Prístroj a spôsob na signalizačné smerovanie v optickej sieti

Číslo patentu: E 11074

Dátum: 05.12.2003

Autori: Liu Jianguo, Ma Heng, Gao Feng

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRÍSTROJ A SPÓSOB NA SIGNALIZAČNÉ SMEROVANIE V OPTICKEJ SIETI0001 Tento vynález sa týka oblasti optickej komunikácie, a najmä sa týka prístroja a spôsobu na prenos signalizačnej informácie v optickej sieti na základe použitia technológie prepojovania paketov.Doterajší stav techniky tohto vynálezu0002 V modernej optickej sieti (napr. podľa G.8080 štandardu) je transportná sieť rozdelená do troch nezávislých rovin, ktorými sú transportná rovina, riadiaca rovina a rovina na správu. Existuje teda relatívne nezávislá signalizačná siet v sieti, ktorá slúži na poskytovanie pomoci signalizačnej komunikácii, pričom signalizačná sieť definuje signalizačný prenosový protokol pre vzájomnú spoluprácu, a je zodpovedná za odovzdávanie signalizačných informácii medzi riadiacimi rovinami jednotlivých uzlových zariadeni v optickej sieti.0003 Typicky sa v optickej transportnej sieti (Optical Transport Network OTN) a Synchronous Digital Hierarchy / Synchronous Optical Network (SDH / SONET) pre transport signalizačných informácii medzi riadiacimi rovinami a informácii na správu siete medzi rovinami na správu siete používa ECC kanál.0004 V prípade systémov Denso wavelength Division Multiplexing(DWDM) sa zvyčajne používa Optical Supervisory Channel (OSC) na prenos signalizácie pre riadenie komunikácie. Každý OSC kanál používa jednu primárnu skupinu, a každá primárna skupina je rozdelená do 32 time slots. V rámci týchto 32 time slots spomínanej primárnej skupiny je niekolko pevne daných time slots určených ako Data Communication Channel (DCC), pričom signalizácia na riadenie komunikácie je multiplexovaná do tohto Data Communication Channel (DCC) prostredníctvom time division multiplexu, a DWDM zariadenia ďalších uzlov v DWDM sieti de-multiplexujú signalizačné informácie na riadenie komunikácie z tohto DCC. Pretože štruktúra siete a štruktúra sieťového prvku optickej siete je stále komplexnejšia, a prevádzka nesená touto sieťou rýchlo narastá, tak začína byť kapacita primárnej skupiny nedostatočná na to, aby postačovala požiadavkám, v súčasnej dobe je navrhnuté také riešenie, že OSC kanál bude využívat SDH l SONET signál0005 V DWDM systéme má riešenie s prenosom signalizácie na riadenie komunikácie cez OSC kanál za použitia SDH / SONET signálu aj nasledujúcu zrejmú nevýhodu signalizačná sieť tvorená SDH l SONET signálom patrí medzi synchrónne siete, zatial čo vlastná DWDM sieť nevyžaduje, aby bol prenos signalizácie synchrónny, čo zrejmým spôsobom zvyšuje komplexnosť sieťovej technológie a pravdepodobnosť zlyhania okrem toho, zatial čo vlastná signalizačná siet tvorená SDH l SONET signálom má pomerne dokonalé ochranné mechanizmy, tak je potrebné poskytnúť velké množstvo ďalšíchzdrojov, čo zvyšuje komplexnosť a cenu práce v sieti.0006 Na druhej strane existuje velké množstvo rôznych prostredi pokial ide o technické vybavenie, ktoré môžu byť použité signalizačnou sieťou vprípade, ak je veľmi striktne definovaná technológia, na ktorej je sieť založená, a to je nevýhodné z hľadiska prepojenia a vzájomnej spolupráce v signalizačnej sieti. Preto lTU-T v G.7712 navrhol, aby spojenie v signalizačnej sieti podporovala rôzne implementácie pokial ide o rozhrania, zahŕňajúce WAN rozhranie, LAN rozhranie a ECC rozhranie, a aby podporovalo vzájomnúspoluprácu lP / OSl protokolu sieťovej vrstvy v sieťovej vrstve.0007 Táto bez spojenia orientovaná sieť má nasledujúce vlastnosti hostiteľ môže poslať paket kedykoľvek, a medziľahlý uzol (alebo router) môže tento paket okamžite preposlať ďalej. Keď sa posiela paket, tak hostiteľ nevie, či sieť môže tento paket preposlať ďalej, alebo či cieľový hostiteľ môže tento paket prijať. Každý paket je nezávislý od ostatných paketov, a to i v prípade, že sú ciele týchto paketov rovnaké. Keď dôjde k zlyhaniu v medziľahlom uzle(intermediate node) alebo spojení, tak je možné nájsť alternatívnu cestu v bodezlyhania a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať tabuľku na preposielanie.0008 Proces preposielania dátového paketu je nasledujúci dátový paket sa pošle od východiskového hostiteľa k cielovému hostitelovi a môže cestou prejsť cez niekolko routerov. Každý uzol, nech sa jedná o hostiteľa alebo router,najprv overí, či sa nachádza v tej istej fyzickej sieti, ako cieľový hostiteľ. Typicky sa sieťová časť cieľovej adresy porovná so sieťovou časťou každého lokálneho rozhrania, a ak tie súhlasia, tak sa dátový paket prenesie priamo. Inak sa zvolí ten router, ktorý je najlepší, alebo ktorý je považovaný za najbližší vzhladom na cieľ, potom si zvolený router ďalšieho skoku vyžiada tabuľku na preposielanie s číslo siete, ďalší skok a uskutočňuje sa preposielanie skok po skoku (hop-byhop). Vo všeobecnosti môže byt nastavený aj defaultný router, ktorý môže byť použitý, ked žiadne záznamy v tabuľke na preposielanie nesúhlasia. Tento druh preposielania IP trasy je mechanizmus preposielania založený na lokálnej smerovacej tabuľke, pričom preposielanie skok po skoku môže tvoriť iba jednu trasu medzi východiskovým terminálom a cieľovým terminálom, a tento druh bez spojenia orientovaného spôsobu signalizačného prenosu nie je tak spoľahlivý.0009 V priebehu vyššie opísaného preposielania paketov môže ktorýkoľvek z medziľahlých uzlov spôsobiť stratu dátového paketu z dôvodu zlyhania siete, na ktorej je založený, alebo z dôvodu pretečenia procesného bufferu atď., pričom tento druh zlyhania je možné zistit iba vtedy, keď sa pridá mechanizmus na jeho detekciu na vyššej sieťovej vrstve, čo zase bude trvať relatívne dlhú dobu. Všeobecne sa uzol spolieha na tzv. hello uvítací mechanizmus trasového protokolu, aby našiel trasu zlyhania, a ak sa pridá doba na potvrdenie, tak to bude trvať rádovo sekundy, alebo aj dlhšie.0010 Dokument US 2002/018269 A 1 (DHAUDHURI SID ET AL, 14. februára 2002) opisuje spôsob a systém na poskytovanie svetelnej cesty v rekonfigurovatelnej optickej sieti. Tento spôsob zahŕňa kroky pomenovanie každého sieťového adresovatelného prvku v rekonfigurovatelnej optickej sieti,stanovenie aktuálnych zdrojov v nej, stanovenie aktuálnej topológie v nej, požiadavky na vytvorenie svetelnej cesty, a alokovanie svetelnej cesty.0011 Preto hoci je takáto bez spojenia orientovaná trasová / prepínacia technológia flexibilná a implementačne jednoduchá, tak je velmi ťažké vyhovieť požiadavkám na spoľahlivosť transportnej siete na signalizačný prenos, a tonajmä v pripade zlyhania, a požiadavky na rýchly a stály signalizačný prenos.0012 Technický problém, ktorý má byt vyriešený týmto vynálezom, je poskytnúť prístroj a spôsob na smerovanie signalizácie v optickej sieti, ktorý môže tvorit jednotnú platformu optickej siete na riadenie signalizácie v optickej sieti, prenášať signalizáciu spoľahlivejšie, a implementovať súbežné prioritné prijímanie tejto signalizácie, zlepšiť nezraniteľnosť komunikácie medzizariadeniami sieťového prvku siete.0013 Hlavnou myšlienkou tohto vynálezu je vybudovanie jednotnej platformy optickej siete na riadenie signalizácie založenej na technológii prepojovania paketov generovanie explicitnej smerovacej tabulky v každom riadiacom uzle, pričom signalizácia medzi jednotlivými riadiacimi uzlami v sieti je prenášaná v podobe dátových paketov s prepájaním dátových paketov v sieťovej vrstve podľa tejto explicitnej smerovacej tabulky vytvorenie súbežného signalizačného dátového paketu vo východiskovom riadiacom uzle a vyberanie signalizačného dátového paketu v cieľovom riadiacom uzle.0014 Podla jedného hľadiska tohto vynálezu prístroj na smerovanie signalizačnej informácie v optickej sieti podľa tohto vynálezu zahŕňa jednotku na správu signalizačnej trasy, signalizačnú jednotku s prepájaním paketov, arozhranie riadiaceho uzla pričom

MPK / Značky

MPK: H04B 10/00, H04Q 11/00

Značky: signalizacné, spôsob, optickej, sietí, smerovanie, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-e11074-pristroj-a-sposob-na-signalizacne-smerovanie-v-optickej-sieti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj a spôsob na signalizačné smerovanie v optickej sieti</a>

Podobne patenty