Polohovací prostriedok na tvorbu svetelných signálov na polohovanie robotického nástroja vzhľadom k opracovávanému kusu; spôsob používajúci takýto polohovací prostriedok

Číslo patentu: E 12308

Dátum: 28.04.2008

Autor: Turner Andrew

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Polohovací prostriedok na tvorbu svetelných signálov na polohovanie robotlckého nástroja vzhľadom k opracovávanému kusu spôsob používajúci takýto polohovací prostriedok0001 Vynález sa týka polohovacieho prostriedku a spôsobu jeho použitia podľa úvodnej časti nárokov 1 resp. 17 (viď napriklad dokument US 6 352 354).0002 Aj keď sa nasledujúci opis týka skoro výlučne polohovacieho prostriedku na použitie vpolohovani robotického zváracieho horáka vzhľadom k zváranému švu alebo opracovávanému kusu, uznajú odborníci, že polohovací prostriedok podľa tohto vynálezu je možné použiť na polohovanie akéhokoľvek predmetu, časti alebo plochy vzhľadom k ďalšiemu používanému predmetu, časti alebo ploche, ako je tomu v MIG, MAG, TIG a/alebo v plazmovom rezaní a/alebo0003 Robotické zváracie horáky sa používajú v mnohých rôznych odboroch na umožnenie presného automatizovaného zvárania aspoň dvoch predmetov, častí alebo plôch k sebe. Typický robotický zvárací horák obsahuje článok ramena, ktorý má prvý koniec spojený s koncom robotickej jednotky a druhý voľný koniec. Článkom ramena prebieha kanál a vkanáli je umiestnený predĺžený elektródový drôt. Jeden koniec elektródového drôtu vyčnieva krátko z druhého voľného konca článku ramena a systém podávania drôtu podáva drôt článkom ramena, ako sa drôt spotrebováva počas procesu zvárania. Počas použitia zabezpečuje zdroj energie elektrický prúd pre elektródový drôt. Na chladenie zváracieho prístroja je možné poskytovať s horákom prostriedky chladenia vzduchom alebo kvapalinou. Ďalší inertný plyn je možné dávkovať blízko druhého voľného konca tak, aby pôsobil ako clona okolo zváraného miesta na zabránenie, aby bolo toto miesto znečistené, ked je kúpeľ na zváranie v roztavenom stave. Okolo druhého voľného konca blízko dýzy dávkujúcej plyn je možné umiestniť odnímateľný ochranný plášť tak, aby bolo zaručené zameranieplynu na zvárané miesto. Zváraci horák je možné použiť ako časť plne automatizovaného alebo poloautomatizovaného zváracieho systému.0004 Aby sa zvárané časti k sebe spojili, musia sa jednotlivé časti počas procesu zvárania presne zalícovať a bezpečne zadržať na mieste. Ďalej je potrebné presne zalícovať robotický zvárací horák so zváranými časťami na zabezpečenie presného zvárania. Na zabezpečenie zváracieho procesu zahŕňa zvyčajne programovanie robotického zváracieho horáka obsluhou to, že obsluha vzdialene pohybuje robotickým horákom po výhodnej trase zvárania. Keď sa zvárací horák naprogramuje, sleduje trasu zvárania nastavenú obsluhou. Pokiaľ obsluha nastaví nesprávnu trasu zvárania, môže to viesť kproblémom spojeným so zvarovou húsenicou, prierezom zvaru, hĺbkou zvaru, polohou zvaru a/alebo im podobným, čo by mohlo viest k oddeleniu zváraného materiálu. Preto je kľúčové, aby obsluha bola schopná presne polohovať zvárací horák na trase0005 Ale problém spojený so zváraním spočíva vtom, že je pre obsluhu často ťažké rozpoznať voľný koniec zváracieho horáka kvôli zlým svetelným pomerom, prekážkam a/alebo im podobným, čo vedie k nesprávnemu zalícovaniu zváracieho horáka vzhľadom k výhodnej trase zvárania a k zlej kvalite zvárania. Obsluha musí byt vyškolená a musí mať vysokú úroveň zručnosti na presné umiestnenie zváracieho horáka na správnu trasu zvárania. Ako také je polohovanie zváracieho horáka, čo sa týka vzdialenosti a uhla horáka vzhľadom kopracovávanému kusu, často citlivé na zlyhanie ľudského faktora a vyžaduje drahé školenie obsluhy. Ďalej sa často elektródový drôt vyčnievajúci z voľného konca článku ramena ohne počas programovania zváracieho horáka na trase zvárania. Obsluha musí elektródový drôt ako taký často zastrihávať na získanie správnej dĺžky vyčnievania. Toto je tak časovo náročné pre obsluhu, a aj to zvyšuje náklady na proces zvárania. Ďalej nemusí obsluha zaznamenať, že je drôt ohnutý, a tak môže naprogramovať trasu zvárania pre ohnutý drôt skôr ako pre rovný drôt, ktorý sa bude podávať druhým voľným koncom počas zvárania,čím sa vytvorí nesprávny program trasy zvárania a zlá kvalita zvárania.0006 Preto je predmetom tohto vynálezu poskytnutie polohovacieho prostriedku, ktorý zvyšuje jednoduchosť a znižuje úroveň zručnosti vyžadovanú od obsluhy na presné polohovanie prístroja spojeného spolohovaclm prostriedkom. Predmetom tohto vynálezu je tiež poskytnutie lepšej kvality0007 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie polohovacieho prostriedku na použitie na robotickom zváracom horáka.0008 Ešte ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie spôsobu0009 Podľa prvého hľadiska tohto vynálezu je poskytnúť polohovací prostriedok podľa nároku 1.0010 Aj keď sa tu používa termín svetelný prostriedok, zahŕňa tento termín tiež použitie zdroja alebo zdrojov energie, ktoré sú schopné vyžarovať elektromagnetické žiarenie vopred určenej vlnovej dĺžky a ktoré je možné priamo alebo nepriamo vidieť ľudským okom, ako je žiarenie svlnovou dĺžkou vo viditeľnej alebo optickej časti spektra (t. j. približne medzi 380 - 750 nm vlnovej dĺžky). Napríklad laserový lúč sa často považuje za vyžarovaný zo zdroja energie a premietané svetlo je pozorované ako bodka alebo premietnutie malého tvaru na ploche, na ktorú sa lúč pri použití premieta.0011 Vopred určená vzdialenosť, kde sa svetelné lúče pretínajú, typicky zodpovedá správnej alebo pracovnej polohe polohovacieho prostriedku od prvého a/alebo druhého predmetu, plochy alebo časti. Pokial je polohovací prostriedok používaný na robotickom zváracom horáka, zodpovedá typicky správna alebo pracovná poloha, v ktorej sa pretínajú svetelné lúče, zváranému švu medzi prvou0012 Pre nasmerovanie a/alebo zameranie svetelných lúčov alebopremietnutie svetla v zbiehajúcom sa smere je možné použiť prostriedok šošovkyalebo iný zameriavací prostriedok. Prostriedok šošovky alebo zameriavací prostriedok je možné poskytnúť na polohovacom prostriedku alebo vspojení s ním. Avšak vo výhodnom uskutočnení je použitý svetelný prostriedok, ako je napríklad laserový lúč, ktorý vyžaruje alebo premieta svetlo vpodstate jasné. úzkej vlnovej dĺžky na tvorbu vpodstate rovnobežných lúčov svetla z jediného svetelného zdroja. Vtomto uskutočnení nemusí byt prostriedok šošovky alalebo iný zameriavací prostriedok nevyhnutný. To je typicky rozdiel oproti žiarovkovému svetelnému zdroju. ktorý vyžaruje svetlo cez širšie spektrum vlnových dĺžok na zabezpečenie rozbiehajúcich sa svetelných lúčov, a kzbiehaniu svetla do požadovaného smeru je nevyhnutný prostriedok šošovky alalebo iný zameriavací prostriedok.0013 Alternatívne alalebo ďalej je možné poskytnúť svetelný prostriedok vjednej alebo viacerých vopred určených vzdialenostiach odstupov od seba alalebo vjednom alebo viacerých vopred určených uhloch medzi sebou na vytvorenie zbiehajúcich sa lúčov. Pokial sa napríklad použijú laserové lúče alebo laserové premietnutia, je možné nastaviť svetelné zdroje vo vopred určenom uhle tak, aby sa svetelné lúče alebo premietnutia mohli k sebe zbiehať na umožnenie pretnutí lúčov alebo premietnutie vurčitej vopred deñnovanej0014 Pokial sa svetelné lúče pretínajú v nejakej vzdialenosti pred tým,kým dopadnú na plochu predmetu, časti alalebo im podobného, lúče sa od seba rozbiehajú a premietajú sa na tento predmet, časť alalebo im podobné so vzdialenosťou odstupu medzi sebou. Pokiaľ sa dva lúče ako také premietajú na opracovávaný kus, plochu, predmet alalebo časť, indikuje vzdialenosť odstupu medzi lúčmi, že polohovací prostriedok je velmi blízko k opracovávanému kusu,aby sa lúče už preťali, a bod pretnutia bude ovzdialenosť za opracovávaným kusom, plochou, predmetom a/alebo časťou alebo je polohovací prostriedok velmi ďaleko od opracovávaného kusu a lúče sa pretaIi vo vzdialenosti odstupu pred opracovávaným kusom a lúče sa teraz rozbiehajú po pretnutí.

MPK / Značky

MPK: B23K 9/29, B23K 9/167, B23K 9/32, B25J 19/02, B23Q 17/24, B23K 9/127

Značky: nástroja, signálov, tvorbu, používajúci, opracovávanému, polohovanie, vzhľadom, spôsob, světelných, takýto, prostriedok, robotického, polohovací, kusů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e12308-polohovaci-prostriedok-na-tvorbu-svetelnych-signalov-na-polohovanie-robotickeho-nastroja-vzhladom-k-opracovavanemu-kusu-sposob-pouzivajuci-takyto-polohovaci-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polohovací prostriedok na tvorbu svetelných signálov na polohovanie robotického nástroja vzhľadom k opracovávanému kusu; spôsob používajúci takýto polohovací prostriedok</a>

Podobne patenty