Výstužný materiál a strešný stabilizačný systém na prevenciu deformovania nakladačov, prívesov a/alebo nákladných vozidiel

Číslo patentu: E 9754

Dátum: 28.03.2007

Autor: Callens Christophe

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝSTUŽNÝ MATERIÁL A STREŠNÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM NA PREVENCIU DEFORMOVANIA NAKLADAČOV, PRÍVESOV A/ALEBO NÁKLADNÝCH VOZIDIEL0001 Predkladaný vynález sa týka výstužných materiálov a konkrétnejšie vystužených plachtovinových materiálov na prevenciu deformácií počas0002 Strešné konštrukcie zahrňujúce pružnú plachtovinu sú pre nákladnéautomobily bežne známe, ako je opísané napr. v dokumente US 3 961 585.0003 Nevýhodou používania takýchto piachtovín je ich nizka tuhost, čoho dôsledkom môže v priebehu prepravy dôjsť k nežiaducim deformáciám0004 Dokumenty DE 197 56 865 a EP 1 387 775 opisujú konštrukcie strechy, kedy je takáto konštrukcia strechy ďalej vystužena niekoľkými povrazmi alebo káblami preklenujúcimi strešnú konštrukciu pre zvýšenie tuhosti. Nevýhodou týchto povrazov alebo káblov je to, že sú ovládané nezávisle odplachtoviny, napríklad pri otváraní alebo uzatváraní strešných konštrukcií.0005 Predkladaný vynález ma za ciel ponúknuť riešenie pre vyššiezmienené nevýhody a tiež má za ciel poskytovať vystuženú plachtovinovúkonštrukciu s dostatočne vysokou tuhostou. Riešenie uvedených problémov je0006 Podľa prvého uskutočnenia sa vynález týka plachtoviny zahrňujúcej pružný nosič opatrený prostriedkami na vystužovanie plachtoviny s aspoň dvojosovým rozloženim vrstiev vzájomne rovnobežne vedúcich výstužných prvkov, pričom výstužne prvky sú usporiadané pod uhlom odlišným od 0 ° a 90 ° vzhľadom na pozdĺžny smer plachtoviny. Smer, v ktorom výstužné prvky vedú vo vrstve je určený uhlom, v tomto dokumente nazývaným smer sklonu. Rozloženie má tú výhodu, že jednotlivé výstužné prvky vedú v priamej línii od jednej hrany k druhej hrane bez podstatných deformácií, čo zvyšuje tuhost.0007 Každá vrstva výstužných prvkov vedie s výhodou vo svojom vzájomne rovnakom, ale opačnom smere sklonu. Preto prva vrstva výstužných prvkov s výhodou vediev smere sklonu o a smer sklonu druhej vrstvy je -o. o je s výhodou uhol od 35 ° do 75 ° vzhľadom na pozdĺžny smer plachtoviny. Tento smer sklonu je volený tak, aby výstužné prvky v prvej vrstve spojovali krajné ľavé konce prvého priečneho nosníka s krajnými pravými koncami ďalšieho nosníka a naopak pre výstužné prvky v druhej vrstve. Výstužné prvky v druhej vrstve spojujú krajné pravé konce prvého priečneho nosníka s krajnými lavými koncami ďalšieho priečneho nosníka. Prvý a ďalší nosník nemusia byt susedné. Medzi prvým a ďalším priečnym nosnikom môže byt O, 1, 2, 3, 4, 5, 6 priečnych0008 Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu zahrňuje prostriedky na vystužovanie plachtoviny zahrñujúce prilepovací plát pružného nosiča, na ktorom je poskytované dvojosové rozloženie. Prilepovaci plát je úplne alebo čiastočne zložený z termoplastického materiálu, s výhodou z PVC, a je vhodný pre pripojenie kplachtovine, svýhodou Iepenim, nalepením. alebo tepelným0009 Pružný nosič s výhodou zahrňuje prilepovaci plát, viacosové rozloženie, materiál, netkaný materiál, sieť alebo ich kombináciu a sväčšou výhodou materiál, napríklad polyesterové pletivo, potiahnuté alebo namočenédo termoplastického materiálu, napríklad PVC alebo PE.0010 Rozloženie môže napríklad zahrñovat dve vrstvy naskladané na sebe, pričom výstužné pramene vedú vo vrstve v prvom smere sklonu a výstužné pramene vedú v druhej vrstve v druhom šikmom smere, a pričom druhý šikmý smer je odlišný od prvého šikmého smeru. výstužné pramene jednej z vrstiev s výhodou vedú pod uhlom od 20 ° do 80 °, s výhodou od 35 ° do 75 ° a výstužné pramene druhej vrstvy vedú pod uhlom -20 ° až -80 °, s výhodou od -35 ° do -75 °, vzhľadom na pozdĺžny smer plachtoviny. S väčšou výhodou sú prvý a druhý šikmý smer symetricky opačné, t.j. pokial prvý šikmý smer tvori uhol X° s pozdĺžnym smerom (kde X je v rozsahu od 0 ° do 90 °, ale nie je 0 ° ani 90 °) a pritom druhý šikmý smer tvorí uhol -X spozdĺžnym smerom. Takéto prostriedky na vystužovanie plachtoviny môžu byt pri použití pripojené kplachtovine, pričom potom je plachtovina pripojená k strešnej konštrukcii0011 VdaIšom uskutočnení podľa vynálezu je s výhodou rozloženie zložené z aspoň troch jednotlivých vrstiev výstužných prameňov, pričom vrstvy výstužných prameňov sú naskladané na sebe. Výstužné pramene sú s výhodou poskytované v jednej vrstve v rovnakom smere. S väčšou výhodou sú výstužné pramene usporiadané v aspoň dvoch šikmých smeroch a v jednom pozdĺžnom smere. Preto v zmienenom uskutočnení rozloženie zahrňuje tretiu vrstvu výstužných prvkov pod uhlom rovným 0 °. Takéto prostriedky na vystužovanie plachtoviny sú pri použití pripojené k plachtovine a potom je plachtovina pripojená k strešnej konštrukcii nákladného automobilu, prívesu a/alebo automobilu v kotviacích bodoch.0012 Prostriedky na vystužovanie plachtoviny podľa vynálezu súpripojované ku všetkým možným kotviacim bodom (pripojovacím bodom) poskytovaným v strešnej konštrukcii vozidla. Preto je pripojovanieuskutočňované na všetkých možných pripojovacich bodoch, čo môže znížiťalebo dokonca úplne zamedziť možnej deformácii horizontälnych priečnych0013 Tuhost strešnej konštrukcie je tiež zvýšená zvýšením hustoty výstužných prvkov vo vrstve rozloženia, vďaka čomu je na každom spojení s kotviacim bodom pripojených niekoľko výstužných prvkov. Vo vrstve rozloženia, v ktorej výstužné pramene vo vrstve vedú vzájomne rovnobežne (s výhodou všikmom smere) môže byt priemerná hustota výstužných prvkov s výhodou aspoň 0,25 výstužných prvkov na palec (2,54 cm), s výhodou aspoň 0,5 výstužného prvku na palec, s väčšou výhodou aspoň 1 výstužný prvok na palec, napríklad 1,5 výstužného prvku na palec a s ešte väčšou výhodou aspoň 2 výstužné prvky na palec, napriklad 2,5 výstužného prvku na palec a s ešte väčšou výhodou aspoň 3 výstužné prvky na palec, napriklad aspoň 3,5, aspoň 4, aspoň 5, aspoň 6, aspoň 7, aspoň 8, aspoň 9, aspoň 10, aspoň 15 alebo aspoň 20 výstužných prvkov na palec, pričom hustota sa meria v pozdĺžnom0014 Táto vysoká hustota výstužných prameňov v prostriedkoch na vystužovanie plachtoviny zaisťuje, že pri pripojovaní prostriedkov na vystužovanie plachtoviny bude plachtovina opatrená takýmito prostriedkami na vystužovanie plachtoviny, na strešnú konštrukciu vozidla, každý kotviaci bod bude držať aspoň jeden a s výhodou niekoľko (napríklad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100015 Vďalšom uskutočnení sú pripojovacie pramene poskytované okolo vrstiev výstužných prvkov, napríklad zošité dohromady šijacim prameňom. To obmedzuje voľnosť pohybu výstužných prameňov v prostriedkoch na vystužovanie plachtoviny, dôsledkom čoho je zlepšenie homogenity a odolnosti prostriedkov na vystužovanie plachtoviny. Preto sú vjednom zuskutočneni vrstvy aspoň čiastočne vzájomne pripojené ksebe navzájom. V ďalšom uskutočnení môže toto pripojenie (napríklad zošitím) tiež zahrňovat jednu aleboviac ďalších zložiek plachtoviny, napriklad pružný nosič, atď.0016 Vynález poskytuje plachtovinu vhodnú pre pripojenie na strešnúkonštrukciu nákladného automobilu, privesu alebo automobilu blízko kotviacich

MPK / Značky

MPK: B60J 5/06

Značky: vozidiel, nákladných, nakladačov, systém, deformovania, prevenciu, strešný, prívesov, výstužný, materiál, stabilizačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e9754-vystuzny-material-a-stresny-stabilizacny-system-na-prevenciu-deformovania-nakladacov-privesov-a-alebo-nakladnych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výstužný materiál a strešný stabilizačný systém na prevenciu deformovania nakladačov, prívesov a/alebo nákladných vozidiel</a>

Podobne patenty