Progresívna prevodovka

Číslo patentu: E 4896

Dátum: 23.01.2006

Autori: Bless Werner, Rott Erwin

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka progresívnej prevodovky riadenia preProgresívne prevodovky sa používajú napriklad na riadenie vozidiel, predovšetkým pre motorové vozidlá. Obvykle sa otáčanie volantu prenáša prostredníctvom hriadeľa riadenia na ozubené koleso, ktoré je v zábere s ozubenou tyčou. Takto poháňané ozubené koleso posúva ozubenú tyč, ktorá ovplyvňuje polohy kolies. U progresivneho riadenia, prípadne u progresívnej prevodovky sa prevodový pomer zmenšuje z najväčšej hodnoty v strednom rozsahu polohy volantu pri otáčaní volantu. To znamená, že pri priamom nastavení volantu spôsobí relatívne veľký pohyb volantu len. malú zmenu smeru jazdnej stopy. Naproti tomu pri manévrovaní, keď je volant už silne natočený, spôsobuje už relatívne malý otočný pohyb veľkú zmenu smeru. To je potrebné Špeciálne pri parkovaní alebo priV stave techniky sú navrhnuté rôzne riešenia na dosiahnutie progresívneho chovania prevodovky. Tieto prevodovky sú však vytvorené relatívne komplikovane a ichvýroba a údržba je teda drahá. Nevýhodou prevodoviek, ktorépozostávajú z veľkého počtu dielov je ďalej to, že často majú nežiaducu vôľu alebo že je nutné počítat s výkyvmi krútiacehomomentu. Rovnako bod obratu sa dosiahne relatívne včasne.Spis DE-B-1 l 46 769 obsahuje prevodovku riadenia pre motorové vozidlá s premenným prevodovým pomerom, pričom táto prevodovka obsahuje jedno ozubené koleso a jednu ozubenú tyč. Ozubené koleso je pritom uskutočnené v nekruhovom tvare a jeSpis DE-A-39 13 809 navrhuje riadiace zariadenie s malýmuhlom s párom eliptických ozubených kolies.Spis DE 26 18 715 A 1 ukazuje prevodovku s dvomi ozubenými kolesami nachádzajúcimi sa v zábere, ktorých polomerrozstupovej kružnice sa neustále špirálovite mení v rozsahu0 až 360 °. Prevodovka, ktorá je upravená pre navíjaciu kladku automatického bezpečnostného pásu, umožňuje premenu lineárne sa zvyšujúcich otáčok na konštantné alebo zmenšujúce saSpis JP O 4 095570 A obsahuje progresívnu prevodovku riadenia s dvomi nekruhovými ozubenými kolesami nachádzajúcimi sa vo vzájomnont zábere. Každé z týchto ozubených kolies má jednu eliptickú čast, jednu čast V tvare kruhového oblúka adve vložené medziľahlé časti.Spis DE 102 25 089 A 1 obsahuje prevodovku na tlmenie alebo zrýchľovanie pohybu držiakov nápojov alebo upevňovacích zariadení pre popolníky, schránky na rukavice alebo odkladacie schránky V motorových vozidlách. Táto prevodovka obsahuje dvecelné ozubené kolesá otočné okolo jednej spoločnej osiotáčania a ozubený útvar s dvomi ozubenými tyčami. Jedno z čelných ozubených kolies je uskutočnené v tvare kruhu,zatiaľ čo druhé čelné koleso obsahuje ozubenú krivku s polomerom zakrivenia, ktorý sa v niektorých úsekochvynález je definovaný znakmi nároku 1. závislé znaky satýkajú prípadných znakov mnohých uskutočnení vynálezu.Progresívna prevodovka podľa vynálezu obsahuje aspoň dve čelné ozubené kolesá a ozubený útvar s aspoň jednou ozubenou tyčou. Čelné ozubené kolesá zaberajú do tohto ozubeného útvaru. Aspoň jedno z čelných ozubených kolies obsahuje zuby, ktoré sú usporiadané pozdĺž krivky, ktorej polomer zakriveniasa monotónne zväčšuje V uhlovom rozsahu viac ako 905Zuby čelných ozubených kolies tak môžu byt usporiadanépozdĺž krivky, ktorej polomer zakrivenia sa monotónne zväčšujev uhlovom rozsahu viac ako 90 °, pričom zvyšný rozsah obvodu čelného ozubeného kolesa je vytvorený priamočiaro. Zvyšná alebo aspoň jedna časť zvyšnêho rozsahu obvodu však môže rovnako zodpovedať nejakej krivke, pričom táto krivka môže mat polomer zakrivenia, ktorý je konštantný alebo sa môže rovnako zmenšovać. Ďalšie formy uskutočnenia v rámci vyššie opísanéhoriešenia sú samozrejme možné.U jednej výhodnej formy uskutočnenia je krivkou s monotónne sa zväčšujúcim polomerom zakrivenia aspoň v niektorých úsekoch špirála, ktorej stred sa s výhodouzhoduje s osou otáčania čelného ozubeného kolesa.s výhodou je táto špirála logaritmická, to znamená, že zväčšuje vzdialenosť k svojmu stredu alebo pólu s každouU výhodných foriem uskutočnenia je ozubeným útvarom aspoň jedna ozubená tyč, ktorá je sklonená. Počet ozubených tyčís výhodou zodpovedá počtu čelných ozubených kolies.Podľa tvaru čelných ozubených kolies sú ozubené tyče vytvorené priamočiaro sklonene alebo zakrivene sklonene. V prípade logaritmickej časti krivky čelného ozubenêho kolesa je príslušná oblast ozubenej tyče vytvorená s výhodou priamočiaro sklonene. V prípade časti krivky čelného ozubenêho kolesa v tvare kruhu je príslušná ozubená tyč vytvorená priamočiaro a vodorovne priebežne, ak leží stred kruhovej časti krivkyt V osi otáčania čelného ozubenêho kolesa. V prípade iného priebehu časti krivky čelného ozubenêho kolesa je príslušná oblast ozubenej tyče vytvorená zodpovedajúcimVďaka zodpovedajúcemu prispôsobeniu čelných ozubených kolies, prípadne pastorkov, a ozubenêho útvaru je možné príslušný koncový bod otočného pohybu dosiahnut až po otáčky čelného ozubenêho kolesa alebo pastorka, prípadne hriadeľa riadenia, takže hriadeľ riadenia môže uskutočňovať medzi dvoma koncovými bodmi 11/2 otáčky. Dosiahne sa to predovšetkým použitím dvoch alebo viac pastorkov, ktoré sa pohybujú na aspoň dvoch paralelne predsadene voči sebe a aspoň čiastočne za sebou usporiadaných ozubených tyčiach. Tieto usporiadania majú ďalej tú výhodu, že nevznikajú žiadne výkyvy krútiaceho

MPK / Značky

MPK: F16H 35/00, F16H 19/00, B62D 3/00

Značky: převodovka, progresívna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e4896-progresivna-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Progresívna prevodovka</a>

Podobne patenty