Pletenotkanina, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způdobu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká jednak pletenotkaniny, vytvořenou pletařskou osnovní vazbou, vykazující sloupky oček, umístěné mezu skupinami osnovních nití, provazujících s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útky, ve tkalcovské vazbě, jednak způsobu vyroroby pletenotkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález jednak rozšiřuje sortiment pletenotkanin novými pletařskými osnovními vazbami, které propůjčují pletenotkaninám nové výhodné charakteristické vlastnosti, zejména potlačení proužkového efektu ve sloupčích oček, žádoucí pro některé účely použití pletenotkanin, jednak řeší efektivní způsob jejich výroby. Podstatou pletenotkaniny je, že pletařská osnovní vazba je vytvořena ze dvou dílčích pletarských osnovních vazeb, jejichž sloupky oček a dělené útky se v pletařské osnovní vazbě střídají alespoň ob jeden sloupek oček a jeden dělený útek. Zařízení je opatřeno dvěma střídavě pracujícími dílčími soustavami kladecích členů 7a, 7b a K nim přířazenými dílčími soustavami pletacích jehel 14a, 14b obr. 3.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká jednak pletenotkaniny, vytvořené pletařskou osnovní vazbou, vykazujicí sloupky oček, umíštěné mezi skupinami osnovníoh niti, provazujiçích s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útký, ůe tkàlcovské vazbě, jednak způsobu výroby pletenotkaniny, při kterém se do otevře.ného prošlupu z osnovnich niti zanášejí v souhlasném směru kladeni, spolupraci kladecich členů a pletacích jehel, útkové smyčky z útkových nití, odvijených z předlohy umistěné mimo prošlup a do následujiciho prošlupu útkové smyčky v témže nebo opačném směru kladení, jakož i zařízení k výrobě pletenotkaniny, opatřeného soustavou vedle sebe uspořádaných a v otevřeném prošlupu vykyvujících kladecich členů, pro zanášeni nití osnovní pleteniny, jakožto útku, do otevřeného prošlupu, které spolupracují se stejným počtem vratně se pohybujicích pletacích jehel, přičemž kladecí~členy jsou opatřeny kladecím ramenem, které je ve své výchozi po loze rovnoběžné s osnovnimi nitěmi a leží mezi nimi i při uzavřeném prošlupu.Z čs. patentu 146 269 je známa pletenotkanina, vytvořená pletařskou osnovní vazbou, vykazujici sloupky oček, umistěné mezi skupinami osnovních niti, provazujicích s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útky, ve tkal~Tato pletenotkanina je vyrobitelná na tkacim stroji podle A 0 153 246, který se vyznačuje soustavou vedle sebe uspořádaných,současně v otevřeném prošlupu ve stejném směru vykyvujících kladécích členů, pro zanášeni nití osnovní pleteniny, jakožto útku,do otevřeného prošlupu.Kladecí členy, které spolupracují se stejným počtem vràtně se pohybujících pletacích jehel, jsou opatřeny kladecím ramenem,které je ve své výchozi střední poloze rovnoběžné 5 osnovními ni těmi a leží mezi nimi i při uzavřeném prošlupu.2 2310914 Při výrobě pletenotkaniny na uvedeném stroji se do otevřeného prošlupu z osnovních nití zanášejí v souhlasném směru kladení spoluprací kladecích členů a pletaqích jehel, útkové smyčky z útkových nití, odvíjených z předlohy) umístěné mimo prošlup a do následujícího prošlupu útkové smyčky v témže nebo opačném směru V kladení.ľ Účelem vynálezu je rozšíření sortimentu pletenotkanin novými pletařskými osnovními vazbami, které by propůjčily pletenotkaninám nové výhodné charakteristické vlastnosti, zejména potlačení proužJ kového efektu ve sloupcích oček, žádoucí pro některé účely použití pletenotkanin, vyřešení efektivního způsobu výroby pletenotkanin s novými osnovními pletařskými vazbami a zařízení k prováděníUvedené podmínky v podstatě splňuje pletenotkânina tím, žeý pletařská osnovní vazba je vytvořena ze dvou dílčích pletařských osnovních vazeb. jejichž sloupky oček a dělené útky se.v pletařské osnovní vazbě střídají alespoň ob jeden sloupek oček a jeden děle ný-útek.Způsob výroby pletenotkaniny podle vynálezu spočívá v tom,že se v za sebou následujících prošlupech zanášejí střídavě ale spoň ob jeden prošlup útkové smyčky ze dvou ničových soustav přičemž při zanášení útkových smyček jedné soustavy jedruhá-ničováPodle jednoho z výhodných alternativních způsobů výroby se v prvém prošlupu ze střídy čtyř po sobě následujících prošlupů zanášejí útkové smyčky jedné ničové soustavy v jednom směru kladení,v druhém prošlupu ütkově smyčky z druhé ničové soustavy v témže směru kladení, v třetím přošlupu útkové smyčky z prvé nitové soustavy v opačném směru kladení a ve čtvrtém prošlupu útkové smyčky 2 druhé ničové soustavy v témže opačném směru kladení.Podle druhého z výhodných alternativních způsobů výrobyse v prvém prošlupu ze střídy dvou po sobě následujících prošlupů zanášejí útkové smyčky jedné ničové soustavy v jednom směru kladení a v druhém prošlupu útkové smyčky druhé niřové soustavy v témže směru kladení. A Podle třetího z výhodných alternativních způsobů výroby se V prvém prošlupu ze střídy dvou po sobě následujících prošlupů za 3 231 091 nášejí ütkové smyčky jedné niřové soustavy v jednom směru kladení a ve druhém prošlupu útkové smyčky druhé nitove soustavy v opačnémK provádění způsobu podle vynálezu bylo vyřešeno zařízení, které se vyznačuje tím, že liché kladecí členy a sudé kladecíjčleny tvoří dvě samostatné ovládané dílčí soustavy kladecích čle nů, z nichž každé je přiřazena jedna dílčí soustava pletacích je hel, které jsou uspořádány v soustavě pletacích jehel střídavěs pletacími jehlami druhé dílčí soustavy pletacích jehel, přičemž časový sled pracovní činnosti obou dílčích soustav kladecích členů je uspořádán tak, že při činnosti jedné dílčí soustavy klade vcích členů a jí přiřazené dílčí soustavy pletacích jehel je druhádílčí soustava kladecích členů a jí přiřazená dílčí soustava ple tacích jehel mimo činnost.Při uvedených třech alternativních postupech jsou kladecí členy uspořádány přímo nebo přesazeně vzhledem k pletacím jehlám,takže při témže pracovním postupu vznikne v obou případech textilie rozdílné konstrukce.Příkladná provedení zařízení pro výrobu pletenotkanin jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde představuje obr. l - funkční členy zařízení v částečném bočním pohledu,obr. 2 - kladecí členy s hnacími ozubenými hřebeny, v perspektív ním pohledu, A obr. 3 - zařízení V částečném perspektivním pohledu,obr. 4 - zařízení podle obr. 3 V bočním pohledu,obr. 5 - detail pohonu ozubených hřebenů, v pohledu od přední části zařízení,obr. 6 až 13 - jednotlivé fáze výroby pletenotkaniny, j obr. 14 - pletenotkaninu vyrobenou podle varianty A, obr. 15 - pletenotkaninu vyrobenou podle varianty B, obr. 16 - pletenotkaninu vyrobenou podle varianty C, obr. 17 - pracovní mechanismus pro výrobu pletenotkaniny podle variant A, B a C, v částečném perspektivním pohledu, obr. 18 - pracovní mechanismus pro výrobu pletenotkaniny podle varianty D, v částečném perspektivním pohledu, obr. l 9 pletenotkaninu vyrobenou podle varianty D, obr. 20 - pracovní mechanismus pro výrobu pletenotkaniny podle varianty E, v částečném perspektivním pohledu, 4 u 231 091obr. 21 - pletenotkaninu vyrobenou podle varianty E s pletacími jehlami, umístěnými proti mezeře mezi kladecími členy,obr. 22 - pletenotkaninu na základě pletařské osnovní vazby sukno.Na obr. l je schematicky znázorněn pletací mechanismus tkacího stroje pro výrobu pletenotkaniny.V příčném nosníku l, umístěném mezi neznázorněnými bočnicemi stroje, pod osnovnímí nitěmi 3, mezi listy à, 5, v jejichž nitěnkách Q jsou navedeny osnovní nitě 3, a nehybnou podložkou Q, je uspoŕádána v řadě vedle sebe soustava výkyvně uložených kladecích členů 1, která je rozdělena na dvě dílčí soustavy kladecích členů lg, lg, z nichž kladecí členy za jsou liché a kladecí členy lb sudé.Kladecí členy Z 5, lb obou dílčích soustav jsou vytvořeny dříkem ga, âb, který je ve své střední části opatřen kladecím ramenem ga, gg zakončeným vodicím očkem loa, 10 b.Ve vodicích očkách loa dílčí soustavy kladecích členů lg jsou navedeny útkové nitě lla prvé ničové soustavy a ve vodicích očkách lob dílčí soustavy kladecích členů lg ütkové nitě llb druhé ničovéObě ničové soustavy mohou být z téhož nebo rozdílného vlákenného materiálu, případně téže nebo rozdílné barvy.Kladecí ramena 33, gg jsou uspořádána tak, aby mohla vykyvo vat přes sousední kladecí ramena. Například kladecí ramena 25 jsouupravena nad kladecími rameny gg /obr. 2/.V nosníku l je uložen mechanismus pro pohon dílčích soustaçkladecích členů 15, lb, vytvořený dvěma nad sebou upravenými ozubenými hřebeny 12 a, 12 b, jejichž vratně posuvný pohyb je odvozen od hnacího ústrojí, které bude ještě dále vysvětleno.Dříky gg dílčí soustavy kladecích členů 13 jsou opatŕeny ozu bem 13 a, který zasahuje do ozubeného hřebenu 12 a. Dříky gb dílčí,soustavy kladecích členů lb, které jsou delší než dříky gg, zasahu jí ozuby lâb do ozubeného hřebenu l 2 b.Proti každému členu dílčích soustav kladecích členů lg, lb je umístěna jazýčková pletací jehla lg. Pletací jehly lg jsou rozděleny do dvou dílčích soustav pletacích jehel 14 a, 14 b tak,

MPK / Značky

MPK: D04B 39/06

Značky: výroby, provádění, zařízení, způdobu, tohoto, způsob, její, pletenotkanina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/33-231091-pletenotkanina-zpusob-jeji-vyroby-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpudobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pletenotkanina, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způdobu</a>

Podobne patenty