzulínu podobný rastový faktor alebo iné rastové faktory.0011 V súčasnosti preto existuje potreba zvýšiť výťažok exprimovaného rekombinantného proteínu alebo akéhokoľvek ineho expresného produktu a špecifickej rýchlosti rastu buniek a získať na produkciu biologických produktov optimálne kultivačné médium pre bunky, úplne bez živočíšnych proteínov, ako sú tie médiá, ktoré sa používajú. ako farmaceutiká alebo vakcíny pre ľudí.0012 Na základe peptónových extraktov zo sóje (tiež označovaných ako sójové hydrolyzáty) boli vyvinuté médiá, ktoré neobsahujú živočíšne proteíny. Avšak kvalita komerčne dostupných typov sójových hydrolyzátov sa extrémne rôzni a vo výsledku tak existujú veľké výkyvy v produkcii rekombinantných proteínov alebo vírusových produktov (výkyv až do faktoru rovnajúcemu sa 3) ako funkcie použitých typov sójových hydrolyzátov (výkyv typ od typu). Tento nedostatok ovplyvňuje proliferáciu buniek,rovnako ako expresiu proteínu každej bunky.0013 Preto existuje potreba kultivačného média pre bunky bez živočíšneho proteínu, ktoré je úplne bez živočíšnych proteínov aprekonáva aspoň jeden z vyššie uvedených problémov.0014 Predmetom predloženého vynálezu je získať médium na kultiváciu buniek bez živočíšnych proteínov, ktoré neobsahuje žiadne pridané proteíny pochádzajúce zo živočíšneho zdroja a/alebo rekombinantné živočíšne proteíny, ktoré umožňujú účinný rast buniek a konkrétne produkciu proteínu V trvalej kvalite s ohľadom na stupeň expresie na bunku. Ďalším predmetom predloženého vynálezu je opis spôsobu na kultiváciu buniek a spôsobu na účinnú expresiu rekombinantných buniek a spôsobu na účinnú expresiu rekombinantných proteínov, V ktorom sa nepoužívajú živočíšne proteíny.0015 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je obmedziť množstvo z rastlín a/alebo kvasiniek pochádzajúceho hydrolyzátu,aby sa prekonali inhibičné účinky, ktoré by negatívne ovplyvnili výťažok produkcie požadovaného rekombinantného alebo vírusového produktu. O hydrolyzátoch bolo prekvapivo zistené, že sú pri produkcii príčinou výkyvov medzi sériami či typmi hydrolyzátov. 0016 Kultivačné médium pre bunky neobsahujúce živočíšny proteín podľa tohto vynálezu, obsahuje aspoň jeden polyamín a z rastliny a/alebo kvasiniek pochádzajúci hydrolyzát, kde tento polyamín s výhodou pochádzajúci z iného zdroja ako proteínový

MPK / Značky

MPK: C12N 1/20, C12N 1/16, C12N 5/02, C12N 7/02

Značky: živočišného, proteínu, kultiváciu, media, buniek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e12766-media-bez-zivocisneho-proteinu-na-kultivaciu-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Médiá bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek</a>

Podobne patenty